Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer

SFS nr
1998:941
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:245
Upphävd
2008-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:274

Inledande bestämmelser

1 § Med tillverkare avses i denna förordning också den som för
vidare överlåtelse i eget namn förpackar, packar om eller
ändrar namn på en kemisk produkt eller bioteknisk organism utan
att ha fört in till Sverige, tillverkat eller framställt
produkten eller organismen.

2 § Särskilt farliga kemiska produkter delas in i livsfarliga
och mycket farliga produkter för tillämpningen av 14-20 §§.
Kemikalieinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om
vilka kemiska produkter som skall anses som livsfarliga
respektive mycket farliga.

3 § Kemikalieinspektionen får föreskriva att bestämmelserna i
14 kap. 7-9 §§ och 24 § andra stycket miljöbalken skall
tillämpas även på en vara som innehåller eller har behandlats
med en kemisk produkt och på grund av sina egenskaper kan
befaras medföra skador på människor eller miljön.

Den som yrkesmässigt hanterar eller till Sverige för in en
sådan vara som avses i första stycket skall, även om en
särskild föreskrift inte har meddelats, iaktta vad som
föreskrivs i 14 kap. 8 § miljöbalken.

4 § Denna förordning skall inte tillämpas på kosmetiska och
hygieniska produkter, om det inte är särskilt föreskrivet i
förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska
produkter.

Kunskapskrav

5 § Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare
föreskrifter om kunskapskrav som behövs för tillämpningen av 2
kap. 2 § miljöbalken med avseende på hantering, införsel och
utförsel av kemiska produkter och biotekniska organismer.

Försiktighetsmått och produktval

6 § Kemikalieinspektionen får i fråga om kemiska produkter och
biotekniska organismer meddela ytterligare föreskrifter om
försiktighetsmått och produktval enligt 2 kap. 3 och 6 §§
miljöbalken.

I fråga om transport av kemiska produkter meddelas, efter
samråd med Kemikalieinspektionen, sådana föreskrifter som avses
i första stycket av respektive transportmyndighet enligt
förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.
Förordning (2006:314).

Miljö- och hälsoutredning

7 § Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter
om miljö- och hälsoutredning enligt 14 kap. 7 § miljöbalken.

Produktinformation

8 § Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare
föreskrifter om produktinformation som behövs för tillämpningen
av 14 kap. 8 § miljöbalken.

Uppgiftsskyldighet

9 § Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare
föreskrifter om uppgiftsskyldighet som behövs för tillämpningen
av 14 kap. 9 § miljöbalken.

Produktregister

10 § Kemiska produkter och biotekniska organismer som
yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige skall
registreras i produktregistret i enlighet med föreskrifterna i
11 §.

Produktregistret förs av Kemikalieinspektionen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte kemiska produkter och
biotekniska organismer som omfattas av livsmedelslagen
(2006:804), läkemedelslagen (1992:859) eller lagen (2006:805)
om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2006:847).

11 § Varje kemisk produkt och bioteknisk organism som kan
hänföras till något av de varuslag som anges i bilaga till
denna förordning skall anmälas till Kemikalieinspektionen för
registrering i produktregistret.

Anmälan skall göras av tillverkaren eller, i fråga om kemiska
produkter eller biotekniska organismer som har förts in till
Sverige, av den som svarar för införseln. Om det är godtagbart
från hälso- och miljösynpunkt får Kemikalieinspektionen i det
enskilda fallet medge att en handelsagent fullgör
anmälningsskyldighet i stället för den som svarar för
införseln.

Den som årligen tillverkar eller för in till Sverige mindre än
100 kilogram av en kemisk produkt eller bioteknisk organism
behöver inte anmäla produkten eller organismen, om inte
Kemikalieinspektionen föreskriver annat.

Anmälningsskyldigheten inträder när en kemisk produkt eller
bioteknisk organism tillverkas eller förs in till Sverige.

12 § Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs i fråga om produktregistret.
Kemikalieinspektionen får föreskriva om undantag eller i det
enskilda fallet medge dispens från föreskrifterna i 10 och
11 §§.

Förhandsanmälan

13 § Kemikalieinspektionen skall meddela de föreskrifter om
förhandsanmälan av kemiska produkter som behövs enligt 14 kap.
11 § miljöbalken.

Tillstånd m.m.

14 § Tillstånd som avses i 14 kap. 12 § miljöbalken krävs för

1. yrkesmässig import av livsfarliga kemiska produkter från
länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,

2. yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska
produkter,

3. annan än yrkesmässig import av särskilt farliga kemiska
produkter från länder som inte är medlemmar i Europeiska
unionen,

4. annan än yrkesmässig hantering av särskilt farliga kemiska
produkter.

Vad som sägs i första stycket gäller inte kemiska produkter och
biotekniska organismer som omfattas av livsmedelslagen
(2006:804), läkemedelslagen (1992:859) eller lagen (2006:805)
om foder och animaliska biprodukter. Förordning (2006:847).

15 § Föreståndare för institution eller motsvarande vid
universitet eller högskola eller för sådant
undersökningslaboratorium, forskningsinstitut eller liknande,
som ägs eller får stöd av staten, landstinget eller kommunen,
får utan tillstånd enligt 14 § första stycket 1 importera
livsfarliga kemiska produkter som behövs för verksamheten.
Tillstånd till import av livsfarliga kemiska produkter krävs
inte heller för den som enligt läkemedelslagen (1992:859) är
behörig att tillverka läkemedel i allmänhet.

16 § Tillstånd enligt 14 § första stycket 2 krävs inte för den
som enligt 4 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel har
rätt att driva detaljhandel med läkemedel.

Tillstånd enligt 14 § första stycket 3 och 4 får lämnas endast
till den som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för
ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande
ändamål.

17 § Frågan om tillstånd enligt 14 § prövas, om sökanden
bedriver rörelse, av länsstyrelsen i det län där rörelsen
bedrivs och annars av länsstyrelsen i det län där sökanden är
bosatt. Tillstånd får gälla under högst fem år.

18 § Livsfarliga eller mycket farliga kemiska produkter får
inom Sverige överlåtas endast till den som skall använda dem
yrkesmässigt eller som har tillstånd för annan hantering. Den
som överlåter sådana produkter skall föra anteckningar om
försäljningen enligt de föreskrifter som Kemikalieinspektionen
meddelar.

19 § En livsfarlig kemisk produkt får inte tas om hand på sätt
som avses i 4 kap. 2 § tullagen (2000:1281) av någon annan än
den som får importera en sådan produkt.

I övrigt gäller i fråga om oförtullade kemiska produkter lagen
(1973:980) om transport, förvaring och förstöring av
införselreglerade varor, m.m. Kemikalieinspektionen bestämmer
hur det skall förfaras med en livsfarlig kemisk produkt som
inte kan försäljas enligt 4 § i den lagen.
Förordning (2000:1318).

20 § Kemikalieinspektionen får om det finns särskilda skäl
föreskriva att bestämmelserna i 14-19 §§ skall tillämpas också
på kemiska produkter som inte anses som livsfarliga eller
mycket farliga.

21 § Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter
enligt 14 kap. 24 § andra stycket miljöbalken såvitt avser krav
på tillstånd eller särskilda villkor för hantering, införsel
eller utförsel av kemiska produkter och biotekniska organismer.

Bemyndigande att föreskriva om undantag och medge dispens

22 § Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl,
föreskriva om undantag från bestämmelserna i 14-19 §§. Om det
finns synnerliga skäl får inspektionen besluta om dispens från
bestämmelserna i det enskilda fallet.

Av 14 kap. 16 § miljöbalken framgår att sådana föreskrifter
eller beslut om dispens får innehålla krav på anmälan innan en
kemisk produkt saluhålls eller används.

Skyldighet att underrätta om skadliga verkningar

23 § Kemikalieinspektionen är den myndighet som skall
underrättas om skadliga verkningar enligt 14 kap. 23 §
miljöbalken.

Bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter

24 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om sådana
förbud som behövs till följd av

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av
den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier,

– rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar
om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av
vissa farliga ämnen och preparat (beredningar), senast ändrat
genom kommissionens direktiv 2004/98/EG, och

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21
april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska
föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel
i vissa färger och lacker samt produkter för
fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv
1999/13/EG. Förordning (2005:709).

25 § Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.
Kemikalieinspektionen får också meddela föreskrifter om
hantering, import och export av kemiska produkter för
verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier.
Förordning (2004:716).

26 § Naturvårdsverket, Boverket och Livsmedelsverket får
efter samråd med Kemikalieinspektionen och på följande villkor
meddela sådana föreskrifter som avses i 3, 6, 8, 9, 21 §§ och
25 § första meningen.

1. Naturvårdsverket, om det finns skäl med hänsyn särskilt till
skyddet av den yttre miljön.

2. Boverket, i fråga om byggprodukter, om det behövs till skydd
för inomhusmiljön.

3. Livsmedelsverket, i fråga om material och produkter
som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och i fråga om
nappar. Förordning (2006:847).

27 § Innan annan myndighet än sådan transportmyndighet som
avses i 6 § andra stycket meddelar förbud eller föreskrifter
som har betydelse för transporter skall samråd ske med
vederbörande transportmyndighet enligt förordningen (2006:311)
om transport av farligt gods. Förordning (2006:314).

Ansvarig myndighet och rapportering enligt EG-bestämmelser

28 § Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som avses
i

– artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars
1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen,

– artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga
kemikalier,

– artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

– artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/42/EG, och

– artikel 121 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),
inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.
Förordning (2007:274).

28 a § Kemikalieinspektionen skall ansvara för sådan
rapportering som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/42/EG. Förordning (2005:709).

Tillsyn och avgifter

29 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken,
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken och förordningen (1998:942) om kemikalie-
avgifter m.m. finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

30 § En statlig tillsynsmyndighet skall göra anmälan till
Konsumentombudsmannen om myndigheten från hälso- eller
miljösynpunkt anser att det finns skäl för ingripande enligt
marknadsföringslagen (1995:450) mot marknadsföringen av en
kemisk produkt eller bioteknisk organism. Andra myndigheter än
Kemikalieinspektionen skall samråda med inspektionen innan
anmälan görs.

Överklagande

31 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande.

Straff och förverkande

32 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande.

Övergångsbestämmelser

2007:274

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2007. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
juni 2007.

