Förordning (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

SFS nr
1998:942
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:3
Upphävd
2010-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1408

1 § Enligt denna förordning ska avgift betalas för
Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om kemiska
produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap.
miljöbalken.

Ytterligare bestämmelser om avgifter för Kemikalieinspektionens
verksamhet finns i förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2008:254).

Kemikalieavgifter

2 § Kemikalieavgifter tas ut som årsavgift och produktavgift.
Avgifterna ska betalas årligen för kalenderår av den som
yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in sammanlagt
ett ton eller mer av sådana kemiska produkter som enligt
förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska
organismer ska vara anmälda till produktregistret.

Om Kemikalieinspektionen med stöd av förordningen om kemiska
produkter och biotekniska organismer i det enskilda fallet har
beslutat att anmälan till produktregistret ska göras av en
handelsagent i stället för av den som tillverkar produkterna
eller för in produkterna till Sverige, ska handelsagenten
betala avgifterna.

Kemikalieavgift enligt första stycket ska inte tas ut av den
som för produkten betalar årsavgift enligt 6 eller 7 §.
Förordning (2008:254).

3 § Kemikalieavgiften skall betalas preliminärt och slutligt.

Den preliminära avgiften beräknas med ledning av uppgifterna i
produktregistret föregående år eller en preliminärdeklaration
från den avgiftsskyldige. Från den slutliga avgiften skall det
belopp som har betalats preliminärt räknas av.

4 § Årsavgiften tas ut för den sammanlagda mängden
anmälningspliktiga kemiska produkter enligt följande:

Kvantitet i ton Årsavgift i kronor

1-4 1 300
5-9 4 000
10-49 8 000
50-99 13 000
100-999 20 000
1 000-4 999 30 000
5 000-9 999 40 000
10 000-49 999 50 000
50 000-99 999 60 000
100 000 eller mer 75 000

5 § Produktavgiften skall fastställas till ett genomsnittsvärde
som beror på antalet anmälningspliktiga produkter.

Avgiften för en produkt beräknas enligt följande formel:

startvärde – slutvärde
———————- + slutvärde
kn

Startvärdet är 1 000 kronor och slutvärdet är 350 kronor.

n är antalet anmälningspliktiga produkter, varav produkter som
har samma funktion och kemiska sammansättning eller anmäls
under en gemensam beteckning räknas som en produkt.

k är värdet 1,003.

Avgifter för godkännande av och tillsyn över växtskyddsmedel
och biocidprodukter

6 § För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om
kemiska bekämpningsmedel enligt förordningen (2006:1010) om
växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter
skall ansökningsavgift och årsavgift betalas enligt följande:

Ärendeslag Ansökningsavgift:

kronor

1. Vid ansökan om godkännande,
a) för varje produkt 10 000

b) för varje verksamt ämne som
inte ingår 30 000
i annan godkänd produkt

2. Vid ansökan om villkorsändring
a) som avser namn, förpacknings-
storlek 1 000
eller icke verksamt ämne
b) i övrigt 5 000

3. Vid ansökan om fortsatt godkännande 6 000

4. Vid ansökan om undantag 3 000

Årsavgift skall betalas för varje godkänd produkt. Avgiften
uppgår per kalenderår till 2,6 procent av värdet av
försäljningen av produkten året före det år avgiften avser,
dock högst 200 000 kronor. Lägsta årsavgift är 2 000 kronor.

Ansökningsavgift skall betalas av sökanden. Årsavgift skall
betalas av den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt eller
av den som har trätt i dennes ställe. Förordning (2006:1042).

