Förordning (1998:930) om miljöriskområden

SFS nr
1998:930
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:628

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning skall tillämpas vid prövningen av om ett
område skall förklaras som miljöriskområde enligt 10 kap.
miljöbalken.

Beslutsunderlag och riskbedömning

2 § En utredning som avser om ett mark- eller vattenområde
skall förklaras som miljöriskområde, skall innefatta en
kartläggning av föroreningarnas art, grad och
spridningsbenägenhet.

Till utredningen skall fogas en karta över det förorenade
området och det område däromkring som riskerar att förorenas.

Förfarande och beslut

3 § Innan ett område blir förklarat som miljöriskområde skall
länsstyrelsen

1. inhämta yttrande från berörda fastighetsägare, innehavare av
särskild rätt samt kända borgenärer med panträtt i fastigheten
eller, om fastigheten är upplåten med tomträtt,
tomträttsinnehavaren,

2. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt
ge även andra som kan beröras av en sådan förklaring tillfälle
att yttra sig,

3. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har
väsentliga intressen att bevaka i frågan, och

4. hålla sammanträde med dem som saken angår och besiktning på
platsen, om det behövs för utredningen i ärendet.

Om det är uppenbart att inga enskilda intressen skadas genom
förklaringen och om samtliga fastighetsägare, innehavare av
särskild rätt, kända borgenärer och tomträttsinnehavare enligt
första stycket 1 lämnat skriftligt godkännande, får
länsstyrelsen pröva ärendet utan föregående kungörelse.

4 § En kungörelse enligt 3 § första stycket 2 skall innehålla
uppgift om

1. förslag till miljöriskområde och villkor för den fortsatta
markanvändningen,

2. var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga, och

3. den tid inom vilken yttranden över förslaget skall ges in.

En utskrift av kungörelsen skall sändas till de från vilka
yttrande inhämtas enligt 3 § första stycket 1.

Om förklaringen berör fast egendom som är samfälld för flera
fastigheter, behöver någon utskrift av kungörelsen inte sändas
till de särskilda delägarna i samfälligheten. Finns en känd
styrelse för samfälligheten, skall en utskrift av kungörelsen
sändas till styrelsen.

5 § Länsstyrelsen ska genom kungörelse i ortstidning meddela
besked om tid och plats för sammanträde eller besiktning.
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra som har
yttrat sig i ärendet ska på lämpligt sätt underrättas.
Förordning (2011:628).

6 § I ett beslut enligt 10 kap. 17 och 18 §§ miljöbalken skall
det redovisas vilka fastigheter eller delar av fastigheter som
ligger inom miljöriskområdet samt anges vilka villkor som
gäller för markanvändningen och vad som i övrigt gäller i
området. Förordning (2007:669).

7 § Om det vid prövningen av om ett område skall förklaras som
miljöriskområde framkommer att föroreningar utgör allvarliga
och överhängande risker för människors hälsa eller miljön, får
länsstyrelsen för tiden till dess att ärendet slutligen
avgjorts, dock längst ett år, besluta om begränsningar i
markanvändningen eller andra försiktighetsmått enligt 10 kap.
17 § miljöbalken för att minska dessa risker.

Innan beslut enligt första stycket meddelas skall de från vilka
yttrande enligt 3 § första stycket 1 inhämtas få tillfälle att
yttra sig i frågan.

Beslutet gäller omedelbart och får när som helst ändras av
länsstyrelsen.

Ett beslut enligt denna paragraf skall kungöras och expedieras
enligt 10 och 11 §§. Förordning (2007:669).

8 § Länsstyrelsen får förordna att beslut enligt 10 kap. 17 §
miljöbalken skall gälla utan hinder av att det överklagas.
Förordning (2007:669).

9 § Bestämmelsen i 3 § skall tillämpas även innan ändrade eller
nya villkor meddelas för ett miljöriskområde eller innan ett
beslut om miljöriskområde upphävs.

Kungörelse av beslut m.m.

10 § När beslut om ett miljöriskområde meddelas, ändras eller
upphävs, ska beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som
är föreskrivet för författningar i allmänhet. En kungörelse om
beslutet ska också införas i ortstidning. Beslutet ska snarast
möjligt delges sökande och sakägare enligt 3 § första stycket
1.

En kopia av beslutet ska snarast möjligt skickas till
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och kommunen samt
till lantmäterimyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets allmänna del. Förordning (2011:628).

11 § Om länsstyrelsen har beslutat om överlåtelseförbud enligt
10 kap. 17 § tredje stycket miljöbalken, skall länsstyrelsen
sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Om länsstyrelsen har upphävt ett överlåtelseförbud genom ett
beslut som har vunnit laga kraft, skall länsstyrelsen snarast
sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för borttagande av
anteckningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Förordning (2007:669).

12 § Länsstyrelsen skall föra register över beslut om
miljöriskområden. Naturvårdsverket skall föra ett centralt
register över alla sådana beslut.

Tillsyn och avgifter

13 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 2 kap. 4, 29 och 31 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:25).

Överklagande

14 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och kommunen får
överklaga beslut som rör frågor som anges i 10 kap. 17 och
18 §§ miljöbalken. Förordning (2011:628).

Straff och förverkande

15 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande.