Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

SFS nr
1998:905
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:365

1 § Denna förordning gäller miljöbedömningar och
miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6 kap. miljöbalken.
Förordning (2005:356).

Miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter och åtgärder

2 § Skyldigheten enligt 6 kap. 1 § första stycket miljöbalken
att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning gäller inte vid en
ansökan om tillstånd till

1. en åtgärd som avses i 13 eller 17 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

2. en verksamhet eller åtgärd för vilken tillståndsplikt har
föreskrivits med stöd av 39, 40 eller 42 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt

3. markavvattning enligt 11 kap. miljöbalken om ansökan avser
en markavvattning, vars miljöpåverkan är utan betydelse.
Förordning (1998:1350).

3 § /Upphör att gälla U:2015-08-01/
En verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en
betydande miljöpåverkan, om verksamheten eller åtgärden

1. omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt
någon av 2 kap. 1 eller 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15 eller 16 §, 6 kap. 1 eller 2 §, 7 kap. 1 eller 2 §,
8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap. 1, 2, 4, 5 eller 6 §,
12 kap. 1, 2, 3 eller 5 §, 14 kap. 1, 2, 8, 9, 14 eller 15 §,
15 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
eller 17 §, 17 kap. 1, 4 eller 5 §, 18 kap. 3, 6, 7 eller 9 §,
19 kap. 1 eller 4 §, 20 kap. 1 eller 3 §, 21 kap. 2, 4, 5, 6,
10 eller 11 §, 22 kap., 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 28 kap. 1 §
eller 29 kap. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 35, 36, 38, 39,
40, 42, 43, 46, 48, 51, 55, 56, 57, 61, 62, 63 eller 64 §
eller 30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251),

2. omfattas av 4 kap. 1, 2 eller 3 §
miljöprövningsförordningen och

a) är en torvtäkt som omfattar mer än 150 hektar eller har en
produktion som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår,
eller

b) är en täkt för annat än husbehov av berg, naturgrus eller
andra jordarter, torv och matjord undantagna, som omfattar
mer än 25 hektar eller har en produktion som överstiger 25
000 ton per kalenderår,

3. är en vattenverksamhet med

a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk,

b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal
lågvattenmängd i något av berörda områden, eller

c) muddring i ett miljöriskområde eller muddring för en
farled, eller

4. omfattas av någon av bestämmelserna om regeringens
tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § 2 eller 3 eller 4 a §
13–17 miljöbalken.

I fråga om andra verksamheter och åtgärder än de som avses i
första stycket samt i fråga om ändring av sådana verksamheter
och åtgärder som avses i första stycket ska länsstyrelsen med
stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till denna
förordning besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Förordning (2014:24).

3 § /Träder i kraft I:2015-08-01/
En verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en
betydande miljöpåverkan, om verksamheten eller åtgärden

1. omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt
någon av 2 kap. 1 eller 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15 eller 16 §, 6 kap. 1 eller 2 §, 7 kap. 1 eller
2 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap. 1, 2, 4, 5 eller 6 §,
12 kap. 1, 2, 3 eller 5 §, 14 kap. 1, 2, 8, 9, 14 eller 15 §,
15 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
eller 17 §, 17 kap. 1, 4 eller 5 §, 18 kap. 3, 6, 7 eller
9 §, 19 kap. 1 eller 4 §, 20 kap. 1 eller 3 §, 21 kap. 2, 4, 5,
6, 10 eller 11 §, 22 kap., 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 28 kap. 1 §
eller 29 kap. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 35, 36, 38, 39,
40, 42, 43, 46, 48, 51, 55, 56, 57, 61, 62, 63 eller 64 §
eller 30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251),

2. omfattas av 4 kap. 1, 2 eller 3 §
miljöprövningsförordningen och

a) är en torvtäkt som omfattar mer än 150 hektar eller har en
produktion som överstiger 25 000 kubikmeter per kalenderår,
eller

b) är en täkt för annat än husbehov av berg, naturgrus eller
andra jordarter, torv och matjord undantagna, som omfattar
mer än 25 hektar eller har en produktion som överstiger
25 000 ton per kalenderår,

3. är en vattenverksamhet med

a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk,

b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal
lågvattenmängd i något av berörda områden, eller

c) muddring i ett miljöriskområde eller muddring för en
farled,

4. omfattas av någon av bestämmelserna om regeringens
tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § 2 eller 3 eller 4 a §
13–17 miljöbalken,

5. innefattar en rörledning med en diameter som överstiger
800 millimeter och en längd som överstiger 40 kilometer för
transport av

a) gas, olja eller kemikalier, eller

b) koldioxid för geologisk lagring, eller

6. innefattar en anläggning för starkströmsluftledning med en
spänning på minst 220 kilovolt och en längd av minst 15
kilometer.

