Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

SFS nr
1998:903
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25

1 § Enligt denna förordning får länsstyrelsen ta ut avgift för
prövning av fråga om tillstånd eller medgivande som avses i 6,
7 eller 9 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning.

En kommunal myndighet får på motsvarande sätt ta ut avgift för
prövning av fråga om tillstånd eller medgivande som avses i 5-7
eller 9 § i lagen.

2 § Avgift enligt 1 § får tas ut av länsstyrelsen i enlighet
med vad som framgår av andra stycket.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-12 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 skall
tillämpas i ärenden om tillstånd eller medgivande som avses i
1 §.

I avgiftsförordningen finns bestämmelser om redovisning av
avgifter.

3 § Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för
en kommunal myndighets prövning i fråga om tillstånd eller
medgivande som avses i 5-7 eller 9 § lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

4 § Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen eller den
kommunala myndigheten i det enskilda fallet sätta ned eller
efterskänka avgiften.

5 § Beslut om betalning av avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.

6 § Bestämmelser om överklagande finns i 16 § lagen (1998:814)
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.