7 § För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om
biologiska bekämpningsmedel enligt förordningen (2006:1010) om
växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter
skall ansökningsavgift och årsavgift betalas enligt följande:

Ärendeslag Ansökningsavgift:

kronor

1. Ansökan om godkännande som avser
a) mikroorganismer
– för varje bekämpningsmedel 5 000
– för varje verksam organism som inte 15 000
ingår i annat godkänt bekämpnings-
medel
b) genmodifierade organismer
– för varje verksam organism som inte 23 000
ingår i annat godkänt bekämpnings-
medel
c) nematoder, insekter, spindeldjur
– för varje bekämpningsmedel 3 000
– för varje verksam organism som inte 8 000
ingår i annat godkänt bekämpnings-
medel

2. Ansökan om villkorsändring
– som avser bekämpningsmedlets namn 1 000
eller förpackningsstorlek
– i övrigt 2 000

3. Ansökan om fortsatt godkännande
som avser
a) mikroorganismer 3 000
b) genmodifierade mikroorganismer 4 500
c) nematoder, insekter, spindeldjur 1 500

4. Ansökan om undantag som avser
a) mikroorganismer 1 500
b) genmodifierade mikroorganismer 2 000
c) nematoder, insekter, spindeldjur 1 000

Årsavgift skall betalas för varje godkänd produkt. Avgiften
uppgår per kalenderår till 1,8 procent av värdet av
försäljningen av produkten året före det år avgiften avser,
dock högst 200 000 kronor. Lägsta årsavgift är 2 000 kronor.

Ansökningsavgift skall betalas av sökanden. Årsavgift skall
betalas av den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt eller
av den som har trätt i dennes ställe. Förordning (2006:1042).

7 a § En avgift ska också betalas för den administrativa
hantering och utvärdering som krävs i samband med prövningen av
en ansökan om godkännande enligt 6 eller 7 § som avser ett
bekämpningsmedel som innehåller ett verksamt ämne som är
upptaget i bilaga 1 till rådets direktiv 91/414/EEG av den 15
juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden,
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/108/EG, eller
bilaga I eller IA till Europaparlamentets och rådets direktiv
98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av
biocidprodukter på marknaden, senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2008/86/EG, och sökanden inte har tillstånd att
åberopa den dokumentation som låg till grund för upptagandet i
bilagan.

Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas
som en slutlig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av
ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift
finns i 8 j §. Förordning (2008:1408).

7 b § I ett ansökningsärende som avses i 7 a § uppgår
ansökningsavgiften för varje akt med dokumentation

1. till 1 100 000 kronor, om ansökan avser ett växtskyddsmedel
innehållande ett kemiskt ämne eller en mikroorganism som är
upptagen i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG,

2. till 850 000 kronor, om ansökan avser en biocidprodukt
innehållande ett kemiskt ämne eller en mikroorganism som är
upptagen i bilaga I eller IA till direktiv 98/8/EG.
Förordning (2008:1408).

Särskilda avgifter för prövning av verksamma ämnen i
växtskyddsmedel

8 § En avgift ska betalas för

1. den administrativa hantering och utvärdering som krävs i
samband med en ansökan om att ett verksamt ämne ska tas upp i
bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG och i samband med en ansökan
om förlängning av ett beslut om sådant upptagande, och

2. den ytterligare utvärdering som krävs efter det att ett ämne
upptagits i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG med anledning av
förfarandet enligt kommissionens förordning (EG) nr 1095/2007
av den 20 september 2007 om ändring av förordning (EG) nr
1490/2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter för den
tredje etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i
rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förordning (EG) nr
451/2000 samt om ändring av förordning (EG) nr 2229/2004 om
ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i
det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv
91/414/EEG.

Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas
som en slutlig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av
ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift
finns i 8 j §. Förordning (2008:1408).

8 a § I ett ärende som avses i 8 § uppgår ansökningsavgiften

1. till 6 750 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser ett kemiskt ämne,

2. till 4 500 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser ett kemiskt ämne och inte är en sådan gemensam
ansökan som avses i 1,

3. till 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser en mikroorganism, och

4. till 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser en mikroorganism och inte är en sådan gemensam
ansökan som avses i 3. Förordning (2008:1408).

Särskilda avgifter för prövning av verksamma ämnen i
biocidprodukter

8 b § En avgift ska betalas för den administrativa hantering
och utvärdering som krävs i samband med en ansökan om att ett
verksamt ämne eller ytterligare en produkttyp ska tas upp i
bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG och i samband med
en ansökan om förlängning av ett beslut om sådant upptagande.

Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas
som en slutlig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av
ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift
finns i 8 j §. Förordning (2008:1408).

8 c § I ett ansökningsärende som avses i 8 b § uppgår
ansökningsavgiften

1. till 5 700 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser att ett kemiskt ämne ska tas upp i bilaga I eller IA,

2. till 3 800 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser att ett kemiskt ämne ska tas upp i bilaga I eller
IA och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1,

3. till 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser att en mikroorganism ska tas upp i bilaga I eller IA,

4. till 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser att en mikroorganism ska tas upp i bilaga I eller
IA och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 3,

5. till 420 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser att ett ämne ska tas upp i bilaga IB, och

6. till 280 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser att ett ämne ska tas upp i bilaga IB och inte är
en sådan gemensam ansökan som avses i 5.
Förordning (2008:1408).

Särskild avgift för prövning efter att ett verksamt ämne har
tagits upp i en bilaga

8 d § En avgift ska betalas för den administrativa hantering
och utvärdering som följer av ett beslut om upptagande i bilaga
1 till direktiv 91/414/EG eller i bilaga I, IA eller IB till
direktiv 98/8/EEG av ett verksamt ämne för vilket Sverige varit
rapporterande medlemsland. Avgiften ska betalas av sökanden
eller den som trätt i sökandens ställe.

Avgiften uppgår för varje akt till 1 000 000 kronor. Den ska
betalas på samma sätt som en ansökningsavgift innan
handläggningen påbörjas och fastställas som en slutlig
prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift
och fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 j §.
Förordning (2008:1408).

Särskild avgift för prövning av ändrade villkor för verksamma
ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter

8 e § En ansökningsavgift ska betalas för den administrativa
hantering och utvärdering som krävs i samband med en ansökan om
en ändring av villkoren för upptagandet i bilaga 1 till
direktiv 91/414/EEG eller bilaga I, IA eller IB till direktiv
98/8 EG.

Ansökningsavgiften uppgår till 200 000 kronor.

Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift finns i 8 j §.
Förordning (2008:1408).

Särskilda avgifter vid samrapportering om verksamma ämnen i
växtskyddsmedel och biocidprodukter

8 f § En avgift ska betalas för den administrativa hantering
och utvärdering som krävs i samband med att
Kemikalieinspektionen utför de uppgifter som åligger Sverige i
egenskap av samrapporterande medlemsstat enligt direktiven
91/414/EEG eller 98/8/EG eller deras följdförordningar vid
ansökan om att ett verksamt ämne eller ytterligare en
produkttyp ska tas upp eller en ansökan om förlängning av ett
beslut att ta upp ett ämne i en bilaga till något av
direktiven.

Avgiften ska betalas som en ansökningsavgift och fastställas
som en slutlig prövningsavgift. Bestämmelser om betalning av
ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift
finns i 8 j §. Förordning (2008:1408).

8 g § I ett ärende som avses i 8 f § och avser ett verksamt
ämne i ett växtskyddsmedel uppgår ansökningsavgiften, om annat
inte följer av 8 i §, till ett belopp som står i proportion
till den arbetsfördelning som har överenskommits med den
rapporterande medlemsstaten, dock högst

1. till 3 375 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser ett kemiskt ämne,

2. till 2 250 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan
gemensam ansökan som avses i 1,

3. till 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser en mikroorganism, och

4. till 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan
gemensam ansökan som avses i 3. Förordning (2008:1408).

8 h § I ett ärende som avses i 8 f § och avser ett verksamt
ämne i en biocidprodukt uppgår ansökningsavgiften, om annat
inte följer av 8 i §, till ett belopp som står i proportion
till den arbetsfördelning som har överenskommits med den
rapporterande medlemsstaten, dock högst

1. till 2 850 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser ett kemiskt ämne,

2. till 1 900 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan
gemensam ansökan som avses i 1,

3. till 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med
dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och
avser en mikroorganism,

4. till 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan
gemensam ansökan som avses i 3. Förordning (2008:1408).

