Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

SFS nr
1998:786
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:75

1 § Denna förordning reglerar vissa förhållanden i anslutning
till

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009
av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till
den internationella marknaden för godstransporter på väg,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009
av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till
den internationella marknaden för persontransporter med buss
och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,

3. kommissionens förordning (EG) nr 3298/94 av den 21 december
1994 om det närmare förfarandet i systemet med
transiträttigheter (miljöpoäng) för transport med tung lastbil
genom Österrike, upprättat genom artikel 11 i protokoll nr 9
till anslutningsakten för Norge, Österrike, Finland och
Sverige, och

4. rådets beslut nr 917/2002/EG av den 3 oktober 2002 om
ingåendet av Interbus-överenskommelsen om tillfällig
internationell persontransport med buss.
Förordning (2011:1093).

Behörig myndighet

2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt de
rättsakter som anges i 1 §. Förordning (2009:1365).

Undantag

2 a § Den som har hemvist i Sverige, Danmark, Finland eller
Norge får utföra sådan tillfällig persontrafik som avses i
artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1073/2009 mellan dessa länder
utan sådant kontrolldokument som avses i artikel 12 i samma
förordning. Förordning (2011:1093).

Kontroller

3 § Med behörig kontrollant enligt artiklarna 4.3 andra
meningen, 17 och 19 i förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen
enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och enligt
artiklarna 4.6 och 5.6 i förordning (EG) nr 1072/2009 i
lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 avses
polisman och bilinspektör. I fråga om inhämtande av uppgift i
gemenskapstillstånd eller förartillstånd vid Kustbevakningens
tillsyn över att lagen (2006:263) om transport av farligt
gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
följs beträffande gods i hamnars landområden som är avsett
för vidare transport, avses med behörig kontrollant enligt
artiklarna 4.6 och 5.6 i förordning (EG) nr 1072/2009
kustbevakningstjänsteman. Med behörig kontrolltjänsteman
enligt den överenskommelse som bifogats rådets beslut nr
917/2002/EG avses polisman och bilinspektör.
Förordning (2015:75).

3 a § Det bevismaterial som föreskrivs i artikel 8.3 i
förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets
förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013, ska vid
kontrolltillfället kunna visas upp på begäran av en polisman
eller tulltjänsteman. Förordning (2014:1063).

Förartillstånd

3 b § Vid en begäran om utfärdande av förartillstånd enligt
artikel 5 i förordning (EG) nr 1072/2009 ska en bestyrkt kopia
av förarens anställningsavtal samt övriga uppgifter som behövs
för att ansökan ska kunna prövas ges in till
Transportstyrelsen. Förordning (2014:1063).

3 c § Giltighetstiden för ett förartillstånd enligt artikel 5 i
förordning (EG) nr 1072/2009 får fastställas till längst fem
år, dock inte för längre tid än anställningen varar enligt
anställningsavtalet. Förordning (2014:1063).

Ansvarsbestämmelser m.m.

4 § Till böter döms den som uppsåtligen

1. driver trafik utan sådant

a) tillstånd som avses i artikel 4 eller 6 i förordning (EG)
nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr
517/2013,

b) kontrolldokument som avses i artikel 12 i samma
förordning, om han eller hon inte är undantagen från kravet
på kontrolldokument enligt 2 a §,

c) certifikat som avses i artikel 5.5 i samma förordning,

2. driver trafik utan något av de tillstånd som avses i
artikel 3 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt
rådets förordning (EU) nr 517/2013,

3. utför cabotagetrafik i strid med förordning (EG) nr
1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr
517/2013, eller

4. utför transporter utan sådant tillstånd som avses i
artikel 15 i den överenskommelse som bifogas rådets beslut nr
917/2002/EG eller sådant kontrolldokument som avses i artikel
10 i samma överenskommelse. Förordning (2014:1439).

5 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet

1. bryter mot artikel 4.3 andra meningen eller artikel 19 i
förordning (EG) nr 1073/2009,

2. bryter mot artikel 4.6 andra meningen eller artikel 5.6
tredje meningen i förordning (EG) nr 1072/2009,

3. bryter mot artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1073/2009,
eller

4. bryter mot artikel 18 eller artikel 20 i den överenskommelse
som bifogats rådets beslut nr 917/2002/EG. Förordning (2011:1093).

5 a § Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som
utför cabotagetransporter i strid med artikel 8 i förordning
(EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU)
nr 517/2013. Förordning (2014:1439).

6 § Om trafik som avses i denna förordning har drivits utan
tillstånd eller om cabotagetransporter har utförts i strid med
förordning (EG) nr 1072/2009 eller förordning (EG) nr
1073/2009, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans
räkning har slutit avtal om transporten med trafikutövaren till
böter, om han eller hon kände till eller hade skälig anledning
anta

1. att tillstånd saknades, eller

2. att cabotagetransporten skedde i strid med någon av de
nämnda EU-förordningarna. Förordning (2011:1093).

Hindrande av fortsatt färd

7 § Om ett fordon framförs i strid mot bestämmelser som avses i
denna förordning får en polisman eller en tulltjänsteman hindra
fortsatt färd. Polismannen eller tulltjänstemannen får medge
att fordonet förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller
avlastningsplats eller verkstad. I fråga om ett fordon som är
registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får
polismannen eller tulltjänstemannen medge att det omedelbart
förs ut ur landet.

Sanktionsavgift m.m.

Prövningsmyndighet och avgiftens storlek

7 a § Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 5 a §
prövas av Transportstyrelsen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Innan sanktionsavgift påförs ska transportföretaget ges
tillfälle att yttra sig.

Sanktionsavgift får sättas ned eller efterges om det finns
särskilda skäl. Förordning (2014:1439).

7 b § Sanktionsavgift enligt 5 a § ska påföras med ett belopp
om 40 000 kronor. Förordning (2014:1439).

Förskott

7 c § Om ett transportföretag enligt 5 a § ska påföras
sanktionsavgift, ska en polisman eller bilinspektör vid
vägkontrollen besluta om förskott för sanktionsavgiften.

Förskottet ska betalas till Polismyndigheten.
Förordning (2015:33).

7 d § Om det förskott som anges i 7 c § inte betalas
omedelbart i samband med kontrollen, ska polismannen eller
bilinspektören besluta att fordonet eller fordonståget inte
får fortsätta färden. En polisman eller bilinspektör får
avstå från att fatta ett sådant beslut, om det finns
synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet
betalats eller, om sanktionsavgift slutligt påförts utan att
förskottet har betalats, denna avgift har betalats.
Förordning (2015:33).

7 e § En polismans eller bilinspektörs beslut om förskott för
sanktionsavgift eller om att fordonet eller fordonståget inte
får fortsätta färden ska skyndsamt underställas
Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska
omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får
fortsätta färden gäller enligt 7 d §, ska ärendet om
sanktionsavgift handläggas utan dröjsmål. Transportstyrelsen
får vid sin handläggning

1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts
för avgiften,

2. upphäva det beslut som gäller enligt 7 d §, om det finns
synnerliga skäl.

Punkterna 1 och 2 gäller även när Transportstyrelsen slutligt
prövar påförandet av sanktionsavgift. Förordning (2015:33).

7 f § Om det inte påförs någon sanktionsavgift, eller om
avgiften sätts ned eller efterges, ska det överskjutande
beloppet av betalat förskott enligt 7 c § återbetalas.
Förordning (2014:1439).

Betalning av sanktionsavgifter

7 g § Sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter
det att beslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid
som anges i beslutet.

Sanktionsavgifter ska betalas till Transportstyrelsen.
Förordning (2014:1439).

Verkställighet

7 h § När ett beslut om sanktionsavgift har vunnit laga kraft
får det verkställas enligt utsökningsbalken.
Förordning (2014:1439).

7 i § Sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket
riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från
det att förutsättningarna att besluta om avgift har
uppfyllts. Förordning (2014:1439).

7 j § En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften
inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann
laga kraft. Förordning (2014:1439).

Överklagande

8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:

1. en polismans beslut enligt 7 c och 7 d §§, och

2. Transportstyrelsens beslut enligt 7 e §.
Förordning (2014:1439).

Bemyndiganden

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för
verkställigheten av denna förordning när det gäller transporter
som avses i förordning (EG) nr 1072/2009, förordning (EG) nr
1073/2009 och förordning (EG) nr 3298/94.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten
av bestämmelser i denna förordning om förskott för
sanktionsavgifter. Innan Polismyndigheten meddelar sådana
föreskrifter ska myndigheten höra Transportstyrelsen.

Polismyndigheten får i fråga om polismän och Tullverket får i
fråga om tulltjänstemän meddela föreskrifter om
verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om
hindrande av fortsatt färd. Innan sådana föreskrifter
meddelas ska myndigheterna samråda med varandra.
Förordning (2014:1440).

Avgifter

10 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för prövning av en ansökan enligt denna förordning.
Förordning (2010:1593).

Övergångsbestämmelser

1998:786

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998 då
förordningen (1995:525) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga
om internationella transporter inom Europeiska unionen skall
upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas
på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken
förordningen har varit i kraft.

3. Om ett ärende före ikraftträdandet inte har avslutats hos en
myndighet, som enligt äldre bestämmelser är behörig att pröva
det, skall det prövas av den myndigheten även om denna inte är
behörig enligt den nya förordningen.

2014:1439

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser
som ägt rum före ikraftträdandet.