Lag (1998:702) om garantipension

SFS nr
1998:702
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1547

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare
utges enligt vad som anges i 2 kap. som kompensation för
bortfall av folkpension i form av ålderspension,
pensionstillskott och särskilt grundavdrag för folkpensionärer
vid inkomsttaxering.

Garantipension för personer födda år 1938 eller senare är
beroende av försäkringstid och utges till den som saknar
inkomstgrundad ålderspension eller vars inkomstgrundade
ålderspension inte överstiger ett visst högsta belopp.
Lag (2000:798).

1 a § I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser
om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen
innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse
och om anmälan m.m. Lag (2004:840).

2 § Garantipension och kostnaderna för administrationen av
sådan pension skall finansieras av statsmedel.

3 § I denna lag avses med prisbasbelopp det enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda
prisbasbeloppet.

4 § En pensionsberättigad som stadigvarande sammanbor med
någon med vilken han eller hon varit gift eller har eller har
haft barn skall vid tillämpning av denna lag likställas med
gift pensionsberättigad.

En pensionsberättigad som är gift men stadigvarande lever
åtskild från sin make skall vid tillämpning av denna lag
likställas med ogift pensionsberättigad, om inte särskilda
skäl föranleder annat.

2 kap. Uttag och beräkning av garantipension för den som är
född år 1937 eller tidigare

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast den som är
född år 1937 eller tidigare. Lag (2000:798).

2 § Garantipension utges till den som är berättigad till
folkpension i form av ålderspension vid utgången av år 2002.
Lag (2000:798).

3 § Uttag av garantipension får begränsas till att avse tre
fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel av hel pension. Om den
pensionsberättigade också har rätt till tilläggspension enligt
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension utges
garantipension endast om och till den del han eller hon gör
uttag av sådan pension för samma tid. Lag (2000:798).

4 § Som underlag för beräkning av den pensionsberättigades
årliga garantipension enligt 11-16 §§ skall ett
beräkningsunderlag användas. I underlaget skall det i
förekommande fall ingå

1. tilläggspension enligt 6 kap. lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension för samma år efter samordning
enligt 12 kap. 10 § samma lag,

2. svensk tjänstepension,

3. änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension
och efterlevandestöd till barn eller lagen (2000:462) om
införande av nämnda lag,

4. ålders-, efterlevande- och förtidspension enligt utländsk
lagstiftning samt utländsk tjänstepension,

5. ett belopp motsvarande den folkpension i form av
ålderspension som enligt äldre bestämmelser skulle ha utgetts
till den pensionsberättigade, till den del denna pension inte
motsvaras av tilläggspension,

6. ett belopp motsvarande det pensionstillskott som skulle ha
utgetts till den pensionsberättigade enligt lagen (1969:205) om
pensionstillskott och punkten 2 i övergångsbestämmelserna till
lagen (1998:705) om ändring i nämnda lag, allt i
bestämmelsernas lydelse före den 1 januari 2003, och

7. andra förmåner som är att anse som folkpension i form av
ålderspension.

Om den pensionssökande enligt 2 § lagen (2002:125) om
överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från
Europeiska gemenskaperna har överfört värdet av rätt till
tilläggspension och om någon överföring från gemenskaperna
enligt 8 § samma lag därefter inte har skett, skall
garantipensionen beräknas som om någon överföring till
gemenskaperna inte hade skett. Lag (2002:1078).

5 § Den tilläggspension som ingår i beräkningsunderlaget enligt
4 § skall alltid uppgå till minst vad den pensionsberättigade
skulle ha haft rätt till i form av tilläggspension enligt 6
kap. 2 § 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, om
den delen av tilläggspensionen i stället för att
följsamhetsindexeras enligt 6 kap. 4 § samma lag hade beräknats
med tillämpning av det för det aktuella året gällande
prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Har tilläggspensionen samordnats enligt 12 kap. 10 § lagen om
inkomstgrundad ålderspension, skall bestämmelserna i första
stycket inte tillämpas. Lag (2000:798).

