Renhållningsförordning (1998:902)

SFS nr
1998:902
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1063
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:745

Definitioner

1 § Med avfallskategorier enligt 15 kap. 1 § miljöbalken skall
förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till denna
förordning. En förteckning över avfall som hör till
kategorierna finns som bilaga 2 till denna förordning.

2 § Med insamling av avfall avses uppsamling, sortering eller
blandning av avfall för vidare transport.

Med återvinning av avfall avses sådana förfaranden som anges i
bilaga 3 till denna förordning.

Med bortskaffande av avfall avses sådana förfaranden som anges
i bilaga 4 till denna förordning.

3 § Med deponering avses ett bortskaffningsförfarande som
innebär att avfall läggs på en deponi.

Med deponi avses en upplagsplats för avfall.

Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall

1. omlastas för att beredas för vidare transport till en annan
plats där det skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas,

2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen
sker för en kortare period än tre år, eller

3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en
kortare period än ett år.

4 § Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna
förordning produkter, utrustning och material enligt vad som
framgår av 21-23 §§.

5 § Med brännbart avfall avses i denna förordning sådant avfall
som brinner utan energitillskott efter det att
förbränningsprocessen startat.

Med organiskt avfall avses i denna förordning sådant avfall som
innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och
plastavfall.

Undantag

5 a § Denna förordning skall inte tillämpas på använt
kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet. Förordning (2001:619).

Den kommunala renhållningsskyldigheten

6 § Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om
hanteringen av hushållsavfall.

7 § Om det behövs av hälso- eller miljöskäl får
kommunfullmäktige i fråga om annat avfall än hushållsavfall
meddela föreskrifter om

1. att avfall skall transporteras bort genom kommunens försorg,

2. att kommunen skall se till att avfall återvinns eller
bortskaffas.

Från och med den 1 januari 2000 gäller första stycket endast
farligt avfall som inte är hushållsavfall.

Första stycket gäller inte i fråga om avfall som skall tas om
hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15
kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar.

8 § Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får för
särskilda fall medge dispens från vad som med stöd av 7 § har
föreskrivits i fråga om att transportera bort avfall.

9 § Allt avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar
skall transporteras bort genom kommunens försorg.

Avfall som avses i första stycket skall förvaras skilt från
annat avfall, så att det kan omhändertas särskilt.

10 § Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn
skall genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall,
toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen
som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av den lagen. Vad som nu har sagts
gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses
i 3 kap. 1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska
som avses i 2 § samma kapitel.

I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för
kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som
har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som
fullmäktige bestämmer.

I förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från
fartyg finns bestämmelser om mottagningsanordningar för avfall
från fartyg i hamn. Förordning (2000:1173).

Kommunal renhållningsordning

11 § Varje kommun skall besluta om renhållningsordning enligt
15 kap. 11 § miljöbalken.

12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter enligt 15 kap.
11 § andra stycket miljöbalken om innehållet i en avfallsplan.

12 a § I förordningen (1997:185) om producentansvar för
förpackningar finns bestämmelser om att en kommunal avfallsplan
skall innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningsavfall.
Förordning (1999:191).

13 § Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan till
länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen genast
underrätta länsstyrelsen om ändringen.

Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala avfalls-
planerna inom sitt område och överlämna sammanställningen till
Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur
sammanställningen skall utformas.

14 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om skyldighet
för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om den
avfallshantering som bedrivs och om resultatet av verksamheten
jämförd med avfallsplanen.

15 § Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen
bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat
avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om
avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.

Allmänna bestämmelser om hantering av avfall

16 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser
att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat
sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än
trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen.

Kommunfullmäktige får meddela ytterligare föreskrifter om hur
anmälan skall göras.

17 § Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat
avfall än hushållsavfall som skall transporteras bort, skall
lämna avfallet till den som enligt denna förordning eller
bestämmelser som meddelats med stöd av förordningen har
tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven
myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt.

18 § Kommunfullmäktige får föreskriva om hur utrymmen,
behållare och andra anordningar för hantering av avfall skall
vara beskaffade och skötas.

19 § Kommunfullmäktige får föreskriva att vissa slag av avfall
skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall.
Kommunfullmäktige får i fråga om förvaring och transport av
avfall föreskriva de ytterligare åtgärder som behövs av
återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso-
eller miljöskäl.

20 § Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller inte i fråga om
avfall som skall tas om hand av en producent enligt
föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har
meddelats om producentansvar. Bestämmelsen i 18 § gäller inte
heller i fråga om mottagnings- och behandlingsanordningar för
avfall i hamnar. Förordning (2000:1173).

Hantering och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska
eller elektroniska produkter

21 § Med elektriska och elektroniska produkter avses

1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion
är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska
fält,

2. utrustning för generering, överföring och mätning av
elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,

3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller
utrustning som avses i 1 och 2.

22 § Med elektriska och elektroniska produkter avses inte
sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi
än elektrisk energi.

Komponenter som ingår i en sådan sammansatt produkt och som där
har en elektrisk funktion skall dock anses som elektriska eller
elektroniska produkter. Även material som används för kylning,
värmning eller skydd av sådana komponenter eller som på annat
sätt används för sådana komponenters funktion i den sammansatta
produkten skall anses som elektriska eller elektroniska
produkter.

23 § Med elektriska och elektroniska produkter avses inte
tillbehör till eller förbrukningsvaror som använts i en
elektrisk eller elektronisk produkt, om tillbehöret eller
förbrukningsvaran inte har eller har haft en elektrisk eller
elektronisk funktion.

24 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan
yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering,
sortering eller andra förbehandlande åtgärder säkerställa att
återvinning eller bortskaffande av avfall som utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter kan ske på ett från
hälso- och miljösynpunkt lämpligt sätt.

25 § Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter får deponeras, förbrännas eller
fragmenteras endast om

1. de elektriska eller elektroniska produkterna förbehandlats i
en sådan verksamhet som anges i 24 §, och

2. den förbehandlande verksamheten har personal eller system
för kvalitet eller miljöledning som certifierats av ett organ
vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering
enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Certifieringen skall avse den kompetens eller det system för
kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det
ändamål som anges i 24 § och de föreskrifter som meddelats med
stöd av 24 §.

Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från kravet på
certifiering. Förordning (2001:13).

Bortskaffande av brännbart och organiskt avfall

26 § Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort
skilt från annat avfall.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sortering
av brännbart avfall.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från
kravet i första stycket. Förordning (2001:745).

27 § Bestämmelser med förbud mot att deponera organiskt avfall och
utsorterat brännbart avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen
(2001:512) om deponering av avfall. Förordning (2001:514).

28 § har upphävts genom förordning (2001:514).

Tillstånds- eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av
avfall

29 § Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som
har särskilt tillstånd.

