Lag (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

SFS nr
1998:938
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:454

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga i den verksamhet Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet bedriver för att

1. ta fram underlag för beslut om inskrivning, krigsplacering
eller annat ianspråktagande av personal till totalförsvaret,

2. redovisa personal med uppgifter inom totalförsvaret,

3. säkerställa att den registrerade fortlöpande får
ändamålsenlig utbildning och lämplig placering inom
totalförsvaret,

4. se till att den registrerade fullgör sina skyldigheter
såvitt avser totalförsvarsplikten,

5. tillgodose den registrerades rättigheter och trygghet i
hans eller hennes egenskap av totalförsvarspliktig, och

6. planera, följa upp och utvärdera den verksamhet som anges i
1–5.

I de fall det anges särskilt gäller lagen även i verksamhet
som bedrivs av någon annan än Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad eller om personuppgifter ingår i eller är
avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier. Lag (2010:454).

2 § Med totalförsvarspliktiga jämställs vid tillämpningen av
denna lag personer som har en skyldighet att fullgöra uppgift
inom totalförsvaret vid höjd beredskap utan att skyldigheten
grundar sig på totalförsvarsplikt.

Definitioner

3 § Med utredning avses i denna lag mönstring och annan
utredning om den totalförsvarspliktiges förhållanden som kan
utföras enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt
särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om
möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt
med längre grundutbildning.

Med automatiserat register över totalförsvarspliktiga avses
register med personuppgifter om totalförsvarspliktiga som förs
av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet med hjälp av
automatiserad behandling för de ändamål som anges i 1 § första
stycket. Lag (2010:454).

Förhållandet till personuppgiftslagen

4 § Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen
(1998:204) vid behandling av personuppgifter om
totalförsvarspliktiga.

Ändamålen med behandlingen

5 § Personuppgifter som samlats in av Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet ska anses insamlade för de ändamål som
anges i 1 § första stycket om inte Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet vid insamlingen uttryckligen angett att
den sker för andra ändamål. Motsvarande ska gälla vid
Totalförsvarets rekryteringsmyndighets behandling av uppgifter
som annan myndighet samlat in. Lag (2010:454).

Behandling av känsliga personuppgifter

6 § Känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt
för de ändamål som anges i 1 § första stycket.

Första stycket gäller även kommuner, landsting och statliga
myndigheter om uppgifterna behövs för utredning om den
totalförsvarspliktiges personliga förhållanden enligt 2 kap. 1 §
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Lag (1999:955).

Ansvaret för behandlingen

7 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är
personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga som myndigheten utför. Lag (2010:454).

Registerinnehåll

8 § I automatiserat register över totalförsvarspliktiga får
personuppgifter föras in endast om den som

1. är eller har varit aktuell för utredning enligt 3 § första
stycket,

2. genom avtal, beslut om krigsplacering eller på annat sätt
är tagen i anspråk för totalförsvaret,

3. ska utföra särskild uppgift vid höjd beredskap eller på
grund av viss kompetens är viktig för totalförsvaret,

4. av en redan registrerad uppgetts som närstående, eller

5. nämns bland de uppgifter som avses i 9 § första stycket 13.

Uppgifter om en person som avses i första stycket 4 får
registreras endast vid höjd beredskap.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket får
personuppgifter registreras om den som fattat beslut eller
handlagt ärende som rör den registrerade hos Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet eller hos någon annan som utfört en
utredning som avses i 3 § första stycket. Detsamma gäller
personuppgifter om den som gjort journalanteckning i samband
med sådan utredning eller i samband med den registrerades
tjänstgöring inom totalförsvaret. Lag (2010:454).

9 § I automatiserat register över totalförsvarspliktiga får
endast följande personuppgifter föras in:

1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress,
telefonnummer och folkbokföringsort,

2. hinder för genomförande av utredning som avses i 3 § första
stycket, för utbildning eller för krigsplacering eller annat
ianspråktagande av den registrerade för totalförsvarets
räkning,

3. boende- och familjeförhållanden samt försörjning, om
uppgiften behövs för att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ska kunna fullgöra sina åligganden i fråga om förmåner till
totalförsvarspliktiga,

4. utbildning, anställning, kunskaper, färdigheter, anlag och
intressen som har betydelse för bedömningen av den
registrerades användbarhet inom totalförsvaret,

5. fysisk och psykisk hälsa och förmåga jämte de uppgifter som
ligger till grund för bedömningen härav,

6. om den registrerade är svensk medborgare eller inte,

7. utgången i mål om ansvar för brott mot
totalförsvarsplikten,

8. att den registrerade har dömts till påföljd för brott som
framgår av uppgift ur belastningsregistret som Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet fått del av,

9. att den registrerade genomgått säkerhetsprövning enligt
säkerhetsskyddslagen (1996:627), vilken säkerhetsklass
prövningen avsett och resultatet av denna,

10. vad som bestämts vid inskrivningen enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller lagen (1994:1810) om
möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt
med längre grundutbildning,

11. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade
för totalförsvaret eller särskild uppgift som han eller hon
ska utföra vid höjd beredskap,

12. tjänstgöring inom totalförsvaret samt betyg, vitsord,
förordnanden och utmärkelser som är att hänföra till denna,
samt

13. personliga förhållanden i övrigt som åberopas av den
registrerade, om de rör hans eller hennes tjänstgöring inom
totalförsvaret.

