Förordning (1998:897) om miljökvalitetsnormer

SFS nr
1998:897
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:527
Upphävd
2001-07-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:81

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för miljökvalitetsnormer enligt 5
kap. miljöbalken.

2 § Naturvårdsverket får meddela miljökvalitetsnormer som
följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormer för luft

Kvävedioxid

3 § Följande värden för kvävedioxid i utomhusluft får inte
överskridas efter den 31 december 2005.

Värden för skydd av människors hälsa i orter i hela landet med
fler än 200 invånare och där avståndet mellan husen vanligtvis
inte överstiger 200 m:

Medelvärdestid Värde Anmärkning

1 timme 90 ug/m3 Värdet får inte överskridas
mer än 175 timmar per år
1 dygn 60 ug/m3 Värdet får inte överskridas
mer än 7 dygn per år
1 år 40 ug/m3 aritmetiskt medelvärde

Värden för skydd av vegetation utanför orter som avses ovan.

Medelvärdestid Värde Anmärkning

1 år 30 ug/m3 aritmetiskt medelvärde

Svaveldioxid

4 § Följande halter av svaveldioxid i utomhusluft får inte
överskridas.

Värden för skydd av människors hälsa i orter i hela landet med
fler än 200 invånare och där avståndet mellan husen vanligtvis
inte överstiger 200 m:

Medelvärdestid Värde Anmärkning

1 timme 200 ug/m3 Värdet får inte överskridas
mer än 175 timmar per år
1 dygn 100 ug/m3 Värdet får inte överskridas
mer än 7 dygn per år
1 vinterhalvår 50 ug/m3 aritmetiskt
(1/10-31/3) medelvärde
1 år 50 ug/m3 aritmetiskt medelvärde

Värden för skydd av ekosystem utanför orter som avses ovan:

Medelvärdestid Värde Anmärkning

1 vinterhalvår 20 ug/m3 aritmetiskt
(1/10-31/3) medelvärde
1 år 20 ug/m3 aritmetiskt medelvärde

Bly

5 § Följande halter av bly i utomhusluft får inte överskridas.

Värden för skydd av människors hälsa och miljön i hela landet:

Medelvärdestid Värde Anmärkning

1 år 0,5 ug/m3 aritmetiskt medelvärde

Kontroll

6 § Varje kommun skall kontrollera att miljökvalitetsnormerna i
3-5 §§ uppfylls inom kommunen. Kontrollen skall ske genom
mätningar, beräkningar eller annan uppföljning.

Kommunerna skall kontrollera att värdena för samtliga
medelvärdestider uppfylls. I tätorter med färre än 50 000
invånare behöver dock inte kontroll ske av att timmedelvärden
uppfylls.

Mätning skall utföras

1. i tätorter med fler än 250 000 invånare, samt

2. i andra områden när det kan antas att en miljökvalitetsnorm
kan komma att överskridas.

För kvävedioxid skall mätning även utföras när närmast
föregående mätning eller beräkning visar att timmedelvärdet
eller dygnsmedelvärdet är högre än 80 procent av det i 3 §
angivna timmedelvärdet eller dygnsmedelvärdet eller när
årsmedelvärdet är högre än 70 procent av det i 3 § angivna
årsmedelvärdet.

7 § När halten av svaveldioxid enligt 4 § överskrider 350 g/m3
uppmätt som medelvärde under en tretimmarsperiod skall
den kommun där överskridandet sker informera allmänheten och
Naturvårdsverket.

8 § För kontrollen av att miljökvalitetsnormerna uppfylls får
Naturvårdsverket meddela närmare föreskrifter om mätmetoder,
beräkningsmodeller, utvärderingsmetoder, redovisning av
mätresultat och godkännande av mätutrustning.
Förordning (2001:81).

Åtgärdsprogram

9 § En myndighet eller kommun som har upprättat ett
åtgärdsprogram för uppfyllande av en miljökvalitetsnorm skall
sända en kopia av programmet till Naturvårdsverket och andra
myndigheter och kommuner som berörs.