Förordning (1998:740) om anställning hos allmän försäkringskassa

SFS nr
1998:740
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:882
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1232

1 § Anställningsförordningen (1994:373) gäller för arbetstagare
hos allmän försäkringskassa med de avvikelser som följer av
denna förordning.

2 § En anställning som direktör för en allmän försäkringskassa
får begränsas till att gälla antingen för en bestämd tid eller
tills vidare längst till en viss tidpunkt.

3 § En försäkringskassas anställningsbeslut får överklagas hos
Överklagandenämnden för totalförsvaret.

Beslut av nämnden i sådana ärenden får inte överklagas.
Förordning (1998:1232).

4 § Föreskrifter om behörighet att besluta i frågor om
anställning hos en allmän försäkringskassa finns i 18 kap. 41-
42 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.

5 § I en tvist med anledning av ett beslut av regeringen eller
Statens ansvarsnämnd som skall handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister, skall
Arbetsgivarverket anses som arbetsgivare när tvisten avser en
anställning hos en allmän försäkringskassa.

Övergångsbestämmelser

1998:740

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998 då
förordningen (1976:940) om anställning hos allmän
försäkringskassa skall upphöra att gälla.

2. I tvister med anledning av beslut som avses i 5 §, som
Riksförsäkringsverket har fattat före ikraftträdandet, gäller
vad som anges i 11 § förordningen (1976:940) om anställning hos
allmän försäkringskassa.

1998:1232

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.