Tillstånd krävs dock inte för transport av avfall för
återanvändning.

I fråga om tillstånd att transportera farligt avfall gäller i
stället bestämmelserna i förordningen (1996:971) om farligt
avfall. Förordning (2000:746).

30 § Frågor om tillstånd enligt 29 § prövas av länsstyrelsen i
det län där sökanden har sitt säte eller utövar den
huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte
eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige,
prövas frågan om tillstånd enligt 29 § av länsstyrelsen i något
av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

31 § Tillstånd som anges i 29 § får beviljas endast sådana
transportörer som visar att de har personella, tekniska och
ekonomiska resurser för att på ett riktigt sätt kunna hantera
avfallet.

32 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
villkor för tillstånd enligt 29 §.

33 § Av 24 kap. 3 § miljöbalken framgår under vilka
förutsättningar en tillståndsmyndighet får återkalla ett
tillstånd.

34 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att en
anmälningsplikt skall gälla i stället för tillståndsplikt
enligt 29 §. Med anmälningsplikt avses en skyldighet för
transportören att till länsstyrelsen anmäla sin verksamhet.
Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om undantag från
anmälningsplikt.

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

35 § Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans
räkning yrkesmässigt ombesörjer bortskaffande eller återvinning
av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen.

Anmälningsplikt enligt första stycket gäller dock inte den som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och 34 §§
denna förordning eller enligt 9 kap. miljöbalken.
Anmälningsplikten gäller inte heller den som enligt
föreskrifter meddelade med stöd av 34 § denna förordning, har
undantagits från anmälningsplikt

Skyldighet att lämna uppgifter om avfall och avfallshantering

36 § Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat
avfall än hushållsavfall samt den som yrkesmässigt omhändertar
sådant avfall, skall, om avfallet lämnas till
avfallsförbränningsanläggning eller för deponering, lämna
uppgift om

1. avfallets art, sammansättning och mängd,

2. varifrån avfallet kommer, och

3. var avfallet lämnas.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller även den som
yrkesmässigt transporterar annat avfall än hushållsavfall och
som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och
34 §§.

Uppgifterna skall lämnas till den kommunala nämnd som är
tillsynsmyndighet. Naturvårdsverket får meddela närmare
föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas.

Bemyndigande att meddela föreskrifter för försvaret

37 § Generalläkaren får efter samråd med Naturvårdsverket
meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av 15 kap.
miljöbalken i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt
avfall inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets
materielverk och Försvarets radioanstalt.

Dumpning

38 § Frågor om dispens enligt 15 kap. 33 § miljöbalken prövas
av Naturvårdsverket efter samråd med Fiskeriverket. En sådan
dispens skall avse visst slag och viss mängd avfall samt tiden,
platsen och sättet för dumpningen.

39 § Föreskrifter angående ansökan om dispens enligt 15 kap. 33 §
miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket.

40 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av 15 kap. 31-
33 §§ miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket efter samråd med
Tullverket och Kustbevakningen. Förordning (1999:559).

Föreskrifters tillämplighet

41 § Föreskrifter som har meddelats med stöd av 6, 7, 18 och 19 §§
gäller inte avfall som omfattas av motsvarande föreskrifter
som meddelats med stöd av 10 §.

Tillsyn och avgifter

42 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och
avgifter.

Överklagande

43 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande.

Straff och förverkande

44 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande.

Övergångsbestämmelser

1998:902

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 25 § den dag som
regeringen bestämmer, i fråga om 26 och 27 §§ den 1 januari
2002 och i fråga om 28 § den 1 januari 2005, och i övrigt den 1
januari 1999, då renhållningsförordningen (1990:984) och
dumpningskungörelsen (1971:1156) skall upphöra att gälla.

Bilaga 1

AVFALLSKATEGORIER

Q 1 Produktions- eller konsumtionsrester som inte specificeras
närmare nedan.

Q 2 Produkter som inte uppfyller uppställda krav.

Q 3 Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut.

Q 4 Material som spillts ut, förlorats eller utsatts för någon
annan olyckshändelse, inklusive material, utrustning o.d. som
förorenats på grund av olyckshändelsen.

Q 5 Material som förorenats eller nedsmutsats i samband med
planerade åtgärder (t.ex. rester från reningsförfaranden,
förpackningsmaterial, behållare).

Q 6 Oanvändbara delar (t.ex. kasserade batterier, utbrända
katalysatorer).

Q 7 Ämnen som inte längre har tillfredsställande prestanda
(t.ex. förorenade syror, förorenade lösningsmedel, förbrukade
härdsalter).

Q 8 Restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg,
destillationsåterstoder).

Q 9 Restprodukter från processer för att begränsa förorening
(t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil- eller
glasfiberfilter, använda filter).

Q 10 Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor
(t.ex. svarv- och frässpån).

Q 11 Restprodukter från utvinning och bearbetning av råvaror
(t.ex. gruvslagg, slopoljor).

Q 12 Material som förorenats genom uppblandning (t.ex. olja
förorenad av PCB).

Q 13 Varje material, ämne eller produkt vars användning har
förbjudits i lag eller andra föreskrifter.

Q 14 Varor som innehavaren inte längre har användning för
(t.ex. utgallrat material från jordbruk, hushåll, kontor,
handel och affärsverksamhet).

Q 15 Förorenade material, ämnen och produkter som uppkommit som
resultat av marksanering.

Q 16 Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas
av någon av ovanstående kategorier.

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM HÖR TILL AVFALLSKATEGORIER ENLIGT
BILAGA 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

01 00 00 Avfall från prospektering, brytning, bearbetning och
vidare behandling av mineral

02 00 00 Avfall från råvaruproduktion inom jordbruk,
trädgårdsnäring, jakt, fiske och vattenbruk samt
från bearbetning och beredning av livsmedel

03 00 00 Avfall från träförädling och tillverkning av papper,
papp, pappersmassa, plattor och möbler

04 00 00 Avfall från läder- och textilindustri

05 00 00 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och
kolpyrolys

06 00 00 Avfall från oorganisk-kemiska processer

07 00 00 Avfall från organisk-kemiska processer

08 00 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av färg, lack, porslinsemalj, lim,
fogmassa och tryckfärg

09 00 00 Avfall från fotografisk industri

10 00 00 Oorganiskt avfall från termiska processer

11 00 00 Oorganiskt avfall som innehåller metaller från
metallbehandling och metallisering av metaller samt
från hydrometallurgiska processer, exklusive
järnmetaller

12 00 00 Avfall från formning och mekanisk ytbehandling av
metaller och plaster

13 00 00 Oljeavfall (utom ätliga oljor, 05 00 00 och
12 00 00)

14 00 00 Avfall bestående av organiska ämnen använda som
lösningsmedel (utom 07 00 00 och 08 00 00)

15 00 00 Förpackningar, absorbermedel, torkdukar,
filtermaterial, skyddskläder o.d.

