Förordning (1998:77) om annonser vid offentlig upphandling

SFS nr
1998:77
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1998-02-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:590
Upphävd
2002-08-01

En annons om upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling skall innehålla de uppgifter som anges i bilagorna
till denna förordning i fråga om
– tjänster enligt bilaga 1,
– varor enligt bilaga 2,
– byggentreprenader enligt bilaga 3, och
– vatten-, energi-, transport- och telekommunikationområdena
enligt bilaga 4.

Bilaga 1

Uppgifter i annonser om upphandling av tjänster

A Förhandsannonsering

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer samt motsvarande uppgifter,
om de inte är samma, om varifrån kompletterande information kan
fås.

2 Uppskattat sammanlagt belopp för upphandling inom var och en
av tjänstekategorierna enligt avdelning A i bilagan till lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling.

3 Planerat datum för inledning av upphandlingsförfarandet inom
varje tjänstekategori.

4 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

5 Datum då annonsen avsändes.

6 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

B Öppen upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer.

2 Tjänstekategori, beskrivning och referensnummer (CPV). Mängd
tjänster som skall levereras. Ange möjligheterna till
ytterligare upphandling, och om möjligt en preliminär tidsplan.
För reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall
förnyas inom en given tid skall det även anges en preliminär
tidsplan för påföljande inbjudan till anbudslämnade.

3 Plats för leverans.

4 a) Uppgift om utförandet av tjänsten enligt lag eller annan
författning är förbehållet en bestämd yrkeskategori.

b) Hänvisning till nämnda lag eller författning.

c) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och
yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall ansvara
för utförandet av tjänsten.

5 Uppgift om anbudsgivare kan lämna anbud på en del av
tjänsten.

6 Uppgift om den upphandlande enheten inte tillåter alternativa
utföranden.

7 Kontraktets varaktighet. Ange så långt detta är möjlig,
start- och slutdatum.

8 a) Namn och adress varifrån handlingar kan beställas.

b) I förekommande fall, sista dag för beställning av handling.

c) I de fall avgift skall betalas, belopp och
betalningsvillkor.

9 a) Sista dag för mottagande av anbud.

b) Adress dit anbud skall sändas.

c) Det eller de språk som får användas.

10 a) Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden.

b) Dag, tid och plats för öppnandet.

11 I förekommande fall, depositioner och garantier som krävs.

12 I förekommande fall, villkor för finansiering och betalning
eller hänvisning till de bestämmelser som reglerar detta.

13 I förekommande fall, den rättsliga form som en grupp av
leverantörer, som tilldelas kontrakt, skall anta.

14 Upplysningar om leverantörens, entreprenörens eller
tjänsteleverantörens egna förhållanden och de ekonomiska och
tekniska minimikrav som leverantören, entreprenören eller
tjänsteleverantörens skall uppfylla.

15 Den tid under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt
anbud.

16 Kriterier för tilldelning av kontrakt om möjligt rangord-
nade. Andra kriterier än lägsta pris skall anges, om de inte
framgår av kontraktshandlingarna.

17 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

18 Datum för förhandsannonsen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att
annonsering inte har ägt rum.

19 Datum då annonsen avsändes.

20 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

C Selektiv upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer.

2 Tjänstekategori, beskrivning och referensnummer (CPV). Mängd
tjänster som skall levereras. Ange möjligheterna till
ytterligare upphandling, och om möjligt en preliminär tidsplan.
För reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall
förnyas inom en given tid skall det även anges en preliminär
tidsplan för påföljande inbjudan till anbudslämnade.

3 Plats för leverans.

4 a) Uppgift om utförandet av tjänsten enligt lag eller annan
författning är förbehållet en bestämd yrkeskategori.

b) Hänvisning till nämnda lag eller författning.

c) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och yrkesmäs-
siga kvalifikationer för den personal som skall ansvara för
utförandet av tjänsten.

5 Uppgift om anbudsgivare kan lämna anbud på en del av
tjänsten.

6 Uppgift om det antal leverantörer (minst fem och högst 20)
som enheten avser att bjuda in att lämna anbud.

7 Uppgift om det inte är tillåtet med alternativa utföranden.

8 Kontraktets varaktighet. Ange så långt detta är möjlig,
start- och slutdatum.

9 I förekommande fall, den rättsliga form som en grupp av
leverantörer, som tilldelas kontrakt, skall anta.

10 a) I förekommande fall, skälen till att påskyndat förfarande
har valts.

b) Den dag då anbudsansökan senast skall ha kommit in.

c) Adress dit ansökan skall sändas.

d) Det eller de språk som får användas.

11 Sista dag för avsändandet av inbjudan till utvalda
anbudssökande.

12 I förekommande fall, depositioner och garantier som krävs.

13 Upplysningar om leverantörens, entreprenörens eller
tjänsteleverantörens egna förhållanden och de ekonomiska och
tekniska minimikrav som leverantören, entreprenören eller
tjänsteleverantörens skall uppfylla.

14 Kriterier för tilldelning av kontraktet, om möjligt
rangordnade, om dessa uppgifter inte framgår av inbjudan att
lämna anbud.

15 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

16 Datum för förhandsannonsen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om annonsering
inte ägt rum.

17 Datum då annonsen avsändes.

18 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

D Förhandlad upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer.

