Förordning (1998:794) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

SFS nr
1998:794
Departement/myndighet
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1998-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:585
Upphävd
2000-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:970

Uppgifter

1 § Premiepensionsmyndigheten har till uppgift att handlägga
frågor om premiepension enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension och lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Premiepensionsmyndigheten med undantag av 3-5, 12 och 34 §§.

Det som sägs i 6-9 §§ verksförordningen om myndighetens chef
skall i stället gälla styrelsen.

Premiepensionsmyndighetens ledning

3 § Premiepensionsmyndigheten leds av en styrelse som ansvarar
för verksamheten.

Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

4 § Premiepensionsmyndighetens styrelse består av högst elva
ledamöter, generaldirektören inräknad.

Den som är styrelseledamot eller tjänsteman hos myndigheten får
inte utan regeringens tillstånd vara ledamot eller suppleant i
styrelsen för fondförvaltare som utövar fondverksamhet enligt
lagen (1990:1114) om värdepappersfonder eller i sjunde
fondstyrelsen inom Allmänna pensionsfonden. Ledamoten eller den
anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig
uppdrag för en sådan förvaltare. Förordning (1998:970).

Revisorer

5 § Riksrevisionsverket skall årligen utse en eller flera
auktoriserade revisorer att för verkets räkning granska
Premiepensionsmyndighetens årsredovisning, redovisningen i
övrigt samt ledningens förvaltning enligt 5 § lagen (1998:710)
med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.
Revisorerna skall ha erfarenhet av redovisning och ekonomiska
förhållanden i försäkringsbolag. De skall avge ett
revisorsintyg till Riksrevisionsverket.

Övergångsbestämmelser

1998:794

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.
Premiepensionsmyndighetens beslut om myndighetens uppbyggnad
får även avse arbete som utförts före ikraftträdandet.