6 § Med tjänstepension enligt 4 § 2 och 4 avses dels pension
som betalas ut på grund av sådan tjänstepensionsförsäkring
som avses i 58 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), dels
pension som betalas ut på grund av tidigare tjänst på annat
sätt än genom försäkring.

Tjänstepension ska i underlaget enligt 4 § ingå med det
belopp som framgår av taxeringen året före det år
garantipensionen avser. I underlaget ska även ingå
tjänstepension enligt 5 § 5 och 7 lagen (1991:586) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta för vilken
skattskyldighet enligt den lagen föreligger kalenderåret två
år före det år garantipensionen avser. Tillkommer därefter en
sådan tjänstepension till efterlevande som avses i första och
andra meningarna ska beräkningsunderlagets belopp för
tjänstepension justeras med hänsyn till den tillkommande
pensionen från och med månaden efter den då
Pensionsmyndigheten fick kännedom om den pensionen. Detsamma
ska gälla när en sådan tjänstepension tillkommer i samband
med att ålderspension enligt denna lag beviljas. Detta belopp
ska, om inte tredje stycket ska tillämpas, ingå i
beräkningsunderlaget till dess uppgifterna vid taxeringen
avser tjänstepensionen för helt år.

Upphör eller minskar tjänstepensionen ska
beräkningsunderlagets belopp för tjänstepension efter anmälan
av den pensionsberättigade justeras från och med den månad då
Pensionsmyndigheten fick kännedom om ändringen.

Vad som sägs i andra och tredje styckena ska i tillämpliga
delar även gälla för ålders-, efterlevande- och
förtidspension enligt utländsk lagstiftning enligt 4 § 4.
Lag (2009:998).

7 § Beloppet motsvarande folkpension enligt 4 § 5 skall
beräknas enligt 5 och 6 kap. lagen (1962:381) om allmän
försäkring, punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till
lagen (1998:704) om ändring i nämnda lag samt punkterna 3, 4, 6
och 7 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om
ändring i samma lag, allt i bestämmelsernas lydelse före den 1
januari 2003. Till grund för beräkningen skall ligga den
bosättningstid samt de år med pensionspoäng och därmed
likställda år som skall tillgodoräknas för tid före den 1
januari 2003. Lag (2000:798).

8 § När det belopp för pensionstillskott som ingår i
beräkningsunderlaget enligt 4 § 6 beräknas, skall sådan
avräkning enligt 3 § första stycket lagen (1969:205) om
pensionstillskott som görs för tilläggspension i form av
ålderspension göras för tilläggspension enligt 6 kap. 2 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Därvid skall
tilläggspensionen först minskas med det belopp som den
pensionsberättigade skulle ha haft rätt till i tilläggspension
enligt 6 kap. 2 § 2 sistnämnda lag, om den delen av
tilläggspensionen i stället för att följsamhetsindexeras enligt
6 kap. 4 § samma lag hade beräknats med tillämpning av det för
det aktuella året gällande prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

Sådan avräkning som anges i första stycket skall göras för
tilläggspension före samordning enligt 12 kap. 10 § lagen om
inkomstgrundad ålderspension. Lag (2000:798).

9 § Har samordning gjorts enligt 12 kap. 10 § lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension, skall beräkningsunderlaget
enligt 4 § uppgå minst till vad som enligt äldre bestämmelser
skulle ha utgetts i folkpension och pensionstillskott före
avräkning för tilläggspension. Vid beräkningen tillämpas de
bestämmelser som anges i 4 § 6 och 7 §. Lag (2000:798).

10 § Garantipension skall beräknas enligt 11-–14 §§ om
beräkningsunderlaget enligt 4 § överstiger 0,25 gånger
prisbasbeloppet men inte överstiger 3,16 gånger prisbasbeloppet
för den som är ogift eller 2,8275 gånger prisbasbeloppet för
den som är gift. I annat fall skall garantipensionen beräknas
enligt 15 §. Lag (2002:210).