2 Tjänstekategori, beskrivning och referensnummer (CPV). Mängd
tjänster som skall levereras. Ange möjligheterna till
ytterligare upphandling, och om möjligt en preliminär tidsplan.
För reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall
förnyas inom en given tid skall det även anges en preliminär
tidsplan för påföljande inbjudan till anbudslämnade.

3 Plats för leverans.

4 a) Uppgift om utförandet av tjänsten enligt lag eller annan
författning är förbehållet en bestämd yrkeskategori.

b) Hänvisning till nämnda lag eller författning.

c) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och
yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall ansvara
för utförandet av tjänsten.

5 Uppgift om anbudsgivare kan lämna anbud på en del av
tjänsten.

6 Uppgift om det antal leverantörer (minst fem och högst 20)
som enheten avser att bjuda in att lämna anbud.

7 Uppgift om det inte är tillåtet med alternativa utföranden.

8 Kontraktets varaktighet. Ange så långt detta är möjlig,
start- och slutdatum.

9 I förekommande fall, den rättsliga form som en grupp av
leverantörer, som tilldelas kontrakt, skall anta.

10 a) I förekommande fall, skälen till att påskyndat förfarande
har valts.

b) Den dag då anbudsansökan senast skall ha kommit in.

c) Adress dit ansökan skall sändas.

d) Det eller de språk som får användas.

11 I förekommande fall, depositioner och garantier som krävs.

12 Upplysningar om leverantörens, entreprenörens eller
tjänsteleverantörens egna förhållanden och de ekonomiska och
tekniska minimikrav som leverantören, entreprenören eller
tjänsteleverantörens skall uppfylla.

13 I förekommande fall, namn och adresser till leverantörer som
redan valts ut av den upphandlande enheten.

14 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

15 Datum då annonsen avsändes.

16 Datum för förhandsannonsen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

17 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

E Tilldelning av kontrakt

1 Den upphandlande enhetens namn och adress.

2 Det valda upphandlingsförfarandet och, om förhandlat
förfarande utan föregående annonsering valts, skälen för detta
enligt 5 kap. 17 och 19 §§ lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling.

3 Tjänstekategori, beskrivning och referensnummer (CPV). Mängd
upphandlade tjänster.

4 Datum för tilldelning av kontrakt.

5 Kriterier för tilldelningen av kontraktet.

6 Antal inkomna anbud.

7 Namn och adress till den eller de som tilldelats kontraktet.

8 Uppskattat totalvärde av upphandlingen.

9 Det tilldelade kontraktets värde eller högsta och lägsta
anbud som har tagits med vid tilldelning av kontraktet.

10 I förekommande fall, uppgift om hur stor del av
upphandlingen som leverantören avser att lägga ut på annan.

11 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

12 Datum för publicering av annonsen och referensnummer i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

13 Datum då annonsen avsändes.

14 I fråga om kontrakt för tjänster enligt bilaga B i lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling, den upphandlande enhetens
godkännande av att meddelandet offentliggörs.

F Formgivningstävling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer samt motsvarande uppgifter
om varifrån kompletterande information kan fås.

2 Projektbeskrivning.

3 Öppen eller selektiv upphandling.

4 Vid öppen upphandling senaste dag då bidragen skall ha kommit
in.

5 Vid selektiv upphandling:

a) antal deltagare som enheten avser att bjuda in,

b) i förekommande fall, namn på redan utvalda deltagare,

c) kriterier för urval av deltagare,

d) den dag då ansökan om att få delta senast skall ha kommit
in.

6 I förekommande fall, uppgift om deltagandet är förbehållet en
viss yrkeskategori.

7 De kriterier som kommer att tillämpas vid bedömningen av
bidragen.

8 I förekommande fall, namn på valda jurymedlemmar.

9 Uppgift om juryns beslut är bindande för den upphandlande
enheten.

10 I förekommande fall, antal priser och värdet av dessa.

11 I förekommande fall, uppgifter om betalning till samtliga
deltagare.

12 Uppgift om vinnaren kan tilldelas följdkontrakt.

13 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

14 Datum då annonsen avsändes.

G Resultat av formgivningstävling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer.

2 Projektbeskrivning.

3 Antal deltagare.

4 Antal utländska deltagare.

5 Namn på den som tilldelats projektet.

6 I förekommande fall, pris eller priser.

7 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

8 Hänvisning till annonsen om formgivningstävlingen.

9 Datum då annonsen avsändes.

Bilaga 2

Uppgifter i annonser om upphandling av varor

A Förhandsannonsering

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer samt motsvarande uppgifter,
om de inte är samma, om varifrån kompletterande information kan
fås.

2 Arbetets art och omfattning samt referensnummer (CPV).

3 Planerat datum för inledning av upphandlingsförfarandet, om
känt.

4 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

5 Datum då annonsen avsändes.

6 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

B Öppen upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer.

2 a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) Typ av kontrakt som anbud infordras för. Ange om
upphandlingen gäller köp, leasing, hyra, hyrköp eller en
kombination av dessa.

3 a) Plats för leverans.

b) Arbetets art och omfattning samt referensnummer (CPV).

c) Mängd varor som skall levereras. Ange möjligheterna till
ytterligare upphandling, och om möjligt en preliminär tidsplan.
För reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall
förnyas inom en given tid skall det även anges en preliminär
tidsplan för på följande inbjudan till anbudslämnande.

d) Uppgift om anbudsgivare kan lämna anbud på en del av
varorna.

