Förordning (1998:739) med instruktion för Riksförsäkringsverket

SFS nr
1998:739
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1299
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:273

Uppgifter

1 § Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet för
socialförsäkringen och anslutande bidragssystem, om inte något
annat är särskilt föreskrivet.

2 § Riksförsäkringsverket skall särskilt

1. verka för att socialförsäkrings- och bidragssystemen
tillämpas likformigt och rättvist,

2. verka för att åtgärder vidtas för att förebygga och minska
ohälsa i syfte att minska de långa sjukperioderna,

3. utöva tillsyn över de allmänna försäkringskassorna,

4. utöva tillsyn över att Premiepensionsmyndigheten tillämpar
de bestämmelser om premiepension som inte avser
kapitalförvaltning eller försäkringsteknisk verksamhet på ett
likformigt och rättvist sätt i förhållande till enskilda,

5. meddela föreskrifter enligt förordningen (1998:562) med
vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter eller enligt bemyndiganden i andra författningar,

6. svara för utfärdande av de allmänna råd som fordras för
tillämpning av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde,

7. ansvara för ekonomistyrningen av försäkringskassorna,

8. vara ansvarig systemägare för Riksförsäkringsverkets och
försäkringskassornas gemensamma IT-system,

9. ha en stödjande och rådgivande funktion för den interna
revisionen vid de allmänna försäkringskassorna och därvid
samråda med Riksrevisionen i frågor av större vikt,

10. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken,

11. ha ett övergripande ansvar för att allmänheten får en
tillfredsställande information om socialförsäkringen, i de
delar den ligger inom myndighetens verksamhetsområde, och
anslutande bidragssystem samt om planerade förändringar inom
området,

12. ha huvudansvaret för att samordna informationen till
allmänheten om premiepensionen och den övriga ålderspensionen
enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

13. ansvara för att utbildningsinsatser genomförs i samband med
förändringar inom socialförsäkringen och anslutande
bidragssystem,

14. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

15. ansvara för de uppgifter som ankommer på
Riksförsäkringsverket enligt lagen (1998:1757) om förvaltning
av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet,

16. följa utvecklingen inom socialförsäkringen och anslutande
bidragssystem samt utvärdera effekterna av dessa för individ
och samhälle,

17. ta fram och vidareutveckla prognosmodeller och svara för
prognoser för och analyser av utgifterna för de
socialförsäkrings- och bidragssystem som administreras av
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna,

18. biträda Regeringskansliet inom sitt verksamhetsområde,

19. delta i internationellt samarbete inom sitt
verksamhetsområde,

20. verka för att dess verksamhet i alla delar tar hänsyn till
effekterna för både kvinnor och män,

21. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor
med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för
detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda parter,

22. samverka med Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och
Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av
tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.
Förordning (2003:273).

2 a § Föreskrifter om Riksförsäkringsverkets medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för
fredstida krishantering och höjd beredskap.

Härutöver skall Riksförsäkringsverket ansvara för att samordna
och övervaka planläggningen av de allmänna försäkringskassornas
beredskap. Förordning (2002:753).

3 § Inom sitt verksamhetsområde företräder
Riksförsäkringsverket staten vid domstol, om inte något annat
är särskilt föreskrivet. Verket får uppdra åt en annan
myndighet eller åt ett ombud att föra verkets talan.

Tjänsteexport

4 § Riksförsäkringsverket får bedriva sådan tjänsteexport inom
sitt verksamhetsområde som är förenlig med verkets uppgifter i
övrigt och på de villkor som tjänsteexportförordningen
(1992:192) föreskriver.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Riksförsäkringsverket med undantag av 2, 17 och 32 §§.
Förordning (2002:987).

Myndighetens ledning

6 § Riksförsäkringsverkets generaldirektör är chef för
myndigheten och ordförande i verkets styrelse.

Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.
Förordning (2002:987).

Organisation

7 § Riksförsäkringsverket bestämmer sin organisation, om inte
annat följer av annan författning. Förordning (1998:1774).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Riksförsäkringsverket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ i verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor:

1. framställning till regeringen i författningsfrågor som är av
större vikt eller principiell betydelse,

2. gemensam årsredovisning och delårsrapport samt gemensamt
budgetunderlag för Riksförsäkringsverket och de allmänna
försäkringskassorna.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som är av mindre vikt eller saknar principiell
betydelse. Förordning (2001:736).

Anställningar

10 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

Överdirektören anställs genom beslut av regeringen efter
anmälan av generaldirektören. Anställningen får begränsas till
att gälla tills vidare längst till en viss tidpunkt.

Andra anställningar beslutas av Riksförsäkringsverket.
Förordning (2002:987).