Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

SFS nr
1998:940
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:154

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för mark-
och miljödomstolars och statliga förvaltningsmyndigheters
kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken samt för
förvaltningsmyndigheters kostnader i övrigt som rör sådan
prövning och tillsyn.

Avgift betalas inte för handläggning som föranleds av att ett
beslut enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd
av miljöbalken överklagas. Förordning (2010:959).

2 § För en kommunal myndighets verksamhet gäller bestämmelserna
i 9 kap. 4 och 5 §§ denna förordning. Bestämmelser om rätt för
kommunfullmäktige att meddela föreskrifter om avgifter för
kommunens prövning och tillsyn finns i 27 kap. 1 § miljöbalken.

3 § Regeringen kan i ett ärende enligt 17 kap. miljöbalken
besluta om skyldighet för sökanden att stå för berörda statliga
myndigheters undersöknings-, övervaknings- och
tillsynskostnader för den verksamhet ansökan avser.

Beslutar regeringen om betalningsskyldighet enligt första
stycket skall avgift som utgår enligt annan bestämmelse i denna
förordning sättas ned i den mån betalningsskyldigheten täcker
samma kostnader som avgiften.

4 § I fråga om verksamheter som generalläkaren har tillsynen
över avser avgift enligt denna förordning endast sådana
prövningskostnader som anges i 1 §. Förordning (2008:692).

2 kap. Avgifter för miljöfarlig verksamhet

1 § En prövnings- och tillsynsavgift ska betalas av den som
driver eller har tillstånd till en verksamhet som

1. är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251),

2. har ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 a eller 6 b
§ miljöbalken efter ett föreläggande att ansöka om tillstånd
eller en frivillig ansökan om tillstånd, eller

3. har upphört att vara tillståndspliktig men bedrivs med
stöd av ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 §
miljöbalken.

I de fall länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen över
verksamheten omfattar avgiften även ersättning för
länsstyrelsens tillsyn över att bestämmelserna i 14 kap.
miljöbalken följs. Förordning (2015:154).

2 § Prövnings- och tillsynsavgiften är det belopp som anges i
bilagan.

Om länsstyrelsen har ansvaret för den operativa tillsynen
över verksamheten, gäller det belopp som följs av
bokstavsmarkeringen (L). Om någon annan än länsstyrelsen har
ansvaret för den operativa tillsynen, gäller det belopp som
följs av bokstavsmarkeringen (K).

Om beloppet inte följs av någon bokstavsmarkering, är det
detta belopp som gäller. Förordning (2015:154).

3 § Om verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av ett
tillstånd, ska man till grund för beräkningen av prövnings-
och tillsynsavgiften använda det belopp som anges i bilagan
för den storlek eller omfattning av verksamheten som är
tillåten enligt tillståndet.

Om verksamheten är tillståndspliktig utan att omfattas av
något tillstånd, ska man till grund för beräkning av avgiften
använda det belopp som anges i bilagan för den storlek eller
omfattning som verksamheten faktiskt har.
Förordning (2015:154).

4 § De belopp som anges i bilagan avser de verksamheter som
beskrivs i

2–32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251), med samma
verksamhetskoder och med samma rubrikindelning. I
förteckningen i bilagan är verksamheterna indelade i
verksamhetsgrupper där varje verksamhetsgrupp har en rubrik.
Om rubriken är skriven med versaler, är den rubrik för en
eller flera verksamhetsgrupper. Om rubriken är skriven med
gemener, är den rubrik för en verksamhetsgrupp.

Om verksamheten omfattas av två eller flera lika eller olika
stora belopp i bilagan, ska prövnings- och tillsynsavgiften
beräknas enligt 5 §. Förordning (2015:154).

5 § Endast ett belopp inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i
beräkningen av prövnings- och tillsynsavgiften. Det beloppet
ska motsvara det högsta av de belopp som verksamheten
omfattas av inom verksamhetsgruppen.

Om verksamheten omfattas av belopp i fler än en
verksamhetsgrupp, ska de högsta beloppen i varje
verksamhetsgrupp läggas samman enligt följande. Ett av
beloppen ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Det
beloppet ska motsvara det högsta av de belopp som
verksamheten omfattas av. Vart och ett av de övriga beloppen
ska ingå i beräkningen med en fjärdedel av sitt fulla värde.
Om summan av det fulla beloppet och en fjärdedel av de övriga
beloppen överstiger 130 procent av det fulla beloppet, ska
den del som överstiger 130 procent inte ingå i prövnings- och
tillsynsavgiften. Förordning (2015:154).

6 § Prövnings- och tillsynsavgiften ska betalas från och med
det kalenderår som följer efter det att tillstånd till
verksamheten gavs eller, om verksamheten bedrivs utan
tillstånd, det kalenderår som följer efter det att
verksamheten påbörjades. Avgiften ska därefter betalas för
varje påbörjat kalenderår. Förordning (2015:154).

7 § Prövnings- och tillsynsavgiften ska betalas efter beslut
av länsstyrelsen. Förordning (2015:154).

3 kap. Avgift för vattenverksamhet

1 § Avgift enligt detta kapitel betalas för prövning och
anmälan av vattenverksamhet som avses i 11 kap. miljöbalken och
för tillsyn över sådan verksamhet. Förordning (2007:169).

Avgift för prövning

2 § Avgift för prövning av vattenverksamhet skall betalas av
den som

1. ansöker enligt 11 kap. 9 § första stycket miljöbalken om
tillstånd till annan vattenverksamhet än markavvattning,

2. ansöker om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 13 §
miljöbalken,

3. ansöker om laglighetsprövning av en vattenverksamhet eller
en vattenanläggning enligt 17 § lagen (1998:811) om införande
av miljöbalken,

4. ansöker om godkännande av arbeten eller åtgärder enligt 11
kap. 16 § eller ansöker om tillstånd enligt 11 kap. 22 §
miljöbalken att ta ur bruk en anläggning för bortledande av
grundvatten,

5. ansöker om tillstånd till utrivning enligt 11 kap. 19 §
miljöbalken,

6. ansöker om förlängning av sådan tid som anges i 24 kap. 2 §
miljöbalken, eller

7. ansöker enligt 24 kap. 8 § miljöbalken om upphävande eller
ändring av bestämmelser eller villkor i en tillståndsdom eller
ett tillståndsbeslut.

3 § Avgift för prövning av en ansökan enligt 2 § 1 eller 3
betalas med grundavgift och tilläggsavgift enligt 4 och 5 §§.

Om en ansökan avser prövning både enligt 2 § 1 och 3, skall
avgiften bestämmas som om hela målet prövas enligt 2 § 1.
Förordning (1998:1363).

4 § Grundavgift enligt 3 § skall motsvara kostnaderna för
utförandet av de delar av det ansökta företaget som avser
vattenverksamhet och betalas enligt nedanstående tabell:

Kostnad i kronor Avgiftens storlek i kronor
mindre än 100 000 1 500
100 000-500 000 5 000
500 000-1 000 000 10 000
1 000 000-5 000 000 15 000
5 000 000-10 000 000 30 000
10 000 000-50 000 000 70 000
50 000 000-75 000 000 140 000
75 000 000-100 000 000 240 000
100 000 000 eller högre 400 000

Grundavgiften är alltid lägst 1 500 kronor. I grundavgiften
skall inte ingå mervärdesskatt. Förordning (1998:1363).

5 § Tilläggsavgift skall betalas om prövningen avser rätt att
leda bort grund- eller ytvatten eller att ändra
grundvattennivån. Tilläggsavgift skall också betalas om ansökan
avser rätt till uttag av vattenkraft.

Om ansökan avser uttag av vatten eller ändring av
grundvattennivån skall tilläggsavgift betalas med 10 öre per
kubikmeter vatten beräknat efter det totala uttag som ansökan
avser eller, om ansökan avser ett visst uttag årligen, efter
den årliga volym som det begärs tillstånd för.

Om ansökan avser rätt till uttag av vattenkraft betalas
tilläggsavgift med 0,1 öre per kilowattimme beräknad årlig
kraftproduktion under medelår.

