Yrkestrafikförordning (1998:779)

SFS nr
1998:779
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:237
Upphävd
2012-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1453

1 kap. Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen
av yrkestrafiklagen (1998:490).

Fordonsbegreppen i denna förordning har samma betydelse som i
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav enligt
yrkestrafiklagen m.m. finns i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister.

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och
förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns
bestämmelser om rätt för en länsstyrelse eller för
Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register.
Förordning (2008:1177).

2 § Som yrkesmässig trafik anses inte

1. transport av passagerare till eller från en arbetsplats,
skola eller annan lokal där bilföraren eller passageraren
arbetar eller utbildar sig, om transporten sker med en bil med
totalvikt av högst 3,5 ton och sker i samband med att
bilföraren färdas till sitt arbete eller sin utbildningsplats,

2. transport med personbil av skolelever mellan bostad och
skola eller del av sådan transportsträcka, om transporten
utförs av en förälder eller annan anhörig till någon av
eleverna,

3. transport av röstande till eller från en val- eller
omröstningslokal på en valdag eller på en dag för
folkomröstning,

4. transport med utryckningsfordon,

5. transport av döda,

6. transport av snö och is samt av sand, vägsalt, flis eller
annat material i samband med snöröjning eller halkbekämpning,

7. transport som endast avser sådan renhållning som en kommun
är skyldig att tillhandahålla,

8. transport som endast gäller bärgning av fordon med bilar som
är särskilt inrättade för detta ändamål,

9. transport av mjölk, mjölkprodukter och ägg,

10. transport av slaktdjur till slakterier,

11. transport av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär
till förädlingsindustrier och transport därifrån av biprodukter
som uppkommit vid bearbetningen av dessa produkter,

12. transport med traktortåg i jordbruket och skogsbruket av
produkter från eller förnödenheter för dessa näringar.

3 § Har upphävts genom förordning (2010:222).

4 § Krav på tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) ska
inte gälla för kombinerade transporter av gods mellan Sverige
och en annan EU-stat, förutsatt att transportföretaget
innehar ett sådant gemenskapstillstånd, som föreskrivs i
rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om
tillträde till marknaden vid godstransporter på väg inom
gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller
genom en eller flera medlemsstaters territorier.
Gemenskapstillståndet ska kombineras med ett förartillstånd
om föraren är medborgare i tredje land. Kravet på
gemenskapstillstånd gäller inte för de transporter som är
undantagna från sådant krav enligt bilaga 2 till förordningen
(EEG) 881/92.

Med en kombinerad transport avses en transport av gods mellan
EU-stater där en lastbil, släpvagn, påhängsvagn, med eller
utan dragbil, ett växelflak eller en sådan container som är
minst 20 fot lång används för transport av godset på väg den
inledande och den avslutande transportsträckan och fraktas på
järnväg, inre vattenvägar eller till havs den mellanliggande
sträckan. Den mellanliggande sträckan ska vara minst 100
kilometer, och vägtransporten ska ske

– mellan den plats där godset lastas och närmaste
pålastningsstation eller mellan närmast lämpliga
urlastningsstation och den plats där godset lossas, eller

– inom en radie av 150 kilometer från lastnings- eller
lossningshamnen.

En inledande eller avslutande transportsträcka på väg i
samband med en kombinerad transport får innefatta en
gränspassage. Förordning (2010:59).

2 kap. Trafiktillstånd

Ansökan

1 § En ansökan om trafiktillstånd skall vara skriftlig.

Sökanden skall ge in sådana handlingar som visar att han är
lämplig att driva verksamheten.

I fråga om utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige
skall även en utredning om gott anseende ges in. I sådana fall
skall som tillräcklig utredning godtas ett utdrag ur behörig
myndighets register eller ett intyg som är utfärdat av en
behörig myndighet eller ett organ i det land där utlänningen är
medborgare eller har sitt hemvist.

2 § Har upphävts genom förordning (2011:1128).

Tillståndsprövning m.m.

3 § Har upphävts genom förordning (2011:1128).

4 § Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs
för att pröva en ansökan om trafiktillstånd.
Förordning (2009:1367).

5 § Den som kan styrka att han har genomgått viss
gymnasieutbildning eller annan högre utbildning med godkänt
betyg i ett visst eller vissa ämnen som ingår i prov som avses
i 2 kap. 8 § yrkestrafiklagen (1998:490), får av
Transportstyrelsen medges undantag från att avlägga prov i
ett sådant ämne.