I fråga om andra verksamheter och åtgärder än de som avses i
första stycket samt i fråga om ändring av sådana verksamheter
och åtgärder som avses i första stycket ska länsstyrelsen med
stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till denna
förordning besluta om verksamheten eller åtgärderna kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Förordning (2015:365).

Miljöbedömningar av planer och program

4 § Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken ska
genomförandet av en plan, ett program eller en ändring i en
plan eller ett program antas medföra en betydande
miljöpåverkan om

1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan
antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller

2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna
för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder
som anges i 3 § första stycket eller i bilaga 3 till denna
förordning och är

a) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen
(2010:900),

b) en plan för tillförsel, distribution och användning av
energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering,

c) en avfallsplan enligt 15 kap. 11 § miljöbalken,

d) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken,

e) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner
för regional transportinfrastruktur, eller

f) en annan plan eller ett annat program som utarbetas för
jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter,
regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning,
telekommunikationer, turism, fysisk planering eller
markanvändning.

I fråga om detaljplaner enligt plan- och bygglagen eller andra
planer och program som avses i första stycket och som enbart
avser användningen av små områden på lokal nivå ska, trots
första stycket, genomförandet antas medföra en betydande
miljöpåverkan endast om myndigheten eller kommunen med
beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till denna
förordning finner att så är fallet. Detsamma gäller när
myndigheten eller kommunen gör endast mindre ändringar i
sådana planer och program som avses i första stycket.
Förordning (2011:370).

5 § När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en
plan eller ett program som omfattas av 6 kap. 11 § miljöbalken
men inte av 4 § denna förordning skall genomförandet av planen,
programmet eller ändringen antas medföra en betydande
miljöpåverkan endast om

1. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna
för kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som kan
påverka miljön, och

2. myndigheten eller kommunen med beaktande av de kriterier som
anges i bilaga 4 till denna förordning finner att genomförandet
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Förordning (2005:356).

6 § Vid bedömningen av om genomförandet av en plan eller ett
program som avses i 4 § andra stycket eller 5 § ska antas
medföra en betydande miljöpåverkan ska myndigheten eller
kommunen ge den eller de länsstyrelser, kommuner och andra
myndigheter som berörs av planen eller programmet tillfälle
att yttra sig. För planer och program på nationell nivå ska
samråd i stället ske med Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten och andra berörda statliga
förvaltningsmyndigheter.

Myndighetens eller kommunens bedömning i frågan om en plan
eller ett program kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
ska redovisas i plan- eller programärendet och göras
tillgänglig för allmänheten. Förordning (2011:626).

7 § Bestämmelserna i 4-6 §§ gäller inte

1. planer och program som endast syftar till att tjäna
totalförsvaret eller räddningstjänsten,

2. finansiella planer eller budgetplaner och budgetprogram.
Förordning (2007:18).

8 § För planer och program som kräver samråd enligt 6 kap. 14 §
miljöbalken skall den myndighet eller kommun som upprättat
miljökonsekvensbeskrivningen tillgängliggöra information om

1. hur berörda myndigheter och kommuner samt allmänheten och
andra intresserade kan ta del av miljökonsekvensbeskrivningen
och förslaget till plan eller program, och

2. hur och inom vilken tidsram synpunkter kan lämnas.

Om ett förslag till plan eller program kräver samråd enligt
både 6 kap. 14 § miljöbalken och annan författning skall
berörda myndigheter och kommuner sträva efter att genomföra
samråden i ett sammanhang. Förordning (2005:356).

Miljöpåverkan i annat land

9 § Naturvårdsverket är ansvarig myndighet enligt 6 kap. 6 och
15 §§ miljöbalken och enligt Esbokonventionen om
miljökonsekvensbeskrivningar i gränsöverskridande sammanhang
(SÖ 1992:1), om inte regeringen efter anmälan av verket i ett
visst ärende beslutar att den ansvariga myndighetens uppgifter
skall fullgöras av en annan myndighet. Förordning (2005:356).