16 00 00 Avfall som inte specificeras på annat sätt i
katalogen

17 00 00 Bygg- och rivningsavfall (även från vägbyggen)

18 00 00 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller
därmed förknippad forskning (utom köks- och
restaurangavfall utan direkt anknytning till
patientbehandling)

19 00 00 Avfall från avfallsbehandlingsanläggningar, externa
avloppsreningsverk och vattenverk

20 00 00 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
institutionsavfall, även separat insamlade
fraktioner

01 00 00 AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, BRYTNING, BEARBETNING OCH
VIDARE BEHANDLING AV MINERAL

01 01 00 Avfall från mineralbrytning

01 01 01 Avfall från brytning av metallhaltig mineral

01 01 02 Avfall från brytning av icke-metallhaltig mineral

01 02 00 Avfall från behandling av mineral

01 02 01 Avfall från anrikning av metallhaltig mineral

01 02 02 Avfall från anrikning av icke-metallhaltig mineral

01 03 00 Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling
av metallhaltig mineral

01 03 01 Fast och flytande gruvavfall

01 03 02 Stoft- och partikelformat avfall

01 03 03 Rödslam från aluminiumoxidproduktion

01 03 99 Annat avfall

01 04 00 Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling
av ickemetallhaltig mineral

01 04 01 Kasserat grus och krossat bergartsmaterial

01 04 02 Kasserad sand och lera

01 04 03 Stoft- och partikelformat avfall

01 04 04 Avfall från tillverkning av pottaska och stensalt

01 04 05 Avfall från tvättning och rensning av mineral

01 04 06 Avfall från stenhuggning och stensågning

01 04 99 Annat avfall

01 05 00 Borrslam och annat borravfall

01 05 01 Oljehaltigt borrslam och annat borravfall

01 05 02 Barythaltigt borrslam och annat borravfall

01 05 03 Kloridhaltigt borrslam och annat borravfall

01 05 04 Avfall från borrning efter sötvatten

01 05 99 Annat avfall

02 00 00 AVFALL FRÅN RÅVARUPRODUKTION INOM JORDBRUK,
TRÄDGÅRDSNÄRING, JAKT, FISKE OCH VATTENBRUK SAMT
FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL

02 01 00 Avfall från råvaruproduktion

02 01 01 Avfall från tvättning och rengöring

02 01 02 Animaliska vävnadsdelar

02 01 03 Växtdelar

02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar)

02 01 05 Avfall som innehåller jordbrukskemikalier

02 01 06 Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel (även
använd halm) samt flytande avfall som uppsamlats
separat och behandlats utanför produktionsstället

02 01 07 Skogsbruksavfall

02 01 99 Annat avfall

02 02 00 Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk
och andra livsmedel av animaliskt ursprung

02 02 01 Slam från tvättning och rengöring

02 02 02 Animaliska vävnadsdelar

02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning

02 02 04 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället

02 02 99 Annat avfall

02 03 00 Avfall från bearbetning och beredning av frukt,
grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe,
tobak och konserver

02 03 01 Slam från tvättning, rengöring, skalning,
centrifugering och separering

02 03 02 Konserveringsmedelsavfall

02 03 03 Avfall från vätskeextraktion

02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning

02 03 05 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället

02 03 99 Annat avfall

02 04 00 Avfall från sockertillverkning

02 04 01 Jord från rengöring och tvättning av betor

02 04 02 Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav

02 04 03 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället

02 04 99 Annat avfall

02 05 00 Avfall från tillverkning av mejeriprodukter

02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning

02 05 02 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället

02 05 99 Annat avfall

02 06 00 Avfall från bagerier och konfektyrfabriker

02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning

02 06 02 Konserveringsmedelsavfall

02 06 03 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället

02 06 99 Annat avfall

02 07 00 Avfall från produktion av alkoholdrycker och
alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)

02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk
sönderdelning av råvaror

02 07 02 Avfall från spritdestillation

02 07 03 Avfall från kemisk behandling

02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning

02 07 05 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället

02 07 99 Annat avfall

03 00 00 AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PAPPER,
PAPP, PAPPERSMASSA, PLATTOR OCH MÖBLER

03 01 00 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor
och möbler

03 01 01 Bark- och korkavfall

03 01 02 Sågspån

03 01 03 Spån, spill, timmer, spånskivor eller fanér som
förstörts

03 01 99 Annat avfall

03 02 00 Avfall från träskyddsbehandling

03 02 01 Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel

03 02 02 Träskyddsmedel som innehåller organiska
klorföreningar

03 02 03 Träskyddsmedel som innehåller organiska
metallföreningar

03 02 04 Oorganiska träskyddsmedel

03 03 00 Avfall från tillverkning och förädling av
pappersmassa, papper och papp

03 03 01 Bark

03 03 02 Sodaslam och grönlutslam (från behandling med
svartlut)

03 03 03 Slam från blekning med hypoklorit och klorgas

03 03 04 Slam från andra blekningsprocesser

03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper

03 03 06 Fiber- och pappersslam

03 03 07 Kasserat material från pappers- och pappåtervinning

03 03 99 Annat avfall

04 00 00 AVFALL FRÅN LÄDER- OCH TEXTILINDUSTRI

04 01 00 Avfall från läderindustri

04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk

04 01 02 Avfall från kalkbehandling

04 01 03 Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan
flytande fas

04 01 04 Kromhaltiga garvmedel

04 01 05 Kromfria garvmedel

04 01 06 Slam som innehåller krom

04 01 07 Slam som inte innehåller krom

04 01 08 Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material,
putspulver) som innehåller krom

04 01 09 Avfall från beredning och efterbehandling

04 01 99 Annat avfall

04 02 00 Avfall från textilindustri

04 02 01 Oförädlade textilfibrer och andra naturfibrer,
huvudsakligen från växtriket

04 02 02 Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen från
djurriket

04 02 03 Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på
konstmaterial eller syntetiska material

04 02 04 Oförädlade blandade textilfibrer som inte spunnits
eller vävts

04 02 05 Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från växtriket

04 02 06 Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från djurriket

04 02 07 Förädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på
konstmaterial eller syntetiska material

04 02 08 Förädlade blandade textilfibrer

04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier,
elastomer, plastomer)

04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)

