Förordning (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

SFS nr
1998:8
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1998-01-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:104

1 § Denna förordning rör tillämpningen av rådets förordning
(EG) nr 2200/97 av den 30 oktober 1997 om sanering av
gemenskapsproduktionen av äpplen, päron, persikor och
nektariner.

2 § Frågor om röjningsbidrag enligt denna förordning prövas av
länsstyrelsen.

Beslut eller underrättelse om beslut om bidrag skall innehålla
en upplysning om innehållet i 3 §.

Bidraget betalas ut av Statens jordbruksverk.

3 § Före utbetalning av bidrag som länsstyrelsen beslutat om,
skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig
med gemenskapsreglerna.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot
gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut
bidraget och sända tillbaka ärendet till länsstyrelsen.
Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut
förfaller.

4 § Belopp som bidragsmottagaren inte är berättigad till skall
betalas tillbaka. Om det anses oskäligt att återkräva hela
beloppet skall detta sättas ned.

Om ett beslut om bidrag har meddelats på grund av oriktig eller
vilseledande uppgift av bidragsmottagaren eller om denne har
brutit mot villkor eller åtaganden som gäller för bidraget, har
länsstyrelsen rätt att omedelbart häva beslutet och kräva
tillbaka beloppet inom 15 år från det att beloppet betalades
ut.

Därutöver följer av kommissionens förordning (EG) nr 2467/97 av
den 11 december 1997 om tillämpningsföreskrifter till rådets
förordning (EG) nr 2200/97 om sanering av gemenskapens
produktion av äpplen, päron, persikor och nektariner2 att den
som inte fullföljer de åtaganden som gäller för
röjningsbidraget skall betala en avgift motsvarande bidraget.

5 § Länsstyrelsens beslut om bidrag får överklagas hos
Jordbruksverket.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1132).

6 § Föreskrifter i övrigt till komplettering och för
verkställighet av rådets förordning (EG) nr 2200/97 meddelas av
Jordbruksverket.

7 § Länsstyrelsen kontrollerar att

1. uppgifter som läggs till grund för röjningsbidrag stämmer
överens med de faktiska förhållandena,

2. villkoren för bidraget uppfylls.

Om inte annat följer av denna förordning, gäller för
röjningsbidrag bestämmelser om behörig myndighet,
uppgiftsskyldighet, tillsyn och kontroll, ränta och
verkställighet av beslut som finns i förordningen (1999:1148)
om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Förordning (2000:104).