11 § Om beräkningsunderlaget enligt 4 § överstiger 0,25 gånger
prisbasbeloppet men understiger 1,354 gånger prisbasbeloppet,
skall beräkningsunderlaget multipliceras med 1,5174 och
därefter minskas med 0,1193 gånger prisbasbeloppet.
Lag (2002:210).

12 § För den som är ogift och vars beräkningsunderlag enligt
4 § uppgår till minst 1,354 gånger prisbasbeloppet men
understiger 1,529 gånger prisbasbeloppet skall
beräkningsunderlaget multipliceras med 1,343 och därefter ökas
med 0,1168 gånger prisbasbeloppet. Lag (2002:210).

13 § För den som är ogift och vars beräkningsunderlag enligt
4 § uppgår till minst 1,529 gånger prisbasbeloppet men inte
överstiger 3,16 gånger prisbasbeloppet skall
beräkningsunderlaget räknas upp genom att beloppet 2,17 gånger
prisbasbeloppet ökas med ett belopp motsvarande den del av
beräkningsunderlaget som överstiger 1,51 gånger prisbasbeloppet
multiplicerad med 0,60.

För den som är gift och vars beräkningsunderlag enligt 4 §
uppgår till minst 1,354 gånger prisbasbeloppet men inte
överstiger 2,8275 gånger prisbasbeloppet skall
beräkningsunderlaget räknas upp genom att beloppet 1,935 gånger
prisbasbeloppet ökas med ett belopp motsvarande den del av
beräkningsunderlaget som överstiger 1,34 gånger prisbasbeloppet
multiplicerad med 0,60. Lag (2002:210).

14 § Den årliga garantipensionen utgörs av det belopp som
återstår sedan beräkningsunderlaget enligt 4 § har räknats upp
enligt 11-13 §§ och därefter minskats med sådan
tilläggspension, tjänstepension, änkepension, utländsk pension
och sådana andra förmåner enligt 4 § 7 som har ingått i
beräkningsunderlaget. Lag (2000:798).

15 § För den vars beräkningsunderlag enligt 4 § inte överstiger
0,25 gånger prisbasbeloppet utgörs den årliga garantipensionen
av beräkningsunderlaget sedan detta multiplicerats med 1,04 och
därefter minskats med sådan tilläggspension, tjänstepension,
änkepension, utländsk pension och sådana andra förmåner enligt
4 § 7 som har ingått i beräkningsunderlaget. Om
beräkningsunderlaget överstiger 3,16 gånger prisbasbeloppet för
den som är ogift eller 2,8275 gånger prisbasbeloppet för den
som är gift utgörs den årliga garantipensionen av
beräkningsunderlaget sedan detta minskats med sådana pensioner
och andra förmåner som anges ovan och som har ingått i
beräkningsunderlaget. Lag (2002:210).

16 § Partiell garantipension skall utgöra en så stor andel av
garantipension beräknad enligt 14 eller 15 § vid helt uttag som
svarar mot den andel med vilken uttag görs. Lag (2000:798).

3 kap. Försäkringstid för den som är född år 1938 eller senare

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast den som är
född år 1938 eller senare. Lag (2000:798).

1 a § Som försäkringstid för garantipension skall tillgodoräknas
tid under vilken en person skall anses ha varit bosatt i
Sverige enligt 2 kap. socialförsäkringslagen (1999:799)
Lag (2000:798).

2 § Som försäkringstid för garantipension skall även
tillgodoräknas tid under vilken en person före tidpunkten för
bosättning enligt 1 a § oavbrutet har vistats i Sverige efter
att ha ansökt om uppehållstillstånd. Lag (2002:318).