Tilläggsavgift skall dock endast tas ut om utförandekostnaden
enligt 4 § är mindre än 50 000 000 kronor. Avgiften betalas som
en engångsavgift. Om tilläggsavgift skall betalas får
grundavgiften enligt 4 § tillsammans med tillläggsavgiften
uppgå till högst 140 000 kronor. Om ansökan avser ökat uttag
skall avgiften beräknas på det tillkommande uttaget.
Förordning (1998:1363).

6 § Avgift för prövning av en ansökan om markavvattning enligt
2 § 2 betalas enligt följande.

Vid fastställande av avgift tillämpas bestämmelserna i 10 §
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Dikeslängd som prövningen avser Avgiftsklass

kortare än 100 meter 3
100-1 000 meter 4
1 000-10 000 meter 6
10 000 meter eller längre 7

Om flera ansökningar om tillstånd till markavvattning prövas
samtidigt och ansökningarna rör samma eller intilliggande
markområden, skall avgift tas ut för den sammanlagda dikeslängd
som ansökningarna avser.

För prövning av fråga som avses i 2 § 6 eller 7 och som gäller
markavvattning skall avgift betalas enligt avgiftsklass 3.
Förordning (1998:1363).

7 § Vid prövning av mål som avses i 2 § 4 och 5 samt mål som
avses i 2 § 6 och 7 och inte gäller markavvattning, skall
avgift betalas med 1 500 kronor.

Avgift för prövning enligt 2 § 5 skall inte tas ut om
prövningen sker i samband med att en fråga om att ersätta
anläggningen med en annan anläggning prövas och avgift tas ut
för prövning av nyanläggningen. Förordning (1998:1363).

8 § Om en ansökan enligt 2 § prövas av en mark- och
miljödomstol, ska domstolen fastställa avgiften för
prövningen, såvida inte länsstyrelsen har debiterat avgift.
Sökanden ska lämna de uppgifter som behövs för att bestämma
avgiftens storlek.

Avgiften ska betalas när domstolen har fastställt den.
Bestämmelser om avvisning på grund av utebliven betalning av
avgiften finns i 42 kap. 4 § rättegångsbalken och 10 § lagen
(1996:242) om domstolsärenden.

Motsvarande bestämmelser för länsstyrelsens verksamhet enligt
detta kapitel finns i 9 kap. Förordning (2010:959).

9 § I fråga om fastställande av avgift som skall betalas enligt
3-5 §§ gäller vad som sägs i 9 kap. 3 § andra stycket.
Förordning (1998:1363).

10 § Har upphävts genom förordning (2015:154).

Avgift för tillsyn

11 § Avgift för länsstyrelsens tillsyn över vattenverksamhet
enligt 11 kap. miljöbalken skall betalas efter särskilt beslut
av länsstyrelsen och utgå med 800 kronor för varje hel timme
handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid myndigheten har använt för beredning,
föredragning och beslut i ärendet.

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid
ett och samma resetillfälle överstiger två timmar.

Avgift skall inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål
som visar sig vara obefogat. Förordning (1998:1363).

11 a § Avgift för länsstyrelsens tillsyn över dammsäkerhet
ska betalas av den som är skyldig att underhålla en damm som
är klassificerad enligt 11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken.
Avgiften ska betalas årligen

1. med 96 000 kronor, om dammen är klassificerad i
dammsäkerhetsklass A,

2. med 32 000 kronor, om dammen är klassificerad i
dammsäkerhetsklass B, och

3. med 6 400 kronor, om dammen är klassificerad i
dammsäkerhetsklass C.

Om en dammanläggning omfattar flera dammar, ska avgiften för
hela anläggningen betalas med det högsta belopp som anges för
någon av dammarna enligt första stycket.
Förordning (2014:216).

11 b § Avgift enligt 11 a § ska betalas från och med det
kalenderår som följer efter det att ett beslut om
klassificering meddelades. Avgiften ska därefter betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Förordning (2014:216).

Avgift för anmälan

12 § Avgift skall betalas för tillsynsmyndighetens handläggning
av en anmälan om vattenverksamhet. För avgiftens storlek gäller
bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen (1992:191), och
avgiftsklass 3 skall tillämpas.

Om tillsynsmyndighetens handläggning av anmälningsärendet även
omfattar beslut i andra avgiftsbelagda ärendeslag enligt
miljöbalken, skall avgift betalas med det högsta belopp som
anges för något av ärendeslagen med tillägg av 25 procent av
summan av de belopp som anges för de övriga ärendeslagen.
Förordning (2007:169).

4 kap. Har upphävts genom förordning (2008:692).

5 kap. Avgift för genteknisk verksamhet

1 § De myndigheter som anges i 2 kap. 12–18 §§
miljötillsynsförordningen (2011:13) får inom sina
ansvarsområden meddela föreskrifter om avgifter för prövning
och tillsyn i fråga om sådan genteknisk verksamhet som avses i
13 kap. 1 § första stycket miljöbalken. Förordning (2011:26).

6 kap. Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om skyldighet att
betala avgifter för prövning och tillsyn i fråga om kemiska
produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap.
miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av det kapitlet
samt EU-förordningar inom det kapitlets tillämpningsområde.
Förordning (2011:928).

Kemikalieavgift

2 § För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn ska en
kemikalieavgift betalas av den som

1. yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in en produkt
eller organism som enligt förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer ska vara anmäld till
produktregistret, eller

2. i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en
sådan produkt eller organism som avses i 1 utan att ha
tillverkat eller fört in produkten eller organismen till
Sverige.

Första stycket 1 gäller inte om en handelsagent ska betala
avgiften enligt 3 §. Förordning (2012:502).

3 § Om Kemikalieinspektionen med stöd av förordningen
(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer har
beslutat att en anmälan till produktregistret ska göras av en
handelsagent i stället för av den som tillverkat produkten
eller organismen eller fört in den till Sverige, ska
handelsagenten betala den kemikalieavgift som avses i 2 §
första stycket 1. Förordning (2012:502).

4 § Trots 2 och 3 §§ ska den som betalar årsavgift enligt 8
kap. 3 § förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter
inte betala en kemikalieavgift för samma produkt eller
organism. Förordning (2013:64).

5 § Kemikalieavgiften ska betalas årligen för kalenderår och
ska bestå av en

1. registeravgift med 600 kronor för varje anmälningspliktig
produkt eller organism, dock högst 70 000 kronor per år, och

2. mängdavgift med 12 kronor per ton anmälningspliktiga
produkter och organismer, dock högst 70 000 kronor per år.

Vid tillämpningen av första stycket ska produkter och
organismer som har samma funktion och kemiska sammansättning
eller anmäls under en gemensam beteckning räknas som en produkt
eller organism.

Den som under ett kalenderår sammanlagt tillverkar eller till
Sverige för in eller i eget namn förpackar, packar om eller
byter namn på mindre än ett ton produkter eller organismer som
avses i 2 §, behöver inte betala någon avgift för det
kalenderåret. Förordning (2012:502).

6 § Kemikalieavgiften ska beräknas på grundval av uppgifterna i
produktregistret om tillverkade eller införda eller i eget namn
förpackade, ompackade eller namnbytta mängder för det
kalenderår som avgiften avser. Förordning (2012:502).

7 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

8 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

9 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

10 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

11 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

12 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

13 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

14 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

15 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

16 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

17 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

18 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

19 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

20 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

21 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

22 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

23 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

24 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

25 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

26 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

27 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

28 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

29 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

30 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

31 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

32 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

33 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

34 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

35 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

36 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

37 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

38 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

39 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

40 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

41 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

42 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

43 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

44 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

45 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

46 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

47 § Har upphävts genom förordning (2013:65).

Avgift för länsstyrelsens prövning av ansökan om tillstånd

48 § Den som ansöker om tillstånd enligt 7 § förordningen
(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska
betala en avgift för länsstyrelsens prövning.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 §
avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsklass 2 ska tillämpas
vid prövning av tillstånd enligt 7 § 1 förordningen om kemiska
produkter och biotekniska organismer. Avgiftsklass 4 ska
tillämpas vid prövning av tillstånd enligt 7 § 2 förordningen
om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Förordning (2011:928).

Bemyndiganden

49 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avgift
för myndighetens prövning av ärenden

1. om undantag enligt artikel 5 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om
tvätt- och rengöringsmedel, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1336/2008 av
den 16 december 2008,

2. enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall
i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter, och

3. enligt svavelförordningen (2014:509).
Förordning (2014:510).

