Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

SFS nr
1998:944
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:231

1 § Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om
förbud mot eller andra restriktioner för hantering av

1. kadmium,

2. klorerade lösningsmedel,

3. kvicksilver,

4. kadmium och kvicksilver i batterier,

5. tungmetaller i förpackningar,

6. ammunition som innehåller bly,

7. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och

8. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och
varor.

Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i
fråga om 3, 5-11, 11 c-14 och 14 b-20 a §§ samt i övrigt med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska
organismer som omfattas av läkemedelslagen (1992:859),
livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och
animaliska produkter. Förordning (2012:862).

2 § Har upphävts genom förordning (2009:654).

Kadmium

3 § Gödselmedel hänförliga till tulltaxenummer 25.10, 28.09,
28.35, 31.03 eller 31.05 som innehåller högre halt kadmium än
100 gram per ton fosfor får inte saluföras eller överlåtas.

Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens
från förbudet i första stycket, om det finns särskilda skäl.
Förordning (2009:654).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:654).

4 a § Har upphävts genom förordning (2008:255).

4 b § Har upphävts genom förordning (2008:255).

4 c § Har upphävts genom förordning (2008:255).

Klorerade lösningsmedel

5 § Kemiska produkter som helt eller delvis består av
metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen får
inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för
enskilt bruk.

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att
varor som innehåller metylenklorid, trikloretylen eller
tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till
konsumenter för enskilt bruk.

Förbudet mot metylenklorid gäller endast om ett
motsvarande förbud inte redan följer av punkt 59.1 i
bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning
(EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG
och 2000/21/EG. Förordning (2010:1145).

6 § Kemiska produkter som helt eller delvis består av
metylenklorid eller trikloretylen får inte saluhållas,
överlåtas eller användas yrkesmässigt.

I fråga om metylenklorid som färgborttagningsmedel

1. gäller förbudet mot saluhållande och överlåtelse endast
om ett motsvarande förbud mot utsläppande på marknaden
inte redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till
förordning (EG) nr 1907/2006, och

2. gäller förbudet mot användning inte sådan användning
som är tillåten enligt punkt 59.4 i bilaga XVII till
förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2010:1145).

7 § Kemikalieinspektionen får i fråga om förbuden i 5 §
första stycket och 6 § första stycket

1. meddela föreskrifter om sådana undantag som det finns
särskilda skäl för, och

2. i det enskilda fallet ge dispens, om det finns
synnerliga skäl.

Undantag och dispenser får inte avse sådan användning
eller sådant utsläppande på marknaden av metylenklorid som
färgborttagningsmedel som avses i punkt 59.2 i bilaga XVII
till förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2010:1145).

Kvicksilver

8 § Med kvicksilver avses i denna förordning kvicksilver och
kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver används
eller har tillsatts.

Med varor som innehåller kvicksilver avses i denna förordning
varor och utrustning där kvicksilver används eller har
tillsatts. Förordning (2009:14).

9 § Kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden
eller användas i Sverige.

Varor som innehåller kvicksilver får inte släppas ut på den
svenska marknaden.

I artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för
metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och
kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt
kvicksilver finns bestämmelser om att export från unionen är
förbjuden. Kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver
får inte heller i andra fall yrkesmässigt föras ut från
Sverige. Förordning (2012:370).

10 § Förbuden i 9 § gäller inte

1. kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller
malmkoncentrat,

2. batterier som omfattas av 11 c §,

3. förpackningar och förpackningskomponenter som omfattas av
12 och 14 §§,

4. motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas
av bestämmelserna om typgodkännande i fordonsförordningen
(2009:21),

5. lätta lastbilar och andra personbilar än EU-typgodkända
personbilar som omfattas av 2 § förordningen (2003:208) om
förbud mot vissa metaller i bilar,

6. produkter för in vitro-diagnostik som omfattas av lagen
(1993:584) om medicintekniska produkter,

7. yrkesmässig utförsel av amalgam för dentalt bruk som
omfattas av lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, om
utförseln sker till ett annat land i Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

8. humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som
omfattas av läkemedelslagen (1992:859) och av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av
den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för
godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en
europeisk läkemedelsmyndighet,

9. inom de användningsområden som avses i bilaga XVII
punkterna 18 och 18 a i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG, om det är fråga om användning inom
vetenskaplig forskning och utveckling eller utsläppande på
marknaden för sådan användning,

10. yrkesmässig utförsel eller införsel av

a) varor i samband med reparation eller kalibrering
utomlands,

b) militär utrustning i samband med övning, utbildning eller
internationell verksamhet, eller

c) reservdelar och andra komponenter för reparation och
underhåll av utrustning för ett specifikt militärt ändamål,
eller

11. kvicksilverhaltigt avfall som förs ut från Sverige för
återvinning eller bortskaffande. Förordning (2012:370).

10 a § Har upphävts genom förordning (2009:654).

11 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om
undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden
i 9 §, om undantaget eller dispensen inte innebär något
påtagligt bidrag till att människor eller miljön exponeras
för kvicksilver och

1. användningen tillgodoser ett väsentligt allmänt behov och
några andra alternativ inte finns tillgängliga på marknaden,
eller

2. det finns särskilda skäl.