3 § Den som har beviljats uppehållstillstånd som flykting
enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4
kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser eller beviljats
statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller
motsvarande förklaring enligt äldre bestämmelser ska som
försäkringstid för garantipension även tillgodoräknas tid
under vilken han eller hon har varit bosatt i sitt tidigare
hemland från och med det kalenderår då den pensionssökande
fyllde 25 år till tidpunkten då han eller hon först ankom
till Sverige. Därvid ska en så stor andel av tiden i
hemlandet tillgodoräknas som svarar mot förhållandet mellan
den tid under vilken den pensionssökande har varit bosatt i
Sverige, inräknad den tid som avses i 2 §, från den första
ankomsten till landet till och med det kalenderår då han
eller hon fyllde 64 år och hela tidsrymden från det att den
pensionssökande första gången kom till landet till och med
det kalenderår då han eller hon fyllde 64 år. Vid beräkningen
ska bortses från tid för vilken personen, vid bosättning i
Sverige, har rätt till pension från hemlandet.

Med tid i hemlandet ska likställas tid då den pensionssökande
före den första ankomsten till Sverige har befunnit sig i ett
annat land där han eller hon har beretts en tillfällig
fristad. Lag (2009:1547).

4 § Vid beräkning av försäkringstid för garantipension för en
person som enligt 2 kap. 4 § socialförsäkringslagen (1999:799)
anses bosatt i Sverige även under vistelse utomlands skall
bortses från tid för vilken den utsände, vid bosättning i
Sverige, har rätt till sådan pension från det andra landet som
inte enligt 4 kap. 3 § skall ligga till grund för beräkning av
garantipension. Lag (2000:798).

5 § Vid beräkning av försäkringstid skall bortses från tid före
det kalenderår då den pensionssökande har uppnått 16 års ålder
och från tid efter det kalenderår då han eller hon har fyllt 64
år.

Tid från och med det kalenderår då den pensionssökande har
uppnått 16 års ålder till och med det kalenderår då han eller
hon har fyllt 24 år skall tillgodoräknas som försäkringstid
endast om det för den pensionssökande för samma tid har
fastställts pensionsgrundande inkomst eller pensionsgrundande
belopp för förtidspension enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension som per kalenderår uppgår till
lägst ett inkomstbasbelopp enligt 1 kap. 6 § nämnda lag.
Lag (2000:798).

6 § Den som omedelbart före den kalendermånad då han eller hon
fyllde 65 år hade rätt till hel sjukersättning i form av
garantiersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
eller hel särskild efterlevandepension enligt lagen (2000:462)
om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn skall, om det är förmånligare än en
beräkning enligt 1-5 §§, som försäkringstid för garantipension
tillgodoräknas den försäkringstid som legat till grund för
beräkning av sjukersättningen eller den särskilda
efterlevandepensionen. Lag (2007:111).

7 § Den sammanlagda försäkringstiden för garantipension skall
sättas ned till närmaste hela antal år. Lag (2000:798).

4 kap. Uttag och beräkning av garantipension för den som är
född år 1938 eller senare

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast den som är
född år 1938 eller senare. Lag (2000:798).

1 a § Garantipension utges endast till den som kan tillgodoräknas
försäkringstid om minst tre år. Garantipension får tas ut
tidigast från och med den månad då den pensionsberättigade
fyller 65 år. Lag (2000:798).

2 § Garantipension till den som har rätt till inkomstpension
eller tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension utges endast om och till den del han eller hon
gör uttag av sådan pension för samma tid. I annat fall får
garantipension inte tas ut i andelar. Lag (2000:798).

3 § Till grund för beräkning av garantipension enligt 4-–6 §§
skall, om inte annat anges i 7 §, ligga den inkomstgrundade
ålderspension som den pensionssökande har rätt till för samma
år. Med inkomstgrundad ålderspension avses ålderspension enligt
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension före
reducering enligt 12 kap. 9 § samma lag, och allmän
obligatorisk ålderspension enligt utländsk lagstiftning som
inte är att likställa med garantipension enligt denna lag.
Inkomstpension och premiepension skall därvid beräknas som om
den pensionssökande endast hade tillgodoräknats pensionsrätt
för inkomstpension och som om denna pensionsrätt, före
reducering enligt 4 kap. 6 § lagen om inkomstgrundad
ålderspension, hade utgjort 18,5 procent av pensionsunderlaget.