04 02 11 Halogenerat avfall från appretering och
efterbehandling

04 02 12 Icke-halogenerat avfall från appretering och
efterbehandling

04 02 13 Färgämnen och pigment

04 02 99 Annat avfall

05 00 00 AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH
KOLPYROLYS

05 01 00 Oljeslam och fast oljeavfall

05 01 01 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

05 01 02 Slam från avsaltning

05 01 03 Bottenslam från tankar

05 01 04 Surt alkylslam

05 01 05 Oljespill

05 01 06 Slam från underhåll av anläggning och utrustning

05 01 07 Sur tjära

05 01 08 Andra former av tjära

05 01 99 Annat avfall

05 02 00 Icke-oljehaltigt slam och fast avfall

05 02 01 Slam från matarvatten

05 02 02 Avfall från kyltorn

05 02 99 Annat avfall

05 03 00 Förbrukade katalysatorer

05 03 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller

05 03 02 Andra förbrukade katalysatorer

05 04 00 Förbrukad filterlera

05 04 01 Förbrukad filterlera

05 05 00 Avfall från oljeavsvavling

05 05 01 Svavelhaltigt avfall

05 05 99 Annat avfall

05 06 00 Avfall från kolpyrolys

05 06 01 Sur tjära

05 06 02 Asfalt

05 06 03 Andra former av tjära

05 06 04 Avfall från kyltorn

05 06 99 Annat avfall

05 07 00 Avfall från naturgasrening

05 07 01 Kvicksilverhaltigt slam

05 07 02 Svavelhaltigt avfall

05 07 99 Annat avfall

05 08 00 Avfall från oljeregenerering

05 08 01 Använd filterlera

05 08 02 Sur tjära

05 08 03 Andra former av tjära

05 08 04 Vattenfasen från oljeregenerering

05 08 99 Annat avfall

06 00 00 AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER

06 01 00 Avfall som utgörs av sura lösningar

06 01 01 Svavelsyra och svavelsyrlighet

06 01 02 Saltsyra

06 01 03 Fluorvätesyra

06 01 04 Fosforsyra och fosforsyrlighet

06 01 05 Salpetersyra och salpetersyrlighet

06 01 99 Annat avfall

06 02 00 Avfall som utgörs av alkaliska lösningar

06 02 01 Kalciumhydroxid

06 02 02 Natriumkarbonat

06 02 03 Ammoniak

06 02 99 Annat avfall

06 03 00 Avfall som utgörs av salter och lösningar av salter

06 03 01 Karbonater (utom 02 04 02 och 19 10 03)

06 03 02 Saltlösningar som innehåller sulfater, sulfiter och
sulfider

06 03 03 Salter i fast form som innehåller sulfater, sulfiter
och sulfider

06 03 04 Saltlösningar som innehåller klorider, fluorider och
halogenider

06 03 05 Salter i fast form som innehåller klorider,
fluorider och andra halogenhaltiga salter i fast
form

06 03 06 Saltlösningar som innehåller fosfater och besläktade
salter i fast form

06 03 07 Fosfater och besläktade salter i fast form

06 03 08 Saltlösningar som innehåller nitrater och besläktade
föreningar

06 03 09 Salter i fast form som innehåller nitriter
(nitrometallföreningar)

06 03 10 Salter i fast form som innehåller ammonium

06 03 11 Salter och saltlösningar som innehåller cyanider

06 03 12 Salter och saltlösningar som innehåller organiska
föreningar

06 03 99 Annat avfall

06 04 00 Metallhaltigt avfall

06 04 01 Metalloxider

06 04 02 Metallsalter (utom 06 03 00)

06 04 03 Arsenikhaltigt avfall

06 04 04 Kvicksilverhaltigt avfall

06 04 05 Avfall som innehåller andra tungmetaller

06 04 99 Annat avfall

06 05 00 Avfall från avloppsbehandling vid produktionsstället

06 05 01 Slam från avloppsbehandling

06 06 00 Avfall från kemiska processer där svavelföreningar
ingår (produktion och omvandling) samt från
avsvavlingsprocesser

06 06 01 Svavelhaltigt avfall

06 06 99 Annat avfall

06 07 00 Avfall från kemiska processer där halogenföreningar
ingår

06 07 01 Asbesthaltigt avfall från elektrolys

06 07 02 Aktivt kol från klorproduktion

06 07 99 Annat avfall

06 08 00 Avfall från produktion av kisel och kiselderivat

06 08 01 Avfall från produktion av kisel och kiselderivat

06 09 00 Avfall från kemiska processer där fosfor ingår

06 09 01 Fosfatgips

06 09 02 Fosforslagg

06 09 99 Annat avfall

06 10 00 Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt
avfall från tillverkning av gödningsmedel

06 10 01 Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt
avfall från tillverkning av gödningsmedel

06 11 00 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och
täckmedel

06 11 01 Gips från tillverkning av titanoxid

06 11 99 Annat avfall

06 12 00 Avfall från tillverkning, användning och
regenerering av katalysatorer

06 12 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller

06 12 02 Andra förbrukade katalysatorer

06 13 00 Avfall från andra oorganiska kemiska processer

06 13 01 Oorganiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel

06 13 02 Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)

06 13 03 Kimrök

06 13 99 Annat avfall

07 00 00 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER

07 01 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska baskemikalier

07 01 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 01 02 Slam från avloppsrening vid produktionsstället

07 01 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar

07 01 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 01 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller

07 01 06 Andra förbrukade katalysatorer

07 01 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 01 08 Andra destillations- och reaktionsrester

07 01 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 01 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 01 99 Annat avfall

07 02 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer

07 02 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 02 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället

07 02 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar

07 02 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 02 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller

07 02 06 Andra förbrukade katalysatorer

07 02 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 02 08 Andra destillations- och reaktionsrester

07 02 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 02 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 02 99 Annat avfall

07 03 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska färgämnen och pigment
(utom 06 11 00)

07 03 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 03 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället

07 03 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar

07 03 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 03 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller

07 03 06 Andra förbrukade katalysatorer

07 03 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 03 08 Andra destillations- och reaktionsrester

07 03 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 03 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 03 99 Annat avfall

07 04 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska bekämpningsmedel (utom
02 01 05)

07 04 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 04 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället

07 04 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar

07 04 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 04 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller

07 04 06 Andra förbrukade katalysatorer

07 04 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 04 08 Andra destillations- och reaktionsrester

07 04 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 04 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 04 99 Annat avfall

07 05 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av farmaceutiska produkter

07 05 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 05 02 Slam från avloppsrening vid produktionsstället

07 05 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar

07 05 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 05 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller

07 05 06 Andra förbrukade katalysatorer

07 05 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 05 08 Andra destillations- och reaktionsrester

07 05 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 05 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 05 99 Annat avfall

07 06 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av fetter, smörjmedel, såpa,
rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

07 06 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 06 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället

07 06 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar

07 06 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 06 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller

07 06 06 Andra förbrukade katalysatorer

07 06 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 06 08 Andra destillations- och reaktionsrester