4 Förekommande tidsfrist för leverans. Ange så långt detta är
möjligt, start- och slutdatum.

5 a) Namn och adress varifrån handlingar kan beställas.

b) I förekommande fall, sista dag för beställning av handling.

c) I de fall avgift skall betalas, belopp och
betalningsvillkor.

6 a) Sista dag för mottagande av anbud.

b) Adress dit anbud skall sändas.

c) Det eller de språk som får användas.

7 a) Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden.

b) Dag, tid och plats för öppnandet.

8 I förekommande fall, depositioner och garantier som krävs.

9 I förekommande fall,villkor för finansiering och betalning
eller hänvisning till de bestämmelser som reglerar detta.

10 I förekommande fall, den rättsliga form som en grupp av
leverantörer, som tilldelas kontrakt, skall anta.

11 Upplysningar om leverantörens egna förhållanden och de
ekonomiska och tekniska minimikrav som leverantören skall
uppfylla.

12 Den tid under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt
anbud.

13 Kriterier för tilldelning av kontrakt, om möjligt
rangordnade. Andra kriterier än lägsta pris skall anges, om de
inte framgår av kontraktshandlingarna.

14 Uppgift om det inte är tillåtet med alternativa utföranden.

15 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

16 Datum för förhandsannonsen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att
annonsering inte har ägt rum.

17 Datum då annonsen avsändes.

18 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

C Selektiv upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer.

2 a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall, skälen till att påskyndat förfarande
har valts.

c) Typ av kontrakt som anbud infordras för. Ange om
upphandlingen gäller köp, leasing, hyra, hyrköp eller en
kombination av dessa.

3 a) Plats för leverans.

b) Typ och mängd varor som skall levereras samt referensnummer
(CPV).

c) Mängd av varor som skall levereras. Ange möjligheterna till
ytterligare upphandling, och om möjligt en preliminär tidsplan.
För reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall
förnyas inom en given tid skall det även anges en preliminär
tidsplan.

d) Uppgift om anbudsgivare kan lämna anbud på en del av
varorna.

4 Förekommande tidsfrist för leverans. Ange så långt detta är
möjligt, start- och slutdatum.

5 I förekommande fall, den rättsliga form som en grupp av
leverantörer, som tilldelas kontrakt, skall anta.

6 a) Sista dag för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adress dit ansökan skall sändas.

c) Det eller de språk som får användas.

7 Sista dag för avsändandet av inbjudan till anbudslämnande.

8 I förekommande fall, depositioner och garantier som krävs.

9 Upplysningar om leverantörens egna förhållanden samt de
uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att
kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska
minimikraven.

10 Kriterier för tilldelning av kontrakt, om möjligt
rangordnade, om dessa uppgifter inte framgår av inbjudan att
lämna anbud.

11 Uppgift om det antal leverantörer (minst fem och högst 20)
som enheten avser att bjuda in att lämna anbud .

12 Uppgift om det inte är tillåtet med alternativa utföranden.

13 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

14 Datum för förhandsannonsen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att
annonsering inte har ägt rum.

15 Datum då annonsen avsändes.

16 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

D Förhandlad upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer.

2 a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall, skälen till att påskyndat förfarande
har valts.

c) Typ av kontrakt som anbud infordras för. Ange om
upphandlingen gäller köp, leasing, hyra, hyrköp eller en
kombination av dessa.

3 a) Plats för leverans.

b) Typ och mängd varor som skall levereras samt referensnummer
(CPV).

c) Mängd av varor som skall levereras. Ange möjligheterna till
ytterligare upphandling, och om möjligt en preliminär tidsplan.
För reguljära kontrakt eller återkommande kontrakt som skall
förnyas inom en given tid skall det även anges en preliminär
tidsplan.

d) Uppgift om anbudsgivare kan lämna anbud på en del av
varorna.

4 Förekommande tidsfrist för leverans. Ange så långt detta är
möjligt, start- och slutdatum.

5 I förekommande fall, den rättsliga form som en grupp av
leverantörer, som tilldelas kontrakt, skall anta.

6 a) Sista dag för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adress dit ansökan skall sändas.

c) Det eller de språk som får användas.

7 I förekommande fall, depositioner och garantier som krävs.

8 Upplysningar om leverantörens egna förhållanden samt de
uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att
kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska
minimikraven.

9 Uppgift om det antal leverantörer (minst fem och högst 20)
som enheten avser att bjuda in att lämna anbud.

10 Uppgift om det inte är tilltåtet att lämna alternativa
utföranden.

11 I förekommande fall, namn och adress till leverantörer som
redan valts ut av den upphandlande enheten.

12 Datum för förhandsannosen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att
annonsering inte har ägt rum.

13 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

14 Datum då annonsen avsändes.

15 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

E Tilldelning av kontrakt

1 Den upphandlande enhetens namn och adress.

2 Det valda upphandlingsförfarandet.Vid förhandlat förfarande
utan föregående annonsering, skälen för detta enligt 2 kap. 11
§ lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

3 Datum för tilldelning av kontrakt.

4 Kriterier för tilldelning av kontraktet.

5 Antalet inkomna anbud.

6 Namn och adress till den eller de som tilldelats kontraktet.

7 Typ och mängd av de varor som levereras och referensnummer
(CPV).

8 Uppskattat totalvärde av upphandlingen.

9 Det tilldelade kontraktets värde eller det högsta och lägsta
anbud som har tagits med vid tilldelning av kontraktet.

10 I förekommande fall, uppgift om hur stor del av
upphandlingen som leverantören avser att lägga ut på annan.

11 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

12 Datum för publicering av annonsen och referensnummer i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

13 Datum då annonsen avsändes.

Bilaga 3

Uppgifter i annonser om upphandling av byggentreprenader

A Förhandsannonsering

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer.