Vid tillämpning av första stycket skall, då pensionsrätt eller
pensionspoäng till följd av bristande eller underlåten
avgiftsbetalning inte har tillgodoräknats eller har reducerats
för den pensionssökande, hänsyn tas till den inkomstpension
eller tilläggspension som skulle ha utgetts om full avgift hade
erlagts.

Vid beräkning av garantipension enligt 4-–6 §§ skall med
inkomstgrundad ålderspension likställas änkepension enligt
lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd
till barn eller lagen (2000:462) om införande av lagen om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,
efterlevandepension enligt utländsk lagstiftning samt sådana
förmåner som utges till den pensionsberättigade enligt utländsk
lagstiftning och som motsvarar sjukersättning eller
aktivitetsersättning eller som utgör pension vid invaliditet.

Om den pensionssökande enligt 2 § lagen (2002:125) om
överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från
Europeiska gemenskaperna har överfört värdet av pensionsrätt
för inkomstpension, pensionsrätt för premiepension och värdet
av rätt till tilläggspension och om någon överföring från
gemenskaperna enligt 8 § samma lag därefter inte har skett,
skall garantipensionen beräknas som om någon överföring till
gemenskaperna inte hade skett. Lag (2002:209).

4 § För den som är ogift och helt saknar inkomstgrundad
ålderspension enligt 3 § eller vars årliga inkomstgrundade
ålderspension inte överstiger 1,26 gånger prisbasbeloppet,
skall den årliga garantipensionen motsvara 2,13 gånger
prisbasbeloppet (basnivån för ogifta) minskat med ett belopp
som motsvarar den inkomstgrundade ålderspensionen enligt 3 §.

För den som är gift och helt saknar inkomstgrundad
ålderspension enligt 3 § eller vars årliga inkomstgrundade
ålderspension inte överstiger 1,14 gånger prisbasbeloppet,
skall den årliga garantipensionen motsvara 1,9 gånger
prisbasbeloppet (basnivån för gifta) minskat med ett belopp som
motsvarar den inkomstgrundade ålderspensionen enligt 3 §.
Lag (2000:798).

5 § För den som är ogift och vars årliga inkomstgrundade
ålderspension enligt 3 § överstiger 1,26 gånger
prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara
skillnaden mellan 0,87 gånger prisbasbeloppet och ett belopp
som motsvarar 48 procent av den del av den inkomstgrundade
ålderspensionen enligt 3 § som överstiger 1,26 gånger
prisbasbeloppet.

För den som är gift och vars årliga inkomstgrundade
ålderspension enligt 3 § överstiger 1,14 gånger
prisbasbeloppet, skall den årliga garantipensionen motsvara
skillnaden mellan 0,76 gånger prisbasbeloppet och ett belopp
som motsvarar 48 procent av den del av den inkomstgrundade
ålderspensionen enligt 3 § som överstiger 1,14 gånger
prisbasbeloppet. Lag (2000:798).

6 § För den som inte kan tillgodoräknas 40 års försäkringstid
för garantipension skall garantipensionens basnivåer avkortas
till så stor andel av 2,13 gånger prisbasbeloppet för den som
är ogift och 1,9 gånger prisbasbeloppet för den som är gift,
som svarar mot förhållandet mellan det antal år för vilka
försäkringstid kan tillgodoräknas den pensionsberättigade och
talet 40. Nivåerna 1,26 respektive 1,14 gånger prisbasbeloppet
samt beloppen 0,87 respektive 0,76 gånger prisbasbeloppet, för
beräkning av garantipension enligt 4 och 5 §§, skall avkortas
på motsvarande sätt. Lag (2000:798).

7 § Har den garantipensionsberättigade rätt till inkomstpension
eller tillläggspension enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension skall garantipensionen alltid
beräknas som om inkomstpensionen och tillläggspensionen hade
börjat lyftas den kalendermånad då den pensionsberättigade
fyller 65 år.