07 06 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 06 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 06 99 Annat avfall

07 07 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av finkemikalier och kemiska
produkter

07 07 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

07 07 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället

07 07 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar

07 07 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar

07 07 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller

07 07 06 Andra förbrukade katalysatorer

07 07 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester

07 07 08 Andra destillations- och reaktionsrester

07 07 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 07 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel

07 07 99 Annat avfall

08 00 00 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION
OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK,PORSLINSEMALJ, LIM,
FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

08 01 00 Avfall från tillverkning, formulering distribution
och användning av färg och lack

08 01 01 Färg- och lackavfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel

08 01 02 Färg- och lackavfall som inte innehåller
halogenerade lösningsmedel

08 01 03 Avfall från vattenbaserade färger och lacker

08 01 04 Pulverfärg

08 01 05 Torkad färg och torkat lack

08 01 06 Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel från
färg- och lackborttagning

08 01 07 Slam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
från färg- och lackborttagning

08 01 08 Vattenhaltigt slam som innehåller färg eller lack

08 01 09 Avfall från färg- och lackborttagning (utom 08 01 05
och 08 01 06)

08 01 10 Vattenlösningar som innehåller färg eller lack

08 01 99 Annat avfall

08 02 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av andra ytbeläggningsmedel (även
keramiska material)

08 02 01 Pulverbeläggningsmaterial

08 02 02 Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material

08 02 03 Vattensuspensioner som innehåller keramiska material

08 02 99 Annat avfall

08 03 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av tryckfärg

08 03 01 Tryckfärgsavfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel

08 03 02 Tryckfärgsavfall som inte innehåller halogenerade
lösningsmedel

08 03 03 Avfall från vattenbaserad tryckfärg

08 03 04 Torkad tryckfärg

08 03 05 Tryckfärgsslam som innehåller halogenerade
lösningsmedel

08 03 06 Tryckfärgsslam som inte innehåller halogenerade
lösningsmedel

08 03 07 Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg

08 03 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller
tryckfärg

08 03 09 Kasserad toner (även kassetter)

08 03 99 Annat avfall

08 04 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av lim och fogmassa (även
impregneringsmedel)

08 04 01 Lim och fogmassa som innehåller halogenerade
lösningsmedel

08 04 02 Lim och fogmassa som inte innehåller halogenerade
lösningsmedel

08 04 03 Vattenbaserat lim eller vattenbaserad fogmassa

08 04 04 Torkat lim och torkad fogmassa

08 04 05 Lim- och fogmasseslam som innehåller halogenerade
lösningsmedel

08 04 06 Lim- och fogmasseslam som inte innehåller
halogenerade lösningsmedel

08 04 07 Vattenhaltigt slam som innehåller lim och fogmassa

08 04 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller lim och
fogmassa

08 04 99 Annat avfall

09 00 00 AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI

09 01 00 Avfall från fotografisk industri

09 01 01 Vattenbaserad framkallare och aktivator

09 01 02 Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar

09 01 03 Lösningsmedelsbaserad framkallare

09 01 04 Fixerbad

09 01 05 Blekbad och blekfixerbad

09 01 06 Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt
avfall vid produktionsstället

09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller
silver eller silverföreningar

09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller
silver eller silverföreningar

09 01 09 Engångskameror med batterier

09 01 10 Engångskameror utan batterier

09 01 99 Annat avfall

10 00 00 OORGANISKT AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER

10 01 00 Avfall från kraftverk och andra
förbränningsanläggningar (utom 19 00 00)

10 01 01 Bottenaska

10 01 02 Flygaska från kolförbränning

10 01 03 Flygaska från torvförbränning

10 01 04 Flygaska från oljeförbränning

10 01 05 Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från
rökgasavsvavling

10 01 06 Annat fast avfall från rökgasrening

10 01 07 Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från
rökgasavsvavling

10 01 08 Annat slam från rökgasrening

10 01 09 Svavelsyra

10 01 10 Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening

10 01 11 Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor

10 01 12 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

10 01 99 Annat avfall

10 02 00 Avfall från järn- och stålindustri

10 02 01 Avfall från slaggbehandling

10 02 02 Obehandlat slagg

10 02 03 Fast avfall från rökgasrening

10 02 04 Slam från rökgasrening

10 02 05 Annat slam

10 02 06 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

10 02 99 Annat avfall

10 03 00 Avfall från aluminiumsmältverk

10 03 01 Tjära och annat kolhaltigt avfall från
anodtillverkning

10 03 02 Anodrester

10 03 03 Avskummat material

10 03 04 Slagg från primär smältning/vitt slagg

10 03 05 Aluminiumstoft

10 03 06 Använda kolstavar och eldfasta material från
elektrolys

10 03 07 Förbrukad behållarinfodring

10 03 08 Saltslagg från sekundär smältning

10 03 09 Svart slagg från sekundär smältning

10 03 10 Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg

10 03 11 Stoft från rökgasrening

10 03 12 Annat partikelformat material och stoft (även stoft
från kulkvarnar)

10 03 13 Fast avfall från rökgasrening

10 03 14 Slam från rökgasrening

10 03 99 Annat avfall

10 04 00 Avfall från blysmältverk

10 04 01 Slagg (från första och andra smältningen)

10 04 02 Slagg och avskummat material (första och andra
smältningen)

10 04 03 Kalciumarsenat

10 04 04 Stoft från rökgasrening

10 04 05 Annat partikelformat material och stoft

10 04 06 Fast avfall från rökgasrening

10 04 07 Slam från rökgasrening

10 04 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

10 04 99 Annat avfall

10 05 00 Avfall från zinksmältverk

10 05 01 Slagg (första och andra smältningen)

10 05 02 Slagg och avskummat material (första och andra
smältningen)

10 05 03 Stoft från rökgasrening

10 05 04 Annat partikelformat material och stoft

10 05 05 Fast avfall från rökgasrening

10 05 06 Slam från rökgasrening

10 05 07 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

10 05 99 Annat avfall

10 06 00 Avfall från kopparsmältverk

10 06 01 Slagg (första och andra smältningen)

10 06 02 Slagg och avskummat material (första och andra
smältningen)

10 06 03 Stoft från rökgasrening

10 06 04 Annat partikelformat material och stoft

10 06 05 Avfall från elektrolytisk raffinering

10 06 06 Fast avfall från rökgasrening

10 06 07 Slam från rökgasrening

10 06 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

10 06 99 Annat avfall

10 07 00 Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk

10 07 01 Slagg (första och andra smältningen)

10 07 02 Slagg och avskummat material (första och andra
smältningen)