10 § Den ansvariga myndigheten enligt 9 § ska

1. lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de
skyldigheter som en part har enligt artikel 2 punkterna 4–6,
artikel 3 punkterna 1–3 och 5–8, artikel 4 punkten 2 och
artiklarna 5–7 i Esbokonventionen om
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande
sammanhang samt artikel 10 i konventionens protokoll om
strategiska miljöbedömningar,

2. fullgöra de uppgifter som följer av 6 kap. 6 och 15 §§
miljöbalken,

3. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27
juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs
miljöpåverkan,

4. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 16 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15
mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och
om ändring av direktiv 2004/35/EG, ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,

5. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 26 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den
24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för
att förebygga och begränsa föroreningar), och

6. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den
13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt.

Vid behov ska myndigheten samråda med andra berörda
myndigheter.

Den ansvariga myndigheten får kungöra information i Sverige,
i andra medlemsstater i Europeiska unionen och i ett annat
land som är utsatt part enligt Esbokonventionen eller dess
protokoll om strategiska miljöbedömningar. Ett sådant
kungörande i ett annat land bör göras i samråd med den andra
statens ansvariga myndighet. Förordning (2013:505).

11 § Statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet
eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i
ett annat land skall underrätta Naturvårdsverket om detta.

Statliga myndigheter som får kännedom om att en plan eller ett
program som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i ett annat land skall underrätta
Naturvårdsverket om detta. Förordning (2005:356).

Avslutande bestämmelser

12 § En kungörelse enligt 6 kap. 8 § miljöbalken om att en
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats skall, när annat inte
har föreskrivits, föras in i ortstidning. I kungörelsen skall
det anges att skriftliga synpunkter på miljökonsekvensbeskriv-
ningen får lämnas inom den tid som den myndighet som skall
pröva beskrivningen har bestämt, samt var beskrivningen hålls
tillgänglig. Platsen för detta bör bestämmas i samråd med de
berörda kommunerna. Förordning (2005:356).

13 § En underrättelse till regeringen enligt 17 kap. 5 §
miljöbalken skall lämnas snarast efter det att en myndighet
eller kommun vid samrådsförfarandet enligt 6 kap. miljöbalken
har fått kännedom om att en verksamhet förbereds som inte
omfattas av obligatorisk tillåtlighetsprövning enligt 17 kap.
1 § miljöbalken men som kan antas uppfylla kraven på
tillåtlighetsprövning efter förbehåll enligt 17 kap. 3 §
miljöbalken. Förordning (2005:356).

14 § Naturvårdsverket får efter samråd med Boverket,
Riksantikvarieämbetet och Folkhälsomyndigheten meddela
föreskrifter för tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2013:895).

Övergångsbestämmelser

2001:1074

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Följande gäller för verksamheter och åtgärder som till följd
av denna förordning alltid skall antas medföra betydande
miljöpåverkan. Om beslut enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har
meddelats före den 1 januari 2002, skall beslutet gälla oavsett
denna förordning.

2008:691

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen
av mål och ärenden som inletts före den 1 augusti 2008.

2009:864

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

2. Följande gäller för verksamheter och åtgärder som till
följd av denna förordning alltid ska antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Om det i fråga om verksamheten har
meddelats ett beslut enligt 6 kap. 5 § miljöbalken före den 1
augusti 2009, ska det beslutet gälla oavsett de nya
bestämmelserna i denna förordning.

Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (2008:691).

Bilaga 2

Kriterier som avses i 3 § andra stycket förordningen (1998:905)
om miljökonsekvensbeskrivningar

1. Projektens karaktäristiska egenskaper

Projektets karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt

a) projektets omfattning,

b) projektets förening med andra projekt,

c) projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser,

d) projektets alstrande av avfall,

e) föroreningar och störningar, och

f) risken för olyckor, särskilt när det gäller de ämnen och den
teknik som har använts.

2. Projektens lokalisering

Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade
måste beaktas. Vid bedömningen skall särskild hänsyn tas till

a) nuvarande markanvändning,

b) markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet
och förnyelseförmåga i området, och

c) den befintliga miljöns känslighet, med särskild
uppmärksamhet på

– större opåverkade områden,

– våtmarker,

– kustområden,

– bergs- och skogsområden,

– nationalparker, naturreservat, kulturreservat och andra
områden som är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken,

– områden där kvalitetsnormer har överträtts eller riskerar att
överträdas,

– tätbefolkade områden, och

– historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla
markområden.

