Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

SFS nr
1998:813
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1275

Allmänna bestämmelser

1 § Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet och denna lag träder i kraft den 1 januari
1999.

2 § Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till
bestämmelser som har ersatts av vad som föreskrivs i lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller
i denna lag, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

3 § Föreskrifter som gäller vid ikraftträdandet av lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall
anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i den
lagen, om de har meddelats med stöd av bestämmelser i
vattenlagen (1983:291) eller motsvarande äldre lag och
föreskrifterna gäller frågor som regleras i den nya lagen.
Detta gäller dock inte om regeringen föreskriver något annat.
Det gäller inte heller för föreskrifter som har meddelats av en
annan myndighet än regeringen, om den myndighet som regeringen
bestämmer föreskriver något annat.

4 § Vad som enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet gäller om ägare av en fastighet skall
tillämpas även på den som innehar en fastighet med ständig
besittningsrätt eller med fideikommissrätt.

Särskilda övergångsbestämmelser till 2 kap. nya lagen

5 § Genom 2 kap. 2 och 3 §§ lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet inskränks inte den rätt som
någon hade före lagens ikraftträdande på grund av dom, urminnes
hävd eller någon annan särskild rättsgrund eller enligt 1 kap.
2 § andra stycket andra meningen vattenlagen (1918:523).

6 § Av 16 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken följer
att bestämmelserna om rådighet i 2 kap. 4 § 4 och 5 § första
stycket 2 vattenlagen (1983:291) fortfarande skall tillämpas i
fråga om allmänna flottleder.

Särskilda övergångsbestämmelser till 3, 4 och 5 kap. nya lagen

7 § Samfälligheter som har bildats enligt vattenlagen
(1983:291) skall anses vara bildade enligt lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

8 § Bestämmelserna i 3 kap. 12-25 och 27 §§, 7 kap. 61-65 §§
samt 8 kap. 38-45 §§ vattenlagen (1918:523) om flera deltagares
förvaltning av företag som har kommit till enligt den lagen
skall tillämpas så länge företagets förvaltning inte har
ordnats på något annat sätt.

Särskilda övergångsbestämmelser till 6 kap. nya lagen

9 § Om någon är skyldig att betala årlig avgift enligt 2 kap.
8 § eller 10 § eller 4 kap. 14 § vattenlagen (1918:523) eller
motsvarande äldre lag ska avgiften utan särskilt beslut räknas
om årligen i förhållande till den ändring av prisbasbeloppet
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som har skett
mellan avgiftsåret och året innan dess. Lag (2010:1275).

Särskilda övergångsbestämmelser till 7 kap. nya lagen

10 § Bestämmelsen om ändring av bygdeavgift och fiskeavgift i 7
kap. 15 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet gäller också avgifter enligt 2 kap. 8 och 10
§§ samt 4 kap. 14 § vattenlagen (1918:523).

11 § Bestämmelserna i 7 kap. 17 och 18 §§ lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall tillämpas även

1. samfälligheter enligt 3 kap. vattenlagen (1918:523) som
avser vattenreglering enbart för kraftändamål,

2. samfälligheter enligt 7 kap. vattenlagen (1918:523),

3. samfälligheter för de ändamål som avses i 8 kap. 20 §
vattenlagen (1918:523), och

4. samfälligheter enligt motsvarande äldre bestämmelser.

Om kretsen av deltagare i en sådan samfällighet eller
kostnadsfördelningen mellan dem ändras genom omprövning enligt
7 kap. 17 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet eller godkännande av en överenskommelse enligt
7 kap. 18 § samma lag, skall en samfällighet enligt den nya
lagen anses bildad.

12 § Av 16 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
följer att bestämmelserna om omprövning i 15 kap. 9 §
vattenlagen (1983:291) fortfarande skall tillämpas i fråga om
allmänna flottleder.

Särskilda övergångsbestämmelser till 8 kap. nya lagen

13 § Bestämmelsen i 8 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet skall tillämpas också i fråga
om andelskraft enligt vattenlagen (1918:523) och ersättning
genom överföring av kraft enligt samma lag i dess lydelse före
den 1 juli 1974.

14 § I fråga om ersättning som enligt vattenlagen (1918:523) i
dess lydelse före den 1 juli 1974 skall lämnas genom överföring
av kraft gäller fortfarande bestämmelserna i den lagen.

På talan av part får mark- och miljödomstolen bestämma att
sådan rättighet till överföring av kraft skall avlösas mot
ersättning i pengar, om detta inte medför betydande olägenhet
för en motpart. För en sådan talan gäller bestämmelserna om
talan som avses i 7 kap. 2 § 7 lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet. Mark- och miljödomstolen
bestämmer dag då skyldigheten att fullgöra kraftöverföringen
upphör. Ersättningsgivaren skall innan dess ha betalat
föreskriven penningersättning. I fråga om sådan ersättning
gäller i övrigt bestämmelserna i 31 kap. miljöbalken.
Lag (2010:938).