Förordning (1998:947) om bekämpningsmedel

SFS nr
1998:947
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1010
Upphävd
2006-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1152

Inledande bestämmelser

1 § I fråga om bekämpningsmedel gäller utöver förordningen
(1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
bestämmelserna i denna förordning.

Bestämmelser om bekämpningsmedel finns också i förordningen
(2000:338) om biocidprodukter. Förordning (2000:339).

2 § Om det är av särskild betydelse från hälso- eller
miljösynpunkt, får Kemikalieinspektionen föreskriva att
bestämmelserna om bekämpningsmedel i miljöbalken och denna
förordning skall tillämpas även på en produkt som med hänsyn
till sina egenskaper och användning står bekämpningsmedlen
nära.

Godkännande av bekämpningsmedel

3 § Kemikalieinspektionen beslutar om godkännande av
bekämpningsmedel enligt 14 kap. 13 § miljöbalken.

Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen
föreskriva om undantag från sådant krav på godkännande. Om det
finns synnerliga skäl får Kemikalieinspektionen besluta om
dispens i det enskilda fallet.

Av 14 kap. 16 § miljöbalken framgår att sådana föreskrifter
eller beslut får innehålla krav på anmälan innan en kemisk
produkt eller bioteknisk organism saluhålls eller används.

3 a § Om ett bekämpningsmedel är godkänt enligt denna
förordning, krävs inte ett nytt godkännande för att få släppa
ut ett medel på marknaden, om medlet jämfört med det godkända
medlet endast skiljer sig i fråga om namn (handelsnamn,
varubenämning eller varubeteckning).

Första stycket får tillämpas endast efter anmälan till
Kemikalieinspektionen. Till en sådan anmälan skall bifogas de
dokument som behövs för att visa att medlet i allt utom dess
benämning är identiskt med ett godkänt medel. Första stycket
får inte tillämpas om medlets benämning strider mot
bestämmelsen i 7 §.

Kemikalieinspektionen skall föra ett register över de namn som
anmäls enligt andra stycket. Förordning (2000:339).

4 § Offentliga eller vetenskapliga organ på jordbruksområdet,
jordbruksorganisationer och yrkesanvändare får ansöka om att
användningsområdet för växtskyddsmedel som redan är godkänt
skall utvidgas till att avse andra ändamål än de som omfattas
av godkännandet.

Användningsområdet får utvidgas om den tilltänkta användningen
är av mindre omfattning och om det behövs för att tillgodose
allmänna intressen. Vidare skall förutsättningarna för
godkännande vara uppfyllda.

5 § Ansökan om godkännande av ett bekämpningsmedel skall göras
hos Kemikalieinspektionen. Till ansökan om godkännande av ett
bekämpningsmedel skall bifogas en dokumentation av medlet och i
medlet ingående aktiva ämnen. Tester och analyser som krävs för
att uppfylla kraven för godkännande av ett växtskyddsmedel
skall när så krävs utföras av organ som ackrediterats för denna
uppgift enligt bestämmelser i lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll. Om testerna och analyserna syftar till att få fram
uppgifter om egenskaperna eller säkerheten vad avser människors
och djurs hälsa eller miljön skall de utföras av organ som
utsetts i enlighet med förordningen (1991:93) om införande av
OECD:s principer om god laboratoriesed.

Kemikalieinspektionen meddelar de föreskrifter som behövs i
fråga om dokumentation i enlighet med rådets direktiv
91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden1, senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2000/68/EG2.

Ansökan skall göras av den eller på uppdrag av den som ansvarar
eller kommer att ansvara för att medlet först släpps ut på
marknaden i Sverige. Den som ansöker skall ha ett fast kontor i
ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Förordning (2000:946).

6 § Om en fråga som rör ömsesidigt erkännande av ett
godkännande har hänskjutits till Ständiga kommittén för
växtskydd, skall det beslut som kommittén fattar godtas.

7 § Ett bekämpningsmedel får inte godkännas om medlets
benämning kan anses vilseledande med hänsyn till medlets
sammansättning, verkan eller egenskaper i övrigt eller kan leda
till förväxling med annat bekämpningsmedel.