3. De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper

Projektets möjliga påverkan av betydelse måste beaktas i
förhållande till de kriterier som finns under 1 och 2 och
särskilt när det gäller

a) effekternas omfattning (geografiskt område och den berörda
befolkningens storlek),

b) effekternas gränsöverskridande karaktär,

c) effekternas betydelse och komplexitet, varvid särskild
hänsyn bör tas till allmänhetens behov av information,

d) effekternas sannolikhet, och

e) effekternas varaktighet, vanlighet och uppträdande
(reversibilitet)

Bilaga 3

Förteckning över verksamheter och åtgärder

JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH VATTENBRUK

a) Projekt för omstrukturering av fastighetsbildningen på
landsbygden.

b) Projekt för utnyttjande av obrukad mark eller delvis orörda
naturområden för intensivjordbruk.

c) Vattenförsörjningsprojekt inom jordbruket, inklusive
bevattnings- och markavvattningsprojekt.

d) Nyplantering av skog och avskogning i syfte att ändra
markanvändningen.

e) Andra anläggningar för intensiv djuruppfödning än de som
anges i bilaga 1.

f) Intensiv fiskodling.

g) Återvinning av land från havet.

UTVINNINGSINDUSTRI

a) Stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvutvinning (andra
projekt än de som omfattas av bilaga 1).

b) Underjordisk gruvdrift.

c) Utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i
vattendrag.

d) Djupborrning och då särskilt

– geotermisk borrning,

– borrning för lagring av kärnavfall,

– borrning efter vatten, dock inte borrning för att undersöka
markens bärighet.

e) Industrianläggningar ovan jord för utvinning av kol, olja,
naturgas och malmer, liksom bituminös skiffer.

ENERGIPRODUKTION

a) Anläggningar för produktion av elektricitet, ånga och
hetvatten (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).

b) Anläggningar för transport av gas, ånga och hetvatten;
överföring av elektrisk energi med luftledningar (andra
anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).

c) Lagring av naturgas ovan jord.

d) Lagring under jord av brännbara gaser.

e) Lagring av fossila bränslen ovan jord.

f) Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

g) Anläggningar för behandling och lagring av radioaktivt
avfall (andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).

h) Anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi.

i) Anläggningar för utnyttjande av vindkraft för
energiproduktion (grupper av vindkraftverk).

FRAMSTÄLLNING OCH BEARBETNING AV METALLER

a) Anläggningar för produktion av råjärn eller stål (primär
eller sekundär smältning), inklusive utrustning för
kontinuerlig gjutning.

b) Anläggningar för behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning, genom hammarsmide eller genom anbringande av
skyddsbeläggningar av smält metall.

c) Järn- och stålgjuterier.

d) Anläggningar för smältning, inklusive framställning av
legeringsmetaller, av andra ickejärnmetaller än ädelmetaller,
inklusive återvinningsprodukter (färskning, formgjutning osv.).

e) Anläggningar för ytbehandling av metaller eller plaster med
användning av en elektrolytisk eller kemisk process.

f) Tillverkning och sammansättning av motorfordon samt
tillverkning av fordonsmotorer.

g) Skeppsvarv.

h) Anläggningar för tillverkning eller reparation av flygplan.

i) Tillverkning av järnvägsutrustning.

j) Formning med användning av sprängmedel.

k) Rostnings- och sintringsverk för metalliska malmer.

MINERALINDUSTRI

a) Koksverk (torrdestillation av kol).

b) Cementfabriker.

c) Anläggningar för produktion av asbest eller tillverkning av
asbestbaserade produkter (andra anläggningar än de som omfattas
av bilaga 1).

d) Anläggningar för produktion av glas, inklusive sådana som är
avsedda för tillverkning av glasfiber.

e) Anläggningar för smältning av mineraler, inklusive sådana
som är avsedda för tillverkning av mineralull.

f) Tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i
synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller
porslin.

KEMISK INDUSTRI

a) Behandling av mellanprodukter och framställning av
kemikalier.

b) Framställning av bekämpningsmedel, farmaceutiska produkter,
färger, lacker, elastomerer eller peroxider.

c) Anläggningar för lagring av olja, petrokemiska produkter
eller kemiska produkter.

