Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

SFS nr
1998:703
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1012

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om handikappersättning
och vårdbidrag.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem
som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller
också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan
m.m. Lag (2004:841).

2 § Frågor om handikappersättning och vårdbidrag enligt denna
lag handhas av Försäkringskassan. Lag (2004:841).

3 § I denna lag avses med prisbasbelopp det enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda
prisbasbeloppet.

4 § Med en förälder enligt denna lag skall likställas

a) vårdnadshavare som inte är förälder och som har vård om
barnet,

b) den, med vilken en förälder är eller har varit gift eller
har eller har haft barn, om de stadigvarande sammanbor,

c) den som med socialnämndens tillstånd har tagit emot ett
utländskt barn för vård och fostran i syfte att adoptera det.
Lag (2002:321).

Handikappersättning

5 § Rätt till handikappersättning har en försäkrad från och
med juli månad det år han eller hon fyller 19 år och som innan
han eller hon har fyllt 65 år för avsevärd tid har fått sin
funktionsförmåga nedsatt i sådan omfattning att han eller hon

1. i sin dagliga livsföring behöver mera tidskrävande hjälp av
annan,

2. för att kunna förvärvsarbeta behöver fortlöpande hjälp av
annan, eller

3. i annat fall har betydande merutgifter.

Om den funktionshindrade behöver hjälp antingen i den dagliga
livsföringen och för att kunna förvärvsarbeta, eller i något av
dessa båda avseenden, och dessutom har merutgifter i anledning
av funktionshindret, grundas bedömningen av rätten till
handikappersättning på det sammanlagda behovet av stöd.

Vid tillämpning av denna paragraf skall med en person som
förvärvsarbetar likställas en studerande som får studiestöd
enligt studiestödslagen (1999:1395) eller som endast på grund
av bestämmelser om behovsprövning är utesluten från sådan
förmån.

Handikappersättning utges alltid till den som är blind, döv
eller gravt hörselskadad om blindheten, dövheten eller
hörselskadan inträtt före 65 års ålder. Lag (2001:491).

6 § Alltefter hjälpbehovets omfattning eller merutgifternas
storlek utgör handikappersättning för år räknat 69, 53 eller 36
procent av prisbasbeloppet.

Handikappersättning kan begränsas till viss tid. Behovet av
handikappersättning skall omprövas i samband med beslut om
sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring och när den som uppbär
handikappersättning beviljas ålderspension enligt lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller garantipension
enligt lagen (1998:702) om garantipension. Omprövning skall
också ske när förhållanden som påverkar behovet av
handikappersättning har ändrats.

För tid före den månad, då hel sjukersättning, hel
aktivitetsersättning eller hel ålderspension börjar utges utgör
handikappersättningen till den som är blind, för år räknat, 69
procent av prisbasbeloppet. För tid därefter utgör ersättningen
till den som är blind 36 procent av prisbasbeloppet om inte
stödbehovet ger anledning till högre ersättning.

Handikappersättning till den som är döv eller gravt
hörselskadad utgör 36 procent av prisbasbeloppet om inte
stödbehovet ger anledning till högre ersättning.
Lag (2001:491).

7 § Vid tillämpning av 5 och 6 §§ skall den anses blind vars
synförmåga, sedan ljusbrytningsfel rättats, är så nedsatt att
han eller hon saknar ledsyn. Såsom gravt hörselskadad anses den
som med hörapparat saknar möjlighet eller har stora svårigheter
att uppfatta tal. Lag (2005:333).

Vårdbidrag

8 § En förälder har rätt till vårdbidrag för barn till och med
juni månad det år då barnet fyller 19 år om

1. barnet på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat
funktionshinder behöver särskild tillsyn och vård under minst
sex månader, eller

2. det på grund av barnets sjukdom eller funktionshinder
uppkommer merkostnader.

Har föräldern flera funktionshindrade barn som avses i första
stycket grundas bedömningen av rätten till vårdbidrag på det
sammanlagda behovet av tillsyn och vård samt på hur stora
merkostnaderna är. Lag (2001:491).

9 § Vårdbidrag utges allt efter tillsyns- och vårdbehovets
omfattning och merkostnadernas storlek som hel, tre fjärdedels,
halv eller en fjärdedels förmån. Hel förmån utgör, utom i fall
som avses i tredje stycket, 250 procent av prisbasbeloppet och
partiell förmån tillämplig andel därav. Vårdbidrag som utges
med beaktande enbart av merkostnader får bestämmas till 62,5
procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till minst
detta belopp eller till 36 procent av prisbasbeloppet om
merkostnaderna uppgår till minst detta belopp.

Av vårdbidrag som utges med beaktande av såväl tillsyns- och
vårdbehovets omfattning som merkostnadernas storlek kan en viss
angiven del bestämmas som ersättning för merkostnader. Denna
ersättning bestäms till:

1. 18 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till
18 men inte 36 procent av prisbasbeloppet;

2. 36 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till
36 men inte 53 procent av prisbasbeloppet;

3. 53 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till
53 men inte 69 procent av prisbasbeloppet, och

4. 69 procent av prisbasbeloppet om merkostnaderna uppgår till
69 procent av prisbasbeloppet eller mer.

