Förordning (1998:904) om anmälan för samråd

SFS nr
1998:904
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:369

1 § Har upphävts genom förordning (2005:622).

2 § Har upphävts genom förordning (2010:955).

3 § Har upphävts genom förordning (2010:955).

4 § Har upphävts genom förordning (2010:955).

5 § Har upphävts genom förordning (2010:955).

Anmälan för samråd

6 § Den som i enlighet med gällande bestämmelser har
underrättat Skogsstyrelsen om avverkning som skall äga rum
på hans mark, om uttag av skogsbränsle eller om sådan dikning i
samband med avverkning som inte kräver tillstånd enligt 11 kap.
miljöbalken skall anses ha gjort anmälan för samråd för
åtgärden enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Den som enligt gällande bestämmelser har underrättat
länsstyrelsen om att jordbruksmark skall tas ur
jordbruksproduktion skall anses ha gjort anmälan för samråd
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken beträffande sådant arbetsföretag
för vilket marken tas i anspråk. Förordning (2005:1155).

7 § Länsstyrelsen får, i andra fall än som avses i 6 §,
föreskriva anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 §
andra stycket miljöbalken i fråga om särskilda slag av
verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på
naturmiljön. Motsvarande befogenhet har i stället
Skogsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden skall
utföras på mark som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) och
avser avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning,
beståndsvård, uttag av skogsbränsle, skogsbilvägar,
skogsgödsling, skogsmarkskalkning eller andra
skogsbruksåtgärder. Förordning (2005:1155).

7 a § Innan en allmän skoterled eller annan anläggning för
skotertrafik beslutas av en kommun eller utförs, ska anmälan
göras för samråd enligt 12 kap. 6 § första stycket
miljöbalken, om leden eller anläggningen ligger utanför ett
område som omfattas av en detaljplan enligt plan- och
bygglagen (2010:900). Om en sådan anmälan har gjorts innan
kommunen beslutat i frågan behövs inte någon anmälan innan
leden eller anläggningen utförs. För allmänna skoterleder som
omfattas av förordningen (1997:716) om statsbidrag till
anläggande av allmän skoterled m.m. behöver någon anmälan inte
göras.

Anmälan ska även göras innan skoterled eller annan anläggning
för skotertrafik utförs för en annan huvudman än en kommun.
Förordning (2011:369).

7 b § Innan undersökningsarbete enligt minerallagen (1991:45)
bedrivs inom ett område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken,
skall anmälan göras för samråd enligt 12 kap. 6 § första
stycket miljöbalken. Förordning (1998:1255).

7 c § Innan renstängsel eller annan fast anläggning för
rennäringen anordnas, skall anmälan göras för samråd enligt 12
kap. 6 § första stycket miljöbalken. Förordning (1998:1255).

8 § Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken skall
vara skriftlig och åtföljas av en karta samt innehålla en
beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden. En
anmälan skall även, i den utsträckning som behövs i det
enskilda fallet, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt
6 kap. miljöbalken.

Anmälan för samråd skall vidare innehålla uppgifter om
fastighetsägare och nyttjanderättshavare som berörs av
verksamheten eller åtgärden.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får efter samråd med
Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter meddela
föreskrifter om vilka ytterligare uppgifter en sådan anmälan
skall innehålla.

9 § Innan Skogsstyrelsen fattar beslut i ett ärende om
anmälan för samråd för skogsbilvägar, skogsgödsling eller
skogsmarkskalkning skall Skogsstyrelsen ge länsstyrelsen
tillfälle att lämna synpunkter. Förordning (2005:1155).

Underrättelse om beslut

10 § Den som beslutar om ett föreläggande eller förbud enligt
12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken ska snarast skicka
beslutet

1. till Naturvårdsverket, och

2. till väghållningsmyndigheten och till
lantmäterimyndigheten, om det inte är uppenbart att
myndigheten inte behöver få information om beslutet.

Om länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen beslutar att meddela,
ändra eller upphäva en föreskrift enligt 7 § denna
förordning, ska myndigheten skicka beslutet till
Naturvårdsverket och till lantmäterimyndigheten.
Länsstyrelsen ska skicka sitt beslut även till
Skogsstyrelsen. Förordning (2010:955).

Tillsyn och avgifter

11 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 2 kap. 4, 8 och 10 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:23).

Överklagande

12 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande hos mark- och miljödomstol.

Föreskrifter som har meddelats av länsstyrelsen med stöd av
7 § får överklagas hos regeringen. Förordning (2010:957).

13 § Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får överklaga beslut
som rör frågor om anmälan för samråd enligt 12 kap.
miljöbalken och denna förordning. Förordning (2010:955).

Straff och förverkande

14 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande.

Övergångsbestämmelser

2005:1155

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut av
en skogsvårdsstyrelse som meddelats före den 1 januari 2006.
Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall
överlämnas till Skogsstyrelsen.

2010:955

1. Denna förordning träder i kraft 1 september 2010.

2. Äldre lydelse av 5 § första–tredje styckena ska tillämpas
endast i fråga om uppgifter som avser tiden före utgången av
år 2009.