50 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avgift för
myndighetens prövning av ärenden enligt

1. förordningen (2007:19) om PCB m.m., och

2. förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen. Förordning (2014:510).

51 § Naturvårdsverket får inom sitt ansvarsområde enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela föreskrifter om
avgifter för prövning enligt förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och
utförsel av kemiska produkter. Förordning (2011:928).

52 § Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om avgift för
prövning och tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om
kosmetiska produkter, förordningen (2013:413) om kosmetiska
produkter och förordningen (2012:503) om tatueringsfärger.
Förordning (2013:416).

53 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgift
för myndighetens tillsyn och prövning av ärenden enligt
svavelförordningen (2014:509). Förordning (2014:510).

54 § Har upphävts genom förordning (2013:64).

7 kap. Avgift för viss övrig verksamhet

Ärenden enligt 7 och 12 kap. miljöbalken

1 § Avgift ska i de fall som anges i denna paragraf betalas
för prövning i ärenden enligt 7 och 12 kap. miljöbalken. I
fråga om avgiftens storlek gäller 10 § avgiftsförordningen
(1992:191) och att

1. i ett ärende om dispens från föreskrifter som har
meddelats för en nationalpark med stöd av 7 kap. 3 §
miljöbalken ska avgiften motsvara avgiftsklass 4,

2. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 7 § andra stycket
miljöbalken från föreskrifter som har meddelats för ett
naturreservat ska avgiften motsvara avgiftsklass 4, om
ansökan görs av någon annan än markägaren,

3. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 9 § andra stycket
jämfört med 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken från
föreskrifter som har meddelats för ett kulturreservat ska
avgiften motsvara avgiftsklass 4, om ansökan görs av någon
annan än markägaren,

4. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 10 § andra stycket
jämfört med 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken från
föreskrifter som har meddelats för ett naturminne ska
avgiften motsvara avgiftsklass 4, om ansökan görs av någon
annan än markägaren,

5. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket
andra meningen miljöbalken från förbudet inom ett
biotopskyddsområde ska avgiften motsvara avgiftsklass 4,

6. i ett ärende om dispens från föreskrifter som har
meddelats för ett djur- eller växtskyddsområde med stöd av 7
kap. 12 § miljöbalken ska avgiften motsvara avgiftsklass 4,

7. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 18 a § miljöbalken
från förbuden i ett strandskyddsområde ska avgiften motsvara
avgiftsklass 5,

8. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 20 § första stycket
miljöbalken från föreskrifter som har meddelats för ett
miljöskyddsområde ska avgiften motsvara avgiftsklass 5,

9. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 22 § andra stycket
miljöbalken från föreskrifter som har meddelats för ett
vattenskyddsområde ska avgiften motsvara avgiftsklass 5,

10. i ett ärende om tillstånd enligt 7 kap. 23 § miljöbalken
för marinvetenskaplig forskning ska avgiften motsvara
avgiftsklass 5,

11. i ett ärende om dispens eller tillstånd enligt 1–10 för
en eller flera åtgärder inom ett särskilt skydds- eller
bevarandeområde och som enligt 7 kap. 29 § första stycket
miljöbalken inte får ges utan regeringens tillåtelse ska
avgiften i stället för det som sägs i 1–10 motsvara
avgiftsklass 6,

12. i ett ärende om dispens från föreskrifter som har
meddelats med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken ska avgiften
motsvara avgiftsklass 5,

13. i ett ärende om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken
till uppförande av vilthägn ska avgiften motsvara
avgiftsklass 6, och

14. i ett ärende om nya eller ändrade villkor i en dispens
eller ett tillstånd som avses i 1–13 ska avgiften motsvara
avgiftsklass 4. Förordning (2009:1043).

Ärenden enligt 8 kap. miljöbalken

2 § Den som importerar, exporterar eller bedriver verksamhet
som avses i 26, 35 eller 40 § artskyddsförordningen (2007:845)
ska betala avgift för prövning och tillsyn enligt den
förordningen, rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9
december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter
genom kontroll av handeln med dem eller kommissionens
förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare
föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr
338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem. Förordning (2007:848).

3 § Den som ansöker om undantag enligt 32 §
artskyddsförordningen (2007:845) eller artikel 8.3 i rådets
förordning (EG) nr 338/97 ska betala avgift för prövning av
ansökan.

Detsamma gäller den som ansöker om transportgodkännande enligt
artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 338/97.
Förordning (2007:848).

4 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om avgifter
för prövning och tillsyn enligt 2 och 3 §§ såvitt gäller
ärenden om import och export. Naturvårdsverket får meddela
sådana föreskrifter beträffande övriga frågor.

Jordbruksverket får därutöver meddela föreskrifter om avgifter
för prövning enligt artikel 8.3 och 9 i rådets förordning (EG)
338/97.

Ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken

5 § Den som enligt 10 kap. 2 § miljöbalken är ansvarig för
avhjälpande av en allvarlig miljöskada, skall betala en statlig
myndighets kostnader för tillsyn med anledning av skadan.

Den som enligt 10 kap. 2 eller 3 § miljöbalken är ansvarig för
avhjälpande av en föroreningsskada, skall betala en statlig
myndighets kostnader för tillsyn över de förorenade mark- eller
vattenområdena, byggnaderna eller anläggningarna eller det
förorenade grundvattnet.

Avgift skall inte tas ut enligt denna paragraf om kostnaderna
för myndighetens arbete täcks genom avgift enligt 2 kap. denna
förordning. Förordning (2007:668).

6 § Den som enligt 10 kap. 16 § miljöbalken är
utredningsskyldig beträffande ett miljöriskområde, skall svara
för kostnaden för länsstyrelsens hantering av ett ärende enligt
10 kap. 15 § miljöbalken att förklara ett mark- eller
vattenområde som miljöriskområde.

Av 8 kap. 1 § andra stycket denna förordning framgår att
sökanden är skyldig att svara för kungörelsekostnader m.m.
Förordning (2007:668).

7 § Avgift enligt 5 och 6 §§ skall efter särskilt beslut av den
statliga myndigheten betalas med 800 kronor för varje hel timme
handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid myndigheten har använt för beredning,
föredragning och beslut i ärendet.

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid
ett och samma resetillfälle överstiger två timmar.

Avgifter enligt 5 § skall inte betalas för tillsyn som
föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.
Förordning (2007:668).

Ärenden enligt 15 kap. miljöbalken

8 § Avgift ska betalas för länsstyrelsens prövning i ärenden
om transport av avfall. I fråga om avgiftens storlek gäller
10 § avgiftsförordningen (1992:191) och att avgiften för

1. en ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall
enligt avfallsförordningen (2011:927) ska motsvara
avgiftsklass 4,

2. en ansökan om tillstånd till transport av avfall som inte
är farligt avfall enligt avfallsförordningen ska motsvara
avgiftsklass 3,

3. en anmälan som avser transport av farligt avfall enligt
42 § avfallsförordningen ska motsvara avgiftsklass 1, och

4. en anmälan som avser transport av avfall enligt
föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat med stöd av
44 § avfallsförordningen ska motsvara avgiftsklass 1.
Förordning (2011:997).

8 a § Avgift ska betalas för länsstyrelsens prövning av

1. en anmälan som avser yrkesmässig insamling av avfall enligt
46 § avfallsförordningen (2011:927), och

2. en anmälan som avser handlare eller mäklare enligt 47 §
avfallsförordningen.

I fråga om avgiftens storlek gäller 10 § avgiftsförordningen
(1992:191) och att avgiften ska motsvara avgiftsklass 1.
Förordning (2011:997).

8 b § Avgift för länsstyrelsens prövning av ansökan om dispens
enligt 13 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall
skall betalas med 800 kronor för varje hel timme
handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid myndigheten har använt för beredning,
föredragning och beslut i ärendet. Förordning (2001:515).

8 c § Den som driver ett retursystem som godkänts enligt
förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och
metallburkar skall för varje kalenderår betala en avgift till
Statens jordbruksverk med 10 000 kronor för verkets
tillsynsverksamhet.