Transportstyrelsen får även medge undantag från skyldigheten
att avlägga prov för den som kan styrka minst fem års praktisk
erfarenhet som trafikansvarig eller på företagsledningsnivå i
ett transportföretag under förutsättning att sökanden godkänns
vid ett kontrollprov som anordnas av Trafikverket.

På begäran ska Transportstyrelsen för att styrka att kravet på
yrkeskunnande är uppfyllt utfärda ett bevis om yrkesmässig
kompetens för trafik av visst slag inom och utom Sverige.
Förordning (2010:139).

6 § Vid prövningen enligt 2 kap. 9 § yrkestrafiklagen
(1998:490) av sökandens ekonomiska förhållanden skall framför
allt följande beaktas:

– tillgängliga medel inräknat sparmedel, möjligheter till
överdrag och lån,

– alla tillgångar inräknat egendom som sökanden kan utnyttja
som säkerhet,

– kostnader inräknat inköpskostnader eller första betalning för
fordon, lokaler, anläggningar och utrustning, samt

– behovet av rörelsekapital.
Förordning (2004:341).

7 § Den ekonomiska prövningen får göras på grundval av
redovisningshandlingar, inkomstdeklaration med bilagor eller
andra handlingar som kan belysa sökandens ekonomiska
situation, såsom en finansieringsplan eller en budget.

Som bevis på att sökanden uppfyller kraven på ekonomiska
resurser får Transportstyrelsen även godta ett intyg av en
auktoriserad eller godkänd revisor eller en bekräftelse eller
en försäkran av en bank eller ett kreditmarknadsföretag.
Förordning (2011:1453).

Trafiktillstånd

8 § Ett trafiktillstånd skall innehålla

1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller
organisationsnummer,

2. uppgifter om den trafik som tillståndet avser,

3. de villkor och begränsningar som gäller för trafiken, samt

4. uppgift om tillståndshavaren är en juridisk person eller en
utomlands bosatt näringsidkare, vem som är trafikansvarig och
vilka som i övrigt prövats enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

Tillståndet skall vidare innehålla upplysningar om innehållet i
9 § samt 5 kap. 1 och 5 §§ och en påminnelse om under vilka
förutsättningar tillståndet kan komma att återkallas.

Utbyte av trafikansvariga m.fl.

9 § Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till
Transportstyrelsen om den eller de som är trafikansvariga
eller någon annan som lämplighetsprövningen ska avse byts ut.
Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer.
Förordning (2009:1367).

10 § Vad som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning
av en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar anmälan enligt 9 §
och prövningen med anledning av en sådan anmälan.

11 § Har upphävts genom förordning (2011:1128).

3 kap. Taxiförarlegitimation

Ansökan

1 § Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs
för att pröva en ansökan om taxiförarlegitimation.
Förordning (2009:1367).

2 § Om sökanden inte följer ett föreläggande att inom en viss
tid ge in ett läkarintyg, skall ansökningen avvisas.
Föreläggandet skall innehålla en upplysning om detta.

Körprov för taxiförarlegitimation

3 § Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt
ett godkänt körprov för sådan legitimation tidigast 12
månader innan ansökan ges in till Transportstyrelsen.
Förordning (2009:1367).

4 § Körprov för taxiförarlegitimation skall avläggas inför den
som Transportstyrelsen har förordnat att förrätta förarprov
enligt körkortslagen (1998:488). Förordning (2008:1177).

5 § Den som avlägger ett körprov för taxiförarlegitimation
inför en förarprövare hos Trafikverket skall tillhandahålla en
personbil som är lämplig för provet. Förordning (2010:139).

6 § Körprov för taxiförarlegitimation avser sökandens

1. förmåga att tillämpa kunskaper om konstruktionen och
verkningssättet hos fordon av det slag som provet avser,

2. förmåga att tillämpa kunskaper om passagerares säkerhet i
fordon av det slag som provet avser,

3. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det
slag som provet avser, och

4. sinnesnärvaro och omdömesförmåga. Förordning (2007:48).

7 § Ett körprov för taxiförarlegitimation skall godkännas om
det visar att sökanden, i de avseenden som anges i 6 §, har den
förmåga och den sinnesnärvaro som bör krävas av en taxiförare.
Förordning (2007:48).

Utfärdande av taxiförarlegitimation

8 § Taxiförarlegitimation utfärdas av Transportstyrelsen sedan
sökanden har undertecknat ett underlag som innehåller ett
välliknande fotografi av denne. Förordning (2008:1177).

Medförande av taxiförarlegitimation

9 § Taxiförarlegitimation skall medföras i taxitrafik och skall
vara väl synlig för passagerarna. Den skall på tillsägelse
visas upp för en bilinspektör eller polisman.
Förordning (2007:48).

Förnyelse av taxiförarlegitimation

10 § En taxiförarlegitimation skall förnyas inom tio år efter
det att den har utfärdats eller senast förnyats. Legitimationen
skall också förnyas om den har förstörts eller kommit bort
eller om någon uppgift i den har ändrats. I fråga om förnyelse
av en taxiförarlegitimation gäller bestämmelserna om förnyelse
av körkort i 3 kap. 13 § första stycket 1 och 3 körkortslagen
(1998:488) samt i 3 kap. 15 och 18 §§ körkortsförordningen
(1998:980).

Om en taxiförarlegitimation förstörts eller kommit bort skall
innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

Till en anmälan skall om möjligt den förstörda legitimationen
bifogas. Om en legitimation som kommit bort senare hittas skall
den genast sändas till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1177).

Återkallelse och omhändertagande av taxiförarlegitimation

11 § Ett föreläggande för en innehavare av taxiförarlegitimation
om att inom en viss tid ge in ett läkarintyg skall innehålla en
upplysning om att legitimationen kan återkallas enligt 5 kap.
6 § första stycket 3 yrkestrafiklagen (1998:490) om inte
föreläggandet följs. Förordning (2007:48).

12 § Ett beslut om att ta hand om en taxiförarlegitimation
ska meddelas skyndsamt och delges innehavaren.

Beslutet ska, tillsammans med uppgift om delgivning,
föreliggande utredning och redogörelse för de skäl som har
föranlett omhändertagandet, inom 48 timmar sändas till
Transportstyrelsen. Om beslutet delges eller om
taxiförarlegitimationen överlämnas senare, ska detta snarast
meddelas Transportstyrelsen. En omhändertagen legitimation
ska sändas till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1367).

13 § En anmaning i samband med ett beslut om återkallelse att
överlämna en taxiförarlegitimation enligt 5 kap. 11 §
yrkestrafiklagen (1998:490) får delges innehavaren genom
stämningsmannadelgivning. I ett sådant fall skall handlingen
lämnas till den som utför delgivningen. Förordning (2007:48).

4 kap. Internationella vägtransporter m.m.

1 § Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs
för att kunna pröva en ansökan om transporttillstånd.
Förordning (2009:1367).

2 § Ett bevis om tillstånd som avses i 4 kap. 3 eller 5 §
yrkestrafiklagen (1998:490) skall under färd medföras i
fordonet och på tillsägelse visas upp för bilinspektör,
polisman eller tulltjänsteman.

3 § Har upphävts genom förordning (2011:1092).

4 § Har upphävts genom förordning (2011:1092).

5 § När en kombinerad transport som avses i 1 kap. 4 § utförs i
yrkesmässig trafik ska det, i ett transportdokument som minst
uppfyller kraven i artikel 6 i rådets förordning nr 11 av den
27 juni 1960 om avskaffande av diskriminering såvitt avser
fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i
Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,
anges

– för en järnvägssträcka, pålastnings- och urlastningsstation,
och

– för en inre vattenväg eller sjötransport, lastnings- och
lossningshamn.

Uppgifterna ska anges i transportdokumentet innan transporten
genomförs och bestyrkas genom en stämpel av järnvägs- eller
hamnmyndigheten när den del av transporten avslutas som har
skett på järnväg, inre vattenväg eller till sjöss.

När en släp- eller påhängsvagn som tillhör ett företag som
utför kombinerade transporter för egen räkning, på den
avslutande sträckan transporteras av en dragbil som tillhör ett
företag som utför transport i yrkesmässig trafik ska, i stället
för vad som anges i första och andra styckena, den del av
transporten som har utförts eller ska utföras på järnväg eller
inre vattenvägar eller till sjöss anges i ett annat
transportdokument. Förordning (2008:1069).