Om sådant tillägg utges som avses i 6 kap. 9 § lagen om
inkomstgrundad ålderspension och om inkomstpension eller
tilläggspension har tagits ut före den kalendermånad då den
pensionssökande fyllde 65 år skall, vid beräkning av
garantipension, detta tillägg ökas på motsvarande sätt som hel
årlig tillläggspension har minskats enligt 6 kap. 10 § samma
lag. Lag (2000:798).

8 § Partiell garantipension skall utgöra en så stor andel av
garantipension beräknad enligt 4-7 §§ vid helt uttag som svarar
mot den andel med vilken uttag görs. Lag (2000:798).

5 kap. Utbetalning av pension m.m.

1 § För garantipension gäller i tillämpliga delar följande
bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension:

– 12 kap. 1 och 2 §§ om ansökan,

– 12 kap. 3 § första stycket samt andra stycket första och
andra meningen om återkallelse och minskning,

– 12 kap. 5 § första och andra styckena samt 6 och 8 §§ om
utbetalning,

– 14 kap. 1 § första och tredje styckena om återbetalning samt
fjärde-sjätte styckena om ränta, och

– 14 kap. 7-9 §§ om avdrag på pension.

Vid samtidig utbetalning av garantipension och pension enligt
lagen om inkomstgrundad ålderspension skall avrundning enligt
12 kap. 5 § andra stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension
ske på garantipensionen. Lag (2007:207).

2 § Har upphävts genom lag (1999:804).

3 § Garantipension skall minskas enligt 4 §, om den
pensionsberättigade har uppburit livränta som anges där. Sådan
minskning skall dock inte göras för den som är född år 1937
eller tidigare, om samordning skall göras enligt 12 kap. 10 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Lag (2000:798).

4 § För en pensionsberättigad som har rätt till livränta på
grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235) om
försäkring för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om
försäkring för vissa yrkessjukdomar eller lagen (1954:243) om
yrkesskadeförsäkring eller som enligt annan lag eller särskild
författning eller enligt regeringens förordnande har rätt till
annan livränta, som bestäms av eller betalas ut av
Försäkringskassan, skall garantipensionen minskas enligt vad
som sägs i andra stycket. Motsvarande skall gälla i fall då
livränta utges enligt utländsk lagstiftning om
yrkesskadeförsäkring. Minskning skall däremot inte ske på grund
av livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
eller annan livränta som bestäms med tillämpning av nämnda lag.
Medför en skada för vilken livränta har börjat utges återigen
sjukdom som berättigar till sjukpenning, skall det anses som om
livränta utgavs under sjukdomstiden. Har livränta eller del
därav eller livränta för viss tid bytts ut mot ett
engångsbelopp, skall det vid beräkning enligt andra stycket
anses som om livränta utges eller som om den livränta som utges
har höjts med ett belopp som svarar mot engångsbeloppet enligt
de vid utbytet tillämpade försäkringstekniska grunderna.

Summan av garantipension, inkomstpension enligt lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och tilläggspension
enligt samma lag skall minskas med tre fjärdedelar av varje
livränta som överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet och som
den pensionsberättigade uppbär som skadad. Minskning skall
därvid i första hand göras på garantipensionen och därefter på
tilläggspensionen. Garantipension skall på motsvarande sätt
minskas med den livränta som den pensionsberättigade uppbär som
efterlevande. Avdrag på inkomstpension och tilläggspension
enligt 6 kap. 2 § 1 lagen om inkomstgrundad ålderspension får
dock göras endast om den pensionsberättigade kunnat
tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett år när skadan
inträffade.

Hel garantipension skall dock aldrig, på grund av
bestämmelserna i denna paragraf, tillsammans med hel pension
enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension, för månad räknat
understiga 13 procent av prisbasbeloppet för den som är ogift
och 11,5 procent av prisbasbeloppet för den som är gift.
Lag (2004:840).

5 § Har upphävts genom lag (2002:303).