Om fler än en sådan näringsidkare som avses i 2 § förordningen
(2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar är
anslutna som deltagare i retursystemet, skall den som driver
retursystemet, i stället för vad som sägs i första stycket, för
varje kalenderår betala en avgift till Statens jordbruksverk
med 10 000 kronor per deltagare. Om samma deltagare hanterar
både plastflaskor och metallburkar i samma retursystem räknas
den deltagaren som en deltagare. Förordning (2005:222).

8 d § Avgift skall betalas för länsstyrelsens prövning av en
ansökan om auktorisation enligt 6 § bilskrotningsförordningen
(2007:186). För avgiftens storlek skall avgiftsklass 4 i 10 §
avgiftsförordningen (1992:191) tillämpas.
Förordning (2007:189).

9 § Ansökningsavgift skall betalas för Naturvårdsverkets
handläggning av anmälningar i enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om
transport av avfall. För avgiftens storlek gäller
bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen (1992:191), och
avgiftsklass 7 skall tillämpas. Förordning (2007:382).

9 a § Ansökningsavgift ska betalas för Naturvårdsverkets
prövning av en ansökan om auktorisation enligt 4 §
förordningen (2015:18) om fartygsåtervinning. För avgiftens
storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen
(1992:191) och att avgiftsklass 9 ska tillämpas.
Förordning (2015:20).

9 b § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgift
för myndighetens tillsyn i enlighet med 2 kap. 27 § 3
miljötillsynsförordningen (2011:13). Förordning (2015:20).

10 § Avgift skall betalas för prövning av en ansökan om dispens
enligt 15 kap. 33 § miljöbalken från förbud att dumpa avfall.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 §
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4
tillämpas.

Myndigheters arbete i samband med tillåtlighetsprövning enligt
17 kap. miljöbalken

11 § Sökanden ska svara för kostnaderna för myndigheters
arbete i ett ärende som prövas av regeringen enligt 17 kap.
1, 3 eller 4 § miljöbalken.

Avgiftsskyldighet enligt första stycket gäller inte

1. i fråga om en mark- och miljödomstols arbete,

2. om den åtgärd som arbetet avser omfattas av en avgift
enligt 2 kap. 1 § 1, eller

3. om kostnaderna kan täckas genom ersättning för
rättegångskostnader enligt miljöbalken.
Förordning (2010:959).

12 § Ersättning för en myndighets arbete enligt 11 § skall
betalas som timersättning med 800 kronor för varje hel timme
handläggningstid. Ersättningen debiteras av den myndighet som
anmodats att yttra sig.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid myndigheten har använt för beredning,
föredragning eller beslut om yttrande inför regeringens
prövning.

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid
ett och samma resetillfälle överstiger två timmar.

Anspråk på ersättning enligt 11 § skall framställas senast två
månader efter det att myndigheten lämnat sitt yttrande.

Ärenden enligt 28 kap. miljöbalken om tillträde

13 § Den som ansöker om tillträdesrätt enligt 28 kap. 3 §
miljöbalken, skall svara för kostnaden för länsstyrelsens
prövning. Motsvarande avgiftsskyldighet gäller i ett ärende om
tillträde enligt 28 kap. 4 § miljöbalken.

Ersättning enligt första stycket skall efter särskilt beslut av
länsstyrelsen betalas med 3 000 kronor.

Avgifter för tillsyn

14 § De förvaltningsmyndigheter som enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) har ett centralt ansvar
för tillsynsvägledning får inom sina ansvarsområden meddela
föreskrifter om avgifter för tillsyn som inte täcks av avgift
enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

Avgift enligt första stycket ska tas ut med ett bestämt belopp
för varje hel timme handläggningstid. Förordning (2011:26).

8 kap. Avgifter för myndigheters övriga kostnader i samband med
prövning eller tillsyn

Kostnader för kungörelser m.m.

1 § I ett ärende om ansökan om ett sådant tillstånd till
miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. miljöbalken är
sökanden skyldig att ersätta länsstyrelsens kostnader enligt
19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har
tillkallats av länsstyrelsen, för lokaler för sammanträden,
för kungörelser i ärendet samt för aktförvarare.

Motsvarande betalningsskyldighet gäller i ärenden enligt 10
kap. miljöbalken för den som enligt 10 kap. 16 § miljöbalken
är kostnadsansvarig för utredningen beträffande
miljöriskområden.

Sökanden är skyldig att ersätta en myndighets kostnad för
kungörelser och aktförvarare

1. i ärenden om miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 8 §
miljöbalken,

2. i ärenden om ansökan om tillstånd eller dispens enligt
7 kap. miljöbalken, och

3. i ärenden om markavvattning enligt 11 kap. 13 eller 14 §
miljöbalken.

På begäran av myndigheten ska förskott på ersättningen
betalas.

Bestämmelser om skyldighet för sökanden att ersätta en mark-
och miljödomstols kostnader för kungörelser m.m. finns i
25 kap. 8 § miljöbalken. Förordning (2010:959).

Kostnader för provtagning m.m.

2 § En myndighets kostnader för provtagning och undersökning
av prov i samband med tillsyn i fråga om kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor enligt 14 kap. miljöbalken
ska ersättas av den vars verksamhet provtagningen avser, om
inte 26 kap. 22 b § 2 miljöbalken är tillämplig.
Förordning (2011:26).

3 § En myndighets kostnader för provtagning och undersökning
av prov i samband med tillsyn i fråga om avfall enligt 15 kap.
miljöbalken ska ersättas av den vars verksamhet provtagningen
avser. Förordning (2011:26).

4 § En verksamhetsutövare är skyldig att ersätta
länsstyrelsens kostnader för sådan besiktning som avses i 26
kap. 8 § miljöbalken. Förordning (2011:26).

5 § De myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen
(2011:13) har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning, får
inom sina ansvarsområden meddela närmare föreskrifter om i
vilken utsträckning och enligt vilka villkor kostnader ska
ersättas enligt 2 och 3 §§. Förordning (2011:26).

6 § Bestämmelser i övrigt om en verksamhetsutövarens
skyldighet att betala undersökningskostnader m.m. finns i 26
kap. 22 § miljöbalken. Förordning (2011:26).

9 kap. Gemensamma bestämmelser

1 § För avgifter enligt 1–8 kap. gäller bestämmelserna i
10–12 §§ avgiftsförordningen (1992:191), om inte annat är
föreskrivet.

Andra avgifter än ansökningsavgifter ska betalas efter
debitering av myndigheten.

Om en avgift enligt denna förordning har fördelats på två
eller flera betalningstillfällen, ska ränta enligt vad som
föreskrivs i fråga om statens utlåningsränta betalas på de
delbelopp för vilka betalningsuppskov har medgetts.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i beslutet,
ska dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om
dröjsmålsavgift. Bestämmelser om betalningsanstånd finns i
förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.

Bestämmelser om avgifter vid mark- och miljödomstol finns
även i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna
domstolarna. Förordning (2010:959).

2 § Den som enligt denna förordning är skyldig att betala
avgift, ska till den myndighet som ska beräkna avgiften lämna
de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek ska kunna
bestämmas. Förordning (2015:154).

2 a § De myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen
(2011:13) har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning får
inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om vilka
uppgifter som ska lämnas enligt 2 §. Förordning (2015:154).

3 § En mark- och miljödomstol eller förvaltningsmyndighet får
i det enskilda fallet, med hänsyn till prövningens omfattning,
tillsynsbehovet eller annan särskild omständighet, minska
eller efterskänka en avgift som har beslutats med stöd av
denna förordning.

I fråga om en vattenverksamhet som avses i 3 kap. 3–5 §§ ska
domstolen i samband med att handläggningen avslutas pröva
avgiftens skälighet enligt första stycket med särskild hänsyn
till prövningens omfattning.

De myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)
har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning får på samma
grunder och inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om
nedsättning eller efterskänkning av avgift.
Förordning (2011:57).

4 § En myndighets beslut om betalning av avgifter får
verkställas enligt utsökningsbalken.

5 § En myndighet får bestämma att dess beslut om avgift skall
gälla omedelbart även om det överklagas.

6 § Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna
förordning finns i 19 kap. 1 § miljöbalken samt 1 kap. 2 §
första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och
miljödomstolar. Förordning (2010:959).

7 § Om en avgift enligt denna förordning har satts ned efter
ett överklagande, ska ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635)
betalas för tiden från den dag avgiften betalades till och
med den dag avgiften återbetalas. Förordning (2015:154).