6 § Ett transportdokument som avses i 5 § ska medföras i
fordonet och på uppmaning visas upp för bilinspektör, polisman
eller tulltjänsteman, tillsammans med det gemenskapstillstånd
och det förartillstånd som anges i 1 kap. 4 §.
Förordning (2008:1069).

5 kap. Allmänna bestämmelser om kontrollen av yrkesmässig
trafik

1 § Innan ett fordon får användas i yrkesmässig trafik enligt
ett trafiktillstånd, ska tillståndshavaren lämna en skriftlig
anmälan om fordonet till Transportstyrelsen. Anmälan behöver
dock inte göras för släpfordon. Om det finns särskilda skäl,
får Transportstyrelsen för viss trafik medge att fordon får
användas enligt tillståndet utan att vara anmälda.
Transportstyrelsen får medge att ett visst fordon får
användas innan en fullständig anmälan har lämnats.
Förordning (2009:1367).

2 § En anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgifter om
fordonets registreringsnummer. Till anmälningshandlingarna
skall i förekommande fall följande fogas:

1. för ett fordon som innehas med nyttjanderätt, en kopia av
kontraktet,

2. för ett fordon som är registrerat i utlandet, ett utländskt
registreringsbevis,

3. när antalet fordon som skall användas enligt
trafiktillståndet utökas, kompletterande utredning om att de
ekonomiska förutsättningarna enligt 2 kap. 9 § yrkestrafiklagen
(1998:490) är uppfyllda. Förordning (2001:663).

3 § Transportstyrelsen ska i vägtrafikregistret
kontrollera att ett fordon som har anmälts enligt 1 §
uppfyller de villkor om registrering och om beskaffenhet och
utrustning som föreskrivs i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister och fordonsförordningen (2009:211) samt i
föreskrifter som har meddelats med stöd av
fordonsförordningen för den fordonstyp och de trafikslag som
trafiktillståndet avser samt att tillståndshavaren äger eller
har nyttjanderätt till fordonet. Förordning (2009:1367).

4 § Om det antal motordrivna fordon som tillståndshavaren skall
använda utökas skall det prövas att de ekonomiska
förutsättningarna är uppfyllda. Även i övrigt skall
lämpligheten enligt yrkestrafiklagen (1998:490) prövas.
Yrkeskunnandet skall därvid inte omprövas. Någon ny
lämplighetsprövning behöver inte göras om rörelsen utökas, om
en sådan prövning nyligen har genomförts eller om en
lämplighetsprövning av andra skäl framstår som obehövlig.

5 § Om ett fordon för vilket anmälan har gjorts enligt 1 §
ska ändras så att det inte längre uppfyller villkoren enligt
3 § eller om fordonet inte längre ska användas enligt
trafiktillståndet, är tillståndshavaren skyldig att anmäla
detta till Transportstyrelsen innan fordonet ändras eller tas
i bruk för annan trafik. Förordning (2009:1367).

6 kap. Har upphävts genom förordning (2009:87).

7 kap. Särskilda bestämmelser om taxitrafik

Taxameter m.m.

1 § Ett fordon får användas i taxitrafik endast om det är
försett med en taxameterutrustning som är av godkänd typ och
som fungerar tillfredsställande i enlighet med föreskrifter
som meddelats enligt 11 kap. 1 §. Taxameterutrustningen och
dess fastsättning ska vara kontrollerade och plomberade på
det sätt som anges i föreskrifterna.

Transportstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, besluta
att en buss med en totalvikt av högst 3,5 ton som används i
beställningstrafik ska vara utrustad med en
taxameterutrustning enligt första stycket.
Förordning (2009:1367).

2 § Om det finns synnerliga skäl får Transportstyrelsen medge
att ett fordon används i taxitrafik även om det inte är försett
med en taxameterutrustning. Ett sådant undantag får ges för
högst två år och får förenas med villkor. Förordning (2009:1367).

3 § Besiktning av taxameterutrustning ska göras senast ett år
från installationen eller den senaste besiktningen av ett
godkänt besiktningsorgan. Vid besiktningen ska en
kontrollrapport upprättas.

Godkännande av besiktningsorgan ska ske genom ackreditering
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791)
om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:815).