10 07 03 Fast avfall från rökgasrening

10 07 04 Annat partikelformat material och stoft

10 07 05 Slam från rökgasrening

10 07 06 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

10 07 99 Annat avfall

10 08 00 Avfall från andra metallsmältverk än järnverk

10 08 01 Slagg (första och andra smältningen)

10 08 02 Slagg och avskummat material (första och andra
smältningen)

10 08 03 Stoft från rökgasrening

10 08 04 Annat partikelformat material och stoft

10 08 05 Fast avfall från rökgasrening

10 08 06 Slam från rökgasrening

10 08 07 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

10 08 99 Annat avfall

10 09 00 Avfall från järngjuterier

10 09 01 Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller
organiska bindemedel

10 09 02 Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller
organiska bindemedel

10 09 03 Ugnsslagg

10 09 04 Ugnsstoft

10 09 99 Annat avfall

10 10 00 Avfall från metallgjuterier

10 10 01 Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller
organiska bindemedel

10 10 02 Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller
organiska bindemedel

10 10 03 Ugnsslagg

10 10 04 Ugnsstoft

10 10 99 Annat avfall

10 11 00 Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter

10 11 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt

10 11 02 Avfallsglas

10 11 03 Glasfiberavfall

10 11 04 Stoft från rökgasrening

10 11 05 Annat partikelformat material och stoft

10 11 06 Fast avfall från rökgasrening

10 11 07 Slam från rökgasrening

10 11 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

10 11 99 Annat avfall

10 12 00 Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel,
klinker och byggmaterial

10 12 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt

10 12 02 Stoft från rökgasrening

10 12 03 Annat partikelformat material och stoft

10 12 04 Fast avfall från rökgasrening

10 12 05 Slam från rökgasrening

10 12 06 Kasserade formar

10 12 07 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

10 12 99 Annat avfall

10 13 00 Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts
samt produkter baserade på dessa

10 13 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt

10 13 02 Avfall från tillverkning av asbestcement

10 13 03 Andra cementbaserade kompositmaterial

10 13 04 Avfall från bränning och släckning av kalk

10 13 05 Fast avfall från rökgasrening

10 13 06 Annat partikelformat material och stoft

10 13 07 Slam från rökgasrening

10 13 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material

10 13 99 Annat avfall

11 00 00 OORGANISKT AVFALL SOM INNEHÅLLER METALLER FRÅN
METALLBEHANDLING OCH METALLISERING AV METALLER SAMT
FRÅN HYDROMETALLURGISKA PROCESSER,EXKLUSIVE
JÄRNMETALLER

11 01 00 Flytande avfall och slam från metallbehandling och
metallisering av metaller (t.ex. galvanisering,
förzinkning, betning, etsning, fosfatering och
alkalisk avfettning)

11 01 01 Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som innehåller
andra tungmetaller än krom

11 01 02 Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som inte innehåller
andra tungmetaller

11 01 03 Cyanidfritt avfall som innehåller krom

11 01 04 Cyanidfritt avfall som inte innehåller krom

11 01 05 Sura betbad

11 01 06 Syror

11 01 07 Alkalier

11 01 08 Fosfateringsbad

11 02 00 Avfall och slam från hydrometallurgiska processer
där järn inte ingår

11 02 01 Slam från kopparbaserade hydrometallurgiska
processer

11 02 02 Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer
(även jarosit, göthrit)

11 02 03 Avfall från tillverkning av anoder för
hydroelektrolytiska processer

11 02 99 Annat slam

11 03 00 Slam och fast avfall från härdning

11 03 01 Cyanidhaltigt avfall

11 03 99 Annat avfall

11 04 00 Annat oorganiskt avfall som innehåller metaller

11 04 01 Annat oorganiskt avfall som innehåller metaller

12 00 00 AVFALL FRÅN FORMNING OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV
METALLER OCH PLASTER

12 01 00 Avfall från formning (smidning, svetsning,
pressning, dragning, svarvning, skärning, filning)

12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall

12 01 02 Andra järnpartiklar

12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn

12 01 04 Partiklar av andra metaller än järn

12 01 05 Plastpartiklar

12 01 06 Använda halogenhaltiga bearbetningsoljor (inte
emulsioner)

12 01 07 Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte
emulsioner)

12 01 08 Använda halogenhaltiga bearbetningsoljeemulsioner

12 01 09 Använda halogenfria bearbetningsoljeemulsioner

12 01 10 Syntetiska bearbetningsoljor

12 01 11 Slam från bearbetningsprocesser

12 01 12 Använda vaxer och fetter

12 01 13 Svetsavfall

12 01 99 Annat avfall

12 02 00 Avfall från mekanisk ytbehandling (blästring,
slipning, polering, putsning)

12 02 01 Använd blästringssand

12 02 02 Slam från slipning och polering

12 02 03 Putsslam

12 02 99 Annat avfall

12 03 00 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom
11 00 00)

12 03 01 Vattenbaserad tvättvätska

12 03 02 Avfall från ångavfettning

13 00 00 OLJEAVFALL (utom ätliga oljor, 05 00 00 och
12 00 00)

13 01 00 Hydraulolje- och bromsvätskeavfall

13 01 01 Hydrauloljor som innehåller PCB eller PCT

13 01 02 Andra klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)

13 01 03 Icke-klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)

13 01 04 Klorerade emulsioner

13 01 05 Icke-klorerade emulsioner

13 01 06 Hydrauloljor som innehåller mineralolja

13 01 07 Andra hydrauloljor

13 01 08 Bromsvätskor

13 02 00 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall

13 02 01 Klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 02 Icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

13 02 03 Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

13 03 00 Isolerolje- och värmeöverföringsoljeavfall och andra
vätskor

13 03 01 Isoler- eller värmeöverföringssoljor och andra
vätskor som innehåller PCB eller PCT

13 03 02 Andra klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor
och andra vätskor

13 03 03 Icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och
andra vätskor

13 03 04 Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor och
andra vätskor

13 03 05 Mineraloljebaserade isoler- och
värmeöverföringsoljor

13 04 00 Maskinrumsolja

13 04 01 Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar

13 04 02 Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för
maskinrumsolja

13 04 03 Maskinrumsolja från annan sjöfart

13 05 00 Material från oljeavskiljare

13 05 01 Fast avfall från oljeavskiljare

13 05 02 Slam från oljeavskiljare

13 05 03 Slam från slamavskiljare

13 05 04 Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner

13 05 05 Andra emulsioner

13 06 00 Annat oljeavfall

13 06 01 Annat oljeavfall

14 00 00 AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA ÄMNEN ANVÄNDA SOM
LÖSNINGSMEDEL (utom 07 00 00 och 08 00 00)

14 01 00 Avfall från avfettning av metaller och från
maskinunderhåll

14 01 01 Klorfluorkarboner

14 01 02 Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar

14 01 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 01 04 Vattenhaltiga halogenerade lösningsmedelsblandningar