Bilaga

Kemiska produkter och biotekniska organismer som skall anmälas
enligt 10 §

Varukod (statistiskt nr) Varuslag

Kombinerad nomenklatur

1301 Schellack o.d.; naturliga gummiarter,
hartser
och gummihartser
och oleoresiner (t.ex. balsamer):
1301 10 – Schellack o.d
1301 20 – Gummi arabicum
1301 90 – Andra slag

ur 1302 – Växtsafter och växtextrakter:
1302 11 – Opium
1302 14 – Pyrethrumextrakt och extrakter ur
rötterna ur rotenonhaltiga växter

ur 1507 Sojabönolja och fraktioner av denna olja,
även raffinerade men inte kemiskt
modifierade: avsedda att användas
uteslutande för tekniskt bruk

ur 1508 Jordnötsolja och fraktioner av denna
olja, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade:
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

ur 1509 Olivolja och fraktioner av denna olja,
även raffinerade men
inte kemiskt modifierade:
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

ur 1510 Andra oljor erhållna enbart ur oliver
samt fraktioner av sådana
oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade inbegripet
blandningar av dessa oljor eller
fraktioner med oljor eller
fraktioner enligt nr 1509:
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

ur 1511 Palmolja och fraktioner av denna olja,
även raffinerade men
inte kemiskt modifierade:
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

ur 1512 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja
samt fraktioner av dessa oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade:
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

ur 1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja
samt fraktioner av dessa oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade:
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

ur 1514 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt
fraktioner av dessa
oljor, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade:
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

ur 1515 Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter
och oljor (inbegripet jojobaolja) samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor,
även raffinerade men inte kemiskt
modifierade:
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

ur 1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och
oljor samt fraktioner
av sådana fetter eller oljor, som helt
eller delvis hydrerats,
omförestrats (även internt) eller
elaidiniserats, även
raffinerade men inte vidare bearbetade:
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

ur 1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och
oljor samt fraktioner
av sådana fetter eller oljor, kokta,
oxiderade, dehydrati-
serade, faktiserade, blåsta,
polymeriserade genom upphettning i
vakuum eller i inert gas eller på annat
sätt kemiskt modifierade, med undantag
av produkter enligt nr 1516; oätliga
blandningar eller beredningar av
animaliska eller vegetabiliska
fetter eller oljor eller av fraktioner
av olika fetter eller
oljor enligt detta kapitel, inte
nämnda eller inbegripna någon
annanstans
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

1520 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

ur 1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider),
bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti
(valrav), även raffinerade eller
färgade:
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

ur 1522 Degras; återstoder från bearbetning av
fetter, feta oljor eller
andra fettartade ämnen eller av
animaliska eller vegetabiliska
vaxer:
avsedda att användas uteslutande för
tekniskt bruk

2207 20 – Etylalkohol och annan sprit,
denaturerade, oavsett
alkoholhalt

ur 2501 Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat
salt) och ren natriumklorid, även i
vattenlösning och även med tillsats av
klumpförebyggande medel eller flytmedel;
havsvatten:
avsett att användas uteslutande för
tekniskt bruk

2503 Svavel av alla slag, annat än sublimerat
svavel, fällt svavel
och kolloidalt svavel

2511 Naturligt bariumsulfat (tungspat);
naturligt bariumkarbonat
(witherit), även bränt, dock
inte bariumoxid enligt nr 2816:
2511 10 – Naturligt bariumsulfat (tungspat)
2511 20 – Naturligt bariumkarbonat (witherit)

2522 Osläckt kalk, släckt kalk och
hydraulisk kalk, dock inte
kalciumoxid och kalciumhydroxid
enligt nr 2825:
2522 10 – Osläckt kalk
2522 20 – Släckt kalk
2522 30 – Hydraulisk kalk

ur 2523 Portlandcement, aluminatcement,
slaggcement och liknande
hydraulisk cement, även färgade eller
i form av klinker:
– Portlandcement:
2523 21 – – Vit cement, även artificiellt färgad
2523 29 – – Annan
2523 30 – Aluminatcement
2523 90 – Annan hydraulisk cement

2524 Asbest

2525 20 – Glimmerpulver

2526 20 – Talk, krossad eller pulveriserad

2528 Naturliga borater och koncentrat av
sådana borater (även
brända), med undantag av borater
utvunna ur naturliga
saltlösningar; naturlig borsyra
innehållande högst 85
viktprocent H3BO3, beräknat på
torrsubstansen:
2528 10 – Naturligt natriumborat och koncentrat
av naturligt
natriumborat, även bränt

2528 90 – Andra slag

2529 Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit;
flusspat:
2529 10 – Fältspat
– Flusspat:
2529 21 – – Innehållande högst 97 viktprocent
kalciumfluorid
2529 22 – – Innehållande högst 97 viktprocent
kalciumfluorid
2530 – Leucit; nefelin och nefelinsyenit

2706 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt
andra mineraltjäror,
även separerade eller delvis
destillerade (toppade), inbegripet
s.k. preparerad tjära

2707 Oljor och andra produkter erhållna
genom destillation av
högtemperaturtjära från stenkol;
liknande produkter i vilka
vikten av de aromatiska beståndsdelarna
överstiger vikten av de
icke-aromatiska beståndsdelarna:

2707 10 – Bensen (bensol)

2707 20 – Toluen (toluol)

2707 30 – Xylen (xylol)

2707 40 – Naftalen (naftalin)

2707 50 – Andra blandningar av aromatiska
kolväten som ger minst 65
volymprocent destillat (inklusive
förluster) vid 250 oC vid
bestämning med metoden enligt ASTM D 86

2707 60 – Fenoler
– Andra slag:

2707 91 – – Kreosotoljor

2707 99 – – Andra

ur 2708 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck:

2708 10 – Beck

2709 Råolja erhållen ur petroleum eller ur
bituminösa mineral

2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral, andra än råolja;
produkter, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans,
innehållande som karaktärsgivande
beståndsdel minst 70 viktprocent oljor
erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral; avfallsoljor

– Oljor erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral (andra än råolja)
och produkter, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans,
innehållande som karaktärsgivande
beståndsdel minst 70 viktprocent oljor
erhållna ur petroleum eller ur
bituminösa mineral, andra än
avfallsoljor:

2710 11 – – Lättoljor och produkter

2710 19 – – Andra slag
– Avfallsoljor

2710 91 – – Innehållande polyklorerade
bifenyler (PCB), polyklorerade
terfenyler (PCT) eller polybromerade
bifenyler (PBB)

2710 99 – – Andra

2711 Petroleumgaser och andra gasformiga
kolväten:
– Förtätade till vätska:

2711 11 – – Naturgas

2711 12 – – Propan

2711 13 – – Butan

2711 14 – – Eten, propen, buten och butadien

2711 19 – – Andra
– I gasform:

2711 21 – – Naturgas

2711 29 – – Andra

2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, ’slack wax’,
ozokerit, montanvax
(lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer
och liknande produkter
erhållna genom syntes eller genom andra
processer, även färgade:

2712 10 – Vaselin

2712 20 – Paraffin, innehållande mindre än 0,75
viktprocent olja

2712 90 – Andra slag

ur 2713 Petroleumbitumen (asfalt) och andra
återstoder från oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa mineral:

2713 20 – Petroleumbitumen (asfalt)

2713 90 – Andra återstoder från oljor erhållna
ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2715 Bituminösa blandningar baserade på
naturasfalt, naturlig
bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära
eller mineraltjärbeck
(t.ex. asfaltmastix, ’cut backs’)

2801 Fluor, klor, brom och jod:

2801 10 – Klor

2801 20 – Jod

2801 30 – Fluor; brom

2802 Svavel, sublimerat eller fällt;
kolloidalt svavel

2803 Kol (kimrök och andra fomer av kol,
inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans)

2804 Väte, ädelgaser och andra ickemetaller:

2804 10 – Väte
– Ädelgaser:

2804 21 – – Argon

2804 29 – – Andra

2804 30 – Kväve

2804 40 – Syre

2804 50 – Bor; tellur
– Kisel:

2804 61 – – Innehållande minst 99,99 viktprocent
kisel

2804 69 – – Annan

2804 70 – Fosfor

2804 80 – Arsenik

2804 90 – Selen

2805 Alkalimetaller och alkaliska
jordartsmetaller; sällsynta
jordartsmetaller, skandium och yttrium,
även blandade eller
legerade med varandra; kvicksilver:

– Alkalimetaller och alkaliska
jordartsmetaller:

2805 11 – – Natrium

2805 12 – – Kalcium

2805 19 – – Andra

2805 30 – Sällsynta jordartsmetaller, skandium
och yttrium, även blandade eller legerade
med varandra

2805 40 – Kvicksilver

2806 Väteklorid (klorväte) och saltsyra
(klorvätesyra);
klorosvavelsyra:

2806 10 – Väteklorid (klorväte) och saltsyra
(klorvätesyra)

2806 20 – Klorosvavelsyra

2807 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)

2808 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra
och salpetersyra

2809 Fosforpentoxid; fosforsyra;
polyfosforsyror, även inte kemiskt
definierade:

2809 10 – Fosforpentoxid

2809 20 – Fosforsyra och polyfosforsyror

2810 Boroxider; borsyror

2811 Andra oorganiska syror och andra
oorganiska syreföreningar av ickemetaller:
– Andra oorganiska syror:

2811 11 – – Vätefluorid (fluorvätesyra)

2811 19 – – Andra

– Andra oorganiska syreföreningar av
ickemetaller:

2811 21 – – Koldioxid (kolsyra)

2811 22 – – Kiseldioxid

2811 23 – – Svaveldioxid

2811 29 – – Andra

2812 Halogenider och halogenidoxider av
ickemetaller:

2812 10 – Klorider och kloridoxider

2812 90 – Andra slag

2813 Sulfider av ickemetaller; kommersiell
fosfortrisulfid:

2813 10 – Koldisulfid (kolsvavla)

2813 90 – Andra slag

2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning:

2814 10 – Vattenfri ammoniak

2814 20 – Ammoniak i vattenlösning

2815 Natriumhydroxid (kaustik soda);
kaliumhydroxid (kaustikt kali);
natriumperoxid och kaliumperoxid:
– Natriumhydroxid (kaustik soda):

2815 11 – – I fast form

2815 12 – – I vattenlösning (natronlut)

2815 20 – Kaliumhydroxid (kaustikt kali)

2815 30 – Natriumperoxid och kaliumperoxid

2816 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid;
oxider, hydroxider och
peroxider av strontium eller barium:

2816 10 – Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid

2816 40 – Oxider, hydroxider och peroxider av
strontium eller barium

2817 Zinkoxid; zinkperoxid

2818 Konstgjord korund, även inte kemiskt
definierad; aluminiumoxid;
aluminiumhydroxid:

2818 10 – Konstgjord korund, även inte kemiskt
definierad

2818 20 – Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund

2818 30 – Aluminiumhydroxid

2819 Kromoxider och kromhydroxider:

2819 10 – Kromtrioxid

2819 90 – Andra slag

2820 Manganoxider:

2820 10 – Mangandioxid

2820 90 – Andra slag

2821 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment
innehållande minst
70 viktprocent bundet järn, räknat
som Fe2O3:

2821 10 – Järnoxider och järnhydroxider

2821 20 – Jordpigment

2822 Koboltoxider och kobolthydroxider;
kommersiella koboltoxider

2823 Titanoxider

2824 Blyoxider; mönja och orangemönja:

2824 10 – Blymonooxid (massikot, blyglete)

2824 20 – Mönja och orangemönja

2824 90 – Andra slag

2825 Hydrazin och hydroxylamin samt
oorganiska salter av dessa
ämnen; andra oorganiska baser; andra
metalloxider, metallhydroxider och
metallperoxider:

2825 10 – Hydrazin och hydroxylamin samt
oorganiska salter av dessa
ämnen

2825 20 – Litiumoxid och litiumhydroxid

2825 30 – Vanadinoxider och vanadinhydroxider

2825 40 – Nickeloxider och nickelhydroxider

2825 50 – Kopparoxider och kopparhydroxider

2825 60 – Germaniumoxider och zirkoniumdioxid

2825 70 – Molybdenoxider och molybdenhydroxider

2825 80 – Antimonoxider

2825 90 – Andra slag

2826 Fluorider; fluorosilikater,
fluoroaluminater och andra
fluorkomplexa salter:
– Fluorider:

2826 11 – – Av ammonium eller natrium

2826 12 – – Av aluminium

2826 19 – – Andra

2826 20 – Fluorosilikater av natrium eller kalium

2826 30 – Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk
kryolit)

2826 90 – Andra slag

2827 Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider;
bromider och
bromidoxider; jodider och jodidoxider:

2827 10 – Ammoniumklorid (salmiak)

2827 20 – Kalciumklorid
– Andra klorider:

2827 31 – – Magnesiumklorid

2827 32 – – Aluminiumklorid

2827 33 – – Järnklorider

2827 34 – – Koboltklorider

2827 35 – – Nickelklorid

2827 36 – – Zinkklorid

2827 39 – – Andra

– Kloridoxider och hydroxidklorider:

2827 41 – – Av koppar

2827 49 – – Andra
– Bromider och bromidoxider:

2827 51 – – Natriumbromid och kaliumbromid

2827 59 – – Andra

2827 60 – Jodider och jodidoxider

2828 Hypokloriter; kommersiellt
kalciumhypoklorit; kloriter;
hypobromiter:

2828 10 – Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra
kalciumhypokloriter

2828 90 – Andra slag

2829 Klorater och perklorater; bromater och
perbromater; jodater och
perjodater:
– Klorater:

2829 11 – – Natriumklorat

2829 19 – – Andra

2829 90 – Andra slag

2830 Sulfider; polysulfider, även inte
kemiskt definierade:

2830 10 – Natriumsulfider

2830 20 – Zinksulfid

2830 30 – Kadmiumsulfid

2830 90 – Andra slag

2831 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater:

2831 10 – Av natrium

2831 90 – Andra slag

2832 Sulfiter; tiosulfater:

2832 10 – Natriumsulfiter

2832 20 – Andra sulfiter

2832 30 – Tiosulfater

2833 Sulfater; alunarter; peroxosulfater
(persulfater):
– Natriumsulfater:

2833 11 – – Dinatriumsulfat

2833 19 – – Andra
– Andra sulfater:

2833 21 – – Magnesiumsulfater

2833 22 – – Aluminiumsulfat

2833 23 – – Kromsulfater

2833 24 – – Nickelsulfater

2833 25 – – Kopparsulfater

2833 26 – – Zinksulfat

2833 27 – – Bariumsulfat

2833 29 – – Andra

2833 30 – Alunarter

2833 40 – Peroxosulfater (persulfater)

2834 Nitriter; nitrater:

2834 10 – Nitriter
– Nitrater:

2834 21 – – Kaliumnitrat

2834 29 – – Andra

2835 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater
(fosfiter) och fosfater; polyfosfater,
även inte kemiskt definierade:

2835 10 – Fosfinater (hypofosfiter) och
fosfonater (fosfiter)
– Fosfater:

2835 22 – – Mononatrium- och dinatriumfosfat

2835 23 – – Trinatriumfosfat

2835 24 – – Kaliumfosfater

2835 25 – – Kalciumhydrogenortofosfat
(dikalciumfosfat)

2835 26 – – Andra kalciumfosfater

2835 29 – – Andra
– Polyfosfater:

2835 31 – – Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat)

2835 39 – – Andra

2836 Karbonater; peroxokarbonater
(perkarbonater); kommersiellt
ammoniumkarbonat innehållande
ammoniumkarbamat:

2836 10 – Kommersiellt ammoniumkarbonat och
andra ammoniumkarbonater

2836 20 – Dinatriumkarbonat

2836 30 – Natriumhydrogenkarbonat
(natriumbikarbonat)

2836 40 – Kaliumkarbonater

2836 50 – Kalciumkarbonat

2836 60 – Bariumkarbonat

2836 70 – Blykarbonater
– Andra slag:

2836 91 – – Litiumkarbonater

2836 92 – – Strontiumkarbonat

2836 99 – – Andra

2837 Cyanider, cyanidoxider och komplexa
cyanider:
– Cyanider och cyanidoxider:

2837 11 – – Av natrium

2837 19 – – Andra

2837 20 – Komplexa cyanider

2838 Fulminater, cyanater och tiocyanater

2839 Silikater; kommersiella silikater av
alkalimetaller:
– Natriumsilikater:

2839 11 – – Natriummetasilikater

2839 19 – – Andra

2839 20 – Kaliumsilikater

2839 90 – Andra slag

2840 Borater; peroxoborater (perborater):
– Dinatriumtetraborat (renad borax):

2840 11 – – Vattenfritt

2840 19 – – Annat

2840 20 – Andra borater

2840 30 – Peroxoborater (perborater)

2841 Salter av metalloxosyror och
metallperoxosyror:

2841 10 – Aluminater

2841 20 – Zinkkromat och blykromat

2841 30 – Natriumdikromat

2841 50 – Andra kromater och dikromater;
peroxokromater
– Manganiter, manganater och
permanganater:

2841 61 – – Kaliumpermanganat

2841 69 – – Andra

2841 70 – Molybdater

2841 80 – Volframater

2841 90 – Andra slag

2842 Andra salter av oorganiska syror eller
peroxosyror (inbegripet
aluminiumsilikater, även inte kemiskt
definierade), andra än azider:

2842 10 – Dubbelsilikater och komplexa silikater,
inbegripet aluminiumsilikater, även inte
kemiskt definierade

2842 90 – Andra slag

2843 Ädla metaller i kolloidal form;
oorganiska och organiska
föreningar av ädla metaller, även inte
kemiskt definierade;
amalgamer av ädla metaller:

2843 10 – Ädla metaller i kolloidal form
– Silverföreningar:

2843 21 – – Silvernitrat

2843 29 – – Andra

2843 30 – Guldföreningar

2843 90 – Andra föreningar; amalgamer

ur 2844 Radioaktiva kemiska grundämnen och
radioaktiva isotoper
(inbegripet klyvbara och fertila kemiska
grundämnen och
isotoper) samt föreningar av sådana
grundämnen och isotoper;
blandningar och återstoder innehållande
dessa produkter:

2844 30 – Uran utarmat på U 235 och föreningar
av sådant uran; torium
och toriumföreningar; legeringar,
dispersioner (inbegripet
kermeter), keramiska produkter samt
blandningar, innehållande
uran utarmat på U 235, torium eller
föreningar av dessa
produkter

2846 Oorganiska och organiska föreningar av
sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller
skandium eller av blandningar
av dessa metaller:

2846 10 – Ceriumföreningar

2846 90 – Andra slag

2847 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast
form (i förening med
karbamid)

2848 Fosfider, även inte kemiskt definierade,
med undantag av
järnfosfid (fosforjärn)

2849 Karbider, även inte kemiskt definierade:

2849 10 – Kalciumkarbid

2849 20 – Kiselkarbid (karborundum)

2849 90 – Andra slag

2850 Hydrider, nitrider, azider, silicider och
borider, även inte kemiskt definierade,
med undantag av sådana föreningar som även
utgör karbider enligt nr 2849

ur 2851 Andra oorganiska föreningar (inbegripet
destillerat vatten och
ledningsförmågevatten samt vatten av
motsvarande renhetsgrad);
flytande luft (även med ädelgaserna
avlägsnade); komprimerad
luft; amalgamer, med undantag av amalgamer
av ädla metaller
(dock ej destillerat vatten)

2901 Acykliska kolväten:

2901 10 – Mättade
– Omättade:

2901 21 – – Eten

2901 22 – – Propen

2901 23 – – Buten och butenisomerer

2901 24 – – Butadien-(1,3) och isopren

2901 29 – – Andra

2902 Cykliska kolväten:
– Cyklaner, cyklener och cykloterpener:

2902 11 – – Cyklohexan

2902 19 – – Andra

2902 20 – Bensen (bensol)

2902 30 – Toluen (toluol)
– Xylener (xyloler):

2902 41 – – o-Xylen

2902 42 – – m-Xylen

2902 43 – – p-Xylen

2902 44 – – Blandade xylenisomerer

2902 50 – Styren (styrol)

2902 60 – Etylbensen

2902 70 – Kumen

2902 90 – Andra slag

2903 Halogenderivat av kolväten:
– Mättade klorderivat av acykliska kolväten:

2903 11 – – Monoklormetan (metylklorid) och
monokloretan (etylklorid)

2903 12 – – Diklormetan (metylenklorid)

2903 13 – – Triklormetan (kloroform)

2903 14 – – Tetraklormetan (koltetraklorid)

2903 15 – – 1,2-Dikloretan (etylendiklorid)

2903 19 – – Andra

– Omättade klorderivat av acykliska
kolväten:

2903 21 – – Vinylklorid (monokloreten)

2903 22 – – Trikloreten

2903 23 – – Tetrakloreten (perkloretylen)

2903 29 – – Andra

2903 30 – Fluor-, brom- eller jodderivat av
acykliska kolväten
– Halogenderivat av acykliska kolväten
innehållande två eller
flera olika halogener:

2903 41 – – Triklorfluormetan

2903 42 – – Diklordifluormetan

2903 43 – – Triklortrifluoretaner

2903 44 – – Diklortetrafluoretaner och
klorpentafluoretan

2903 45 – – Andra derivat fullständigt halogenerade
enbart med fluor och klor

2903 46 – – Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan
och dibromtetrafluoretaner

2903 47 – – Andra fullständigt halogenerade derivat

2903 49 – – Andra
– Halogenderivat av cyklaner, cyklener och
cykloterpener:

2903 51 – – 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan

2903 59 – – Andra
– Halogenderivat av aromatiska kolväten:

2903 61 – – Klorbensen, o-diklorbensen och
p-diklorbensen

2903 62 – – Hexaklorbensen och DDT (1,1,1-triklor-
2,2,-bis(p- klorfenyl]etan)

2903 69 – – Andra

2904 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
kolväten, även halogenerade:

2904 10 – Derivat med enbart sulfonsyragrupper,
samt salter och
etylestrar av sådana derivat

2904 20 – Derivat med enbart nitrogrupper eller
enbart nitrosogrupper

2904 90 – Andra slag

2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-,

nitro- och nitrosoderivat av sådana
alkoholer:
– Mättade monoalkoholer:

2905 11 – – Metanol (metylalkohol)

2905 12 – – Propanol-(1) (propylalkohol) och
propanol-(2)
(isopropylalkohol)

2905 13 – – Butanol-(1) (n-butylalkohol)