2 a) Plats för utförande.

b) Arbetets art och omfattning och huvudsakliga kännetecknen
hos olika delar av entreprenaden.

c) Uppskattad kostnadsram för arbetet, om möjligt.

3 a) Planerat datum för inledning av upphandlingsförfarande.

b) Planerat datum för inledning av arbetet.

c) Planerat slutdatum för arbetet.

4 Om möjligt, villkor för finansiering och betalning eller
hänvisning till de bestämmelser där villkoren finns.

5 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

6 Datum då annonsen avsändes.

7 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

B Öppen upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer.

2 a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) Typ av kontrakt som anbud infordras för.

3 a ) Plats för utförande.

b) Typ och omfattning av det arbete som skall utföras och
allmän beskrivning av entreprenaden. Ange möjligheterna till
ytterligare upphandling, och om möjligt en preliminär tidsplan.

c) Om entreprenaden eller kontraktet är uppdelat i flera delar,
skall storleken på de olika delarna anges liksom möjligheten
att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

d) Uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när
det senare även innebär projektering.

4 Tidsfrist för slutförande av arbetet eller kontraktets
varaktighet. Ange, så långt detta är möjligt, start- och
slutdatum.

5 a) Namn och adress varifrån handlingar kan beställas.

b) I de fall avgift skall betalas, belopp och
betalningsvillkor.

6 a) Sista dag för mottagande av anbud.

b) Adress dit anbud skall sändas.

c) Det eller de språk som får användas.

7 a) Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden.

b) Dag, tid och plats för anbudsöppnandet.

8 I förekommande fall, depositioner och garantier som krävs.

9 I förekommande fall,villkor för finansiering och betalning
eller hänvisning till de bestämmelser som reglerar detta.

10 I förekommande fall, den rättsliga form som en grupp av
leverantörer, som tilldelas kontraktet, skall anta.

11 Ekonomiska och tekniska minimikrav som entreprenören måste
uppfylla.

12 Den tid under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt
anbud.

13 Kriterier för tilldelning av kontrakt. Om dessa är andra än
lägsta pris skall de nämnas, om de inte framgår i
kontraktshandlingarna.

14 Uppgift om det inte är tillåtet med alternativa utföranden.

15 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

16 Datum för förhandsannonsen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att
annonsering inte har ägt rum.

17 Datum då annonsen avsändes.

18 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

C Selektiv upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer.

2 a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall, skälen till att påskyndat förfarande
har valts.

c) Typ av kontrakt för vilket anbud infordras.

3 a) Plats för utförande.

b) Typ och omfattning av det arbete som skall utföras och
allmän beskrivning av entreprenaden. Ange särskilt möjligheter
till ytterligare upphandling och, om möjligt, en preliminär
tidsplan för hur de kan uttnyttjas.

c) Om entreprenaden eller kontraktet är uppdelat i flera delar,
skall storleken på de olika delarna anges liksom möjligheten
att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

d) Uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när
det senare även innebär projektering.

4 Tidsfrist för slutförande av arbetet eller kontraktets
varaktighet. Ange, så långt detta är möjligt, start- och
slutdatum.

5 I förekommande fall, den rättsliga form som en grupp av
leverantörer, som tilldelas kontrakt, skall anta.

6 a) Sista dag för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adress dit ansökan skall sändas.

c) Det eller de språk som får användas.

7 Sista dag för avsändande av anbudsinfordran.

8 I förekommande fall, depositioner och garantier som krävs.

9 I förekommande fall, villkor för finansiering och betalning
eller hänvisning till de bestämmelser som reglerar detta.

10 Upplysningar om leverantörens egna förhållanden och de
ekonomiska och tekniska minimikrav som leverantören skall
uppfylla.

11 Kriterier för tilldelning av kontrakt, om möjligt
rangordnade, om dessa uppgifter inte framgår av inbjudan att
lämna anbud.

12 Uppgift om det inte är tillåtet med alternativa utföranden.

13 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

14 Datum för förhandsannonsen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådan
publicering inte har ägt rum.

15 Datum då annonsen avsändes.

16 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

D Förhandlad upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer.

2 a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall, skälen till att påskyndat förfarande
har valts.

c) Typ av kontrakt som anbud infordras för.

3 a) Plats för utförande.

b) Typ och omfattning av det arbete som skall utföras och
allmän beskrivning av entreprenaden. Ange möjligheterna till
ytterligare upphandling, och om möjligt, en preliminär
tidsplan.

c) Om entreprenaden eller kontraktet är uppdelat i flera delar,
skall storleken på de olika delarna anges liksom möjligheten
att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

d) Uppgifter om syftet med entreprenaden eller kontraktet när
det senare även innebär projektering.

4 Tidsfrist för slutförande av arbetet eller kontraktets
varaktighet. Ange, så långt detta är möjligt, start- och
slutdatum.

5 I förekommande fall, den rättsliga form som en grupp av
leverantörer, som tilldelas kontrakt, skall anta.

6 a) Sista dag för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adress dit ansökan skall sändas.

c) Det eller de språk som får användas.