14 01 05 Vattenhaltiga icke-halogenerade
lösningsmedelsblandningar

14 01 06 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel

14 01 07 Slam och fast avfall som inte innehåller
halogenerade lösningsmedel

14 02 00 Avfall från rengöring av textilier och från
avfettning av naturprodukter

14 02 01 Halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar

14 02 02 Icke-halogenerade lösningsmedel och organiska
vätskor som inte innehåller halogenerade
lösningsmedel

14 02 03 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel

14 02 04 Slam och fast avfall som innehåller andra
lösningsmedel

14 03 00 Avfall från elektronikindustri

14 03 01 Klorfluorkarboner

14 03 02 Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar

14 03 03 Icke-halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar

14 03 04 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel

14 03 05 Slam och fast avfall som innehåller andra
lösningsmedel

14 04 00 Avfall bestående av kylmedel, skum- eller
aerosoldrivmedel

14 04 01 Klorfluorkarboner

14 04 02 Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar

14 04 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 04 04 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel

14 04 05 Slam och fast avfall som innehåller andra
lösningsmedel

14 05 00 Avfall från återanvändning av lösningsmedel och
kylmedel (destillationsrester)

14 05 01 Klorfluorkarboner

14 05 02 Halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar

14 05 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

14 05 04 Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel

14 05 05 Slam som innehåller andra lösningsmedel

15 00 00 FÖRPACKNINGAR, ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR,
FILTERMATERIAL SKYDDSKLÄDER O.D.

15 01 00 Förpackningar

15 01 01 Papper och papp

15 01 02 Plast

15 01 03 Trä

15 01 04 Metall

15 01 05 Sammansatta förpackningar

15 01 06 Blandat

15 02 00 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
skyddskläder

15 02 01 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
skyddskläder

16 00 00 AVFALL SOM INTE SPECIFICERATS PÅ ANNAT SÄTT I
KATALOGEN

16 01 00 Uttjänade fordon

16 01 01 Avmonterade fordonskatalysatorer som innehåller
ädelmetaller

16 01 02 Andra avmonterade fordonskatalysatorer

16 01 03 Kasserade däck

16 01 04 Kasserade fordon

16 01 05 Lättfraktioner från bilfragmentering

16 01 99 Annat avfall

16 02 00 Kasserad utrustning och fragmenteringsrester

16 02 01 Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB
eller PCT

16 02 02 Annan kasserad elektronisk utrustning (t.ex. tryckta
kretskort)

16 02 03 Utrustning som innehåller klorfluorkarboner

16 02 04 Kasserad utrustning som innehåller fri asbest

16 02 05 Annan kasserad utrustning

16 02 06 Avfall från asbestbearbetningsindustri

16 02 07 Avfall från plastförädlingsindustri

16 02 07 Avfall från fragmentering

16 03 00 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav

16 03 01 Oorganiska produktionsserier som inte uppfyller
uppställda krav

16 03 02 Organiska produktionsserier som inte uppfyller
uppställda krav

16 04 00 Kasserade sprängämnen

16 04 01 Kasserad ammunition

16 04 02 Kasserade fyrverkeripjäser

16 04 03 Andra kasserade sprängämnen

16 05 00 Kemikalier och gaser i behållare

16 05 01 Industrigaser (även flytande) i tryckbehållare,
gasolflaskor och industriella aerosolbehållare (även
haloner)

16 05 02 Annat avfall som innehåller oorganiska kemikalier,
t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier,
brandsläckningspulver

16 05 03 Annat avfall som innehåller organiska kemikalier,
t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier

16 06 00 Batterier och ackumulatorer

16 06 01 Blybatterier

16 06 02 Nickel-kadmiumbatterier

16 06 03 Kvicksilverhaltiga torrbatterier

16 06 04 Alkaliska batterier

16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer

16 06 06 Elektrolyt från batterier och ackumulatorer

16 07 00 Avfall från rengöring av transport- och lagertankar
(utom 05 00 00 och 12 00 00)

16 07 01 Kemikalieavfall från rengöring av transporttankar
för sjötransport

16 07 02 Oljeavfall från rengöring av transporttankar för
sjötransport

16 07 03 Oljeavfall från rengöring av tankar för järnvägs-
och vägtransport

16 07 04 Kemikalieavfall från rengöring av tankar för
järnvägs- och vägtransport

16 07 05 Kemikalieavfall från rengöring av lagertankar

16 07 06 Oljeavfall från rengöring av lagertankar

16 07 07 Fast avfall från fartygslaster

16 07 99 Annat avfall

17 00 00 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN FRÅN VÄGBYGGEN)

17 01 00 Betong, tegel, klinker, keramik samt gipsbaserade
material

17 01 01 Betong

17 01 02 Tegel

17 01 03 Klinker och keramik

17 01 04 Gipsbaserade byggmaterial

17 01 05 Asbestbaserade byggmaterial

17 02 00 Trä, glas och plast

17 02 01 Trä

17 02 02 Glas

17 02 03 Plast

17 03 00 Asfalt, tjära och tjärprodukter

17 03 01 Asfalt som innehåller tjära

17 03 02 Asfalt som inte innehåller tjära

17 03 03 Tjära och tjärprodukter

17 04 00 Metaller (även legeringar av dessa)

17 04 01 Koppar, brons, mässing

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Bly

17 04 04 Zink

17 04 05 Järn och stål

17 04 06 Tenn

17 04 07 Blandade metaller

17 04 08 Kablar

17 05 00 Jord- och muddermassor

17 05 01 Jord och sten

17 05 02 Muddermassor

17 06 00 Isolermaterial

17 06 01 Isolermaterial som innehåller asbest

17 06 02 Annat isolermaterial

17 07 00 Blandat bygg- och rivningsavfall

17 07 01 Blandat bygg- och rivningsavfall

18 00 00 AVFALL FRÅN SJUKVÅRD, VETERINÄRVERKSAMHET ELLER
DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (utom köks- och
restaurangavfall utan direkt anknytning till
patientbehandling)

18 01 00 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos,
behandling eller förebyggande av sjukdomar hos
människor

18 01 01 Skärande och stickande avfall

18 01 02 Kroppsdelar och organ (även blodpreparat)

18 01 03 Annat avfall där det ställs särskilda krav på
insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på
insamling och bortskaffande på grund av smittofara
(t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder,
blöjor)

18 01 05 Kasserade kemikalier och medicin

18 02 00 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller
förebyggande av djursjukdomar

18 02 01 Skärande och stickande avfall

18 02 02 Annat avfall där det ställs särskilda krav på
insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 03 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på
insamling och bortskaffande på grund av smittofara