2905 14 – – Andra butanoler

2905 15 – – Pentanol (amylalkohol) och
pentanolisomerer

2905 16 – – Oktanol (oktylalkohol) och
oktanolisomerer

2905 17 – – Dodekanol-(1) (laurylalkohol),
hexadekanol-(1)
(cetylalkohol) och oktadekanol-(1)
(stearylalkohol)

2905 19 – – Andra
– Omättade monoalkoholer:

2905 22 – – Acykliska terpenalkoholer

2905 29 – – Andra
– Dioler:

2905 31 – – Etylenglykol (etandiol)

2905 32 – – Propylenglykol (propandiol-(1,2))

2905 39 – – Andra
– Andra polyoler:

2905 41 – – 2-Etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3)
(trimetylolpropan)

2905 42 – – Pentaerytritol

2905 43 – – Mannitol

2905 44 – – D-glucitol (sorbitol)

2905 45 – – Glycerol

2905 49 – – Andra

– Halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av acykliska
alkoholer:

2905 51 – – Etklorvynol (INN)

2905 59 – – Andra

2906 Cykliska alkoholer samt halogen-,
sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana alkoholer:
– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer:

2906 11 – – Mentol

2906 12 – – Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och
dimetylcyklohexanoler

2906 13 – – Steroler och inositoler

2906 14 – – Terpineoler

2906 19 – – Andra
– Aromatiska alkoholer:

2906 21 – – Bensylalkohol

2906 29 – – Andra

2907 Fenoler; fenolalkoholer:
– Monofenoler:

2907 11 – – Fenol (hydroxibensen) och salter
av fenol

2907 12 – – Kresoler och salter av kresoler

2907 13 – – Oktylfenol, nonylfenol och deras
isomerer; salter av dessa
föreningar

2907 14 – – Xylenoler och salter av xylenoler

2907 15 – – Naftoler och salter av naftoler

2907 19 – – Andra

– Polyfenoler; fenolalkoholer:

2907 21 – – Resorcinol och salter av resorcinol

2907 22 – – Hydrokinon (kinol) och salter av
hydrokinon

2907 23 – – 4,4′-Isopropylidendifenol (bisfenol A,
difenylolpropan) och
salter av denna förening

2907 29 – – Andra

2908 Halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av fenoler eller
fenolalkoholer:

2908 10 – Derivat innehållande enbart
halogensubstituenter samt salter
av sådana derivat

2908 20 – Derivat innehållande enbart
sulfonsyragrupper samt salter och
estrar av sådana derivat

2908 90 – Andra slag

2909 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler,
eteralkoholfenoler,
alkoholperoxider, eterperoxider,
ketonperoxider (även inte
kemiskt definierade) samt halogen-,
sulfo- nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar:
– Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar:

2909 11 – – Dietyleter

2909 19 – – Andra

2909 20 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar
samt halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana
etrar

2909 30 – Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar
– Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av eteralkoholer:

2909 41 – – 2,2′-Oxidietanol (dietylenglykol, digol)

2909 42 – – Monometyletrar av etylenglykol eller
dietylenglykol

2909 43 – – Monobutyletrar av etylenglykol eller
dietylenglykol

2909 44 – – Andra monoalkyletrar av etylenglykol
eller dietylenglykol

2909 49 – – Andra

2909 50 – Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt
halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av sådana föreningar

2909 60 – Alkoholperoxider, eterperoxider,
ketonperoxider samt
halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana
föreningar

2910 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler
och epoxietrar med tre
atomer i ringen samt halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar:

2910 10 – Oxiran (etylenoxid)

2910 20 – Metyloxiran (propylenoxid)

2910 30 – 1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)

2910 90 – Andra slag

2911 Acetaler och hemiacetaler, även med
annan syrefunktion, samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
av sådana föreningar

2912 Aldehyder, även med annan syrefunktion;
cykliska polymerer av
aldehyder; paraformaldehyd:
– Acykliska aldehyder utan annan
syrefunktion:

2912 11 – – Metanal (formaldehyd)

2912 12 – – Etanal (acetaldehyd)

2912 13 – – Butanal (butyraldehyd, normal isomer)

2912 19 – – Andra
– Cykliska aldehyder utan annan syrefunktion:

2912 21 – – Bensaldehyd

2912 29 – – Andra

2912 30 – Aldehydalkoholer
– Aldehydetrar, aldehydfenoler och
aldehyder med annan
syrefunktion:

2912 41 – – Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd)

2912 42 – – Etylvanillin (3-etoxi-4-
hydroxibensaldehyd)

2912 49 – – Andra

2912 50 – Cykliska polymerer av aldehyder

2912 60 – Paraformaldehyd

2913 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
av produkter enligt
nr 2912

2914 Ketoner och kinoner, även med annan
syrefunktion, samt halogen-
, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar:
– Acykliska ketoner utan annan syrefunktion:

2914 11 – – Aceton

2914 12 – – Butanon (etylmetylketon)

2914 13 – – 4-Metylpentan-2-on (metylisobutylketon)

2914 19 – Andra
– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner
utan annan syrefunktion:

2914 21 – – Kamfer

2914 22 – – Cyklohexanon och metylcyklohexanoner

2914 23 – – Jononer och metyljononer

2914 29 – – Andra
– Aromatiska ketoner utan annan syrefunktion:

2914 31 – – Fenylaceton (fenylpropan-2-on)

2914 39 – – Andra

2914 40 – Ketonalkoholer och ketonaldehyder

2914 50 – Ketonfenoler och ketoner med annan
syrefunktion
– Kinoner:

2914 61 – – Antrakinon

2914 69 – – Andra

2914 70 – Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat

2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt
deras anhydrider,
halogenider, peroxider och peroxisyror;
halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar:
– Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra:

2915 11 – – Myrsyra

2915 12 – – Salter av myrsyra

2915 13 – – Estrar av myrsyra
– Ättiksyra och salter av ättiksyra;
ättiksyraanhydrid:

2915 21 – – Ättiksyra

2915 22 – – Natriumacetat

2915 23 – – Koboltacetater

2915 24 – – Ättiksyraanhydrid

2915 29 – – Andra
– Estrar av ättiksyra:

2915 31 – – Etylacetat

2915 32 – – Vinylacetat

2915 33 – – n-Butylacetat

2915 34 – – Isobutylacetat

2915 35 – – 2-Etoxietylacetat

2915 39 – – Andra

2915 40 – Mono-, di- och triklorättiksyra samt
salter och estrar av dessa syror

2915 50 – Propionsyra samt salter och estrar
av propionsyra

2915 60 – Butansyror och pentansyror samt salter
och estrar av dessa syror

2915 70 – Palmitinsyra och stearinsyra samt
salter och estrar av dessa syror

2915 90 – Andra slag

2916 Omättade acykliska monokarboxylsyror,
cykliska monokarboxylsyror samt deras
anhydrider, halogenider, peroxider
och peroxisyror; halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar:
– Omättade acykliska monokarboxylsyror
samt deras anhydrider,
halogenider, peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana
föreningar:

2916 11 – – Akrylsyra och salter av akrylsyra

2916 12 – – Estrar av akrylsyra

2916 13 – – Metakrylsyra och salter av metakrylsyra

2916 14 – – Estrar av metakrylsyra

2916 15 – – Oljesyra, linolsyra och linolensyra
samt salter och estrar av dessa syror

2916 19 – – Andra

2916 20 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokar-
boxylsyror samt deras
anhydrider, halogenider, peroxider och
peroxisyror; derivat av
sådana föreningar
– Aromatiska monokarboxylsyror samt
deras anhydrider,
halogenider, peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana
föreningar:

2916 31 – – Bensoesyra samt salter och estrar
av bensoesyra

2916 32 – – Bensoylperoxid och bensoylklorid

2916 34 – – Fenylättiksyra och salter av
fenylättiksyra

2916 35 – – Estrar av fenylättiksyra

2916 39 – – Andra

2917 Polykarboxylsyror samt deras anhydrider,
halogenider, peroxider
och peroxisyror; halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar:
– Acykliska polykarboxylsyror samt deras
anhydrider,
halogenider, peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana föreningar:

2917 11 – – Oxalsyra samt salter och estrar av
oxalsyra

2917 12 – – Adipinsyra samt salter och estrar
av adipinsyra

2917 13 – – Azelainsyra och sebacinsyra samt
salter och estrar av dessa
syror

2917 14 – – Maleinsyraanhydrid

2917 19 – – Andra

2917 20 – Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykar-
boxylsyror samt deras
anhydrider, halogenider, peroxider och
peroxisyror; derivat av
sådana föreningar
– Aromatiska polykarboxylsyror samt
deras anhydrider,
halogenider, peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana föreningar:

2917 31 – – Dibutylortoftalater

2917 32 – – Dioktylortoftalater

2917 33 – – Dinonylortoftalater och didecylortoftalater

2917 34 – – Andra estrar av ortoftalsyra

2917 35 – – Ftalsyraanhydrid

2917 36 – – Tereftalsyra och salter av tereftalsyra

2917 37 – – Dimetyltereftalat

2917 39 – – Andra

2918 Karboxylsyror med annan syrefunktion
samt deras anhydrider,
halogenider, peroxider och peroxisyror;
halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar:
– Karboxylsyror med alkoholfunktion men
utan annan syrefunktion
samt deras anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana föreningar:

2918 11 – – Mjölksyra samt salter och estrar
av mjölksyra

2918 12 – – Vinsyra

2918 13 – – Salter och estrar av vinsyra

2918 14 – – Citronsyra

2918 15 – – Salter och estrar av citronsyra

2918 16 – – Glukonsyra samt salter och estrar
av glukonsyra

2918 19 – – Andra slag
– Karboxylsyror med fenolfunktion men
utan annan syrefunktion
samt deras anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana föreningar:

2918 21 – – Salicylsyra och salter av salicylsyra

2918 22 – – o-Acetylsalicylsyra samt salter och
estrar av o- acetylsalicylsyra

2918 23 – – Andra estrar av salicylsyra samt
salter av sådana estrar

2918 29 – – Andra slag

2918 30 – Karboxylsyror med aldehyd- eller
ketonfunktion men utan annan
syrefunktion samt deras anhydrider,
halogenider, peroxider och
peroxisyror; derivat av sådana föreningar

2918 90 – Andra slag

2919 Estrar av fosforsyra och deras salter,
inbegripet laktofosfater; halogen-,
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar

2920 Estrar av andra oorganiska syror av
icke-metaller (med undantag av estrar av
hydrogenhalogenider) och deras salter;
halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar:

2920 10 – Estrar av tiofosforsyra (fosfortioater)
och deras salter;
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
av sådana föreningar

2920 90 – Andra slag

2921 Föreningar med aminofunktion:
– Acykliska monoaminer och derivat av
sådana aminer; salter av
sådana föreningar:

2921 11 – – Mono-,d- och trimetylamin samt
salter av dessa aminer

2921 12 – – Dietylamin och salter av dietylamin

2921 19 – – Andra
– Acykliska polyaminer och derivat av
sådana aminer; salter av
sådana föreningar:

2921 21 – – Etylendiamin och salter av etylendiamin

2921 22 – – Hexametylendiamin och salter av
hexametylendiamin

2921 29 – – Andra

2921 30 – Mono- och polyaminer av cyklaner,
cyklener och cykloterpener
samt derivat av sådana aminer; salter
av sådana föreningar
– Aromatiska monoaminer och derivat
av sådana aminer; salter av
sådana föreningar:

2921 41 – – Anilin och salter av anilin

2921 42 – – Anilinderivat och salter av
anilinderivat

2921 43 – – Toluidiner och derivat av toluidiner;
salter av dessa föreningar

2921 44 – – Difenylamin och derivat av
difenylamin; salter av dessa
föreningar

2921 45 – – 1-Naftylamin (?-naftylamin),
2-naftylamin (?-naftylamin)
och derivat av dessa aminer; salter
av dessa föreningar

2921 46 – – Amfetamin (INN), bensfetamin (INN),
dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN),
fenkamfamin (INN), lefetamin (INN),
levamfetamin (INN), mefenorex (INN) och
fentermin (INN); salter av sådana
föreningar

2921 49 – – Andra slag
– Aromatiska polyaminer och derivat av
sådana aminer; salter av
sådana föreningar:

2921 51 – – o-, m- och p-Fenylendiamin,
tolylendiaminer samt derivat av
dessa aminer; salter av dessa föreningar

2921 59 – – Andra slag

2922 Aminoföreningar med syrefunktion:
– Aminoalkoholer, andra än sådana som
har mer än ett slags syrefunktion, samt
deras etrar och estrar; salter av sådana
föreningar:

2922 11 – – Monoetanolamin och salter av
monoetanolamin

2922 12 – – Dietanolamin och salter av dietanolamin

2922 13 – – Trietanolamin och salter av trietanolamin

2922 14 – – Dextropropoxyfen (INN) och salter av
dextropropoxyfen

2922 19 – – Andra

– Aminonaftoler och andra aminofenoler,
andra än sådana som har mer än ett slags
syrefunktion, samt deras etrar och
estrar; salter av sådana föreningar:

2922 21 – – Aminohydroxinaftalensulfonsyror
och salter av dessa syror

2922 22 – – Anisidiner, dianisidiner,
fenetidiner samt salter av dessa
föreningar

2922 29 – – Andra

– Aminoaldehyder, aminoketoner och
aminokinoner, andra än sådana som har
mer än ett slags syrefunktion; salter
av sådana föreningar:

2922 31 – – Amfepramon (INN), metadon (INN)
och normetadon (INN);
salter av sådana föreningar

2922 39 – – Andra

– Aminosyror, andra än sådana som har
mer än ett slags syrefunktion och deras
estrar; salter av sådana föreningar:

2922 41 – – Lysin och estrar av lysin; salter
av dessa föreningar

2922 42 – – Glutaminsyra och salter av glutaminsyra

2922 43 – – Antranilsyra och salter av antranilsyra

2922 44 – – Tilidin (INN) och salter av tilidin

2922 49 – – Andra

2922 50 – Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler
och andra aminoföreningar med syrefunktion

2923 Kvaternära ammoniumsalter och
ammoniumhydroxider; lecitiner och andra
fosfoaminolipider, även inte kemiskt
definierade:

2923 10 – Kolin och salter av kolin

2923 20 – Lecitiner och andra fosfoaminolipider

2923 90 – Andra slag

2924 Föreningar med karboxamidfunktion;
föreningar av kolsyra med
amidfunktion:

– Acykliska amider (inbegripet acykliska
karbamater) och derivat av dessa amider;
salter av sådana föreningar:

2924 11 – – Meprobamat (INN)

2924 19 – – Andra

2924 21 – Ureiner och derivat av ureiner; salter
av sådana föreningar
2924 23 – – 2-Acetamidobensoesyra
(N-acetylantranilsyra) och salter av
2-acetamidobensoesyra

2924 24 – – Etinamat (INN)

2924 29 – – Andra

2925 Föreningar med karboximidfunktion
(inbegripet sackarin och dess
salter) och föreningar med iminofunktion:
– Imider och imidderivat; salter av
dessa föreningar:

2925 11 – – Sackarin och salter av sackarin

2925 19 – – Andra

2925 20 – Iminer och iminderivat; salter av
dessa föreningar

2926 Föreningar med nitrilfunktion:

2926 10 – Akrylnitril

2926 20 – 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid)

2926 30 – Fenproporex (INN) och salter av
fenproporex; metadon (INN) intermediärt
(4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan)

2926 90 – Andra slag

2927 Diazo-, azo- och azoxiföreningar

2928 Organiska derivat av hydrazin eller
hydroxylamin

2929 Föreningar med annan kvävefunktion:

2929 10 – Isocyanater

2929 90 – Andra slag

2930 Svavelorganiska föreningar:

2930 10 – Xantater (ditiokarbonater)

2930 20 – Tiokarbamater och ditiokarbamater

2930 30 – Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram

2930 40 – Metionin

2930 90 – Andra slag

2931 Andra organiska-oorganiska föreningar

2932 Heterocykliska föreningar med enbart
syre som heteroatom(er):
– Föreningar med en icke kondenserad
furanring (även
hydrogenerad) i sin struktur:

2932 11 – – Tetrahydrofuran

2932 12 – – 2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

2932 13 – – Furfurylalkohol och
tetrahydrofurfurylalkohol

2932 19 – – Andra
– Laktoner:

2932 21 – – Kumarin, metylkumariner och etylkumariner

2932 29 – – Andra laktoner
– Andra slag:

2932 91 – – Isosafrol

2932 92 – – 1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-on

2932 93 – – Piperonal

2932 94 – – Safrol

2932 95 – – Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer)

2932 99 – – Andra

2933 Heterocykliska föreningar med enbart
kväve som heteroatom(er):
– Föreningar med en icke kondenserad
pyrazolring (även
hydrogenerad) i sin struktur:

2933 11 – – Fenazon (antipyrin) och derivat av
fenazon

2933 19 – – Andra
– Föreningar med en icke kondenserad
imidazolring (även
hydrogenerad) i sin struktur:

2933 21 – – Hydantoin och derivat av hydantoin

2933 29 – – Andra
– Föreningar med en icke kondenserad
pyridinring (även
hydrogenerad) i sin struktur:

2933 31 – – Pyridin och salter av pyridin

2933 32 – – Piperidin och salter av piperidin

2933 33 – – Alfentanil (INN), anileridin (INN),
besitramid (INN), bromazepam (INN),
difenoxin (INN), difenoxylat (INN),
dipipanon (INN), fentanyl (INN),
ketobemidon (INN), metylfenidat (INN),
pentazocin (INN), petidin (INN), petidin
(INN) intermediärt A, fencyclidin (INN)
(PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN),
piritramid (INN), propiram (INN) och
trimeperidin (INN); salter av sådana
föreningar

2933 39 – – Andra

– Föreningar med ett kinolinringsystem
eller ett isokinolinringsystem (även
hydrogenerade) i sin struktur, inte
vidare kondenserade

2933 41 – – Levorfanol (INN) och salter av
levorfanol

2933 49 – – Andra

– Föreningar med en pyrimidinring (även
hydrogenerad) eller en piperazinring i
sin struktur:

2933 52 – – Malonylkarbamid (barbitursyra) och
salter av malonylkarbamid

2933 53 – – Allobarbital (INN), amobarbital (INN),
barbital (INN), butalbital (INN),
butobarbital, cyklobarbital (INN),
metylfenobarbital (INN), pentobarbital
(INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital
(INN), sekobarbital (INN) och vinylbital
(INN); salter av dessa föreningar

2933 54 – – Andra derivat av malonylurea
(barbitursyra); salter av dessa föreningar

2933 55 – – Loprazolam (INN), meklokvalon (INN),
metakvalon (INN) och zipeprol (INN);
salter av dessa föreningar

2933 59 – – Andra
– Föreningar med en icke kondenserad
triazinring (även
hydrogenerad) i sin struktur:

2933 61 – – Melamin

2933 69 – – Andra
– – Laktamer:

2933 71 – – 6-Hexanlaktam (?-kaprolaktam)

2933 72 – – Klobazam (INN) och metyprylon (INN)

2933 79 – – Andra

2933 91 – – Alprazolam (INN), kamazepam (INN),
klordiazepoxid (INN), klonazepam (INN),
klorazepat, delorazepam (INN), diazepam
(INN), estazolam (INN), etylloflazepat
(INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam
(INN), flurazepam (INN), halazepam (INN),
lorazepam (INN), lormetazepam (INN),
mazindol (INN), medazepam (INN),
midazolam (INN), nimetazepam (INN),
nitrazepam (INN), nordazepam (INN),
oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam
(INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN),
tetrazepam (INN) och triazolam (INN);
salter av dessa föreningar

2933 99 – – Andra slag

2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror,
även inte kemiskt definierade; andra
heterocykliska föreningar:

2934 10 – Föreningar med en icke kondenserad
tiazolring (även
hydrogenerad) i sin struktur

2934 20 – Föreningar med ett bensotiazolringsystem
(även hydrogenerat) i sin struktur, inte
vidare kondenserade

2934 30 – Föreningar med ett fentiazinringsystem
(även hydrogenerat) i sin struktur, inte
vidare kondenserade

– Andra slag:

2934 91 – – Aminorex (INN), brotizolam (INN),
klotiazepam (INN), kloxazolam (INN),
dextromoramid (INN), haloxazolam (INN),
ketazolam (INN), mesokarb (INN), oxazolam
(INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN),
fenmetrazin (INN) och sufentanil (INN);
salter av dessa föreningar

2934 99 – – Andra

2935 Sulfonamider

2936 Provitaminer och vitaminer, naturliga
eller syntetiskt
reproducerade (inbegripet naturliga
koncentrat), sådana derivat
av provitaminer eller vitaminer som
används främst som
vitaminer samt blandningar av dessa
ämnen med varandra, även i
lösning:

2936 10 – Provitaminer, oblandade
– Vitaminer och vitaminderivat, oblandade:

2936 21 – – Vitamin A och derivat av vitamin A

2936 22 – – Vitamin B1 och derivat av vitamin B1

2936 23 – – Vitamin B2 och derivat av vitamin B2

2936 24 – – D- och DL-pantotensyra (vitamin B3
och vitamin B5) samt
derivat av dessa vitaminer

2936 25 – – Vitamin B6 och derivat av vitamin B6

2936 26 – – Vitamin B12 och derivat av vitamin B12

2936 27 – – Vitamin C och derivat av vitamin C

2936 28 – – Vitamin E och derivat av vitamin E

2936 29 – – Andra vitaminer och vitaminderivat

2936 90 – Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat

2938 Glykosider, naturliga eller syntetiskt
reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat
av glykosider:

2938 10 – Rutin (rutosid) och rutinderivat

2938 90 – Andra slag

2939 Växtalkaloider, naturliga eller
syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra
derivat av växtalkaloider:

– Opiumalkaloider och derivat av sådana
alkaloider; salter av sådana ämnen:

2939 11 – – Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin
(INN), kodein, dihydrokodein (INN),
etylmorfin, etorfin (INN), heroin,
hydrokodon (INN), hydromorfon (INN),
morfin, nikomorfin (INN), oxykodon (INN),
oxymorfon (INN), folkodin (INN), tebakon
(INN) och tebain; salter av sådana ämnen

2939 19 – – Andra

2939 21 – – Kinin och salter av kinin

2939 29 – – Andra

2939 30 – Koffein och salter av koffein
– Efedriner och salter av efedriner:

2939 41 – – Efedrin och salter av efedrin

2939 42 – – Pseudoefedrin (INN) och salter av
pseudoefedrin

2939 43 – – Katin (INN) och salter av katin

2939 49 – – Andra

– Teofyllin och aminofyllin
(teofyllinetylendiamin) samt derivat av
dessa alkaloider; salter av sådana ämnen:

2939 51 – – Fenetyllin (INN) och salter av
fenetyllin

2939 59 – – Andra

2939 61 – – Ergometrin (INN) och salter av
ergometrin

2939 62 – – Ergotamin (INN) och salter av ergotamin

2939 63 – – Lysergsyra och salter av lysergsyra

2939 69 – – Andra

– Andra:

2939 91 – – Kokain, ekgonin, levometamfetamin,
metamfetamin (INN), metamfetaminracemat
(INN); salter, estrar och andra derivat
av sådana ämnen

2939 99 – – Andra

2940 Sockerarter, kemiskt rena, andra än
sackaros, laktos, maltos, glukos och
fruktos; sockeretrar, sockeracetaler
och sockerestrar samt salter av
sockeretrar, sockeracetaler eller
sockerestrar, andra än produkter enligt
nr 2937, 2938 och 2939

2942 Andra organiska föreningar

ur 3002 90 – Kulturer av mikroorganismer
(dock inte jäst)

3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller
kemiska:

3102 10 – Karbamid (urinämne), även löst i vatten
– Ammoniumsulfat; dubbelsalter och
blandningar av
ammoniumsulfat och ammoniumnitrat:

3102 21 – – Ammoniumsulfat

3102 29 – – Andra slag

3102 30 – Ammoniumnitrat, även löst i vatten

3102 40 – Blandningar av ammoniumnitrat med
kalciumkarbonat eller andra
oorganiska ämnen utan gödselverkan

3102 50 – Natriumnitrat

3102 60 – Dubbelsalter och blandningar av
kalciumnitrat och
ammoniumnitrat

3102 70 – Kalciumcyanamid

3102 80 – Blandningar av karbamid och
ammoniumnitrat, lösta i vatten
eller ammoniak

3102 90 – Andra slag, inbegripet blandningar
som inte omfattas av de
föregående undernumren

3103 Fosforgödselmedel, mineraliska eller
kemiska:

3103 10 – Superfosfater

3103 20 – Basisk slagg

3103 90 – Andra slag

3104 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska:

3104 10 – Karnallit, sylvinit och andra råa
naturliga kaliumsalter

3104 20 – Kaliumklorid

3104 30 – Kaliumsulfat

3104 90 – Andra slag

3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel
som innehåller två eller
tre av grundämnena kväve, fosfor och
kalium; andra gödselmedel;
varor enligt detta kapitel i
tablettform eller liknande former
eller i förpackningar med en bruttovikt
av högst 10 kg:

3105 10 – Varor enligt detta kapitel i
tablettform eller liknande
former eller i förpackningar med en
bruttovikt av högst 10 kg

3105 20 – Mineraliska eller kemiska gödselmedel
som innehåller både
kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel)

3105 30 – Diammoniumhydrogenortofosfat
(diammoniumfosfat)

3105 40 – Ammoniumdihydrogenortofosfat
(monoammonium- fosfat) och
blandningar av detta ämne med
diammoniumhydrogenortofosfat
(diammoniumfosfat)
– Andra mineraliska eller kemiska
gödselmedel som innehåller
både kväve och fosfor:

3105 51 – – Innehållande nitrater och fosfater

3105 59 – – Andra

3105 60 – Mineraliska eller kemiska gödselmedel
som innehåller både
fosfor och kalium

3105 90 – Andra slag

3201 Garvämnesextrakter av vegetabiliskt
ursprung; garvsyror
(tanniner) samt salter, etrar,
estrar och andra derivat av
garvsyror:

3201 10 – Kvebrachoextrakt

3201 20 – Mimosaextrakt (wattleextrakt)

3201 90 – Andra slag

3202 Syntetiska organiska garvämnen;
oorganiska garvämnen;
garvningspreparat, även innehållande
naturliga garvämnen;
enzymatiska garveripreparat:

3202 10 – Syntetiska organiska garvämnen

3202 90 – Andra slag

3203 Färgämnen av vegetabiliskt eller
animaliskt ursprung
(inbegripet färgämnesextrakter men
inte djurkol), även kemiskt
definierade; preparat enligt anm. A,
på basis av färgämnen av
vegetabiliskt eller animaliskt ursprung

3204 Syntetiska organiska färgämnen, även
kemiskt definierade;
preparat enligt anm. A, på basis av
syntetiska organiska
färgämnen; syntetiska organiska
produkter av sådana slag som
används som optiska vitmedel eller som
luminoforer, även
kemiskt definierade:
– Syntetiska organiska färgämnen
samt preparat enligt anm. A
till detta kapitel på basis av
sådana färgämnen:

3204 11 – – Dispersionsfärgämnen samt preparat
på basis av sådana
färgämnen

3204 12 – – Sura färgämnen, även metallkomplexa,
samt preparat på basis
av sådana färgämnen; betningsfärgämnen
samt preparat på basis
av sådana färgämnen

3204 13 – – Basiska färgämnen samt preparat
på basis av sådana färgämnen

3204 14 – – Direktfärgämnen samt preparat på
basis av sådana färgämnen

3204 15 – – Kypfärgämnen (inbegripet
kypfärgämnen som i förefintligt
skick är användbara som pigment) samt
preparat på basis av
sådana färgämnen

3204 16 – – Reaktivfärgämnen samt preparat på
basis av sådana färgämnen

3204 17 – – Pigment samt preparat på basis av
pigment

3204 19 – – Andra, inbegripet blandningar av
två eller flera färgämnen
enligt nr 3204 11-3204 19

3204 20 – Syntetiska organiska produkter av
sådana slag som används som
optiska vitmedel

3204 90 – Andra slag

3205 Substratpigment; preparat enligt anm. A,
på basis av substratpigment

3206 Andra färgämnen; preparat enligt anm. A,
som inte omfattas av
nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska
produkter av sådana slag
som används som luminoforer, även kemiskt
definierade:
– Pigment och preparat på basis av
titandioxid:

3206 11 – – Innehållande minst 80 viktprocent
titandioxid, beräknat på
torrsubstansen

3206 19 – – Andra

3206 20 – Pigment och preparat på basis av
kromföreningar

3206 30 – Pigment och preparat på basis av
kadmiumföreningar
– Andra färgämnen och preparat:

3206 41 – – Ultramarin och preparat på basis
av ultramarin

3206 42 – – Litopon och andra pigment och
preparat på basis av
zinksulfid

3206 43 – – Pigment och preparat på basis av
hexacyanoferrater
(ferrocyanider och ferricyanider)

3206 49 – – Andra

3206 50 – Oorganiska produkter av sådana slag
som används som
luminoforer

ur 3207 Beredda pigment, beredda opakmedel,
beredda färger, icke frittad emalj-
och glasyrmassa, engober, flytande
lysterfärger och liknande preparat
av sådana slag som används inom
keramik-, emaljerings- eller
glasindustrin:

3207 10 – Beredda pigment, beredda opakmedel,
beredda färger och
liknande preparat

3207 20 – Icke frittad emalj- och glasyrmassa,
engober och liknande
preparat

3207 30 – Flytande lysterfärger och liknande preparat

3208 Målningsfärger och lacker, även
opigmenterade, på basis av
syntetiska polymerer eller kemiskt
modifierade naturliga
polymerer, dispergerade eller lösta i
icke vattenhaltigt
medium; lösningar enligt anm. B:

3208 10 – På basis av polyestrar

3208 20 – På basis av akryl- eller vinylpolymerer

3208 90 – Andra slag

3209 Målningsfärger och lacker, även
opigmenterade, på basis av
syntetiska polymerer eller kemiskt
modifierade naturliga
polymerer, dispergerade eller lösta
i vattenhaltigt medium:

3209 10 – På basis av akryl- eller vinylpolymerer

3209 90 – Andra slag

3210 Andra målningsfärger och lacker, även
opigmenterade (inbegripet
kallvattenfärger); beredda
kallvattenfärger av sådana slag som
används för färgning av läder

3211 Beredda sickativ

ur 3212 Pigment (inbegripet pulver och fjäll
av metall) dispergerade i icke
vattenhaltigt medium, i flytande form
eller i pastaform, av sådana slag som
används vid tillverkning av målningsfärger;
färgämnen i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln:

3212 90 – Andra slag

3213 Konstnärsfärger, färger för skolbruk,
plakatfärger,
brytningsfärger, hobbyfärger
och liknande färger i form av
tabletter eller i tuber, burkar,
flaskor, skålar eller i
liknande former eller förpackningar:

3213 10 – Färger i satser

3213 90 – Andra slag

3214 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och
andra tätnings- och
utfyllningsmedel; spackelfärger;
icke eldfasta preparat för
ytbeläggning av fasader, innerväggar,
golv, innertak o.d.:

3214 10 – Fönsterkitt, ympvax, hartscement
och andra tätnings- och
utfyllningsmedel; spackelfärger

3214 90 – Andra slag

3215 Tryckfärger, bläck, tusch och liknande
färger, även
koncentrerade eller i fast form:
– Tryckfärger:

3215 11 – – Svarta

3215 19 – – Andra

3215 90 – Andra slag

ur 3302 Blandningar av luktämnen samt
blandningar (inbegripet
alkohollösningar) på basis av ett
eller flera luktämnen, av
sådana slag som används som råvaror
inom industrin:

3302 90 – Andra slag

ur 3307 Beredda rumsdesodoriseringsmedel, även
oparfymerade och även
med desinficerande egenskaper:
– Rumsparfymerings- och rumsdesodoriserings-
medel, inbegripet
luktgivande preparat som
används vid religiösa ceremonier:

3307 41 – – ’Agarbatti’ och andra luktgivande
preparat som verkar genom
bränning

3307 49 – – Andra

3307 90 – Andra slag

ur 3401 Tvål och såpa; organiska ytaktiva
produkter och preparat
avsedda att användas som tvål,
i form av stänger, kakor eller
gjutna stycken, även innehållande tvål:
– Tvål och organiska ytaktiva
produkter och preparat, i form av
stänger, kakor eller gjutna stycken
(ej för personligt bruk):

3401 19 – – För annat ändamål

3401 20 – Tvål och såpa i annan form (ej
för personligt bruk)

3402 Organiska ytaktiva ämnen (andra än
tvål och såpa); ytaktiva
preparat, tvättmedel (inbegripet
tvätthjälpmedel) och
rengöringsmedel, även innehållande
tvål eller såpa, andra än
sådana som omfattas av nr 3401:
– Organiska ytaktiva ämnen, även i
detaljhandelsförpackningar:

3402 11 – – Anjonaktiva

3402 12 – – Katjonaktiva

3402 13 – – Nonjonaktiva

3402 19 – – Andra

3402 20 – Ytaktiva preparat, tvättmedel
och rengöringsmedel, i
detaljhandelsförpackningar

3402 90 – Andra slag

3403 Beredda smörjmedel (inbegripet
sådana beredda skäroljor,
preparat för losstagning av
bultar och muttrar, rostskyddsmedel
och andra medel mot korrosion
samt formsläppmedel som är
baserade på smörjmedel) samt
preparat av sådana slag som
används för olje- eller
fettbehandling av textilmaterial,
läder, pälsskinn eller andra
material, med undantag av preparat
som innehåller som karaktärsgivande
beståndsdel minst 70
viktprocent oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa
mineral:
– Innehållande oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa
mineral:

3403 11 – – Preparat för behandling av
textilmaterial, läder, pälsskinn
eller andra material

3403 19 – – Andra
– Andra slag:

3403 91 – – Preparat för behandling av
textilmaterial, läder, pälsskinn
eller andra material

3403 99 – – Andra

3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

3404 10 – Av kemiskt modifierat montanvax

3404 20 – Av polyoxyeten (polyetenglykol)

3404 90 – Andra slag

3405 Puts- och polermedel för skodon,
möbler, golv, karosserier,
glas eller metall, skurpasta,
skurpulver och liknande preparat
(även i form av papper, vadd,
filt, bondad duk, porös plast
eller poröst gummi som impregnerats,
överdragits eller belagts
med sådana preparat), med undantag
av vaxer enligt nr 3404:

3405 10 – Puts- och polermedel och
liknande preparat för skodon eller
läder

3405 20 – Puts- och polermedel och
liknande preparat för trägolv,
trämöbler eller andra trävaror

3405 30 – Polermedel och liknande preparat
för karosserier, andra än
metallpolermedel

3405 40 – Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel

3405 90 – Andra slag

3407 Modelleringspastor, inbegripet
sådana som är avsedda för barn;
s.k. dentalvax samt avtrycksmassor
för dentalt bruk,
föreliggande i satser, i
detaljhandelsförpackningar eller i
form av plattor, hästskoformade
stycken, stänger e.d.; andra
preparat för dentalt bruk, på basis
av gips

ur 3501 Kasein, kaseinater och andra
kaseinderivat; kaseinlim:

3501 90 – Andra slag

ur 3502 Albuminer, albuminater och andra
albuminderivat:

3502 11 – Äggalbumin, torkat (olämpligt eller
avsett att göras olämpligt som
livsmedel)

3502 90 – Andra slag (olämpliga eller
avsedda att göras olämpliga som
livsmedel)

3503 Gelatin (inbegripet gelatinfolier
med kvadratisk eller
rektangulär form, även ytbehandlade
eller färgade) och
gelatinderivat; husbloss; annat
lim av animaliskt ursprung,
dock inte kaseinlim enligt nr 3501

3505 Dextrin och annan modifierad
stärkelse (t.ex. förklistrad eller
förestrad stärkelse); lim och
klister på basis av stärkelse,
dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10 – Dextrin och annan modifierad stärkelse

3505 20 – Lim och klister

3506 Lim och klister, beredda, inte
nämnda eller inbegripna någon
annanstans; produkter lämpliga för
användning som lim eller
klister, förpackade för försäljning i
detaljhandeln som lim
eller klister i förpackningar med
en nettovikt av högst 1 kg:

3506 10 – Produkter lämpliga för användning
som lim eller klister,
förpackade för försäljning i
detaljhandeln som lim eller
klister i förpackningar med en nettovikt
av högst 1 kg
– Andra slag:

3506 91 – – Lim och klister på basis av
polymerer enligt nr 3901-3913 eller
på gummi

3506 99 – – Andra

ur 3507 Enzymer; enzympreparat, inte
nämnda eller inbegripna någon
annanstans:

ur 3507 10 – Löpe och koncentrat av löpe
(dock inte ostlöpe)

3507 90 – Andra slag

3601 Krut

3602 Beredda sprängämnen, andra än krut

3606 Järncerium (ferrocerium) och andra
pyrofora legeringar i alla
former; varor av brännbara ämnen
enligt anm. C:

3606 10 – Flytande eller till vätska
förtätade gasformiga bränslen i
behållare av sådana slag som
används för fyllning av
cigarettändare eller liknande
tändare och som har en rymd av
högst 300 cm3

3606 90 – Andra slag

3707 Kemiska preparat för
fotografiskt bruk (andra än
lacker, lim,
klister och liknande preparat);
oblandade produkter för
fotografiskt bruk, föreliggande
i avdelade doser eller i
detaljhandelsförpackningar, i
bruksfärdigt skick:

3707 10 – Strålningskänsliga emulsioner

3707 90 – Andra slag

ur 3801 Konstgjord grafit; kolloidal och
halvkolloidal grafit; preparat
på basis av grafit eller annat kol,
i pastaform eller i form av
block, plattor eller andra halvfabrikat:

3801 10 – Konstgjord grafit

3801 20 – Kolloidal eller halvkolloidal grafit

3803 Tallolja (tallsyra), även raffinerad

3804 Avfallslut från tillverkning av
massa av ved, även
koncentrerad, avsockrad eller
kemiskt behandlad, inbegripet
ligninsulfonater men inte tallolja
enligt nr 3803

3805 Balsamterpentin, extraherad terpentin,
sulfatterpentin och
andra terpentinoljor, framställda
genom destillation eller
annan behandling av barrträ; rå
dipenten; sulfitterpentin och
annan rå para-cymen; ’pine oil’
innehållande ?- terpineol som
huvudbeståndsdel:

3805 10 – Balsamterpentin, extraherad
terpentin och sulfatterpentin

3805 20 – ”Pine oil”

3805 90 – Andra slag

3806 Kolofonium och hartssyror samt
derivat av dessa ämnen;
hartssprit och hartsoljor;
naturhartser modifierade genom
utsmältning:

3806 10 – Kolofonium och hartssyror

3806 20 – Salter av kolofonium, av
hartssyror eller av derivat av
kolofonium eller hartsyror, andra
än salter av
kolofoniumaddukter

3806 30 – Estrar bildade av hartssyror och
glycerol eller annan polyol

3806 90 – Andra slag

3807 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot;
rå metanol;
vegetabiliskt beck; bryggeriharts
och liknande preparat på
basis av kolofonium, hartssyror
eller vegetabiliskt beck

3808 Insekts-, svamp- och
ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande
medel, tillväxtreglerande medel för
växter, desinfektionsmedel,
bekämpningsmedel mot gnagare och
liknande produkter,
föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i
detaljhandeln eller som preparat
eller utformade artiklar
(t.ex. band, vekar och ljus,
preparerade med svavel, samt
flugpapper):

3808 10 – Insektsbekämpningsmedel

3808 20 – Svampbekämpningsmedel

3808 30 – Ogräsbekämpningsmedel,
groningshindrande medel samt
tillväxtreglerande medel för växter

3808 40 – Desinfektionsmedel

3808 90 – Andra

3809 Appreturmedel, preparat för
påskyndande av färgning eller för
fixering av färgämnen samt andra
produkter och preparat (t.ex.
glättmedel och betmedel), av
sådana slag som används inom
textil-, pappers- eller
läderindustrin eller inom liknande
industrier, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans:

3809 10 – På basis av stärkelse eller
stärkelseprodukter
– Andra slag:

3809 91 – – Av sådana slag som används
inom textilindustrin eller inom
liknande industrier

3809 92 – – Av sådana slag som används
inom pappersindustrin eller inom
liknande industrier

3809 93 – – Av sådana slag som används inom
läderindustrin eller inom
liknande industrier

3810 Betmedel för metaller;
flussmedel och andra preparat, utgörande
hjälpmedel vid lödning eller
svetsning; pulver och pastor för
lödning eller svetsning, bestående
av metall och andra ämnen;
preparat av sådana slag som
används för fyllning eller
beläggning av svetselektroder
eller svetstråd:

3810 10 – Betmedel för metaller; pulver
och pastor för lödning eller
svetsning, bestående av metall och
andra ämnen

3810 90 – Andra slag

3811 Preparat för motverkande av knackning,
oxidation, korrosion
eller hartsbildning,
viskositetsförbättrande preparat och andra
beredda tillsatsmedel för mineraloljor
(inbegripet bensin)
eller för andra vätskor som används
för samma ändamål som
mineraloljor:
– Preparat för motverkande av knackning:

3811 11 – – På basis av blyföreningar

3811 19 – – Andra
– Tillsatsmedel för smörjoljor:

3811 21 – – Innehållande oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa mineral

3811 29 – – Andra

3811 90 – Andra slag

3812 Beredda vulkningsacceleratorer;
sammansatta mjukningsmedel för
gummi eller plast, inte nämnda
eller inbegripna någon
annanstans; antioxidanter och
andra sammansatta
stabiliseringsmedel för gummi
eller plast:

3812 10 – Beredda vulkningsacceleratorer

3812 20 – Sammansatta mjukningsmedel
för gummi eller plast

3812 30 – Antioxidanter och andra
sammansatta stabiliseringsmedel för
gummi eller plast

3813 Preparat och laddningar till
brandsläckningsapparater;
brandsläckningsbomber

3814 Sammansatta organiska lösnings- och
spädningsmedel, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans;
beredda färg- eller
lackborttagningsmedel

3815 Reaktionsinitiatorer,
reaktionsacceleratorer samt beredda
katalysatorer, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans:
– Katalysatorer utfällda på en bärsubstans:

3815 11 – – Med nickel eller nickelföreningar
som aktiv beståndsdel

3815 12 – – Med ädel metall eller föreningar
av ädel metall som aktiv
beståndsdel

3815 19 – – Andra

3815 90 – Andra slag

3816 Eldfast cement, eldfast murbruk,
eldfast betong och liknande
eldfasta beredningar, andra än
produkter enligt nr 3801

3817 00 Blandningar av alkylbensener och
blandningar av alkylnaftalener,
andra än sådana som omfattas av
nr 2707 eller 2902

ur 3818 Kemiska grundämnen, dopade för
användning inom elektroniken, i
form av skivor, plattor eller
liknande former; kemiska
föreningar, dopade för användning
inom elektroniken (dock ej
kisel)

3819 Hydrauliska bromsvätskor och
andra beredda vätskor för
hydraulisk kraftöverföring,
inte innehållande oljor erhållna ur
petroleum eller ur bituminösa
mineral eller innehållande mindre
än 70 viktprocent sådana oljor

3820 Frysskyddsmedel och beredda
flytande avisningsmedel

3821 Beredda närsubstrat för odling av
mikroorganismer

3822 Reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk på underlag samt
beredda reagens för diagnostiskt bruk
eller laboratoriebruk, även utan
underlag, andra än sådana som omfattas
av nr 3002 eller 3006; certifierade
referensmaterial