En föreskrift eller dispens enligt första stycket får inte
utformas så att den strider mot sådana förbud mot
diskriminering som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen.

Föreskrifter om undantag och dispenser får inte avse hantering
som är förbjuden enligt förordningen (EG) nr 1102/2008.
Förordning (2012:370).

kemiska produkter i batterier

11 a § Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna
förordning detsamma som i förordningen (2005:209) om
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Med batterier och bärbara batterier avses i denna förordning
detsamma som i förordningen (2008:834) om producentansvar för
batterier.

Med batterier av knappcellstyp avses i denna förordning små
runda bärbara batterier med större diameter än höjd och som
används i hörapparater, i klockor, i små bärbara apparater, som
reservkraft eller för andra särskilda ändamål.
Förordning (2009:54).

11 b § Har upphävts genom förordning (2012:862).

11 c § Det är förbjudet att yrkesmässigt saluföra, överlåta
eller till Sverige föra in

1. batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent
kvicksilver, och

2. bärbara batterier som innehåller mer än 0,002 viktprocent
kadmium.

Förbuden gäller även batterier som är inbyggda i elektriska och
elektroniska produkter. Förordning (2008:837).

11 d § Har upphävts genom förordning (2012:862).

11 e § Förbudet i 11 c § första stycket 1 gäller inte batterier
av knappcellstyp som innehåller högst 2 viktprocent
kvicksilver.

Förbudet i 11 c § första stycket 2 gäller inte bärbara
batterier som är avsedda att användas i

1. nöd- och alarmsystem inbegripet nödbelysningssystem,

2. medicinsk utrustning, eller

3. sladdlösa bärbara apparater som är avsedda för underhålls-,
bygg- eller anläggningsverksamhet eller trädgårdsarbete
(elektroniska handverktyg). Förordning (2008:837).

11 f § Har upphävts genom förordning (2012:862).

Tungmetaller i förpackningsmaterial

12 § Förpackningar och förpackningskomponenter får inte
tillverkas, saluföras eller överlåtas om summan av
koncentrationerna av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom
överstiger följande värden:

1. 600 µg/g,

2. 250 µg/g efter den 30 juni 1999,

3. 100 µg/g efter den 30 juni 2001.

Beträffande användning av kadmiumämne för ytbehandling eller
som stabilisator eller som färgämne finns särskilda
bestämmelser i 3 och 4 §§.

Första stycket gäller inte förpackningar som varit i bruk före
den 31 december 1994.

13 § Bestämmelserna i 12 § gäller inte förpackningar eller
förpackningskomponenter som uteslutande är framställda av
sådant blykristallglas som avses i rådets direktiv 69/493/EEG
av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om kristallglas2, senast ändrat genom rådets
beslut av den 1 januari 19733.

14 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om
undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från 12 §,
i den utsträckning det behövs för att följa de beslut som
Europeiska kommissionen har fattat enligt artikel 11 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20
december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall,
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 219/2009. Förordning (2010:1188).

Ammunition som innehåller bly

14 a § I denna förordning avses med

ammunition: patroner laddade med hagel eller med kula,

våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära
under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån
tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna, och

jaktstigsskytte: skytte mot målfigurer i terräng.
Förordning (2007:988).

14 b § Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas

1. vid skytte som inte är jakt,

2. vid jakt på våtmarker, eller

3. vid jakt över grunda delar av öppet vatten.
Förordning (2007:988).

14 c § Om det med hänsyn till syftet eller säkerheten vid
användningen inte finns något godtagbart blyfritt
ammunitionsalternativ, får hagel som innehåller bly trots
förbudet i 14 b § 1 användas vid

1. provskjutning,

2. jaktstigsskytte, och

3. prov avseende jägarexamen för godkänd provledare.
Förordning (2007:988).

14 d § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

1. undantag från förbudet i 14 b § 1 för

a) historiskt skytte, och

b) skytte i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap och skeet, om
Internationella sportskyttefederationens regler inte ger
utrymme för användning av blyfri ammunition i dessa grenar,

2. verkställigheten av 14 b § 3, och

3. i fråga om andra än Försvarsmakten och Försvarets
materielverk, åtgärder som ska vidtas på skjutbanor och
skjutfält där ammunition som innehåller bly används så att
blyet inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön. Förordning (2007:988).

Rengöringsmedel som innehåller fosfater

14 e § Har upphävts genom förordning (2013:503).

14 f § Maskindiskmedel som innehåller fosfater får inte
saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk,
om den totala fosforhalten i medlet överstiger 0,5
viktprocent. Förordning (2010:267).

Vissa andra hälso- och miljöfarliga produkter och varor

15 § Följande kemiska produkter eller varor får inte saluhållas
eller överlåtas:

1. tändstickor i vars tändmassa ingår vit eller gul fosfor,

2. varor för rensning av avlopp, om varan innehåller syra till
en halt som överstiger tio viktprocent eller bas (lut) i
flytande form till en halt som överstiger två viktprocent,

3. motorkylarvätska, spolarvätska eller andra bilvårdsmedel som
innehåller metanol, såvida medlet inte samtidigt innehåller
etanol och metanolhalten uppgår till högst fem viktprocent av
mängden etanol.