18 02 04 Kasserade kemikalier

19 00 00 AVFALL FRÅN AVFALLSBEHANDLINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA
AVLOPPSRENINGSVERK OCH VATTENVERK

19 01 00 Avfall från förbränning eller pyrolys av
hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
institutionsavfall

19 01 01 Bottenaska och slagg

19 01 02 Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan

19 01 03 Flygaska

19 01 04 Pannaska

19 01 05 Filterkaka från rökgasrening

19 01 06 Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och
annat vattenhaltigt flytande avfall

19 01 07 Fast avfall från rökgasrening

19 01 08 Avfall från pyrolys

19 01 09 Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening

19 01 10 Förbrukat aktivt kol från rökgasrening

19 01 99 Annat avfall

19 02 00 Avfall från specifik fysikalisk eller kemisk
behandling av industriavfall (t.ex. avlägsnande av
krom eller cyanid samt neutralisering)

19 02 01 Metallhydroxidslam och annat slam från
metallfällning

19 02 02 Avfall som blandats för slutdeponering

19 03 00 Stabiliserat eller stelnat avfall

19 03 01 Avfall som stabiliserats eller solidifierats med
hydrauliska bindemedel

19 03 02 Avfall som stabiliserats eller solidifierats med
organiska bindemedel

19 03 03 Avfall som stabiliserats genom biologisk behandling

19 04 00 Förglasat avfall och avfall från förglasning

19 04 01 Förglasat avfall

19 04 02 Flygaska och annat avfall från rökgasrening

19 04 03 Icke-förglasad fast fas

19 04 04 Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av
förglasat avfall

19 05 00 Avfall från aerob behandling av fast avfall

19 05 01 Icke-komposterad fraktion av hushållsavfall och
liknande avfall

19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och
vegetabiliskt avfall

19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav

19 05 99 Annat avfall

19 06 00 Avfall från anaerob behandling av avfall

19 06 01 Slam från anaerob behandling av hushållsavfall och
liknande avfall

19 06 02 Slam från anaerob behandling av animaliskt och
vegetabiliskt avfall

19 06 99 Annat avfall

19 07 00 Lakvatten från avfallsupplag

19 07 01 Lakvatten från avfallsupplag

19 08 00 Avfall från vattenreningsverk

19 08 01 Rens

19 08 02 Avfall från sandfång

19 08 03 Fett och oljeblandning från oljeavskiljare

19 08 04 Slam från behandling av industriavloppsvatten

19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten

19 08 06 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser

19 08 07 Lösningsmedel och slam från regenerering av
jonbytare

19 08 99 Annat avfall

19 09 00 Avfall från framställning av dricksvatten eller
vatten för industriändamål

19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning

19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten

19 09 03 Slam från avkalkning

19 09 04 Förbrukat aktivt kol

19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser

19 09 06 Lösningsmedel och slam från regenerering av
jonbytare

19 09 99 Annat avfall

20 00 00 HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH
INSTITUTIONSAVFALL, ÄVEN SEPARAT INSAMLADE
FRAKTIONER

20 01 00 Separat insamlade fraktioner

20 01 01 Papper och papp

20 01 02 Glas

20 01 03 Småplast

20 01 04 Annan plast

20 01 05 Småmetall (konservburkar m.m.)

20 01 06 Annan metall

20 01 07 Trä

20 01 08 Organiskt, komposterbart köksavfall (även stekolja
och köksavfall från storkök och restauranger)

20 01 09 Olja och fett

20 01 10 Kläder

20 01 11 Textilier

20 01 12 Färg, tryckfärg, lim och hartser

20 01 13 Lösningsmedel

20 01 14 Syror

20 01 15 Basiskt avfall

20 01 16 Rengöringsmedel

20 01 17 Fotokemikalier

20 01 18 Medicinrester

20 01 19 Bekämpningsmedel

20 01 20 Batterier

20 01 21 Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall

20 01 22 Aerosoler

20 01 23 Utrustning som innehåller klorfluorkarboner

20 01 24 Elektronisk utrustning (t.ex. tryckta kretskort)

20 02 00 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från
begravningsplatser)

20 02 01 Komposterbart avfall

20 02 02 Jord och sten

20 02 03 Annat icke-komposterbart avfall

20 03 00 Annat hushållsavfall

20 03 01 Blandat hushållsavfall

20 03 02 Avfall från torghandel

20 03 03 Avfall från gaturenhållning

20 03 04 Slam från septiska tankar

20 03 05 Uttjänade fordon

Bilaga 3

ÅTERVINNINGSÅTGÄRDER

R 1 Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att
generera energi

R 2 Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel

R 3 Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte
används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra
former av biologisk omvandling)

R 4 Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och
metallföreningar

R 5 Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material

R 6 Regenerering av syror eller baser

R 7 Återvinning av de komponenter som används till att minska
föroreningar

R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter

R 9 Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja

R 10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller
ekologisk förbättring

R 11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är
numrerade R 1-R 10

R 12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de
förfaranden som är numrerade R 1-R 11

R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de
förfaranden som är numrerade R 1- R 12 (utom tillfällig
lagring, före insamling, på den plats där det produceras)

Bilaga 4

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN

D 1 Deponering i eller på marken (t.ex. avfallsupplag)

D 2 Jordförbättring (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande
avfall eller slam i jord)

D 3 Djupinjektering (t.ex. injektering av pumpbart avfall i
brunnar, saltgrottor eller naturligt förekommande magasin)

D 4 Fyllnadsmassor (t.ex. användningar av flytande avfall eller
slam som fyllnadsmassor i gropar, dammar och bassänger)

D 5 Särskilt anlagda upplag (t.ex. placering i avskärmade
separata celler som kapslas och isoleras från varandra och från
den omgivande miljön)

D 6 Utsläpp till andra vatten än hav/oceaner

D 7 Utsläpp till hav/oceaner, inklusive deponering under
havsbotten

D 8 Biologisk behandling som inte anges på annat ställe i denna
bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller
blandningar som tas om hand med användning av något av de
förfaranden som är numrerade D 1-7 och D 9-12

D 9 Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annat ställe
i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller
blandningar som omhändertas med användning av något av de
förfaranden som är numrerade D 1-8 och D 10-12 (t.ex.
avdunstning, torkning eller kalcinering)

D 10 Förbränning på mark

D 11 Förbränning till havs

D 12 Slutförvaring (t.ex. placering i behållare i en gruva)

D 13 Sammansmältning eller blandning före omhändertagandet med
användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 12

D 14 Omförpackning före omhändertagande med användning av något
av de förfaranden som är numrerade D 1-D 13

D 15 Lagring före omhändertagande med användning av något av de
förfaranden som är numrerade D 1-D 14 (utom tillfällig lagring,
före insamling, på den plats där det produceras)