Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

SFS nr
1998:915
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:250

Allmänna bestämmelser

1 § /Upphör att gälla U:2015-06-15/
Denna förordning gäller miljöhänsyn i jordbruket enligt 12
kap. miljöbalken.

1 § /Träder i kraft I:2015-06-15/
Denna förordning är meddelad med stöd av

– 12 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 2, 5–7, 9, 10 och
11 §§,

– 12 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 3 §,

– 12 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 4 §,

– 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 9 a §,

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2015:250).

2 § Ordet djurenhet har i denna förordning samma betydelse
som i miljöprövningsförordningen (2013:251).
Förordning (2013:260).

Hänsyn till natur- och kulturvärden

3 § Jordbruksmark får tas ur jordbruksproduktion tidigast åtta
månader efter det att anmälan om åtgärden har gjorts till
länsstyrelsen, om inte länsstyrelsen medger något annat.
Anmälan behövs dock inte om åtgärden är av ringa betydelse för
jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och
kulturmiljön och inte heller när marken tas i anspråk för
verksamhet vars tillåtlighet prövats i särskild ordning.

Statens jordbruksverk får efter samråd med Naturvårdsverket och
Riks-antikvarieämbetet meddela närmare föreskrifter om
innehållet i en anmälan enligt första stycket om att ta
jordbruksmark ur produktion.

4 § Föreskrifter som avses i 12 kap. 8 § miljöbalken om den
hänsyn till natur- och kulturvärden som skall tas vid skötsel
av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket
meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Naturvårdsverket
och Riksantikvarieämbetet.

Djurhållning och gödselhantering

5 § /Upphör att gälla U:2015-06-15/
Känsliga områden enligt rådets direktiv 91/676/EEG av den
12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater
från jordbruket är

1. Gotlands län, kustområdena i Stockholms, Södermanlands,
Östergötlands, Kalmar och Västra Götalands län samt delar av
Blekinge, Skåne och Hallands län, och

2. övriga delar av Stockholms och Södermanlands län samt delar
av Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Västra Götalands,
Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka kustområden
och länsdelar som avses i första stycket.
Förordning (2011:1071).

5 § /Träder i kraft I:2015-06-15/
Känsliga områden enligt artikel 3 i rådets direktiv
91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten
förorenas av nitrater från jordbruket, i den ursprungliga
lydelsen, är

1. Gotlands län, kustområdena i Stockholms, Södermanlands,
Östergötlands, Kalmar och Västra Götalands län samt delar av
Blekinge, Skåne och Hallands län, och

2. övriga delar av Stockholms och Södermanlands län samt
delar av Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Västra
Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas
län.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka
kustområden och länsdelar som avses i första stycket.
Förordning (2015:250).

6 § Jordbruksföretag med fler än 100 djurenheter skall ha
utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en
gödselproduktion under

1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur,
hästar, får eller getter, samt

2. tio månader vid annan djurhållning.

Inom de områden som anges i 5 § första stycket 1 skall
jordbruksföretag med fler än tio djurenheter ha utrymme för
lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion
under

1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur,
hästar, får eller getter, samt

2. tio månader vid annan djurhållning.

I övriga delar av landet skall jordbruksföretag med fler än tio
djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst
motsvarar en gödselproduktion under

1. sex månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur,
hästar, får eller getter, samt

2. tio månader vid annan djurhållning.

Inom områden som anges i 5 § skall jordbruksföretag där tio
eller färre djurenheter hålls ha utrymme för lagring av
stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex
månader. Jordbruksverket får föreskriva att kravet på
lagringskapacitet inte skall gälla djurhållning som omfattar
högst ett visst antal djur av ett visst djurslag.
Förordning (2003:581).

7 § Vid lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen
som avses i 6 § vara så utformade att avrinning eller läckage
till omgivningen inte sker. Förordning (2009:1529).

8 § Har upphävts genom förordning (2009:1529).

9 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
lagring av stallgödsel.

Om det finns särskilda skäl för det får länsstyrelsen medge
undantag från 6 §. Förordning (2009:1529).

9 a § /Träder i kraft I:2015-06-15/
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om täckning av
lagringsbehållare för sådant material som innehåller
stallgödsel eller andra biologiska produkter från
jordbruksverksamhet eller djurhållning och som har rötats i
en biogasanläggning. Förordning (2015:250).

10 § /Upphör att gälla U:2015-06-15/
Jordbruksverket får efter samråd med Naturvårdsverket
meddela sådana föreskrifter som avses i 12 kap. 10 §
miljöbalken om

1. försiktighetsmått för gödselhantering när det gäller
spridning av gödsel, och

2. begränsning av antalet djur i ett jordbruk för
jordbruksföretag med fler än tio djurenheter.

10 § /Träder i kraft I:2015-06-15/
Jordbruksverket får meddela sådana föreskrifter som
avses i 12 kap. 10 § miljöbalken om

1. försiktighetsmått för gödselhantering när det gäller
spridning av gödsel, och

2. begränsning av antalet djur i ett jordbruk för
jordbruksföretag med fler än tio djurenheter.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket
höra Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
Förordning (2015:250).

Växtodling

11 § Jordbruksföretag med mer än 5 ha åkermark i Blekinge,
Skåne och Hallands län skall ha minst 60 procent av marken
höst- eller vinterbevuxen. För Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län skall
motsvarande andel av marken vara minst 50 procent.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om odlingen.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen besluta om
undantag.

Tillsyn och avgifter

12 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 2 kap. 4, 30 och 32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:24).

Överklagande

13 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande.

Straff och förverkande

14 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande.

Rapportering

15 § Jordbruksverket ska ta fram underlag för rapportering
enligt artikel 3.4 och artikel 10 i rådets direktiv
91/676/EEG.

Underlaget för rapportering enligt artikel 3.4 ska lämnas
till regeringen senast vid utgången av april månad vart
fjärde år med start 2010.

Underlaget för rapportering enligt artikel 10 ska lämnas till
regeringen senast vid utgången av april månad vart fjärde år
med start 2012. Förordning (2009:1529).

15 a § /Träder i kraft I:2015-06-15/
När Jordbruksverket tar fram underlag enligt 15 §
eller tar fram eller ändrar åtgärdsprogram enligt artikel 5 i
rådets direktiv 91/676/EEG, i den ursprungliga lydelsen, ska
verket följa kraven i fråga om allmänhetens medverkan i
artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens
deltagande i utarbetandet av vissa planer och program
avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens
deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets
direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2015:250).

Övergångsbestämmelser

1999:769

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Är ett
jordbruksföretag i drift den 1 november 1999 gäller inte 6 §
andra stycket för då befintlig djurhållning förrän den 1
januari 2002.

2003:581

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

2. Har upphävts genom förordning (2011:1071).

3. Bestämmelserna i 6 § fjärde stycket i dess nya lydelse skall
tillämpas från och med den 1 juli 2007 för jordbruksföretag
belägna inom områden som omfattas av 5 § första stycket 2.

2011:1071

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är
belägna inom områden som inte omfattades av 5 § första
stycket 1 i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet
kommer att omfattas av 5 § första stycket 1 i sin nya lydelse
ska tillämpa bestämmelserna i 6 § andra stycket från och med
den 1 januari 2014. Jordbruksföretagen ska dock redan vid
ikraftträdandet av denna förordning ha utrymme för lagring av
stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex
månader.

3. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är
belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre
lydelse och som genom ikraftträdandet kommer att omfattas av
5 § första stycket 2 i sin nya lydelse ska tillämpa
bestämmelserna i 6 § tredje stycket från och med den 1 januari
2014. Jordbruksföretagen ska dock redan vid ikraftträdandet av
denna förordning ha utrymme för lagring av stallgödsel som
minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader.

4. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är
belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre
lydelse och som genom ikraftträdandet inte heller kommer att
omfattas av 5 § i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i
6 § tredje stycket från och med den 1 januari 2014.
Jordbruksföretagen ska dock redan vid ikraftträdandet av denna
förordning ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst
motsvarar en gödselproduktion under sex månader.

5. Jordbruksföretag med tio eller färre djurenheter och som är
belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre
lydelse och som genom ikraftträdandet kommer att omfattas av
5 § i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § fjärde
stycket från och med den 1 januari 2014.