3 a § I fordonslagen (2002:574) finns bestämmelser om rätten
att kontrollera ett fordons taxameterutrustning samt om
provkörning av fordonet vid sådan kontroll.
Förordning (2006:320).

4 § Vad som sägs om taxans uppbyggnad i yrkestrafiklagen
(1998:490) och i föreskrifter som meddelats med stöd av denna
lag gäller inte sådana transporter där avtal om taxitrafik,
genom upphandling eller på liknande sätt, ingåtts enligt andra
villkor.

Omhändertagen registreringsskylt för taxi

5 § Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har
tagits om hand skall det i fordonet finnas ett bevis om en
polismans eller tulltjänstemans medgivande enligt 6 kap. 7 §
andra stycket yrkestrafiklagen (1998:490).

6 § Registreringsskyltar som har tagits om hand skall förvaras
hos polismyndigheten respektive Tullverket under en vecka
efter omhändertagandet. Skyltarna får under denna tid
återlämnas till fordonets ägare, om det visas att ett sådant
förhållande som avses i 6 kap. 7 § första stycket
yrkestrafiklagen (1998:490) inte längre gäller. Om skyltarna
inte återlämnas skall myndigheten förstöra dem.
Förordning (1999:556).

8 kap. Underrättelseskyldighet

1 § En kopia av ett beslut om trafiktillstånd och om ändring
eller återkallelse av ett sådant tillstånd ska sändas till de
myndigheter som anges nedan.

Tillståndet gäller Kopian sänds till

Godstrafik och taxitrafik Polismyndigheten i den
ort där sökanden är
folkbokförd eller, om
sökanden är en juridisk
person, den ort där
företagets eller
verksamhetens ledning
finns samt i annat fall
den polismyndighet som
Transportstyrelsen anser
bör underrättas

Beställningstrafik med buss Den myndighet som anges
ovan

Linjetrafik Den polismyndighet som
Transportstyrelsen anser
bör underrättas

Länsstyrelserna i de län
som berörs av trafiken

Samtliga trafikslag Skatteverket
Förordning (2011:1128).

1 a § Har upphävts genom förordning (2001:663).

1 b § Har upphävts genom förordning (2001:663).

2 § Om en myndighet uppmärksammar någon omständighet som kan
vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare
eller en innehavare av taxiförarlegitimation ska tilldelas en
varning, eller om tillståndet eller legitimationen ska
återkallas, ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

Om det finns anledning att anta att överträdelse har skett i
trafikutövningen ska Transportstyrelsen anmäla detta till
polis- eller åklagarmyndigheten.

Skyldigheten i andra stycket gäller inte överträdelser enligt
19 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa
internationella vägtransporter och 9 kap. 5 § förordningen
(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. som
upptäcks vid kontroll i företags lokaler, om sanktionsavgift
kan påföras enligt nämnda författningar.
Förordning (2010:1618).

3 § Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller
driver in skatter eller avgifter ska på begäran av
Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver
för sin prövning eller tillsyn. Förordning (2009:1367).

4 § När en domstol har dömt någon som har
taxiförarlegitimation, trafiktillstånd, transporttillstånd,
tillstånd till cabotagetrafik eller någon annan prövad som
avses i 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) för
något brott som anges i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister eller när en högre rätt har avgjort ett mål
där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller
beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen.
Förordning (2009:1367).

9 kap. Straffbestämmelser m.m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot 1 kap. 3 § andra stycket, 2 kap. 9 §, 3 kap. 9 §, 4 kap.
2 §, 5 kap. 1 eller 5 § eller 7 kap. 5 § döms till
penningböter. Förordning (2009:87).

2 § Har upphävts genom förordning (2009:87).

3 § Har upphävts genom förordning (2009:87).

4 § En tillståndshavare eller förare som uppsåtligen eller av
oaktsamhet använder ett fordon i strid mot vad som föreskrivits
i denna förordning om taxametrar eller om användning och
kontroll av sådana eller i strid mot föreskrifter som har
meddelats i dessa hänseenden med stöd av 11 kap. 1 § 1 döms
till penningböter.

5 § En tillståndshavare eller förare som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd
av 11 kap. 1 § 2 eller 11 kap. 2 § döms till penningböter.

10 kap. Överklagande

1 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare
bestämmelser finns i 7 kap. 6 a § yrkestrafiklagen
(1998:490). Förordning (2009:1372).

11 kap. Övriga bestämmelser

Bemyndiganden

1 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om
krav på och kontroll av taxameterutrustning samt om
fastsättning, installation och plombering av sådan
utrustning.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. användning av taxameterutrustning,

2. prisinformation i taxitrafik,

3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation,

4. krav på lokalkännedom för taxiförare och prov i sådan
kännedom, och

5. körprov för taxiförarlegitimation.

Krav på lokalkännedom får begränsas till att gälla inom ett
län eller del av ett län.

Transportstyrelsen får också, om inte annat framgår av 3
eller 4 §, meddela föreskrifter för verkställigheten av
yrkestrafiklagen (1998:490) och denna förordning.

Föreskrifter som avses i andra stycket meddelas efter samråd
med

1. Konsumentverket i frågor som avser prisinformation,

2. Socialstyrelsen i frågor som avser medicinska krav, och

3. berörd länsstyrelse i frågor som avser krav på och prov i
lokalkännedom. Förordning (2009:1367).

2 § Har upphävts genom förordning (2009:1367).

3 § Föreskrifter för verkställigheten i frågor som avses i 6
kap. 6 § yrkestrafiklagen (1998:490) får meddelas av
Rikspolisstyrelsen när de gäller polisman och av Tullverket när
de gäller tulltjänsteman. Innan föreskrifter meddelas ska dessa
myndigheter samråda med varandra. Förordning (2008:1177).

4 § Rikspolisstyrelsen får efter samråd med Transportstyrelsen
meddela föreskrifter om möjligheten för Transportstyrelsen
att inhämta den personutredning som behövs för tillämpningen
av yrkestrafiklagen (1998:490) och denna förordning.

Rikspolisstyrelsen får också efter samråd med
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om omhändertagande av
taxiförarlegitimation och registreringsskylt för taxi.
Förordning (2009:1367).

5 § Transportstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, i
vissa fall medge undantag från föreskrifterna i

1. 2 kap. 19 § yrkestrafiklagen (1998:490) om prisinformation
och om taxans uppbyggnad,

2. 3 kap. 3 § 1-3 yrkestrafiklagen om krav för innehav av
taxiförarlegitimation,

3. 7 kap. 1 § när det gäller kravet att taxametern skall vara
av godkänd typ.

Beslut om undantag får förenas med villkor.
Förordning (2008:1177).

5 a § Transportstyrelsen får, om det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten, medge att en innehavare av ett utländskt
körkort som är medborgare i en stat utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) kör ett svenskregistrerat
motordrivet fordon i yrkesmässig trafik kortare sträcka eller
tid. Förordning (2009:1367).

6 § Om ett särskilt intyg i fråga om lämpligheten att
yrkesmässigt bedriva person- eller godstransporter på väg
begärs för att en svensk näringsidkare ska få etablera sig i
ett annat land, ska ett sådant intyg efter prövning utfärdas
av Transportstyrelsen. Förordning (2009:1367).

Avgifter

7 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för tillsyn och ärendehandläggning enligt yrkestrafiklagen
(1998:490) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen. Förordning (2010:1591).

Övergångsbestämmelser

1998:779

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998 då
kungörelsen (1974:681) om internationella vägtransporter,
förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig
trafik och yrkestrafikförordningen (1988:1503) skall upphöra
att gälla.

2. Om ett ärende före ikraftträdandet inte har avslutats hos en
myndighet, som enligt äldre bestämmelser är behörig att pröva
det, skall det prövas av den myndigheten även om denna inte är
behörig enligt de nya bestämmelserna.

3. Om det i en lag eller i annan författning hänvisas till en
föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna
förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.

4. En första besiktning av taxameter enligt 7 kap. 3 § skall
vara genomförd senast den 1 juli 2000. Förordning (1999:587).

2000:1061

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap. 1 a och
1 b §§ den 1 februari 2001, och i övrigt den 1 januari 2001.

2. För ansökningar om undantag som har kommit in före
ikraftträdandet gäller 2 kap. 5 § i sin äldre lydelse.

2010:139

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

2. Ett godkännande enligt 2 kap. 5 § vid ett kontrollprov som
anordnats av Vägverket före den 1 april 2010, ska anses ha
meddelats av Trafikverket.

2011:1453

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och
tidigare års taxeringar.