Förordning (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

SFS nr
1998:898
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1130

1 § Sjöfartsverket beslutar enligt 1 och 2 §§ lagen (1983:293)
om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn.

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela
föreskrifter enligt 3 § lagen om inrättande, utvidgning och
avlysning av allmän farled och allmän hamn.
Förordning (2008:1130).

2 § När Sjöfartsverket överlämnar en fråga om allmän farled
eller allmän hamn till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1
eller 3 § miljöbalken, skall verket i sitt yttrande enligt
1 c § lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning
av allmän farled och allmän hamn bland annat lämna de uppgifter
som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2
kap. miljöbalken iakttas samt uppgift om det samråd som skett
enligt 6 kap. 4-6 §§ miljöbalken. Även i övrigt ansvarar
Sjöfartsverket för att ett tillräckligt underlag finns för
regeringens prövning.