15 a § Har upphävts genom förordning (2012:339).

15 b § Har upphävts genom förordning (2012:339).

15 c § Har upphävts genom förordning (2012:339).

16 § Varor av följande slag får inte saluhållas eller
överlåtas, om de innehåller eller har behandlats med en kemisk
produkt och därigenom kan befaras medföra skada på människor:

1. sjukvårds- och sanitetsartiklar,

2. klädesplagg och material till sådana,

3. hushållsgods.
Förordning (1999:620).

16 a § Har upphävts genom förordning (2006:525).

17 § Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i
det enskilda fallet medge dispens från 15, 16 eller 16 a §.
Förordning (1999:620).

18 § I fråga om spridning av kalk eller annat ämne för att
motverka försurning i sjöar eller vattendrag får länsstyrelsen
meddela föreskrifter om

1. de försiktighetsmått som skall iakttas vid spridningen,

2. de kontrollåtgärder som i övrigt behövs.

En kopia av länsstyrelsens beslut skall sändas till den eller
de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

19 § En kemisk produkt som är avsedd för att bekämpa olja som
har kommit lös i eller invid ett vattenområde eller för
sanering med anledning av sådant utflöde får endast användas
enligt föreskrifter som Naturvårdsverket meddelar.

20 § Avloppsslam för jordbruksändamål får saluhållas och
överlåtas endast om metallhalten inte överstiger vad som
framgår av följande:

Metall mg/kg torrsubstans

Bly 100
Kadmium 2
Koppar 600
Krom 100
Kvicksilver 2,5
Nickel 50
Zink 800

Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket, med
iakttagande av Sveriges av riksdagen godkända åtaganden enligt
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i det
enskilda fallet medge dispens från vad som sägs i första och
andra stycket.

Undantag och dispenser från förordning (EG) nr 1907/2006

20 a § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om
undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från
förbuden i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.
Sådana undantag och dispenser får inte strida mot
bestämmelserna i bilagan. Förordning (2010:1145).

Verkställighetsföreskrifter

21 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning meddelas av Kemikalieinspektionen.

Tillsyn och avgifter

22 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 2 kap. 4, 21–23 och 29–32 §§
miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:27).

Överklagande

23 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande.

Straff och förverkande

24 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande.

Övergångsbestämmelser

1999:620

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999. Leksaker
och barnartiklar som avses i 16 a § första meningen, för vilka
avtal om inköp slutits före ikraftträdandet, får saluhållas och
överlåtas till och med den 31 mars 2000.

Leksaker och barnartiklar som avses i 16 a § första meningen,
för vilka avtal om inköp slutits före den 1 augusti 1999, får
saluhållas och överlåtas till och med den 31 mars 2000.
Saluhållande och överlåtelse får dock inte ske i fråga om
leksaker och barnartiklar som är avsedda att stoppas i munnen
av barn under tre år och som är tillverkade av eller delvis
tillverkade av mjuk PVC-plast som innehåller mer än 0,1
viktprocent av ett eller flera av följande ämnen:
diisononylftalat (DINP), CAS nr 28553-12-0, EINECS nr 249-079-
5, dietylhexylftalat (DEHP), CAS nr 117-81-7, EINECS nr 204-
211-0, di-n-oktylftalat (DNOP), CAS nr 117-84-0, EINECS nr 204-
214-7, diisodecylftalat (DIDP), CAS nr 26761-40-0, EINECS nr
247-977-1, butylbensylftalat (BBP), CAS nr 85-68-7, EINECS nr
201-622-7 och dibutylftalat (DBP), CAS nr 84-74-2, EINECS nr
201-557-4. Förordning (1999:1392).

2002:273

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga
om 14 b, 14 d och 14 e §§ och i övrigt den 1 juli 2002.
Förordning (2005:635).

2. Bestämmelsen i 14 c § gäller inte övning och tävling i
jaktstigskytte till och med den 31 december 2007 samt övning
och tävling i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap, skeet och
automattrap till och med den 31 december 2004.
Förordning (2005:634).

2003:1190

Denna förordning träder i kraft den 13 januari 2004. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den
1 januari 2004.

2007:1304

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

2. Trots förbudet i 14 e § får textiltvättmedel som har
tillverkats före den 1 mars 2008 saluhållas eller överlåtas
till och med den 31 augusti 2008.

2008:837

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Förbuden i
11 c § gäller inte batterier som har släppts ut på marknaden
före den 26 september 2008. Förordning (2009:54).

2009:14

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

2. För kloralkaliproduktion får kvicksilver trots förbudet i
9 § första stycket användas och släppas ut på marknaden i
Sverige till och med den 10 december 2017.
Förordning (2014:231).

2010:267

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Maskindiskmedel som har tillverkats före den 1 juli 2011
får trots förbudet i 14 f § saluhållas och överlåtas till och
med den 31 december 2011.