LIVSMEDELSINDUSTRI

a) Framställning av vegetabiliska eller animaliska oljor eller
fetter.

b) Förpackning och konservering av animaliska eller
vegetabiliska produkter.

c) Framställning av mejeriprodukter.

d) Bryggning och maltning.

e) Sockervaruindustrier.

f) Slakterier.

g) Industriell framställning av stärkelse.

h) Fiskmjöls- och fiskoljefabriker.

i) Sockerfabriker.

TEXTIL-, LÄDER-, TRÄ- OCH PAPPERSINDUSTRI

a) Industrianläggningar för framställning av papper eller papp
(andra anläggningar än de som omfattas av bilaga 1).

b) Anläggningar för förbehandling (som tvättning, blekning,
mercerisering) eller för färgning av fibrer eller textiler.

c) Garverier.

d) Anläggningar för produktion eller bearbetning av cellulosa.

GUMMIINDUSTRI

Tillverkning och behandling av elastomerbaserade produkter.

INFRASTRUKTURPROJEKT

a) Anläggning av industriområden.

b) Projekt för tätortsbebyggelse, inklusive byggande av
shoppingcentrum och parkeringsplatser.

c) Byggande av järnvägar, omlastningsstationer eller terminaler
för kombinerad trafik (andra projekt än de som omfattas av
bilaga 1).

d) Anläggning av flygfält (andra projekt än de som omfattas av
bilaga 1).

e) Byggande av vägar, hamnar eller hamnanläggningar, inklusive
fiskehamnar (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).

f) Anläggning av inre vattenvägar (andra projekt än de som
omfattas av bilaga 1) och anläggningar för reglering av
vattenflöden.

g) Dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för
långvarigt bruk (andra projekt än de som omfattas av bilaga 1).

h) Spårvägar, upphöjda eller underjordiska järnvägar, hängbanor
eller liknande banor av speciell typ som endast eller i
huvudsak används för passagerartransport.

i) Byggande av rörledningar för gas eller olja (andra projekt
än de som omfattas av bilaga 1).

j) Anläggning av vattenledningar över långa avstånd.

k) Kustanläggningar för att bekämpa erosion och
havsanläggningar varigenom kustlinjen kan ändras, som till
exempel vallar, pirer, vågbrytare och andra anläggningar för
skydd mot havet, utom underhåll och återuppbyggnad av sådana
anläggningar.

l) System för utvinning av grundvatten eller konstgjord
grundvattenbildning (andra projekt än de som omfattas av bilaga
1).

m) Anläggningar för överledning av vatten mellan
avrinningsområden (andra anläggningar än de som omfattas av
bilaga 1).

ANDRA PROJEKT

a) Permanenta tävlings- och testbanor för motorfordon.

b) Anläggningar för bortskaffande av avfall (andra anläggningar
än de som omfattas av bilaga 1).

c) Avloppsreningsverk (andra projekt än de som omfattas av
bilaga 1).

d) Deponering av slam från reningsverk.

e) Lagring av järnskrot, inklusive skrotbilar.

f) Provbänkar, för motorer, turbiner eller reaktorer.

g) Anläggningar för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.

h) Anläggningar för återvinning eller förstöring av explosiva
ämnen.

i) Anläggningar för behandling av djurkadaver.

TURISM OCH FRITID

a) Skidbackar, skidliftar och linbanor med tillhörande
anläggningar.

b) Hamnar för fritidsbåtar.

c) Hotellkomplex och fritidsbyar med tillhörande anläggningar
utanför sammanhållen bebyggelse.

d) Permanenta campingplatser.

e) Temaparker.
Förordning (2005:356).

Bilaga 4

Bedömningskriterier

1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper

I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning
planen eller programmet

a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när
det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller
genom att fördela resurser,

b) har betydelse för andra planers eller programs
miljöpåverkan,

c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt
för att främja en hållbar utveckling,

d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller
programmet, eller

e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens
miljölagstiftning.

2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat

I bedömningen skall särskilt beaktas

a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och
möjligheten att avhjälpa den,

b) påverkans totaleffekt,

c) påverkans gränsöverskridande art,

d) riskerna för människors hälsa eller för miljön,

e) påverkans storlek och fysiska omfattning,

f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har
på grund av intensiv markanvändning, överskridna
miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i
naturen, och

g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell,
gemenskaps- eller internationell skyddsstatus.
Förordning (2005:356).