Förordning (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling

SFS nr
1998:78
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1998-02-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1100
Upphävd
2008-01-01

1 § Denna förordning gäller tekniska beskrivningar enligt 1
kap. 12-14 och 16 §§ samt 4 kap. 15 a, 15 b och 15 d §§ lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling.

2 § En teknisk beskrivning skall ange samtliga de krav som
framgår av förfrågningsunderlaget i fråga om arbete, material,
produkt eller vara. Den tekniska beskrivningen skall göra det
möjligt att bedöma om arbetet, materialet, produkten eller
varan uppfyller det av den upphandlande enheten avsedda
ändamålet. Kraven skall omfatta kvalitet, prestanda, säkerhet
eller dimensioner inklusive kraven på material, produkter eller
vara i fråga om kvalitetssäkring, terminologi, provning och
provningsmetoder, symboler, emballage och märkning. De tekniska
kraven skall också omfatta regler för utformning och kostnads-
beräkning, provning, kontroll och godkännande av arbeten,
metoder och konstruktionsteknik, liksom för alla andra tekniska
villkor som en upphandlande enhet kan föreskriva med hänvisning
till allmänna eller särskilda bestämmelser som gäller avslutade
arbeten och de material eller delar som dessa medför.

3 § Vid utformningen av en teknisk beskrivning avses med
europeisk standard i 1 kap. 12 § första stycket 1 lagen om
offentlig upphandling en teknisk specifikation som godkänts av

1. den europeiska organisationen för standardisering (CEN),

2. den europeiska organisationen för standardisering inom
elområdet (CENELEC), som ”europastandard (EN)” eller
”harmoniseringsdokument (HD)”,

3. den europeiska organisationen för standardisering på
telekommunikationsområdet (ETSI), som ”europeisk
telekommunikationsstandard (ETS)”, eller

4. något annat erkänt standardiseringsorgan.

Övergångsbestämmelser

2007:1100

Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra
att gälla vid utgången av år 2007:

1. förordningen (1998:78) om tekniska specifikationer vid
offentlig upphandling,

2. förordningen (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling,

3. förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig
upphandling, och

4. förordningen (2001:870) om försvarsupphandling.

Förordningarna i 1, 2 och 4 gäller dock fortfarande för
upphandlingar som har påbörjats före utgången av år 2007.