8 § Vid handläggning av ärenden om godkännande av
växtskyddsmedel får uppgifter som återfinns i den dokumentation
av det verksamma ämnet som skall bifogas ansökan om godkännande
inte användas på ett sätt som gynnar andra sökande

1. under en period på tio år räknat från det första upptagandet
i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG, om det verksamma ämnet
inte fanns på marknaden senast den 26 juli 1993,

2. under en period på tio år räknat från dagen för beslut om
godkännande i en annan medlemsstat om det verksamma ämnet fanns
på marknaden senast den 26 juli 1993, eller

3. under en period på fem år räknat från dagen för beslut om
att ta upp ett verksamt ämne i bilaga 1 för första gången,
ändra villkoren för upptagandet i bilaga 1 till direktiv
91/414/EEG eller låta ämnet stå kvar i bilagan. Om
femårsperioden löper ut före en period som avses i 1 eller 2
skall femårsperioden förlängas, så att den löper ut samma dag
som dessa perioder.

Det som sägs i första stycket gäller inte om den som har gjort
ansökan har tillstånd från den ursprungliga sökanden att
använda uppgifterna.

9 § Vid handläggning av ärenden om godkännande av
växtskyddsmedel får uppgifter som återfinns i den dokumentation
av medlet som skall bifogas ansökan om godkännande inte
användas på ett sätt som gynnar andra sökande

1. under en period på tio år räknat från det första
godkännandet av bekämpningsmedlet i någon medlemsstat, om
godkännandet sker efter upptagandet i bilaga 1 till direktiv
91/414/EEG av ett verksamt ämne, eller

2. under en period på tio år räknat från det första
godkännandet av växtskyddsmedlet i någon annan medlemsstat om
godkännandet sker före upptagandet i bilaga 1 till direktiv
91/414/EEG av ett verksamt ämne i medlet.

Det som sägs i första stycket gäller inte om den som har gjort
ansökan har tillstånd från den ursprungliga sökanden att
använda uppgifterna.

10 § Vid prövning av godkännande av växtskyddsmedel skall
tillämpas de principer för utvärdering och godkännande som
finns i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG4.

När ett bekämpningsmedel godkänns eller dess användningsområde
ändras skall Kemikalieinspektionen efter samråd med andra
berörda myndigheter meddela de föreskrifter som behövs i fråga
om märkning och annan produktinformation, hantering av
bekämpningsmedlet och andra särskilda villkor till förebyggande
av skador.

11 § När ett bekämpningsmedel godkänns skall medlets hälso- och
miljöfarliga egenskaper bedömas med hänsyn till
användningsområdet. På grundval av en sådan bedömning skall
medlet hänföras till någon av följande klasser.

Klass 1: Medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av
den som har särskilt tillstånd.

Klass 2: Medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk.

Klass 3: Medel som får användas av var och en.

Kunskapskrav m.m. i vissa fall

12 § Bekämpningsmedel som hänförs till klass 1 i 11 § samt,
efter föreskrifter av Kemikalieinspektionen, medel i klass 2
som huvudsakligen används inom jordbruk, skogsbruk,
trädgårdsskötsel eller som träskyddsmedel får användas endast
av den som uppfyller särskilda kunskapskrav och, om
tillståndsmyndigheten enligt 14 § så bestämmer, har uppnått
viss ålder.

13 § Särskilda föreskrifter om sådana kunskapskrav och
åldersgränser som avses i 12 § meddelas av
tillståndsmyndigheten enligt 14 § efter samråd med
Kemikalieinspektionen.

Statens jordbruksverk får besluta att länsstyrelsen skall svara
för att den utbildning som krävs i anledning av föreskrifter
enligt första stycket genomförs på sätt som Jordbruksverket
bestämmer.

Tillstånd att använda bekämpningsmedel

14 § Tillstånd att använda bekämpningsmedel som hänförs till
klass 1 i 11 § skall avse viss tid. Frågan om tillstånd prövas
såvitt avser

1. verksamhet som huvudsakligen berör jordbruk, skogsbruk eller
trädgårdsskötsel av Statens jordbruksverk eller, efter
Jordbruksverkets bestämmande, av länsstyrelsen,

2. åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 §
miljöbalken av Socialstyrelsen,

3. användning av träskyddsmedel samt annan verksamhet av
Arbetsmiljöverket. Förordning (2000:946).

