Lag (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

SFS nr
1998:710
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1998-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:2061

1 § Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet ska stå under
tillsyn av Finansinspektionen.

I denna lag finns vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens
tillämpning av försäkringsrörelse- och redovisningsregler. I
lagen finns också bestämmelser om det närmare innehållet i
Finansinspektionens tillsyn över myndigheten. De grundläggande
bestämmelserna om Pensionsmyndighetens uppgifter finns i
socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1272).

Regler för premiepensionsverksamheten

2 § Följande bestämmelser i 5, 6 och 8 kap.
försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska gälla för
Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet:

– 5 kap. 1, 2 och 9 §§ om försäkringstekniska
avsättningar,

– 5 kap. 4-6 §§ om beräkning av
livförsäkringsavsättningar,

– 6 kap. 1-20 och 27-30 §§ om placering av
tillgångar som motsvarar försäkringstekniska
avsättningar,

– 6 kap. 32 § om användning av optioner och
liknande finansiella instrument, och

– 8 kap. 1-3 §§ om försäkringstekniska riktlinjer
och beräkningsunderlag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i
första stycket ska myndigheten anses som ett
livförsäkringsföretag. Vad som sägs om
dotterföretag i 6 kap. 4 §
försäkringsrörelselagen ska avse företag i vilka
staten har ett sådant inflytande som anges i
1 kap. 4 § första, andra eller tredje stycket
årsredovisningslagen (1995:1554), om myndigheten
företräder staten som ägare. Lag (2010:2061).

3 § Pensionsmyndigheten får inte förvärva så många aktier i
ett svenskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, att röstetalet för
dem tillsammans med myndighetens övriga aktier i samma bolag
överstiger fem procent av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget. Lag (2009:999).

4 § Överskott som uppstår i Pensionsmyndighetens
premiepensionsverksamhet ska tillföras pensionsspararna i
form av återbäring. Överskottsmedlen får tas i anspråk endast
om det kan ske utan att det äventyrar myndighetens förmåga
att betala ut de premiepensioner som pensionsspararna har
rätt till. Överskottsmedlen ska tas i anspråk i en takt som
främjar en jämn utveckling av premiepensionerna över tiden.

Fördelningen av återbäringen mellan pensionsspararna ska
göras med hänsyn tagen till i vilken utsträckning de medel
som förvaltas för varje pensionssparares räkning har bidragit
till uppkomsten av överskottet. Lag (2009:999).

Redovisning

5 § I Pensionsmyndighetens årsredovisning ska en särskild
redovisning för premiepensionsverksamheten ingå. För denna
redovisning ska följande bestämmelser i lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag tillämpas.

– 1 kap. 2 § om hänvisningar till årsredovisningslagen
(1995:1554),

– 1 kap. 3 § om vissa definitioner,

– 2 kap. 1 § om skyldighet att ta in en resultatanalys i
årsredovisningen,

– 2 kap. 2 § om årsredovisningens innehåll m.m. när det gäller
hänvisningarna till bestämmelserna i 2 kap. 1-6 §§
årsredovisningslagen,

– 3 kap. om balans- och resultaträkning,

– 4 kap.1 § om värderingsregler när det gäller hänvisningarna
till bestämmelserna i 4 kap. 14 a-15 §§ årsredovisningslagen,

– 4 kap. 2 § 11-13 om hur värderingsreglerna ska tillämpas på
ett försäkringsföretags tillgångar,

– 4 kap. 4-9 §§ om värderingsregler,

– 5 kap. 1 § om tilläggsupplysningar med undantag av
hänvisningarna till 5 kap. 1-4 §§, 5 § och 16-25 §§
årsredovisningslagen,

– 5 kap. 2-6 §§ om tilläggsupplysningar,

– 6 kap. om förvaltningsberättelse och resultatanalys, och

– 10 kap. 1 § om överklagande av Finansinspektionens beslut.

Om myndigheten företräder staten som ägare av ett eller flera
företag, i vilka staten har ett sådant inflytande som anges i
1 kap. 4 § första, andra eller tredje stycket
årsredovisningslagen (1995:1554), ska myndigheten även upprätta
en koncernredovisning med tillämpning av bestämmelserna om
sådan redovisning i 7 kap. 2-4 §§ lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första och
andra styckena ska myndigheten anses som ett
livförsäkringsföretag. Det som sägs om intresseföretag ska avse
företag i vilka staten har ett sådant inflytande som anges i 1
kap. 5 § årsredovisningslagen, om myndigheten företräder staten
som ägare. Det som sägs om företagets verkställande direktör
ska avse myndighetens chef. Lag (2010:2061).

6 § Den särskilda redovisningen för
premiepensionsverksamheten ska ges in till Finansinspektionen
så snart det kan ske och senast inom sex månader från
kalenderårets utgång. Lag (2009:999).

Information

7 § Pensionsmyndigheten ska se till att pensionsspararna får
tillgång till den information de behöver för att ta till vara
sin rätt i premiepensionssystemet. Lag (2009:999).

Aktuarie

8 § Bestämmelserna i 5 kap. 14 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) om aktuarie i försäkringsföretag som meddelar
livförsäkring, och föreskrifter som har meddelats med stöd av
5 kap. 17 § första stycket 2 samma lag, ska gälla för
Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges
i första stycket ska vad som sägs om verkställande direktören
avse myndighetens chef. Lag (2010:2061).

9 § Har upphävts genom lag (2002:1036).

Innehållet i Finansinspektionens tillsyn m.m.

10 § Följande bestämmelser i försäkringsrörelselagen
(2010:2043) ska gälla för Finansinspektionens tillsyn över
Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet:

– 14 kap. 5 § om skyldighet för styrelsen och vissa
befattningshavare att lämna upplysningar till inspektionen,

– 14 kap. 6 § andra stycket om skyldighet för styrelsen och
verkställande direktören att hålla försäkringsföretagets
räkenskapsmaterial m.m. tillgängligt för granskning,

– 14 kap. 7 § om skyldighet för vissa andra personer att lämna
upplysningar m.m. till inspektionen,

– 14 kap. 13 § om rätt för inspektionen att sammankalla ett
försäkringsföretags styrelse,

– 14 kap. 16 § om avgifter för att bekosta inspektionens
verksamhet,

– 16 kap. 1, 2 och 12 §§ om rätt för inspektionen att ingripa,
och

– 17 kap. 1 och 3 §§ om överklagande av inspektionens beslut.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket
ska myndigheten anses som ett försäkringsföretag. Vad som sägs
om försäkringsföretagets verkställande direktör ska avse
myndighetens chef. Lag (2010:2061).

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva avvikelser och medge undantag i det enskilda
fallet från de bestämmelser som anges i 2 § första stycket samt
5 § första och andra styckena. Lag (1999:1308).