6 kap. Övriga bestämmelser

1 § För beslut om garantipension gäller i tillämpliga delar
följande bestämmelser om beslut om pension i lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension:

– 13 kap. 4-6 §§ om beslut,

– 13 kap. 9 § första stycket, 11 § första stycket, 12 §, 13 §
första och andra styckena samt 15 och 16 §§ om omprövning, och

– 13 kap. 17, 17 a och 18 §§, 19 § andra och tredje styckena,
20, 21, 22 a samt 23 §§ om överklagande. Lag (2007:1011).

2 § Ett beslut om garantipension för en viss tid för den som
är född år 1937 eller tidigare ska ändras av
Pensionsmyndigheten, om det föranleds av en ändring som
gjorts beträffande den pension eller de belopp för samma tid
som ingått i beräkningsunderlaget enligt 2 kap. 4 §.

Ett beslut om garantipension för en viss tid för den som är
född år 1938 eller senare ska ändras av Pensionsmyndigheten,
om det föranleds av en ändring som gjorts beträffande den
ålderspension, efterlevandepension eller förtidspension för
samma tid som legat till grund för beräkning av
garantipensionen. Lag (2009:998).

3 § För garantipension gäller i tillämpliga delar följande
bestämmelser i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension:

– 15 kap. 3 § första stycket första meningen och andra
stycket om underrättelse till en enskild,

– 15 kap. 11, 13 och 14 §§ om anmälan och om
uppgiftsskyldighet,

– 15 kap. 15 § om undantag från sekretess,

– 15 kap. 16 § första stycket andra meningen om förbud mot
pantsättning och överlåtelse, och

– 15 kap. 17 § om preskription. Lag (2009:998).

4 § Den som uppbär eller har rätt till pension enligt denna
lag är skyldig att till Pensionsmyndigheten lämna sådana
uppgifter som anges i 5–7 §§. Lag (2009:998).

5 § Den som uppbär ålders-, efterlevande- eller förtidspension
enligt utländsk lagstiftning eller livränta enligt utländsk
lagstiftning om yrkesskadeförsäkring skall lämna uppgift om den
ersättningens storlek samt utbetalarens namn och adress. Om
sådan ersättning är tidsbegränsad, skall detta anges.

En uppgift enligt första stycket skall lämnas vid ansökan om
garantipension. Den som är född år 1937 eller tidigare och som
vid utgången av år 2002 uppbär folkpension i form av
ålderspension skall på begäran lämna en sådan uppgift. När det
gäller utländsk pension gäller detta endast om den är
skattepliktig i Sverige.

Upphör, tillkommer eller ändras på annat sätt en pension som
avses i första stycket efter det att en uppgift om sådan
pension har lämnats, skall en ny uppgift lämnas. Detta skall
ske inom fjorton dagar efter det att pensionstagaren fick
kännedom om förändringen. Lag (2002:319).

6 § Den som är född år 1937 eller tidigare och som uppbär
tjänstepension ska på begäran lämna Pensionsmyndigheten
uppgift om pensionens storlek, utbetalarens namn och adress
samt om pensionen är tidsbegränsad. När det gäller utländsk
tjänstepension gäller detta endast om pensionen är
skattepliktig i Sverige. Lag (2009:998).

7 § Förändras civilståndet eller annat sådant förhållande som
anges i 1 kap. 4 § för den som är bosatt utomlands, skall han
eller hon lämna uppgift om detta inom fjorton dagar efter det
att förändringen inträffade. Lag (2000:798).

Övergångsbestämmelser

1998:702

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Med försäkringstid för garantipension skall för tid före år
2001 avses bosättningstid enligt 5 kap. lagen (1962:381) om
allmän försäkring i kapitlets lydelse före den 1 januari 2001.

3. För den som har rätt att enligt 3 kap. 3 § som
försäkringstid för garantipension tillgodoräknas viss
bosättningstid från sitt tidigare hemland och som har beviljats
uppehållstillstånd före den 1 januari 2001 skall beräkningen av
försäkringstid ske enligt bestämmelserna om bosättningstid i 5
kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse
före den 1 januari 2001. Lag (2000:798).

