Förordning (1998:780) om biluthyrning

SFS nr
1998:780
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1260

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för
tillämpningen av lagen (1998:492) om biluthyrning.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav enligt
lagen om biluthyrning m.m. finns i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister.

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och
förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns
bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter
ur dessa register. Förordning (2009:1366).

1 a § Lagen (1998:492) om biluthyrning gäller inte uthyrning
av terrängmotorfordon som är avsedda för körning på spelytor
och anlagda transportvägar inom golfanläggningar.
Förordning (2013:213).

Ansökan

2 § En ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse skall vara
skriftlig.

Sökanden skall ge in sådana handlingar som kan visa att han är
lämplig att driva verksamheten.

3 § Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs
för att pröva en ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse.
Förordning (2009:1366).

Beslut om tillstånd

4 § Ett tillstånd till uthyrningsrörelse skall innehålla

1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller
organisationsnummer,

2. de villkor som gäller för tillståndet,

3. uppgift om tillståndshavaren är en juridisk person eller en
utomlands bosatt näringsidkare, vem som ansvarar för
uthyrningsverksamheten och vilka som i övrigt har prövats
enligt lagen (1998:492) om biluthyrning.

Tillståndet skall vidare innehålla upplysningar om innehållet i
5 § samt en påminnelse om under vilka förutsättningar
tillståndet kan återkallas.

4 a § I ett ärende om tillstånd att bedriva uthyrningsrörelse
enligt 3 och 4 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning ska
Transportstyrelsen meddela beslut inom fyra månader efter
det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om
det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2009:1366).

4 b § Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd att
bedriva uthyrningsverksamhet enligt 3 och 4 §§ lagen
(1998:492) om biluthyrning begär att sökanden ska ge in
certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att
ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta
motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att
dokumentet ska ges in i form av en auktoriserad översättning.
Förordning (2009:1366).

4 c § Om en ansökan om tillstånd inte har behandlats inom den
i 4 a § angivna tidsfristen ska tillståndet anses beviljat i
enlighet med ansökan. Förordning (2009:1104).

Utbyte av ansvariga för uthyrningsverksamheten m.fl.

5 § Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till
Transportstyrelsen om den eller de som ansvarar för
uthyrningsverksamheten eller någon annan som
lämplighetsprövningen ska avse byts ut. Detsamma gäller om
någon sådan person tillkommer. Förordning (2009:1366).

6 § Vad som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning
av en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar anmälan enligt
5 § och prövningen med anledning av en sådan anmälan.

Fordon som används i uthyrningsrörelse m.m.

7 § En tillståndshavare är skyldig att till
Transportstyrelsen anmäla fordon med en totalvikt över 3,5
ton som avses att användas i rörelsen. En anmälan ska
innehålla uppgifter om fordonets registreringsnummer. För ett
fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av
kontraktet bifogas.

Om tillståndshavaren avser att inte längre använda ett fordon
i rörelsen är han eller hon skyldig att anmäla detta till
Transportstyrelsen.

Om skyldighet att i andra fall anmäla fordon som används i en
uthyrningsrörelse finns det bestämmelser i 10 kap. 12 §
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.
Förordning (2009:1366).

8 § Den som har tillstånd till uthyrningsrörelse är skyldig
att

1. föra anteckningar över uthyrningar,

2. föra de anteckningar om verksamheten i övrigt som
Transportstyrelsen beslutar,

3. på begäran av Transportstyrelsen sända in sammandrag av
anteckningarna,

4. hålla anteckningarna tillgängliga för granskning av
Transportstyrelsen eller Polismyndigheten, och

5. lämna de övriga uppgifter om rörelsen som
Transportstyrelsen begär. Förordning (2014:1260).

Underrättelseskyldighet

9 § En kopia av ett beslut om tillstånd till
uthyrningsrörelse och om ändring eller återkallelse av ett
sådant tillstånd ska sändas till Skatteverket och
Polismyndigheten. Förordning (2014:1260).

10 § Om en myndighet uppmärksammar någon omständighet som kan
vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare
ska tilldelas en varning eller om tillståndet ska återkallas,
ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

Om det finns anledning att anta att överträdelser har skett i
verksamheten, ska Transportstyrelsen anmäla detta till
Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet.
Förordning (2014:1260).

11 § Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller
driver in skatter eller avgifter ska på begäran av
Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver
för sin prövning eller tillsyn. Förordning (2009:1366).

12 § När en domstol har dömt någon som har tillstånd till
uthyrningsrörelse för något brott som avses i 5 kap. 2 §
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en
högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har
prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart
sändas till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1366).

Avgifter

13 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (1998:492) om
biluthyrning och enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen. Förordning (2010:1592).

Straffbestämmelse

14 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 §,
7 § första eller andra stycket eller 8 § döms till
penningböter.

Bemyndiganden

15 § Transportstyrelsen får utom i de fall som avses i 16 §
meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1998:492)
om biluthyrning och av denna förordning.
Förordning (2008:1141).

16 § Polismyndigheten får efter samråd med Transportstyrelsen
meddela föreskrifter om möjligheten för Transportstyrelsen
att inhämta den personutredning som behövs för tillämpningen
av lagen (1998:492) om biluthyrning och denna förordning.
Förordning (2014:1260).

Övergångsbestämmelser

1998:780

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998 då
förordningen (1988:1505) om biluthyrning skall upphöra att
gälla.

2. Om det i en lag eller i annan författning hänvisas till en
föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna
förordning tillämpas i stället den nya föreskriften.

2009:1104

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till
myndigheten efter ikraftträdandet.