Om behovet av särskild tillsyn och vård för ett barn grundar
rätt till hel förmån utan att merkostnaderna beaktas och
merkostnaderna uppgår till minst 18 procent av prisbasbeloppet,
skall beloppet av hel förmån enligt första stycket höjas med
merkostnadsersättning som, allt efter merkostnadernas storlek,
bestäms till 18, 36, 53 eller 69 procent av prisbasbeloppet med
tilllämpning av andra stycket.

10 § Vårdbidraget får begränsas till viss tid. Behovet av
bidrag skall omprövas minst vartannat år, om det inte finns
skäl för omprövning med längre mellanrum. Vårdbidraget skall
alltid omprövas när förhållanden som påverkar behovet av
vårdbidrag har ändrats.

Om föräldern tillfälligt är förhindrad att vårda barnet utges
vårdbidrag under avbrott som varar högst sex månader. Om det
finns särskilda skäl kan vårdbidrag utges även under ett
avbrott som varar ytterligare sex månader.

Gemensamma bestämmelser

11 § Den som vill få handikappersättning eller vårdbidrag skall
ansöka om detta hos Försäkringskassan i enlighet med vad
regeringen förordnar.

Om handikappersättning eller vårdbidrag har beviljats för
begränsad tid får den tid för vilken förmånen skall utges
förlängas utan att ansökan om det har gjorts.

För kostnader för läkarundersökning och läkarutlåtande vid
ansökan om handikappersättning eller vårdbidrag skall
ersättning lämnas i enlighet med vad som föreskrivs av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (2004:841).

12 § Som villkor för rätt till handikappersättning får det
föreskrivas att den sökande skall vara intagen på ett visst
sjukhus under högst 30 dagar eller undersökas av en viss
läkare. Motsvarande gäller i fråga om rätt till vårdbidrag. För
kostnader som uppstår med anledning av en sådan föreskrift
skall ersättning lämnas i enlighet med vad regeringen
förordnar.

13 § Handikappersättning och vårdbidrag utges från och med den
månad då rätt till förmånen har inträtt.

Vårdbidrag får inte utges för längre tid tillbaka än den månad
då ansökan om vårdbidrag gjordes. Handikappersättning får inte
utges för längre tid tillbaka än sex månader före
ansökningsmånaden. Lag (2004:645).

14 § Handikappersättning utges till och med den månad då den
ersättningsberättigade avlider eller rätten till förmånen
upphör. Motsvarande gäller för vårdbidrag, som dock utges
längst till och med juni månad det år då barnet fyller 19 år.
Lag (2001:491).

15 § Avlider ett barn, för vilket vårdbidrag enligt 9 och 10 §§
utges såsom hel, tre fjärdedels eller halv förmån, utges
vårdbidrag till och med den åttonde månaden efter dödsfallet,
dock längst till och med den månad då vårdbidraget annars
skulle ha upphört.

Vårdbidrag enligt första stycket utges som halv förmån, om
bidraget vid tiden för dödsfallet lämnades såsom hel eller tre
fjärdedels förmån, och i annat fall som en fjärdedels förmån.

Om det vårdbidrag som utgick vid dödsfallet till viss del hade
bestämts som merkostnadsersättning skall motsvarande del av
vårdbidraget enligt denna paragraf anses utgöra sådan
ersättning.

16 § För den som vårdas på en institution som tillhör eller
till vars drift det betalas ut bidrag från staten, en kommun
eller ett landsting, utges handikappersättning eller vårdbidrag
endast om vården kan beräknas pågå högst sex månader. Detsamma
gäller om han eller hon vårdas utanför institutionen genom dess
försorg eller i annat fall vårdas utanför en sådan institution
och staten, kommunen eller landstinget är huvudman för vården.
Om den beräknade vårdtiden är längre än sex månader kan dock
vårdbidrag utges för ett svårt sjukt barn under högst tolv
månader om en förälder i betydande omfattning regelbundet
behöver vara närvarande på institutionen som en del av
behandlingen av barnet.

Om någon som vårdas på institution som avses i första stycket,
och till följd härav inte har rätt till handikappersättning
eller vars förälder av sådan anledning inte har rätt till
vårdbidrag, tillfälligt inte vårdas genom huvudmannens försorg,
utges ersättning för sådan tid om denna uppgår till minst tio
dagar per kvartal eller till minst tio dagar i följd. Skall i
sådant fall ersättning utges för del av en kalendermånad, utges
ersättningen för varje dag med en trettiondel av månadsbeloppet
och avrundas till närmaste krontal.

17 § Handikappersättning och vårdbidrag skall betalas ut
månadsvis. När ersättningsbeloppet beräknas för månad skall den
ersättning för år räknat från vilken beräkningen utgår avrundas
till närmaste krontal som är jämnt delbart med tolv.
Lag (2001:491).

