Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning

SFS nr
1998:929
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25

Gaturenhållning

1 § Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter som avses i 3 §
lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning.

Skyltning m.m.

2 § Länsstyrelsen får meddela tillstånd eller medgivande enligt
6, 7 och 9 §§ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning.

3 § Ansökan om tillstånd eller medgivande enligt 6, 7 och 9 §§
lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning skall vara åtföljd av karta, skiss eller ritning
samt i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Om ett ärende enligt första stycket är av stort allmänt
intresse skall kungörelse om ansökan och om
miljökonsekvensbeskrivningen införas i den eller de
ortstidningar som länsstyrelsen bestämmer. I kungörelsen skall
anges var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga samt att
skriftliga anmärkningar får lämnas till länsstyrelsen inom en
viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen
var införd.

4 § I ärende enligt 6, 7 och 9 §§ lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning rörande
anordning inom område med områdesbestämmelser skall yttrande
inhämtas från den eller de kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

Söks tillstånd enligt nämnda bestämmelser och kräver
anordningen i fråga tillstånd även enligt 46 § väglagen
(1971:948), skall ärendet prövas enligt båda lagarna.

5 § När tillstånd eller medgivande lämnas enligt 6, 7 och 9 §§
lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning, skall en kopia av beslutet snarast möjligt
sändas till Naturvårdsverket och kommunen. Dessutom skall en
kopia av beslutet sändas till väghållningsmyndigheten och
lantmäterimyndigheten, om inte kännedom om beslutet uppenbart
saknar betydelse för myndigheten. När tillstånd vägras, skall
en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till
Naturvårdsverket.

När beslut om föreläggande eller förbud meddelas med stöd av
8 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning, skall en kopia av beslutet
snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket.

6 § Länsstyrelsen får förordna att befogenhet som ankommer på
länsstyrelsen att enligt 2 § denna förordning meddela tillstånd
eller medgivande, helt eller delvis skall tillkomma den
kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer.

I ärenden som efter förordnande enligt denna paragraf prövas av
en kommunal nämnd skall även de uppgifter i övrigt som enligt
denna förordning ankommer på länsstyrelsen i stället ankomma på
den kommunala nämnden. Samråd skall dock ske med länsstyrelsen
i stället för med Naturvårdsverket.

7 § Ett beslut som en kommunal nämnd har meddelat efter
förordnande enligt 6 § första stycket skall expedieras enligt
de föreskrifter som gäller när länsstyrelsen har meddelat
beslut av samma slag. Dessutom skall en avskrift av beslutet
sändas till länsstyrelsen.

Avgifter

8 § I förordningen (1998:903) om avgifter för prövning enligt
lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning finns bestämmelser om avgifter.

Tillsyn, ansvar och överklagande

9 § I lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning finns bestämmelser om tillsyn,
ansvar och överklagande.