10 kap. Redovisning av intäkter och kostnader

1 § Domstolsverket ska senast den 28 februari varje år
redovisa föregående kalenderårs

1. avgiftsintäkter för tillståndsprövning av
vattenverksamheter,

2. kostnader för tillståndsprövning av vattenverksamheter i
första instans, och

3. kostnader för tillståndsprövning av miljöfarliga
verksamheter i första instans.

Redovisningen av kostnader ska avse samtliga kostnader med
undantag för kostnader för prövning av civilrättsliga
frågor. Förordning (2015:154).

2 § Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och
Kammarkollegiet ska senast den 28 februari varje år redovisa
föregående kalenderårs

1. intäkter i form av ersättning för rättegångskostnader vid
tillståndsprövning av vattenverksamhet i första instans,

2. kostnader för medverkan i tillståndsprövning av
vattenverksamhet i första instans i mark- och miljödomstol,
med undantag för kostnader för att initiera prövning enligt
24 kap. 7 § miljöbalken,

3. kostnader för medverkan i samråd för vattenverksamhet,

4. kostnader för medverkan i tillståndsprövning av
miljöfarlig verksamhet i första instans i mark- och
miljödomstol, med undantag för kostnader för att initiera
prövning enligt 24 kap. 7 § miljöbalken,

5. kostnader för medverkan i samråd för miljöfarlig
verksamhet.

Redovisningen av kostnader ska innefatta samtliga kostnader
med undantag för kostnader för prövning av civilrättsliga
frågor. Förordning (2015:154).

3 § Länsstyrelserna ska senast den 28 februari varje år
redovisa föregående kalenderårs

1. avgiftsintäkter för prövning och tillsyn av miljöfarliga
verksamheter,

2. kostnader för samråd och beslut om betydande miljöpåverkan
för miljöfarlig verksamhet,

3. kostnader för tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet
vid miljöprövningsdelegationerna,

4. kostnader för medverkan vid tillståndsprövning av
miljöfarlig verksamhet i första instans i mark- och
miljödomstol, med undantag för kostnader för att initiera
tillståndsprövning enligt 24 kap. 7 § miljöbalken,

5. kostnader för operativ tillsyn över miljöfarlig
verksamhet, med undantag för kostnader för handläggning av
miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar,

6. avgiftsintäkter för tillståndsprövning av
markavvattning,
7. avgiftsintäkter för handläggning av
anmälan av anmälningspliktig vattenverksamhet,

8. avgiftsintäkter för operativ tillsyn över
markavvattning,
9. avgiftsintäkter för operativ tillsyn över
vattenverksamhet utom markavvattning,

10. intäkter i form av ersättning för rättegångskostnader vid
tillståndsprövning av vattenverksamhet i första instans,

11. kostnader för samråd och beslut om betydande
miljöpåverkan för vattenverksamhet,

12. kostnader för tillståndsprövning av vattenverksamheter i
första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för
kostnader för att initiera tillståndsprövning enligt 24 kap.
7 § miljöbalken,

13. kostnader för dispensprövning och tillståndsprövning av
markavvattning,

14. kostnader för handläggning av anmälan från
anmälningspliktig vattenverksamhet,

15. kostnader för operativ tillsyn över markavvattning, med
undantag för kostnader för handläggning av
miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar, och

16. kostnader för operativ tillsyn över vattenverksamhet utom
markavvattning, med undantag för kostnader för handläggning
av miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar.

Redovisningen av kostnader ska innefatta samtliga kostnader
med undantag för kostnader för prövning av civilrättsliga
frågor. Förordning (2015:154).

4 § Länsstyrelserna ska också redovisa beräknade kostnader
för nödvändiga tillsynsåtgärder som enligt länsstyrelsernas
bedömning inte kan täckas av avgifterna enligt denna
förordning. Länsstyrelserna ska ange skälen för sina
bedömningar. Förordning (2015:154).

5 § Länsstyrelserna ska samverka för en enhetlig redovisning
enligt 3 och 4 §§. Förordning (2015:154).

6 § Redovisningarna enligt 1–4 §§ ska göras elektroniskt till
Naturvårdsverket på det sätt som Naturvårdsverket behöver för
sin sammanställning och uppföljning. Förordning (2015:154).

7 § Naturvårdsverket ska sammanställa de uppgifter som
redovisats enligt 1–4 §§ och göra en årlig uppföljning.
Uppföljningens resultat, samt eventuella förslag med
anledning av resultatet, ska redovisas till regeringen senast
den 15 april varje år. Förordning (2015:154).

Övergångsbestämmelser

1998:940

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Genom förordningen upphävs

a) förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters
verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387) och

b) förordningen (1984:381) om täktavgift.

3. För täktverksamhet för vilken täktavgift har bestämts enligt
4 § förordningen (1984:381) om täktavgift gäller äldre
bestämmelser. Efter ett sådant täkttillstånds utgång eller
efter omprövning av tillståndet skall dock denna förordning
tillämpas.

4. I fråga om överklagande av beslut om avgift som har
meddelats före ikraftträdandet av denna förordning gäller äldre
bestämmelser.

5. Bestämmelser om fortsatt giltighet av föreskrifter som har
meddelats med stöd av en lag som upphävs genom miljöbalken
finns i 4 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

2005:100

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005 och skall
tillämpas från och med den 1 januari 2005.

2008:692

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas för tiden från och med
den 1 januari 2008. Om en tillämpning av de nya bestämmelserna
innebär en skyldighet att för 2008 betala en avgift som är
högre än den avgift som man enligt äldre bestämmelser skulle ha
varit skyldig att betala för 2008, ska dock de äldre
bestämmelserna tillämpas till utgången av 2008.

2009:700

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

2. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och
med den 1 januari 2009.

2010:3

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010 då
förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter ska upphöra att
gälla.

2. För tiden mellan den 1 januari och 28 februari 2010 ska de
nya bestämmelserna om årsavgifter tillämpas, om det ger en
lägre årsavgift för den avgiftsskyldige jämfört med de
årsavgifter som ska betalas enligt de äldre bestämmelserna.

3. För ansökningsavgift enligt 6 kap. 7 och 14 §§ gäller
äldre bestämmelser i ärenden som inletts före den 1 mars
2010.

2010:187

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgift
som avser tiden före ikraftträdandet.

2011:928

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgift som
avser tid före ikraftträdandet eller avser prövning som görs
enligt bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

2012:502

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgift som
avser tid före ikraftträdandet.

2013:64

1. Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2013.

2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för
ansökningar som har getts in till Kemikalieinspektionen före
ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 6 kap. 4, 7, 26 och 47 §§ i sin äldre
lydelse gäller fortfarande för ansökningar som har getts in
till Kemikalieinspektionen före ikraftträdandet.

2013:65

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för
ansökningar som har getts in till Kemikalieinspektionen före
ikraftträdandet.

2013:261

1. Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

2. Den som bedriver en verksamhet som har upphört att vara
tillståndspliktig men som bedrivs med stöd av ett sådant
tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken ska dock betala
avgift enligt 2 kap. denna förordning första gången
kalenderåret 2014.

2015:154

1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2015.

2. Prövnings- och tillsynsavgiften för åren 2015–2017 ska
bestämmas genom att

a) avgiften för 2015 ska avse tiden från den 7 april och
uppgå till 74 procent av hela avgiftsbeloppet,

b) avgiften för 2016 ska uppgå till 84 procent av hela
avgiftsbeloppet, och

c) avgiften för 2017 ska uppgå till 93 procent av hela
avgiftsbeloppet.

3. Bestämmelserna i 10 kap. tillämpas första gången i fråga
om redovisning som sker 2017 avseende intäkter och kostnader
under 2016.

Bilaga

Belopp för beräkning av prövnings- och tillsynsavgiften

I denna bilaga anges de belopp som för olika miljöfarliga
verksamheter ska användas för beräkning av prövnings- och
tillsynsavgiften enligt 2 kap.

Verksamheter som upphört att vara tillståndspliktiga

För en verksamhet som har upphört att vara tillståndspliktig
enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 6 §
miljöbalken men som bedrivs med stöd av tillstånd enligt 9
kap. 6 § miljöbalken är beloppet 1 500 kronor.

Verksamheter som omfattas av tillstånd efter ett
föreläggande

För en verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) men som har fått
tillstånd efter ett föreläggande att ansöka om tillstånd
enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken är beloppet 4 500 kronor.

Verksamhet som frivilligt har sökt tillstånd

För en verksamhet som inte omfattas av en sådan
tillståndsplikt som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken men som
har fått tillstånd efter en frivillig tillståndsansökan
enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken är beloppet 1 500 kronor.

JORDBRUK

Djurhållning

1.10 och 1.11 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 2 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 1.10 eller 1.11) är beloppet 4 500 kronor (L)
eller 1 950 kronor (K).

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

5.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap.
1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 5.10) är
beloppet 45 kronor per ton foderförbrukning per kalenderår
(L) eller 15 kronor per ton foderförbrukning per kalenderår
(K).

Den totala prövnings- och tillsynsavgiften efter beräkningen
enligt 2 kap. 3 § får uppgå till högst 70 000 kronor.

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL,
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT

Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 10.10) är
beloppet 1 500 kronor.

10.11 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 10.11)
är

1. beloppet 26 250 kronor (L) eller 18 300 kronor (K), om
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton,

2. beloppet 15 750 kronor (L) eller 10 950 kronor (K), om
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000
ton,

3. beloppet 6 450 kronor (L) eller 4 500 kronor (K), om
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000
ton,

4. beloppet 2 550 kronor (L) eller 1 800 kronor (K), om
tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000
ton,

5. beloppet 1 950 kronor (L) eller 1 350 kronor (K), om
tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton,
och

6. beloppet 1 200 kronor (L) eller 900 kronor (K), om
tillståndet inte omfattas av någon av 1–5.

10.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 10.20)
är

1. beloppet 1 500 kronor för täkt av torv,

2. beloppet 26 250 kronor (L) eller 18 300 kronor (K) för
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än
200 000 ton,

3. beloppet 15 750 kronor (L) eller 10 950 kronor (K) för
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än
50 000 ton men högst 200 000 ton,

4. beloppet 6 450 kronor (L) eller 4 500 kronor (K) för annan
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10
000 ton men högst 50 000 ton,

5. beloppet 2 550 kronor (L) eller 1 800 kronor (K) för annan
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000
ton men högst 10 000 ton,

6. beloppet 1 950 kronor (L) eller 1 350 kronor (K) för annan
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000
ton men högst 5 000 ton, och

7. beloppet 1 200 kronor (L) eller 900 kronor (K) för annan
täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon
av 1–6.

Råpetroleum, naturgas och kol

11.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4
kap. 8 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 11.10) är
beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

11.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4
kap. 9 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 11.20)
är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K) för
utvinning i vattenområde, och

2. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K) för
utvinning på land.

Malm och mineral

13.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4
kap. 11 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.10)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser järnmalm,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 §
miljöbalken,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 §
miljöbalken,

4. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om
verksamheten avser uran- eller toriummalm, och

5. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–4.

13.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4
kap. 12 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.20)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser järnmalm, och

2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

13.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4
kap. 13 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.30)
är beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

13.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4
kap. 14 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.40)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser järnmalm,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser kol,

3. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om
verksamheten avser uran- eller toriummalm, och

4. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1–3.

13.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4
kap. 15 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.50)
är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om
verksamheten avser uran- eller toriummalm, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

13.60 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4
kap. 16 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.60)
är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

LIVSMEDEL OCH FODER

Animaliska råvaror

15.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.10)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
produktion baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000
ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
produktion som inte omfattas av 1.

15.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.20) är
beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

15.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 4 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.40)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser rökning, och

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.

15.41 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 5 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.41)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter,
och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

15.60 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 7 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.60)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
anläggning för en produktion som omfattar mer än 6 000 ton
per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en
anläggning för en produktion som inte omfattas av 1.

Vegetabiliska råvaror

15.90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 10 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.90)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser beredning eller konservering av frukt,
bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion av mer än
50 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser beredning eller konservering av frukt,
bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion av mer än
27 000 men högst 50 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser framställning eller raffinering av
vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av mer än
100 000 ton per kalenderår,

4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser framställning eller raffinering av
vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av mer än
50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser framställning eller raffinering av
vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av högst
50 000 ton per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av margarin eller andra
ätbara beredningar av vegetabiliska oljor,

7. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av kvarnprodukter för en
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår,

8. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser rostning av kaffe, och

9. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–8.

15.110 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 12 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.110)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
anläggning för en produktion baserad på mer än 50 000 ton per
kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
anläggning för en produktion som inte omfattas av 1.

15.150 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 16 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.150)
är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

Kombinerade råvaror

15.165 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 18 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.165)
är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

Mjölk, oljor och fetter

15.170 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 19 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.170)
är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

15.190 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 21 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.190)
är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av margarin eller andra
ätbara beredningar av vegetabiliska och animaliska oljor,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
annan verksamhet än som avses i 1 med en produktion av mer än
100 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
annan verksamhet än som avses i 1 med en produktion av mer än
50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
annan verksamhet än som avses i 1 med en produktion av högst
50 000 ton per kalenderår.

Glass

15.210 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 23 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.210)
är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Drycker

15.230 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 25 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.230)
är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

15.250 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 27 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.250)
är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för
framställning av malt,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
framställning av mer än 20 000 kubikmeter läskedryck per
kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
framställning av mer än 5 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter läskedryck per kalenderår,

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för
framställning av läskedryck som inte omfattas av 2 eller 3,

5. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
framställning av mer än 20 000 kubikmeter maltdryck per
kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
framställning av mer än 5 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter maltdryck per kalenderår, och

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för
framställning av maltdryck som inte omfattas av 5 eller 6.

Annan livsmedelstillverkning

15.270 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 29 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.270)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
anläggning för tillverkning av jäst, och

2. beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K), för
anläggning för tillverkning av startkulturer av
mikroorganismer.

15.290 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5
kap. 31 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.290)
är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

Foder

15.320 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap.
34 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.320) är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
anläggning för en produktion baserad på mer än 10 000 ton
råvara per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
anläggning för en produktion som inte omfattas av 1.

15.330, 15.350 och 15.370 För verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 35, 37 eller 39 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.330, 15.350
eller 15.370) är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200
kronor (K).

TEXTILVAROR

17.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 17.10) är
beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

17.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 17.20)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
anläggning som inte omfattas av 1.

PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 18.10) är
beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

18.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 18.20)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton råvara per
kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser kromgarvning av högst 1 000 ton råvara per
kalenderår.

TRÄVAROR

20.05 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 20.05) är
beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

20.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 20.20)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
produktion som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per
kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
produktion som inte omfattas av 1.

20.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 20.50)
är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår,
och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
produktion som inte omfattas av 1.

20.70 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8
kap. 8 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 20.70) är
beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

21.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 21.10)
är

1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat-
eller sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har
blekeri,

2. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), för
en produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa
om verksamheten har blekeri,

3. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för
en produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten
inte har blekeri,

4. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa,

5. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för
annan anläggning än de som avses i 1–4, med en produktion av
mer än 200 000 ton per kalenderår, och

6. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
anläggning som inte omfattas av någon av 1–5.

21.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 21.30)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K), för
framställning som inte omfattas av 1.

21.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 21.40) är
beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K).

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION

22.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 22.30) är
beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH
KÄRNBRÄNSLE

23.05 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 23.05)
är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle ur
bituminös skiffer i en anläggning med en total installerad
effekt om mer än 200 megawatt,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle ur
bituminös skiffer i en anläggning med en total installerad
effekt om mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle ur
bituminös skiffer i en anläggning med en total installerad
effekt om mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle ur
bituminös skiffer i en anläggning med en total installerad
effekt om högst 10 megawatt,

23.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 23.10)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser koks,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle ur
kol,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en
produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i
en anläggning med en installerad effekt av mer än 100
megawatt,

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en
produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i
en anläggning med en installerad effekt av mer än 10 megawatt
men högst 100 megawatt,

5. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en
produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i
en anläggning med en installerad effekt av högst 10
megawatt,

6. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser grafittillverkning ur kol, och

7. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
verksamheten avser annan grafittillverkning än som avses i
6.

23.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 23.20) är
beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

23.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11
kap. 4 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 23.30)
är

1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för
en produktion av mer än 500 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för
en produktion som inte omfattas av 1.

23.40 och 23.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 11 kap. 5 eller 6 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 23.40 eller 23.50) är beloppet 111 000 kronor
(L) eller 39 000 kronor (K).

KEMISKA PRODUKTER

24.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.10)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser organiska ämnen i form av
basplastpolymerer av epoxi- eller polymetanpolymerer,

2. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
verksamheten avser organiska ämnen i form av regenererad
cellulosa för en produktion av mer än 5 000 ton per
kalenderår,

3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser organiska ämnen i form av regenererad
cellulosa för en produktion av högst 5 000 ton per
kalenderår,

4. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för
andra organiska ämnen än de som avses i 1–3,

5. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om
verksamheten avser kloralkali med användning av
amalgammetoden,

6. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
verksamheten avser kloralkali med annan metod än
amalgammetoden, och

7. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
verksamheten avser andra oorganiska ämnen än kloralkali.

24.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.20)
är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för
tillverkning med en reaktorvolym som omfattar mer än 10
kubikmeter, och

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
tillverkning med en reaktorvolym upp till 10 kubikmeter samt
övriga biologiska reaktioner.

24.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.40)
är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
verksamheten avser ytaktiva ämnen (tensider),

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser bindemedel för färg och lack i form av
basplastpolymerer av epoxi- eller polymetanpolymerer,

3. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
verksamheten avser bindemedel för färg och lack i form av
andra ämnen än de som avses i 2,

4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser bränsle ur vegetabiliska eller animaliska
oljor för en gasproduktion av mer än 150 000 kubikmeter per
kalenderår,

5. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser bränsle ur vegetabiliska eller animaliska
oljor för en gasproduktion av högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår, och

6. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser annan bränsleproduktion ur vegetabiliska
eller animaliska oljor.

24.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12
kap. 4 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.50) är
beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K).

24.60 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12
kap. 5 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.60)
är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av gödselmedel,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av gas, och

3. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.

24.110 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12
kap. 9 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.110)
är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom
extraktion ur biologiskt material,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen,

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar,
och

5. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av ammunition.

24.160 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12
kap. 14 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.160)
är beloppet 27 000 kronor (L) eller 9 000 kronor (K).

GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 25.10)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en
produktion som inte omfattas av 1.

25.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 25.20)
är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en
produktion av mer än 100 ton per kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för en
produktion som inte omfattas av 1.

25.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13
kap. 5 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 25.40) är
beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.10)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning
av mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning
av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per
kalenderår, och

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.

26.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.20)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), vid
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), vid
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per
kalenderår,
3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor
(K), vid förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton
glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per
kalenderår,

4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), vid
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som
avses i 1–3 per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), vid
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra
glasråvaror än de som avses i

1–3 per kalenderår, och

6. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), vid
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som
avses i 1–3 per kalenderår.

26.50 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap.
5 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.50) är
beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

26.51 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap.
6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.51) är
beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14
kap. 8 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.70) är
beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

26.80 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14
kap. 9 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.80) är
beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

26.90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14
kap. 10 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.90)
är beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Andra icke-metalliska mineraliska produkter

26.130 och 26.140 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 14 kap. 14 eller 15 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 26.130 eller 26.140) är beloppet 78 000
kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

STÅL OCH METALL

27.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.10)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar
(ESR-anläggning),

2. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för
annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än
1 000 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kr (K), för annan
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100
000 ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst
100 000 ton per kalenderår.

27.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.20)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar
(ESR-anläggning),

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som
avses i 1,

3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per
kalenderår, och

4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per
kalenderår.

27.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.30)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning eller hammarsmide,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per
kalenderår,

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per
kalenderår,

5. beloppet 3 600 kronor (L) eller 1 200 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår,

6. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår,

7. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink
per kalenderår,

8. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per
kalenderår,

9. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår,

10. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av smält metall än som avses i 2–9 med
utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process- och
sköljvatten,

11. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av smält metall än som avses i 2–9 med
utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter process- och sköljvatten,

12. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av smält metall än som avses i 2–9 med
utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter
process- och sköljvatten, och

13. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av smält metall än som avses i 2–9 med
utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten.

27.31 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 4 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.31) är
beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

27.32 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 5 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.32)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per
kalenderår, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

27.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.40)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte
används med en produktion av mer än 10 000 ton per
kalenderår, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte
används med en produktion av högst 10 000 ton per
kalenderår.

27.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 7 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.50)
är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form-
eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton
men högst 5 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form-
eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton
per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form-
eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000
ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form-
eller kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000
ton per kalenderår,

5. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer
än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer
än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår,

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av
högst 1 000 ton per kalenderår,

8. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1
000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår,

9. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000
ton per kalenderår,

10. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår, och

11. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst
1 000 ton per kalenderår.

27.70 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 9 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.70)
är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för
ferrolegeringsverk,

2. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för
annan anläggning än som avses i 1 med en produktion ur malm
och slig av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår,

3. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för
annan anläggning än som avses i 1 med en produktion ur malm
och slig av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår,

4. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
annan anläggning än som avses i 1 med en produktion ur malm
och slig av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
annan anläggning än som avses i 1 med en produktion ur malm
och slig av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

6. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kr (K), för annan
produktion än som avses i 1–5 av mer än 80 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår,

7. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för
annan produktion än som avses i 1–5 av mer än 20 000 ton men
högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

8. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
annan produktion än som avses i 1–5 av mer än 3 000 ton men
högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, och

9. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
annan produktion än som avses i 1–5 av högst 3 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår.

27.80 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 10 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.80)
är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för
ferrolegeringsverk, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

27.90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 11 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.90)
är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för
ferrolegeringsverk,

2. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), för
annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än
80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår,

3. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för
annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än
20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår,

4. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än
3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår, och

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–4.

27.91 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 12 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.91)
är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för
ferrolegeringsverk, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

27.100 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 13 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.100)
är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per
kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst
80 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst
20 000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

27.101 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 14 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.101)
är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer
än 20 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer
än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av
högst 10 000 ton per kalenderår,

4. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 10
000 ton per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 10
000 ton per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än
10 000 ton per kalenderår,

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst
10 000 ton per kalenderår,

8. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra
anläggningar än för gjutning, eller avser smältning av andra
icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid
anläggning för gjutning med en produktion av mer än 80 000
ton per kalenderår,

9. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra
anläggningar än för gjutning, eller avser smältning av andra
icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid
anläggning för gjutning med en produktion av mer än 20 000
ton men högst 80 000 ton per kalenderår, och

10. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra
anläggningar än för gjutning, eller avser smältning av andra
icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid
anläggning för gjutning med en produktion av högst 20 000 ton
per kalenderår.

27.110 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 15 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.110)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

27.120 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 16 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.120)
är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), för
en produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för
en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per
kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

27.130 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15
kap. 17 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.130)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per
kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för en
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING

28.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.10)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 10 000
kubikmeter per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100
kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

28.20 och 28.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 16 kap. 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 28.20 eller 28.30) är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om
mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om
mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per
kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om
mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per
kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som
inte omfattas av någon av 1–3.

28.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16
kap. 5 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50)
är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår,

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per
kalenderår,

3. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per
kalenderår,

4. beloppet 3 600 kronor (L) eller 1 200 kronor (K), för
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår,

5. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår,

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink
per kalenderår,

7. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår,

8. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med
en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår,

9. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp av mer än 10
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår,

10. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process-
och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10
000 kubikmeter per kalenderår,

11. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för
annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process-
och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter per kalenderår,

12. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för
annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process-
och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår, och

13. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för
annan verksamhet än varmförzinkning som inte medför utsläpp
av process- och sköljvatten.

28.80 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16
kap. 9 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.80) är
beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 31.10) är
beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

31.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 31.20) är
beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

31.40 och 31.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 17 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 31.40 eller 31.50) är beloppet 225 000 kronor
(L) eller 78 000 kronor (K).

METALLBEARBETNING

Motorfordon

34.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 34.30)
är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för
en tillverkning och sammansättning av fler än 100 000
motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon
men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton,

4. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), för
en tillverkning och sammansättning av fler än 20 000
motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton,

5. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon
men högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton, och

6. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.

Maskinell bearbetning

34.60 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 34.60) är
beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

34.70 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18
kap. 7 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 34.70)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
tankvolym på mer än 50 kubikmeter,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för
tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter,
och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för
tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

Gas- och oljeplattformar

35.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18
kap. 9 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 35.10) är
beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K).

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

39.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 39.10)
är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton
per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per
kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår.

39.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19
kap. 2 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 39.20)
är

1. beloppet 225 000 kronor (L) eller 78 000 kronor (K), om
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton
per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per
kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår.

39.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19
kap. 4 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 39.40)
är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en
förbrukning av mer än 20 ton halogenerade organiska
lösningsmedel per kalenderår,

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för en
förbrukning av högst 20 ton halogenerade organiska
lösningsmedel per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en
förbrukning av totalt mer än 50 ton organiska lösningsmedel
per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en
förbrukning av totalt högst 50 ton organiska lösningsmedel
per kalenderår.

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 39.60) är
beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

39.80 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 39.80) är
beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME, KYLA

Gas- och vätskeformiga bränslen

40.05 och 40.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 21 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 40.05 eller 40.10) är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K) för
anläggning för framställning av gasformigt bränsle vid
jordbruksföretag, och

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

Kärnkraft

40.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21
kap. 4 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 40.30) är
beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

Förbränning

40.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21
kap. 5 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 40.40)
är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för
gasturbinanläggningar, och

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K) om
verksamheten inte omfattas av 1.

40.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 40.50)
är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för
gasturbinanläggningar,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K) för
andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad
tillförd effekt av mer än 200 megawatt men högst 300
megawatt,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K) för
andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad
tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 200
megawatt, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för
andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad
tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100
megawatt.

40.51 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21
kap. 7 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 40.51) är
beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Vindkraft

40.90 och 40.95 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 21 kap. 10 eller 11 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 40.90 eller 40.95) är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), för
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till
havs,
2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K),
för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) på land, och

3. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), för
högst 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på
land.

AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 45.10) är
beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K).

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar

63.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 63.10)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K) för
hamn med mer än 50 anlöp per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 15 000 kronor (K) för
hamn med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår,
och

3. beloppet 15 000 kronor (L) eller 7 500 kronor (K) för hamn
med upp till 10 anlöp per kalenderår.

Flygplatser

63.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 63.30)
är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K) för
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per
kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K) för
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst
100 000 flygrörelser per kalenderår,

3. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K) för
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst
40 000 flygrörelser per kalenderår, och

4. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för
verksamhet som inte omfattas av någon av 1–3.

63.40 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24
kap. 4 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 63.40) är
beloppet 27 000 kronor.

TANKRENGÖRING

74.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 74.10) är
beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.10)
är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), för
en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000
personer eller som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000
personekvivalenter,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter,
och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2
000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.25 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28
kap. 3 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.25) är
beloppet 60 000 kronor (L) eller 22 500 kronor (K).

AVFALL

Mellanlagring

90.30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.30) är
beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

90.45 och 90.50 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 29 kap. 3 eller 4 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 90.45 eller 90.50) är beloppet 15 450 kronor
(L) eller 5 400 kronor (K).

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning

90.70 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 6 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.70)
är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K) för
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.100 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 9 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.100)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K) för
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K) för
verksamhet som inte omfattas av 1.

Uttjänta fordon

90.119 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 11 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.119)
är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
den tillförda avfallsmängden är större än 25 000 ton per
kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 25
000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 1 000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

Användning för anläggningsändamål

90.130 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 13 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.130)
är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

Biologisk behandling

90.150 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 15 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.150)
är beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K).

90.160 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 16 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.160)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 20 000 ton men högst
100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 20
000 ton per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 1 000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

Förbränning

90.180 och 90.181 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 29 kap. 18 eller 19 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 90.180 eller 90.181) är

1. beloppet 375 000 kronor (L) eller 130 500 kronor (K), om
den tillförda avfallsmängden är större än 25 000 ton per
kalenderår,

2. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), om
den tillförda avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst
25 000 ton per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 2 500 ton men högst 5
000 ton per kalenderår.

90.190 och 90.191 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 29 kap. 20 eller 21 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 90.190 eller 90.191) är beloppet 37 500
kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

90.200 och 90.201 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 29 kap. 22 eller 23 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 90.200 eller 90.201) är beloppet 169 500
kronor (L) eller 60 000 kronor (K).

90.210 och 90.211 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 29 kap. 24 eller 25 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 90.210 eller 90.211) är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 20 000 ton men högst
100 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

90.220 och 90.221 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 29 kap. 26 eller 27 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 90.220 eller 90.221) är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 18
000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

Animaliska biprodukter

90.240 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 30 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.240)
är

1. beloppet 111 000 kronor (L) eller 39 000 kronor (K), för
bearbetning av mer än 10 000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

Uppläggning

90.270 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 33 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.270)
är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

Deponering

90.290 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 35 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.290)
är beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K).

90.300 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 36 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.300)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 20 000 ton men högst
100 000 ton per kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 20
000 ton per kalenderår, och

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.

90.310 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 37 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.310)
är

1. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 20 000 ton per
kalenderår,

2. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 20
000 ton per kalenderår,

3. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000
ton per kalenderår, och

4. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

90.320 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 38 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.320)
är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om
den tillförda avfallsmängden är större än 25 000 ton per
kalenderår, och

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

90.330 och 90.340 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 29 kap. 39 eller 40 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 90.330 eller 90.340) är beloppet 37 500
kronor (L) eller 13 200 kronor (K).

Annan återvinning eller bortskaffande

90.350 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 42 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.350)
är beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K).

90.360 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 43 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.360)
är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 20
000 ton per kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

90.380 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 46 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.380)
är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

90.400 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 48 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.400)
är beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).

90.405, 90.406, 90.410 och 90.420 För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 49, 50, 51 eller 52 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.405, 90.406,
90.410 eller 90.420) är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
den tillförda avfallsmängden är större än 100 000 ton per
kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 20 000 ton men högst
100 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 20
000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

90.435 och 90.440 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 29 kap. 54 eller 55 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 90.435 eller 90.440) är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
den tillförda avfallsmängden är större än 25 000 ton per
kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 25
000 ton per kalenderår, och

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 56 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.450)
är

1. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 1 000 ton men högst 2
500 ton per kalenderår, och

2. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av 1.

90.451 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 56 a § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod
90.451) är beloppet 169 500 kronor.

Långtidslagring, djupt bergförvar, underjordsförvar

90.455, 90.456 och 90.457 För en verksamhet som är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 57, 58 eller 59 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.455, 90.456
eller 90.457) är

1. beloppet 280 500 kronor (L) eller 99 000 kronor (K), om
den tillförda avfallsmängen är större än 25 000 ton per
kalenderår,

2. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
den tillförda avfallsmängden är större än 10 000 ton men
högst 25 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 1 000 ton men högst 10
000 ton per kalenderår, och

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–3.

90.458 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29
kap. 60 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 90.458)
är

1. beloppet 169 500 kronor (L) eller 60 000 kronor (K), om
den tillförda avfallsmängden är större än 100 000 ton per
kalenderår,

2. beloppet 78 000 kronor (L) eller 27 000 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 20 000 ton men högst
100 000 ton per kalenderår,

3. beloppet 37 500 kronor (L) eller 13 200 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 20
000 ton per kalenderår,

4. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K), om den
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000
ton per kalenderår, och

5. beloppet 7 800 kronor (L) eller 2 700 kronor (K), om
verksamheten inte omfattas av någon av 1–4.

Radioaktivt avfall

90.460 och 90.470 För en verksamhet som är tillståndspliktig
enligt 29 kap. 61 eller 62 § miljöprövningsförordningen
(verksamhetskod 90.460 eller 90.470) är beloppet 156 000
kronor (L) eller 99 000 kronor (K).

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 92.10)
är

1. beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K) för
civilt skjutfält, och

2. beloppet 5 400 kronor för annat skjutfält.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32
kap. 1 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 93.20) är
beloppet 15 450 kronor (L) eller 5 400 kronor (K).
Förordning (2015:154).