18 § Om båda föräldrarna till ett barn, för vilket de har rätt
till vårdbidrag, är berättigade till sådant bidrag utges
bidraget till den förälder som står för den huvudsakliga
tillsynen och vården av barnet. Om båda föräldrarna begär att
bidraget delas upp, skall dock hälften av vårdbidraget betalas
till var och en av dem om båda tar del i vården om barnet
eller, i fall som avses i 15 §, om båda vid tiden för
dödsfallet tog del i vården.

För uppdelning av vårdbidrag enligt första stycket krävs att
båda föräldrarna har eller vid tiden för dödsfallet hade
gemensam vårdnad om barnet.

19 § Den som uppbär handikappersättning eller vårdbidrag är
skyldig att utan oskäligt dröjsmål anmäla till
Försäkringskassan om förhållandena ändras så att rätten till
förmånen påverkas. För den som är omyndig är det förmyndaren
som är anmälningsskyldig. God man eller förvaltare enligt
föräldrabalken till en ersättningsberättigad har motsvarande
skyldighet att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget.

Om en anmälan som avses i första stycket inte görs får förmånen
dras in för viss tid eller tills vidare. Lag (2004:841).

20 § Ändring av handikappersättning och vårdbidrag skall gälla
från och med månaden närmast efter den månad när anledningen
till ändring uppkom.

Vad som föreskrivs i 11 § första och andra styckena samt 12 §
gäller även i fråga om ökning av handikappersättning eller
vårdbidrag. Om ökningen kräver ansökan av den
förmånsberättigade tillämpas 13 § andra stycket.

Vad som sägs i denna paragraf skall inte tillämpas i fråga om
ändring av handikappersättning eller vårdbidrag med anledning
av förändring av prisbasbeloppet.

Övriga bestämmelser

21 § Har upphävts genom lag (2007:1012).

22 § För handikappersättning och vårdbidrag gäller i
tillämpliga delar följande bestämmelser i lagen (1962:381) om
allmän försäkring:

– 17 kap. 1 § om sammanträffande av förmåner,

– 20 kap. 2 a-4 §§ om utbetalning, indragning och
återbetalning,

– 20 kap. 4 b-4 d §§ om ränta,

– 20 kap. 5-7 §§ om preskription, utmätning och skadestånd
m.m.,

– 20 kap. 8-9 a §§ om uppgiftsskyldighet m.m.,

– 20 kap. 10 och 10 a §§ om omprövning och ändring, och

– 20 kap. 11-13 §§ om överklagande. Lag (2007:208).

Övergångsbestämmelser

1998:703

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
handikappersättning och vårdbidrag för tid före
ikraftträdandet.

3. För ersättningsberättigad som före den 1 januari 2001 uppbar
invaliditetstillägg eller invaliditetsersättning som beviljats
före den 1 juli 1975 på grundval av då gällande regler, får
förmånen inte minskas eller upphöra i annat fall än om så
skulle ha skett om de äldre bestämmelserna alltjämt hade varit
tillämpliga.

4. Vid tillämpning av 6 § andra stycket och 17 § skall med
ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension likställas sådan ålderspension som utges med stöd
av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2000:774) om
ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vid
tillämpning av 17 § får dock utbetalning göras utan beaktande
av ålderspension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension
under åren 2001 och 2002. Lag (2000:786).

5. Den som vid utgången av år 2000 uppbär handikappersättning
eller vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
skall, under förutsättning att han eller hon enligt denna lag
har rätt till förmånen, utan ansökan få sådan förmån från och
med den 1 januari 2001. Lag (2000:786).

6. Den som vid utgången av år 2000 får handikappersättning som
tillägg till pension enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring utbetalad till utlandet skall, utan hinder av
bestämmelserna i socialförsäkringslagen (1999:799), ha rätt att
få handikappersättning enligt de nya bestämmelserna utbetalad
till utlandet. Handikappersättningen skall då beräknas enligt
de äldre bestämmelserna om sådan ersättning i lagen om allmän
försäkring. Om förmånen har beviljats för begränsad tid eller
om den skall omprövas enligt 6 § skall dock de nya
bestämmelserna om handikappersättning och bestämmelserna i
socialförsäkringslagen tillämpas därefter. Lag (2000:1413).

1999:1412

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen
gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt
den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

2001:491

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Den som vid ikraftträdandet uppbär handikappersättning har
rätt till sådan ersättning utan hinder av att kravet i 5 §
första stycket nya lydelsen på viss ålder inte är uppfyllt.

Vid prövningen av en ansökan om handikappersättning som kommit
in till försäkringskassan före den 1 januari 2003 skall kravet
på lägsta ålder i 5 § i dess äldre lydelse tillämpas om den
sökande före denna tidpunkt uppfyllde detta ålderskrav.
Lag (2002:1079).

3. Föräldrar har inte rätt till vårdbidrag enligt 8 § nya
lydelsen under tid då barnet uppbär handikappersättning,
sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning.
Lag (2002:1079).

2001:1110

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för ansökningar om vårdbidrag som gjorts
före ikraftträdandet.

2002:211

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

2004:645

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för ansökningar om handikappersättning som
gjorts före ikraftträdandet.

2007:208

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana
återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter
ikraftträdandet.