7 I förekommande fall, depositioner och garantier som krävs.

8 I förekommande fall, villkor för finansiering och betalning
eller hänvisning till de bestämmelser som reglerar detta.

9 Upplysningar om leverantörens egna förhållanden och de
ekonomiska och tekniska minimikrav som leverantören skall
uppfylla.

10 Uppgift om det inte är tillåtet med alternativa utföranden.

11 I förekommande fall, namn och adress till leverantörer som
redan valts ut av den upphandlande enheten.

12 Datum för tidigare annonsering i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

13 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

14 Datum för förhandsannonsen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådan
publicering inte har ägt rum.

15 Datum då annonsen avsändes.

16 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

E Tilldelning av kontrakt

1 Den upphandlande enhetens namn och adress.

2 Det valda upphandlingsförfarandet och, om förhandlat
förfarande utan föregående annonsering valts, skälen för detta
enligt 3 kap. 15 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

3 Datum för tilldelning av kontrakt.

4 Kriterier för tilldelning av kontrakt.

5 Antalet inkomna anbud.

6 Namn och adresser till den eller de som tilldelats
kontraktet.

7 Slag och omfattning av tilldelade arbeten. Allmän beskrivning
och CPV-nummer för det tilldelade kontraktet.

8 Uppskattat totalvärde av upphandlingen.

9 Det tilldelade kontraktets värde eller det högsta och lägsta
anbud som har tagits med vid tilldelning av kontraktet.

10 I förekommande fall, uppgift om hur stor del av
upphandlingen som leverantören avser att läggga ut på annan.

11 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

12 Datum för förhandsannonsen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

13 Datum då annonsen avsändes.

F Koncession

1 Den upphandlande enhetens namn adress, e-postadress, telefon-
, telex- och telefaxnummer.

2 a) Plats för arbetet.

b) Koncessionens föremål, typ och omfattning av de tjänster som
skall tillhandahållas.

3 a) Sista dag för mottagande av ansökningar.

b) Adressen dit ansökningar skall sändas.

c) Det eller de språk som får användas.

4 Personliga, tekniska och finansiella villkor som måste
uppfyllas av sökandena.

5 Kriterierna för tilldelning av anbud.

6 I förekommande fall den minsta andelen av de kontrakterade
arbetena som skall tilldelas tredje man.

7 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

8 Datum då annonsen avsändes.

G Kontrakt som skall tilldelas av en koncessionsinnehavare

1 a) Plats för arbetet.

b) Typ och omfattning av de tjänster som skall tillhandahållas
och en allmän beskrivning av arbetet samt CPV-nummer.

2 Förekommande tidsfrist för slutförande.

3 Namn och adress varifrån kontraktshandlingar och
kringdokument kan beställas.

4 a) Senaste dag för mottagande av anbudsansökningar eller
mottagande av anbud.

b) Adressen dit anbudsansökningar skall sändas.

c) Det eller de språk som får användas.

5 I förekommande fall, depositioner och garantier som krävs.

6 De ekonomiska och tekniska kraven för kontraktet.

7 Kriterierna för prövning av anbud.

8 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

9 Datum då annonsen avsändes.

Bilaga 4

Uppgifter i annonser inom vatten-, energi-, transport- och
telekommunikationområdena

A Öppen upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, e-
post-adress samt telex- och telefaxnummer.

2 Typ av kontrakt (varor, bygg- och anläggningsarbete eller
tjänster; om det är fråga om ramavtal skall detta anges).
Tjänstekategori enligt avdelning A och B i bilagan till lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling och beskrivning. CPV-
nummer. I förekommande fall skall det anges om anbuden
infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp eller
en kombination av dessa.

3 Plats för leverans eller utförande.

4 För varor och bygg- och anläggningsarbete

a) Typ och kvantitet eller omfattning av de varor som skall
levereras eller de arbeten som skall utföras samt en allmän
beskrivning och CPV-nummer. Ange möjligheter när det gäller
ytterligare köp och om möjligt en preliminär tidsplan för
utnyttjande av möjligheterna. När det är fråga om återkommande
kontrakt skall det om möjligt också anges en preliminär
tidsplan för ytterligare inbjudningar att lämna anbud för de
efterfrågade varorna.

b) Uppgift om leverantören kan lämna anbud på alla de
efterfrågade varorna eller delar därav. Om kontraktet avser
bygg- och anläggningsarbeten som är uppdelade i flera delar,
skall storleken på de olika delarna anges liksom möjligheten
att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

c) Beträffande bygg- och anläggningsarbeten: information om
syftet med arbetet eller kontraktet, när det senare även
innebär projektering.

5 För tjänster:

a) Typ och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange
möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en
preliminär tidsplan för hur de kan uttnyttjas. När det är fråga
om återkommande kontrakt skall det om möjligt också anges en
preliminär tidsplan för ytterligare inbjudningar att lämna
anbud för de efterfrågade tjänsterna.

b) Uppgift om utförandet av tjänsten enligt lag, eller annan
författning är förbehållet en viss yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lag eller annan författning.

d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och
yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för
utförandet av tjänsten.

e) Uppgift om leverantören kan lämna anbud för en del av de
berörda tjänsterna.

6 Möjlighet att lämna alternativa anbud.

7 Avvikelser från användningen av europeiska tekniska
specifikationer enligt 4 kap.15 a § lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling.

8 Tidsfrister för leverans eller arbetets slutförande eller
tjänstekontraktets varaktighet. Ange, så långt som detta är
möjligt, start- och slutdatum.

9 a) Adress varifrån kontraktshandlingar och kringdokument kan
beställas.

b) I de fall avgift skall betalas, belopp och
betalningsvillkor.

10 a ) Sista dag för mottagande av anbud.

b) Adressen dit anbuden skall skickas.

c) Det eller de språk som får användas.

11 a) Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden.

b) Dag, tid och plats för anbudsöppnandet.

12 I förekommande fall, depositioner eller garantier som krävs.

13 I förekommande fall, villkor för finansiering och betalning
eller hänvisning till de bestämmelser som reglerar detta.

14 I förekommande fall, den rättsliga form som en grupp av
leverantörer, entreprenörer eller tjänsteleverantörer, som
tilldelas kontraktet, skall anta.

15 Ekonomiska och tekniska minimikrav som ställs på den
leverantör eller entreprenör som tilldelats kontraktet.

16 Den tid under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt
anbud.

17 Kriterier för tilldelning av kontrakt. Om dessa är andra än
lägsta pris skall de nämnas om detta inte framgår av
kontraktshandlingarna.

18 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

19 Datum för förhandsannonsen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att
annonsering inte har ägt rum.

20 Datum då annonsen avsändes.

21 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

B Selektiv upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, e-
post-adress samt telex- och telefaxnummer.

2 Typ av kontrakt (varor, bygg- och anläggningsarbete eller
tjänster; och om det är fråga om ramavtal skall detta anges).
Tjänstekategori enligt avdelning A och B i bilagan till lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling och beskrivning. CPV-
nummer. I förekommande fall skall det anges om anbuden
infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp eller
en kombination av dessa.

3 Plats för leverans eller utförande.

4 För varor och bygg- och anläggningsarbete

a) Typ och kvantitet eller omfattning av de varor som skall
levereras eller de arbeten som skall utföras samt en allmän
beskrivning och CPV-nummer. Ange möjligheter när det gäller
ytterligare köp och om möjligt en preliminär tidsplan för
utnyttjande av möjligheterna. När det är fråga om återkommande
kontrakt skall det om möjligt också anges en preliminär
tidsplan för ytterligare inbjudningar att lämna anbud för de
efterfrågade varorna.

b) Uppgift om leverantören kan lämna anbud på alla de
efterfrågade varorna eller delar därav. Om kontraktet avser
bygg- och anläggningsarbeten som är uppdelade i flera delar,
skall storleken på de olika delarna anges liksom möjligheten
att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

c) Beträffande bygg- och anläggningsarbeten: information om
syftet med arbetet eller kontraktet, när det senare även
innebär projektering.

5 För tjänster:

a) Typ och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange
möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en
prelimniär tidsplan för hur de kan uttnyttjas. När det är fråga
om återkommande kontrakt skall det om möjligt också anges en
preliminär tidsplan för ytterligare inbjudningar att lämna
anbud för de efterfrågade tjänsterna.

b) Uppgift om utförandet av tjänsten enligt lag, eller annan
författning är förbehållet en viss yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lag eller annan författning.

d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och
yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för
utförandet av tjänsten.

e) Uppgift om leverantören kan lämna anbud för en del av de
berörda tjänsterna.

6 Möjlighet att lämna alternativa anbud.

7 Avvikelser från användningen av europeiska tekniska
specifikationer enligt 4 kap.15 a § lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling.

8 Tidsfrister för leverans eller arbetets slutförande eller
tjänstekontraktets varaktighet. Ange, så långt som möjligt,
start- och slutdatum.

9 I förekommande fall, den rättsliga form som den utvalda
gruppen leverantörer eller entreprenörer skall ha vid
tilldelning av kontrakt.

10 a) Sista dag för mottagande av ansökan om deltagande.

b) Adressen dit anbuden skall skickas.

c) Det eller de språk som får användas.

11 Sista datum för avsändande av inbjudan till anbudslämnade.

12 I förekommande fall, depositioner eller garantier som krävs.

13 I förekommande fall,villkor för finansiering och betalning
eller hänvisning till de bestämmelser som reglerar detta.

14 Upplysningar om leverantörens, entreprenörens eller
tjänsteleverantörens egna förhållanden och de ekonomiska och
tekniska minimikrav som leverantören, entreprenören eller
tjänsteleverantörens skall uppfylla.

15 Kriterier för tilldelning av kontrakt, om dessa inte framgår
av inbjudan att lämna anbud.

16 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

17 Datum för förhandsannonsen och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att
annonsering inte har ägt rum.

18 Datum då annonsen avsändes.

19 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

C Förhandlad upphandling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, e-
post-adress samt telex- och telefaxnummer.

2 Typ av kontrakt (varor, bygg- och anläggningsarbete eller
tjänster; och om det är fråga om ramavtal skall detta anges).
Tjänstekategori enligt avdelning A och B i bilagan till lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling och beskrivning. CPV-
nummer. I förekommande fall skall det anges om anbuden
infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp eller
en kombination av dessa.