3823 Tekniska enbasiska fettsyror;
sura oljor från raffinering;
tekniska fettalkoholer:
– Tekniska enbasiska fettsyror,
sura oljor från raffinering:

3823 11 – – Stearin

3823 12 – – Olein

3823 13 – – Tallfettsyra

3823 19 – – Andra

3823 70 – Tekniska fettalkoholer

3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller
gjutkärnor; kemiska produkter samt
preparat från kemiska eller närstående
industrier (inbegripet sådana som består
av blandningar av naturprodukter), inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 10 – Beredda bindemedel för gjutformar
eller gjutkärnor

3824 20 – Naftensyror, vattenolösliga salter
av naftensyror samt estrar
av naftensyror

3824 30 – Osintrade metallkarbider, blandade
med varandra eller med
metalliska bindemedel

3824 40 – Beredda tillsatsmedel för cement,
murbruk eller betong

3824 60 – Sorbitol, annan än sorbitol enligt
nr 2905 44
– Blandningar innehållande fullständigt
halogenerade derivat av
acykliska kolväten innehållande två
eller flera olika
halogener:

3824 71 – – Innehållande acykliska kolväten
fullständigt halogenerade
enbart med fluor och klor

3824 79 – – Andra

3824 90 – Andra

3901 Polymerer av eten, i obearbetad form:

3901 10 – Polyeten med en specifik vikt av
mindre än 0,94 (LD)

3901 20 – Polyeten med en specifik vikt av
minst 0,94 (HD)

3901 30 – Sampolymerer av eten och vinylacetat

3901 90 – Andra slag

3902 Polymerer av propen eller av andra
olefiner, i obearbetad form:

3902 10 – Polypropen

3902 20 – Polyisobuten

3902 30 – Sampolymerer med propen

3902 90 – Andra slag

3903 Polymerer av styren, i obearbetad form:
– Polystyren:

3903 11 – – Expanderbar

3903 19 – – Annan

3903 20 – Sampolymerer av styren och
akrylnitril (SAN)

3903 30 – Sampolymerer av akrylnitril,
butadien och styren (ABS)

3903 90 – Andra slag

3904 Polymerer av vinylklorid eller av
andra halogenerade olefiner,
i obearbetad form:

3904 10 – Polyvinylklorid, inte blandad
med andra ämnen
– Annan polyvinylklorid:

3904 21 – – Inte mjukgjord

3904 22 – – Mjukgjord

3904 30 – Sampolymerer av vinylklorid och
vinylacetat

3904 40 – Andra sampolymerer med vinylklorid

3904 50 – Polymerer av vinylidenklorid
– Fluorhaltiga polymerer:

3904 61 – – Polytetrafluoreten

3904 69 – – Andra

3904 90 – Andra slag

3905 Polymerer av vinylacetat eller av
andra vinylestrar, i
obearbetad form; andra vinylpolymerer
i obearbetad form:
– Polyvinylacetat:

3905 12 – – I vattendispersion

3905 19 – – Andra
– Sampolymerer av vinylacetat:

3905 21 – I vattendispersion

3905 29 – – Andra

3905 30 – Polyvinylalkoholer, även
innehållande ohydrolyserade
acetatgrupper
– Andra slag:

3905 91 – – Sampolymerer

3905 99- – – Andra

3906 Akrylpolymerer i obearbetad form:

3906 10 – Poly(metylmetakrylat)

3906 90 – Andra slag

3907 Polyacetaler, andra polyetrar
samt epoxihartser, i obearbetad
form; polykarbonater, alkydhartser,
polyallylestrar och andra
polyestrar, i obearbetad form:

3907 10 – Polyacetaler

3907 20 – Andra polyetrar

3907 30 – Epoxihartser

3907 40 – Polykarbonater

3907 50 – Alkydhartser

3907 60 – Poly(etentereftalat)

– Andra polyestrar:

3907 91 – – Omättade

3907 99 – – Andra

3908 Polyamider i obearbetad form:

3908 10 – Polyamid -6, -11, -12, -6,6,
-6,9, -6,10 eller -6,12

3908 90 – Andra slag

3909 Aminoplaster, fenoplaster och
polyuretaner, i obearbetad form:

3909 10 – Karbamidplaster; tiokarbamidplaster

3909 20 – Melaminplaster

3909 30 – Andra aminoplaster

3909 40 – Fenoplaster

3909 50 – Polyuretaner

3910 Silikoner i obearbetad form

3911 Petroleumhartser, kumaronindenhartser,
polyterpener,
polysulfider, polysulfoner
och andra produkter omnämnda i anm.
D, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans, i obearbetad
form:

3911 10 – Petroleumhartser, kumaron-, inden-
och kumaronindenhartser
samt polyterpener

3911 90 – Andra slag

3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat,
inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans, i
obearbetad form:
– Cellulosaacetater:

3912 11 – – Inte mjukgjorda

3912 12 – – Mjukgjorda

3912 20 – Cellulosanitrater (inbegripet kollodium)
– Cellulosaetrar:

3912 31 – Karboximetylcellulosa och salter
av detta ämne

3912 39 – – Andra

3912 90 – Andra slag

3913 Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra)
och modifierade naturliga
polymerer (t.ex. härdade proteiner
och kemiska derivat av
naturgummi), inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans, i
obearbetad form:

3913 10 – Alginsyra samt salter och estrar
av alginsyra

3913 90 – Andra slag

3914 Jonbytare på basis av polymerer
enligt nr 3901-3913, i
obearbetad form

3915 Avklipp och annat avfall av plast samt
plastskrot:

3915 10 – Av polymerer av eten

3915 20 – Av polymerer av styren

3915 30 – Av polymerer av vinylklorid

3915 90 – Av annan plast

4001 Naturgummi, balata, guttaperka,
guayulegummi, chiclegummi och
liknande naturliga produkter,
i obearbetad form eller i form av
plattor, duk eller remsor:

4001 10 – Naturgummilatex, även förvulkad
– Naturgummi i annan form:

4001 21 – – Rökt arkgummi

4001 22 – – Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR)

4001 29 – – Annat

4001 30 – Balata, guttaperka, guayulegummi,
chiclegummi och liknande
naturliga produkter

4002 Syntetgummi samt faktis framställd
av oljor, i obearbetad form
eller i form av plattor, duk eller
remsor; blandningar av
produkter enligt nr 4001 med
produkter enligt nr 4002, i
obearbetad form eller i form av
plattor, duk eller remsor:

– Styren-butadiengummi (SBR);
karboxylstyren-butadiengummi (XSBR):

4002 11 – – I form av latex

4002 19 – – I annan form

4002 20 – Butadiengummi (BR)
– Isobuten-isoprengummi (IIR);
halogenerat isobuten-isoprengummi
(CIIR och BIIR)

4002 31 – – Isobuten-isoprengummi (IIR)

4002 39 – – Annat
– Kloroprengummi (CR):

4002 41 – – I form av latex

4002 49 – – I annan form
– Nitril-butadiengummi (NBR):

4002 51 – – I form av latex

4002 59 – – I annan form

4002 60 – Isoprengummi (IR)

4002 70 – Etenpropengummi (EPDM)

4002 80 – Blandningar av produkter enligt
nr 4001 med produkter enligt
nr 4002
– Andra slag:

4002 91 – – I form av latex

4002 99 – – I annan form

ur 4005 Ovulkat gummi med inblandning av
tillsatsämnen, i obearbetad
form eller i form av plattor,
duk eller remsor:

4005 10 – Med inblandning av kimrök eller
kiseldioxid

4005 20 – Lösningar; dispersioner, andra än
dispersioner enligt nr 4005 10
– Andra slag:

4005 99 – – Andra

ur 6806 Slaggull, stenull och liknande
mineralull; expanderad
vermikulit, expanderade leror,
skumslagg och liknande
expanderade mineraliska material;
blandningar och varor av
värmeisolerande, ljudisolerande
eller ljudabsorberande
mineraliska material, andra än
sådana som omfattas av nr 6811
eller 6812 eller kap. 69:

6806 10 – Slaggull, stenull och liknande
mineralull (även blandade med
varandra) i lös form eller i form
av skivor eller rullar

6812 90 – Bearbetade asbestfibrer;
blandningar på basis av asbest eller
på basis av asbest och magnesiumkarbonat

ur 7019 Glasfibrer (inbegripet glasull) och
varor av glasfibrer (t.ex.
garn och vävnader):

– Förgarn (slivers), roving och andra
fiberknippen, även huggna:

7019 11 – – Huggna fibrer i längder om högst 50 mm

7019 12 – – Roving

7019 19 – – Andra

7502 Nickel i obearbetad form:

7502 10 – Olegerad nickel

7502 20 – Nickellegeringar

7503 Avfall och skrot av nickel

7504 Pulver och fjäll av nickel

7804 20 – Pulver och fjäll av bly

7903 Stoft, pulver och fjäll av zink:

7903 10 – Zinkstoft

7903 90 – Andra slag

ur 8107 Kadmium och varor av kadmium,
inbegripet avfall och skrot:

8107 20 – Kadmium i obearbetad form; pulver

8107 30 – Avfall och skrot
Förordning (2001:882).

Anm. A
Nr 3203, 3204, 3205 och 3206 skall också tillämpas för preparat
på basis av färgämnen (inbegripet, vad gäller nr 3206, pigment
enligt nr 2530 eller kap. 28 samt fjäll och pulver av metall),
av sådana slag som används för att färga alla slags material
eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av
färgberedningar. Dessa nummer skall emellertid inte tillämpas
för pigment som är dispergerade i annat medium än vatten, när
dispersionerna föreligger i flytande form eller i pastaform och
är av sådana slag som används vid tillverkning av
målningsfärger (nr 3212), och inte heller för andra preparat
enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215.

Anm. B
Nr 3208 tillämpas också för lösningar (andra än kollodium) av
produkter nämnda i nr 3901-3913 i flyktiga organiska
lösningsmedel, när lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av
lösningens vikt.

Anm. C
Med varor av brännbara ämnen i nr 3606 avses endast

a) metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen
föreliggande i former (t.ex. tabletter, stavar eller liknande
former) för användning som bränsle; bränslen på basis av
alkohol och liknande beredda bränslen i fast form eller i
pastaform,

b) flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i
behållare av sådana slag som används för påfyllning av
cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av
högst 300 cm3,

c) tjärfacklor, braständare o.d.

Anm. D
Nr 3901-3911 skall endast tillämpas för varor som framställts
genom kemisk
syntes och som motsvarar någon av följande beskrivningar:

a) Flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60
volymprocent destillat vid 300 oC, omräknat till 1013 millibar
vid destillation under reducerat tryck (nr 3901 och 3902).

b) Lågpolymeriserade hartser av kumaronindentyp (nr 3911).

c) Andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5
monomera enheter.

d) Silikoner (nr 3910).

e) Resoler (nr 3909) och andra prepolymerer.

Anm. E
Med obearbetad form i nr 3901-3914 avses endast produkter i
följande former:

a) Vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och
suspensioner) och lösningar.

b) Block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet
press- och sprutmassor), korn,
flingor o.d.