15 § Särskilda föreskrifter om tillstånd att använda
bekämpningsmedel som hänförs till klass 1 i 11 § får meddelas
av tillståndsmyndigheten enligt 14 § efter samråd med
Kemikalieinspektionen.

Tillfälliga begränsningar och förbud

16 § Om Kemikalieinspektionen har anledning att misstänka att
ett godkänt växtskyddsmedel eller ett medel som inspektionen är
skyldig att godkänna utgör en risk för människors hälsa eller
miljön, får inspektionen tillfälligt begränsa eller förbjuda
användningen eller försäljningen av den produkten. Om
inspektionen meddelar ett sådant beslut, skall myndigheten
genast underrätta Europeiska gemenskapernas kommission och
medlemsstaterna om detta.

Spridning av bekämpningsmedel

17 § Spridning av bekämpningsmedel skall ske enligt principerna
för en god växtskyddssed och, där så är möjligt, enligt
principerna om en integrerad bekämpning samt enligt de villkor
som meddelas i beslutet om godkännande.

Statens jordbruksverk får meddela särskilda föreskrifter om
godkännande av utrustning som är avsedd för spridning av
bekämpningsmedel.

18 § Ett bekämpningsmedel som är särskilt skadligt för
pollinerande insekter får inte användas för att behandla växter
under den tid då insektspollination kan förekomma.

Om det finns särskilda skäl får Statens jordbruksverk meddela
föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om
dispens från bestämmelsen i första stycket.

I fråga om bekämpning som utförs yrkesmässigt med ett sådant
bekämpningsmedel som avses i första stycket skall det föras
anteckningar enligt föreskrifter som meddelas av
Jordbruksverket.

19 § har upphävts genom förordning (2000:946).

20 § Om det finns synnerliga skäl får Kemikalieinspektionen i
enskilda fall, efter samråd med Naturvårdsverket, Statens
jordbruksverk och Skogsstyrelsen, medge dispens från förbudet i
14 kap. 18 § andra stycket miljöbalken mot spridning av
bekämpningsmedel från luftfartyg. En sådan dispens skall
förenas med de villkor som behövs från hälso- och
miljösynpunkt.

21 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
spridning av bekämpningsmedel. Föreskrifter om krav på
tillstånd att sprida bekämpningsmedel inom visst område
meddelas dock av länsstyrelsen.

22 § Kemikalieinspektionen får medge dispens från förbudet i 14
kap. 19 § miljöbalken, om det behövs för vetenskaplig prövning.

23 § Skogsstyrelsen får medge dispens enligt 14 kap. 20 §
första stycket miljöbalken. Förordning (2005:1152).

24 § Har upphävts genom förordning (2005:1152).

Vissa varor som har behandlats med bekämpningsmedel

25 § Spannmål, potatis eller annat utsäde som har betats med
bekämpningsmedel får användas endast som utsäde. Detta utsäde
får förvaras endast i emballage av sådant slag som Statens
jordbruksverk föreskriver. Emballaget får inte användas för
andra ändamål, om inte Jordbruksverket medger det.

26 § Barrträdsplantor som har behandlats med ett kemiskt
bekämpningsmedel som inte är godkänt enligt denna förordning
får inte införas till Sverige.

Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen medge
dispens från första stycket.

Bemyndiganden att meddela ytterligare föreskrifter

27 § Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter
om godkännande och särskilda villkor för hanteringen av
bekämpningsmedel.

Tillsyn och avgifter

28 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken,
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken och förordningen (1998:942) om
kemikalieavgifter m.m. finns bestämmelser om tillsyn och
avgifter.

Överklagande

29 § Kemikalieinspektionens beslut i särskilda fall i fråga om
godkännande av kemiska bekämpningsmedel får överklagas hos
regeringen. I fråga

om övriga beslut i särskilda fall finns bestämmelser om
överklagande i 19 kap. 1 § miljöbalken.

Straff och förverkande

30 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande.