Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning

SFS nr
1998:796
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1869

1 § I denna förordning finns bestämmelser om samordning av
statliga myndigheters inköp i syfte att åstadkomma besparingar
för staten.

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.
Förordning (2010:1869).

2 § För varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i
stor omfattning eller som uppgår till stora värden skall det
finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar
upphandlingarna. Därvid skall små och medelstora företags
möjligheter att delta i upphandlingar beaktas.

3 § En myndighet skall använda de avtal som avses i 2 § om
myndigheten inte finner att en annan form av avtal sammantaget
är bättre.

4 § Kammarkollegiet ska verka för att avtal som avses i 2 §
träffas. När en myndighet avser att upphandla utan att använda
de avtal som avses i 2 §, ska Kammarkollegiet underrättas om
skälen till detta. Förordning (2010:1869).