3 Plats för leverans eller utförande.

4 För varor och bygg- och anläggningsarbete

a) Typ och kvantitet eller omfatttning av de varor som skall
levereras eller de arbeten som skall utföras samt en allmän
beskrivning och CPV-nummer. Ange möjligheter när det gäller
ytterligare köp och om möjligt en preliminär tidsplan för
utnyttjande av möjligheterna. När det är fråga om återkommande
kontrakt skall det om möjligt också anges en preliminär
tidsplan för ytterligare inbjudningar att lämna anbud för de
efterfrågade varorna.

b) Uppgift om leverantören kan lämna anbud på alla de
efterfrågade varorna eller delar därav. Om kontraktet avser
bygg- och anläggningsarbeten som är uppdelade i flera delar,
skall storleken på de olika delarna anges liksom möjligheten
att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

c) Beträffande bygg- och anläggningsarbeten: information om
syftet med arbetet eller kontraktet, när det senare även
innebär projektering.

5 För tjänster:

a) Typ och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange
möjligheter till ytterligare upphandling och, om möjligt, en
preliminär tidsplan för hur de kan uttnyttjas. När det är fråga
om återkommande kontrakt skall det om möjligt också anges en
preliminär tidsplan för ytterligare inbjudningar att lämna
anbud för de efterfrågade tjänsterna.

b) Uppgift om utförandet av tjänsten enligt lag, eller annan
författning är förbehållet en viss yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lag eller annan författning.

d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och
yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för
utförandet av tjänsten.

e) Uppgift om leverantören kan lämna anbud för en del av de
berörda tjänsterna.

6 Möjlighet att lämna alternativa anbud.

7 Avvikelser från användningen av europeiska tekniska
specifikationer enligt 4 kap.15 a § lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling.

8 Tidsfrister för leverans och arbetets slutförande eller
tjänstekontraktets varaktighet. Ange, så långt som
möjligt, start- och slutdatum.

9 I förekommande fall, den rättsliga form som den utvalda
gruppen leverantörer eller entreprenörer skall ha vid
tilldelning av kontrakt.

10 a) Sista dag för mottagande av ansökan om deltagande.

b) Adressen dit ansökan skall skickas.

c) Det eller de språk som får användas.

11 I förekommande fall, depositioner eller garantier som krävs.

12 I förekommande fall, villkor för finansiering och betalning
eller hänvisning till de bestämmelser som reglerar detta.

13 Upplysningar om leverantörens, entreprenörens eller
tjänsteleverantörens egna förhållanden och de ekonomiska och
tekniska minimikrav som leverantören, entreprenören eller
tjänsteleverantören skall uppfylla.

14 Kriterier för tilldelning av kontrakt om dessa inte framgår
av inbjudan att lämna anbud eller av kontraktshandlingarna.

15 I förekommande fall, namn och adress på de leverantörer
eller entreprenörer som den upphandlande enheten redan utsett.

16 I förekommande fall, datum för tidigare annons i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

17 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

18 I förekommande fall, datum för förhandsannonsen och
referensnummer i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

19 Datum då annonsen avsändes.

20 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

D Kvalifikationssystem

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, e-
post-adress samt telex- och telefaxnummer.

2 Syftet med kvalifikationssystemet (beskrivning av de varor,
tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten eller kategorier av
dessa som skall köpas).

3 De villkor som leverantörer, entreprenörer och
tjänsteleverantörer skall uppfylla med tanke på deras
kvalificering enligt systemet. De metoder med vilka vart och
ett av dessa villkor skall kontrolleras. Om beskrivning av
villkoren och kontrollmetoderna är omfattande och bygger på
dokument, som är tillgängliga för intresserade leverantörer,
entreprenörer och tjänsteleverantörer, räcker det med en
sammanfattning av de huvudsakliga villkoren och metoderna och
en hänvisning till dessa dokument.

4 Den tid kvalifikationssystemet gäller och formaliteter för
förnyande av systemet.

5 Uppgift om att annonsen är en inbjudan att lämna anbud.

6 Adress varifrån kompletterande upplysningar och dokument om
kvalifikationssystemet kan fås.

7 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

8 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

E Förhandsannonsering

I Upplysningar som alltid skall anges.

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, e-
post-adress, telex- och telefaxnummer samt motsvarande
uppgifter, om de inte är samma, för den enhet som kan lämna
ytterligare information.

2 a) För varukontrakt: slag och omfattning eller värdet av
varor som skall levereras.

b) För bygg- och anläggningskontrakt: slag och omfattning av
tjänsterna, allmän beskrivning av arbetet eller delar därav.

c) För tjänstekontrakt: uppskattat sammanlagt belopp för
upphandling inom var och en av tjänstekategorierna enligt
avdelning A i bilagan till lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling .

3 Datum då annonsen avsändes.

4 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

5 Uppgift om upphandlingen omfattas av världshandelsavtalet
GPA.

II Upplysningar som alltid måste anges om annonsen också
innehåller en inbjudan till att lämna anbud eller när det är
möjligt med en förkortad tidsfrist för att motta
anbudsansökningar eller anbud

6 Uppgift om att intresserade leverantörer skall meddela den
upphandlande enheten sitt intresse för kontraktet eller
kontrakten.