4. Bestämmelserna i 3 kap. 6 § skall gälla även i fråga om
beräkning av försäkringstid för garantipension för en kvinna
som är född något av åren 1938-1944 och som med stöd av
övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring haft rätt till
folkpension i form av änkepension vid utgången av år 2002 och
därefter haft rätt till änkepension eller garantipension till
sådan pension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen
(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn.

Är änkepensionen eller garantipensionen till sådan pension
beräknad i förhållande till det antal år för vilka
tillgodoräknats pensionspoäng för tillläggspension, skall
försäkringstid för garantipension beräknas med samma kvotdel av
40 års försäkringstid som svarar mot den kvotdel av 30 års
tillgodoräknade pensionspoäng som änkepensionen eller
garantipensionen till sådan pension beräknats på.
Lag (2007:111).

5. Vid tillämpningen av 3 kap. 6 § skall för en försäkrad som
haft rätt till hel särskild efterlevandepension i förhållande
till det antal år för vilka tillgodoräknats pensionspoäng för
tilläggspension, försäkringstid för garantipension beräknas med
samma kvotdel av 40 års försäkringstid som svarar mot den
kvotdel av 30 års tillgodoräknade pensionspoäng som den
särskilda efterlevandepensionen beräknats på. Lag (2007:111).

2000:798

1. Bestämmelserna i 6 kap. 4-–7 §§ träder i kraft den 1 juni
2002. Övriga bestämmelser i denna lag träder i kraft den 1
januari 2003. Lag (2002:210).

2. Garantipension enligt 2 kap. utges även till den som inte är
berättigad till folkpension i form av ålderspension före
utgången av år 2002, om han eller hon före den tidpunkten har
tillgodoräknats bosättningstid i Sverige och senare uppfyller
kravet om minst tio års bosättning här enligt punkten 4 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den
1 januari 2003.

3. Vid beräkning av garantipension enligt 2 kap. skall beaktas
även bosättningstid för tid efter utgången av år 2002, som den
pensionsberättigade skulle ha tillgodoräknats, om
bestämmelserna i punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1992:1277) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
fortfarande hade gällt.

4. Den som vid utgången av år 2002 får ålderspension enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring och som har rätt till
garantipension enligt 2 kap. har rätt till utbetalning av sådan
pension utan ansökan.

5. En pensionsberättigad som vid utgången av år 2002 får
bosättningsbaserad folkpension i form av ålderspension utbetald
till utlandet skall utan hinder av bestämmelserna i
socialförsäkringslagen (1999:799) ha rätt att få utbetalningen
av garantipensionen gjord till utlandet och beräknad på samma
sätt som skulle ha gjorts vid bosättning i Sverige.

6. Har upphävts genom lag (2002:319).

7. För år 2003 skall tjänstepension och pension enligt utländsk
lagstiftning för den som är född år 1936 ingå i underlaget
enligt 2 kap. 4 § med ett belopp som motsvarar den årliga
pensionen beräknad efter den pension som avser december månad
2001 eller, om någon pension inte utgetts för denna månad,
beräknad efter pensionen den första månaden sådan utgetts. För
den som är född år 1937 skall motsvarande beräkning göras med
utgångspunkt i tjänstepensionen och pensionen enligt utländsk
lagstiftning för den månad då den pensionsberättigade fyller 65
år eller, om sådana pensioner inte utgetts för den månaden, den
första månad sådana pensioner utgetts. Detta belopp skall även
gälla för år 2004. Vid tillämpning av denna punkt skall även 2
kap. 6 § tredje stycket gälla. Lag (2002:320).

2002:209

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före
ikraftträdandet.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 6 § gäller även för den som
fyller 65 år i januari 2003 och som i december 2002 hade hel
förtidspension eller hel särskild efterlevandepension enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2004:840

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande 6 kap. 1 § tredje strecksatsen tillämpas
föreskrifterna i punkterna 3 och 4 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:784) om ändring i
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

2007:207

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana
återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter
ikraftträdandet.