8 i § Om Kemikalieinspektionens handläggning endast omfattar
tiden efter det att den rapporterande medlemsstaten har lämnat
sin utvärdering till Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet (EFSA) uppgår ansökningsavgiften till
700 000 kronor i stället för det som sägs i 8 g och 8 h §§.
Förordning (2008:1408).

Betalning av ansökningsavgift och fastställande av slutlig
prövningsavgift

8 j § En ansökningsavgift enligt 7 a-8 i §§ ska betalas när
ärendet inleds eller vid de senare tidpunkter som
Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet bestämmer.

När ärendet är slutligt avgjort, ska Kemikalieinspektionen
fastställa den slutliga prövningsavgiften. Prövningsavgiften
ska motsvara kostnaderna för hanteringen och utvärderingen, men
får inte överstiga ansökningsavgiften. I sitt beslut om att
fastställa prövningsavgiften ska Kemikalieinspektionen redovisa
kostnaderna och ange hur de har beräknats. Om
ansökningsavgiften är större än prövningsavgiften, ska
Kemikalieinspektionen återbetala mellanskillnaden till
sökanden. Förordning (2008:1408).

9 § Årsavgift enligt 6-7 §§ skall betalas för varje kalenderår
från och med året efter året då beslut om godkännande
meddelades till och med det år då ett sådant beslut upphör att
gälla.

Årsavgift skall betalas senast den 31 mars det år som avgiften
avser.

10 § Den som innehar godkännandet av ett bekämpningsmedel skall
betala kostnaderna för en sådan undersökning som
Kemikalieinspektionen har låtit göra för att kontrollera
medlets sammansättning.

Avgifter för prövning i övriga fall

11 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avgift
för

1. prövning av ärenden om undantag enligt artikel 5 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av
den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel, och

2. prövning av ärenden enligt förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och
utförsel av kemiska produkter när det gäller det ansvarsområde
för tillsyn som Kemikalieinspektionen har enligt förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2008:254).

Gemensamma bestämmelser

12 § För avgifter enligt denna förordning gäller bestämmelserna
i 9-12 §§ avgiftsförordningen (1992:191) om inte annat är
föreskrivet.

Annan avgift än årsavgift för bekämpningsmedel och
ansökningsavgift skall betalas efter debitering av
Kemikalieinspektionen.

I avgiftsförordningen finns bestämmelser om redovisning av
avgifter.

13 § Den som enligt denna förordning är skyldig att betala
avgift skall till Kemikalieinspektionen lämna de uppgifter som
behövs för att avgiftens storlek skall kunna bestämmas.

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om
uppgiftsskyldighetens omfattning.

14 § Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

15 § Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i
det enskilda fallet besluta att avgift enligt denna förordning
skall sättas ned eller efterskänkas.

16 § Beslut om betalning av kemikalieavgifter får verkställas
enligt utsökningsbalken.

17 § Kemikalieinspektionen får bestämma att dess beslut om
avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

18 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 §
miljöbalken.

Övergångsbestämmelser

1998:942

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:216) om
kemikalieavgifter. Den förordningen gäller dock fortfarande i
fråga om avgifter som inte har slutdebiterats när denna
förordning träder i kraft.

3. I fråga om överklagande av beslut om avgift som har
meddelats före ikraftträdandet av denna förordning gäller äldre
bestämmelser.

4. Bestämmelser om fortsatt giltighet av föreskrifter som har
meddelats med stöd av en lag som upphävs genom miljöbalken
finns i 4 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

2005:31

1. Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2005.

2. Äldre föreskrifter tillämpas på ärenden som kommit in till
Kemikalieinspektionen före den 10 mars 2005.

2008:1408

1. Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2009.

2. Äldre bestämmelser ska tillämpas på ärenden som har kommit
in till Kemikalieinspektionen före den 2 februari 2009.