7 Sista dag för mottagande av ansökan om att få lämna anbud.

III Upplysningar som skall anges om de finns tillgängliga vid
annonstillfället och annonsen innehåller en inbjudan till
anbudslämnade eller när det är möjligt med en förkortad
tidsfrist för att motta anbudsansökningar eller anbud

8 Slag och mängd av de varor som skall levereras eller
beskrivning av arbetet eller tjänstekategorien enligt avdelning
A i bilagan till lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
samt CPV-nummmer. Ange om ett eller flera ramavtal planeras.
Ange möjligheter när det gäller ytterligare köp och en
preliminär tidsplan för utnyttjande av möjligheterna. När det
är fråga om återkommande kontrakt skall det också anges en
preliminär tidsplan för ytterligare inbjudningar till
anbudsgivning.

9 Ange om upphandlingen avser köp, leasing, hyra eller hyrköp
eller en kombination av dessa.

10 Tidsfrist för leverans eller utförande eller kontraktets
varaktighet. Ange, så långt som detta är möjligt, start- och
slutdatum.

11 Adress dit intresserade företag skall vända sig för att
skriftligen visa sitt intresse.Tidsfrist för mottagande av
intresseanmälningar. Det eller de språk som får användas.

12 Villkor av ekonomisk eller teknisk natur, finansiella och
tekniska garantier som krävs av leverantörerna.

13 a) Preliminärt datum, när förfarandet för tilldelning av
kontraktet eller kontrakten skall inledas.

b) Selektiv eller förhandlad upphandling.

c) I förekommande fall, avgift för förfrågningsunderlaget samt
betalningsvillkor.

F Meddelande om tilldelade kontrakt

Information som skall publiceras i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

1 Den upphandlande enhetens namn och adress.

2 Typ av kontrakt (varor, bygg- och anläggningsarbeten eller
tjänster och om det är fråga om ett ramavtal anges detta).

3 En kort beskrivning av mängd av de varor, arbeten eller
tjänster som skall levereras.

4 a) Form av inbjudan till anbudslämnande (meddelande om
kvalifikationssystemet, periodiskt meddelande,
anbudsförfarande).

b) Hänvisning till annons och referensnummer i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

c) Om kontrakt tilldelas utan uppmaning till anbudslämnande.

5 Upphandlingsförfarandet vid tilldelning av kontrakt (öppet,
selektivt eller förhandlat förfarande).

6 Antalet mottagna anbud.

7 Datum för tilldelning av kontrakt.

8 Priset vid förmånligt köp enligt 4 kap. 16 § punkt 10 lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling.

9 Namn och adress till den eller de utvalda leverantörerna,
entreprenörerna och tjänsteleverantörerna.

10 Uppgift om ett kontrakt har blivit eller förväntas bli
uppdelat på underleverantörer.

11 Betalat pris eller högsta och lägsta anbudspris som har
beaktats vid tilldelning av kontraktet

12 Icke- obligatoriska uppgifter:

– Värde och omfattning av den del av kontraktet som har blivit
eller förväntas bli utlagt på tredje man.

– Kriterier för tilldelning av kontraktet.

Information som inte skall publiceras

13 Antal tilldelade kontrakt (när ett kontrakt har delats
mellan flera leverantörer).

14 Värdet av varje tilldelat kontrakt.

15 Varornas eller tjänsternas ursprungsland (ursprung inom
eller utom gemenskapen, i det senare fallet med angivande av
tredje land).

16 Avvikelser från användningen av europeiska tekniska
specifikationer enligt 4 kap. 15 a § lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling.

17 Tillämpade tilldelningskriterier (det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet, lägsta pris).

18 Tilldelades kontraktet en anbudsgivare som föreslagit
alternativ anbud.

19 Uppgift om några anbud förkastades på grund av orimligt låga
anbud.

20 Datum då annonsen användes.

21 I fråga om kontrakt för tjänster enligt bilaga B i lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling, den upphandlade enhetens
godkännande av att meddelandet offentliggörs.

G Formgivningstävling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefon-, telex- och telefaxnummer samt, motsvarande uppgifter
varifrån kompletterande information kan fås.

2 Projektbeskrivning.

3 Öppen eller selektiv upphandling.

4 Vid öppen upphandling sista dag då bidragen skall ha kommit
in.

5 Vid selektiv upphandling:

a) antal deltagare som enheten avser att bjuda in,

b) i förekommande fall, namn på redan utvalda deltagare,

c) kriterier vid urval av deltagare,

d) den dag då ansökan om att få delta senast skall ha kommit
in.

6 I förekommande fall, uppgift om deltagandet är förbehållet en
viss yrkeskategori.

7 De kriterier som kommer att tillämpas vid bedömningen av
bidragen.

8 I förekommande fall, namn på valda jurymedlemmar.

9 Uppgift om juryns beslut är bindande för den upphandlande
enheten.

10 I förekommande fall, antal priser och värdet av dessa.

11 I förekommande fall,uppgifter om betalning till samtliga
deltagare.

12 Uppgift om vinnaren kan tilldelas följdkontrakt.

13 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

14 Datum då annonsen avsändes.

H Resultat för formgivningstävling

1 Den upphandlande enhetens namn, adress, e-postadress,
telefonnummer, telex- och telefaxnummer.

2 Projektbeskrivning.

3 Antal deltagare.

4 Antal utländska deltagare.

5 Vinnare av tävlingen.

6 I förekommande fall, pris eller priser.

7 Annons om formgivningstävling.

8 Övriga upplysningar (ange särskilt om ett kontrakt har
samband med ett projekt eller program som finansieras av
Europeiska unionen).

9 Datum då annonsen avsändes.