Andra känsliga personuppgifter än sådana uppgifter som rör
hälsa eller religiös övertygelse får inte föras in i ett
automatiserat register över totalförsvarspliktiga. Uppgifter
om religiös övertygelse får endast registreras om den
registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till att
uppgifterna behandlas i registret och de rör hans eller hennes
tjänstgöring inom totalförsvaret. Lag (2010:454).

10 § Utan hinder av vad som sägs i 9 § första stycket får
beslut som rör totalförsvarsplikten liksom tidpunkter och
tidsperioder för registrerade förhållanden samt erforderliga
administrativa och tekniska uppgifter registreras.

Beträffande den som registreras med stöd av 8 § första stycket
4, får endast namn, adressuppgifter och relation till den som
uppgett honom eller henne som närstående föras in i registret.

Beträffande personer som avses i 8 § tredje stycket får endast
namn, titel och tjänsteställe registreras.

11 § Regeringen får till skydd för personlig integritet meddela
föreskrifter om ytterligare begränsningar av vad som får föras
in i automatiserat register över totalförsvarspliktiga enligt 8
och 9 §§.

Direktåtkomst

12 § Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har direktåtkomst
till automatiserat register över totalförsvarspliktiga.
Regeringen får meddela föreskrifter om att annan får ha
direktåtkomst till registret. Lag (2010:454).

Annans registrering av uppgifter

13 § Regeringen får meddela föreskrifter om att annan än
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får föra in
personuppgifter i automatiserat register över
totalförsvarspliktiga och rätta dessa. Lag (2010:454).

Sökbegrepp

14 § Personuppgifter som avses i 9 § första stycket 2 och 3
samt 5-9 får inte användas som sökbegrepp annat än om det
behövs för tillsyn, uppföljning eller utvärdering av
Totalförsvarets pliktverks verksamhet eller för framtagande av
material för forskning eller statistik. Detsamma gäller
uppgifter om resultat från kunskapsprov och anlagstester som
utförts vid sådan utredning som avses i 3 § första stycket.

För åtkomst av personuppgifter om närstående till en
totalförsvarspliktig, om den som handlagt ärende, fattat beslut
eller gjort journalanteckning får endast den
totalförsvarspliktiges personnummer användas som sökbegrepp.
Detsamma gäller för åtkomst av personuppgifter som antecknats
med stöd av 9 § första stycket 13 eller med stöd av att
samtycke till anteckning lämnats.

Utan hinder av vad som sägs i första och andra styckena får
nödvändigt sökbegrepp användas under den tid det behövs för
rättelse eller för att avhjälpa fel som uppkommit till följd av
brister i ett dataprogram.

Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare
begränsningar av sökbegrepp.

Gallring

15 § En personuppgift i ett automatiserat register över
totalförsvarspliktiga skall gallras så snart uppgiften inte
längre behövs för de ändamål som anges i 1 § första stycket.
Personuppgifter beträffande dem som avses i 8 § första stycket
1-3 skall gallras senast vid utgången av det kalenderår den
registrerade fyller 70 år, om inte han eller hon även därefter
har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap.
Uppgifter om närstående, beslutsfattare, handläggare, den som
gjort journalanteckning samt om personer som nämns bland vad
som antecknats med stöd av 9 § första stycket 13 skall härvid
anses som uppgifter om den totalförsvarspliktige. Regeringen
får meddela föreskrifter om kortare tid för gallring än vad som
följer av detta stycke.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
skyldigheten att gallra personuppgifter i fråga om bevarande av
material för forskningens behov. Sådana uppgifter skall dock
avföras från registret vid den tidpunkt de annars skulle ha
gallrats enligt första stycket.

Sekretess

16 § För utlämnande av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och
sekretesslagen (1980:100). Lag (2009:477).

Inskränkning i tillsynsmyndighetens befogenheter

17 § Tillsynsmyndigheten enligt personuppgiftslagen (1998:204)
får inte förbjuda Totalförsvarets rekryteringsmyndighet att
behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga.
Lag (2010:454).

Korrigering av uppgifter

18 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om den
personuppgiftsansvariges skyldighet att på begäran av den
registrerade rätta, blockera eller utplåna personuppgifter och
att underrätta tredje man, till vilken uppgifterna har lämnats
ut, skall gälla även då personuppgifter behandlats i strid med
denna lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av denna
lag.

Skadestånd

19 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd skall gälla även då personuppgifter behandlats i
strid med denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1998:938

1. Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Vid sådan
behandling av personuppgifter för vilken lagen gäller och som
redan pågår vid ikraftträdandet skall bestämmelserna i
personuppgiftslagen (1998:204) tillämpas utan hinder av vad som
sägs i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till den lagen.

2. Bestämmelsen i 6 § andra stycket i denna lag skall inte
börja tillämpas förrän den 1 oktober 2001.

3. Med uppgift i belastningsregistret avses även uppgift i
polisregister enligt lagen (1965:94) om polisregister m.m.

1999:955

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Bestämmelsen i 6 § andra stycket skall inte börja tillämpas
förrän den 1 oktober 2001.