Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

SFS nr
1998:950
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:259
Upphävd
2012-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1240

1 § Miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken skall tas
ut för de överträdelser och med de belopp som anges i bilagan
till denna förordning.

2 § Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med
överträdelsen skall en ny avgift för överträdelsen tas ut med
dubbla det belopp som anges i bilagan till denna förordning,
dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle.

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har
fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning (2006:1300).

3 § Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter upprepar en sådan
överträdelse skall en avgift för den nya överträdelsen tas ut
med dubbla det belopp som anges i bilagan till denna
förordning, dock högst en miljon kronor vid varje tillfälle.

Första stycket gäller endast överträdelser som upprepas inom
två år från det tidigare beslutet om miljösanktionsavgift.
Förordning (2006:1300).

4 § Om ett vitesföreläggande har överträtts, skall
miljösanktionsavgift inte tas ut för en överträdelse som
omfattas av föreläggandet.

5 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om den
ordning i vilken miljösanktionsavgifter skall betalas.

6 § Om ett beslut om miljösanktionsavgift efter överklagande
upphävts, ändrats eller fastställts genom en dom som har vunnit
laga kraft, skall domstolen snarast skicka en kopia av domen
till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen har vunnit
laga kraft.

Domstolen skall på motsvarande sätt snarast underrätta
Kammarkollegiet om den beslutar att ett överklagat beslut om
miljösanktionsavgift tills vidare inte skall gälla, eller om
ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs.
Förordning (2002:708).

Bilaga

Överträdelser av artskyddsbestämmelser

Artskyddsförordningen

1.1.1 För en överträdelse av 44 § artskyddsförordningen
(2007:845) genom att inte anmäla en förevisning till
länsstyrelsen trots att det finns en föreskrift om att en sådan
anmälan ska göras är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.

1.1.2 För en överträdelse av 51 § artskyddsförordningen
(2007:845) genom att inte föra en förteckning är
miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd

1.2.1 För en överträdelse av 11 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 1999:7) om artskydd genom att vara försenad
med att till länsstyrelsen ge in den förteckning som skall
föras i enlighet med ett verksamhetstillstånd är
miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2.1.1 För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är miljösanktionsavgiften

a) 5 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta
en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs,

b) 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta
en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före
anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten, och

c) 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en
anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan
krävs.

2.1.2 För en överträdelse av 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är miljösanktionsavgiften

a) 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta
en värmepumpsanläggning trots att det enligt föreskrifter som
kommunen meddelat krävs tillstånd för en sådan åtgärd, och

b) 1 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en
anmälan inrätta en värmepumpsanläggning som inte är
tillståndspliktig.

2.1.3 För en överträdelse av 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd genom att utan att ha
gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan
anmälan krävs är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

2.2.1 För en överträdelse av 6 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2006:9) om miljörapport genom att vara försenad med att ge
in en miljörapport är miljösanktionsavgiften

a) 2 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen A, och

b) 1 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen B.

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll

2.3.1 För en överträdelse av 4 § förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet
utan att det finns någon fastställd och dokumenterad fördelning
av det organisatoriska ansvaret är miljösanktionsavgiften

a) 50 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen A, och

b) 25 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen B.

2.3.2 För en överträdelse av 5 § förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet
utan att det finns några dokumenterade rutiner för fortlöpande
kontroll är miljösanktionsavgiften

a) 30 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen A, och

b) 10 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen B.

2.3.3 För en överträdelse av 7 § förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll genom att bedriva verksamhet
utan att det finns någon förteckning över kemiska produkter och
biotekniska organismer är miljösanktionsavgiften

a) 50 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen A, och

b) 25 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen B.

Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och
provtagningar i vissa verksamheter

2.4.1 För en överträdelse av 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i
vissa verksamheter genom att utföra mätningar och provtagningar
utan att någon dokumentation görs är miljösanktionsavgiften

a) 20 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen A,

b) 10 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen B,

c) 3 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen C, och

d) 3 000 kronor, i andra fall än de som avses i a-c, om
verksamheten omfattas av tillstånd meddelat enligt 9 kap. 6 §
miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser.

Överträdelser av bestämmelser om miljöriskområden

10 kap. miljöbalken

3.1 För en överträdelse av ett sådant krav på anmälan som
meddelats med stöd av 10 kap. 17 § miljöbalken genom att innan
anmälan har gjorts utföra grävning, schaktning eller andra
markarbeten, vidta bebyggelseåtgärder, ändra markanvändningen
eller vidta andra åtgärder är miljösanktionsavgiften

a) 2 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är
en fysisk person eller en ideell förening, och

b) 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är
en juridisk person som inte är en ideell förening.

Överträdelser av bestämmelser om täkter, jordbruk m.m.

12 kap. miljöbalken

4.1.1 För en överträdelse av 12 kap. 11 § miljöbalken genom att
utan tillstånd uppföra vilthägn är miljösanktionsavgiften 500
kronor per hektar som vilthägnet omfattar mark där allmänheten
får färdas fritt, om vilthägnet omfattar mer än 2 hektar sådan
mark, dock högst 50 000 kronor.

Förordningen om täkter och anmälan för samråd

4.2.1 För en överträdelse av 5 § förordningen (1998:904) om
täkter och anmälan för samråd genom att vara försenad med att
fullgöra skyldigheten för den som exploaterar en täkt eller
bedriver en stenkrossrörelse att årligen till länsstyrelsen
lämna uppgift om produktionen enligt föreskrifter som har
meddelats av Naturvårdsverket är miljösanktionsavgiften 1 000
kronor.

Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket

4.3.1 För en överträdelse av 11 § förordningen (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket genom att åsidosätta kravet för
jordbruksföretag med mer än 5 hektar åkermark att ha en viss
del av marken höst- eller vinterbevuxen är
miljösanktionsavgiften 500 kronor per helt hektar som inte
hålls höst- eller vinterbevuxen, dock minst 1 000 kronor och
högst 25 000 kronor.

Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket

4.4.1 För en överträdelse av 11 § Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad
avser växtnäring genom att hålla ett större antal djur per
hektar spridningsareal än vad som är tillåtet är
miljösanktionsavgiften 1 000 kronor per helt hektar som
saknas som spridningsareal, dock högst 50 000 kronor.

4.4.2 För en överträdelse av 13 eller 14 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring genom att ta emot stallgödsel
eller andra organiska gödselmedel eller föra bort stallgödsel
utan att ha den dokumentation som krävs är
miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om genteknik

EG-förordningen om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt
modifierade organismer

5.1 För en överträdelse av artikel 4 Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om
gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade
organismer genom att inte se till att en skriftlig anmälan görs
är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om kemiska produkter och
biotekniska organismer

EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen

6.1.1 För en överträdelse av artikel 4.5 Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om
ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att inte i förväg anmäla
överlåten rätt till kommissionen är miljösanktionsavgiften
2 000 kronor.

6.1.2 För en överträdelse av artikel 19.1 Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om
ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att vara försenad med
att lämna in föreskrivna uppgifter till kommissionen med kopia
till behörig myndighet i Sverige är miljösanktionsavgiften
2 000 kronor.

6.1.3 För en överträdelse av artikel 19.3 Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om
ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att vara försenad med
att lämna in föreskrivna uppgifter till kommissionen med kopia
till behörig myndighet i Sverige är miljösanktionsavgiften
2 000 kronor.

6.1.4 För en överträdelse av artikel 19.4 Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om
ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att vara försenad med
att underrätta kommissionen om de mängder som använts under
föregående år och tillhandahålla en uppskattning av utsläppen i
samband med användningen är miljösanktionsavgiften 2 000
kronor.

6.1.5 För en överträdelse av artikel 19.4a Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om
ämnen som bryter ned ozonskiktet genom att vara försenad med
att tillställa kommissionen föreskriven dokumentation med kopia
till behörig myndighet i Sverige är miljösanktionsavgiften
2 000 kronor.

EU-förordningen om vissa fluorerade växthusgaser

6.2.1 För en överträdelse av artikel 3.2 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om
vissa fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla
föreskrivna krav på kontrollintervall är
miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.2.2 För en överträdelse av artikel 3.3 i förordning (EG) nr
842/2006 genom att inte ha installerat system för upptäckt av
läckage är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.2.3 Före en överträdelse av artikel 3.6 i förordning (EG)
nr 842/2006 genom att inte ha upprättat och fört register är
miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.2.4 För en överträdelse av artikel 6.1 i förordning (EG) nr
842/2006 genom att vara försenad med att lämna in föreskriven
rapport till kommissionen och till den behöriga myndigheten
är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

EU-förordningen om kemikalieregistrering

6.3.1 För en överträdelse av artikel 31.5 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr
793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG genom att
inte tillhandahålla säkerhetsdatablad är
miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

EU-förordningen om kemikalieklassificering

6.4.1 För en överträdelse av artikel 17.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 genom att i sin yrkesmässiga
verksamhet som återförsäljare – utan att samtidigt vara en
tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in
kemiska produkter till Sverige – erbjuda eller sälja farliga
kemiska produkter i förpackningar där faro- och
skyddsangivelser finns på främmande språk men inte på svenska
är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.4.2 För en överträdelse av artikel 35.2 andra stycket i
förordning (EG) nr 1272/2008 genom att i sin yrkesmässiga
verksamhet som återförsäljare – utan att samtidigt vara en
tillverkare eller nedströmsanvändare eller någon som för in
kemiska produkter till Sverige – tillhandahålla en
förpackning som inte är försedd med föreskriven barnskyddande
förslutning är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

6.4.3 För en överträdelse av artikel 35.2 tredje stycket i
förordning (EG) nr 1272/2008 genom att tillhandahålla en
förpackning som inte är försedd med föreskriven taktil
varningsmärkning är miljösanktionsavgiften

a) 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är
en återförsäljare som inte samtidigt är en tillverkare eller
nedströmsanvändare eller någon som för in kemiska produkter
till Sverige, och

b) 20 000 kronor i andra fall än de som avses i a.

6.4.4 För en överträdelse av artikel 40 i förordning (EG) nr
1272/2008 genom att inte anmäla uppgift om ett ämnes
identitet, dess klassificering eller märkning till
klassificerings- och märkningsregistret är
miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Förordningarna om växtskyddsmedel och biocidprodukter

6.5.1 För en överträdelse av 44–46 §§ förordningen
(2006:1010) om växtskyddsmedel eller 46 och 47 §§
förordningen (2000:338) om biocidprodukter genom att använda
växtskyddsmedel eller biocidprodukter i klass 1 utan att
föreskrivna särskilda kunskapskrav för användning av medel i
klass 1 är uppfyllda är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

6.5.2 För en överträdelse av 44–46 §§ förordningen
(2006:1010) om växtskyddsmedel genom att använda
växtskyddsmedel i klass 2 utan att föreskrivna särskilda
kunskapskrav för användning av medel i klass 2 är uppfyllda
är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer

6.6.1 För en överträdelse av 20 § förordningen (2008:245) om
kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i sin
yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare – utan att
samtidigt vara någon som tillverkar, för in till Sverige
eller i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på
kemiska produkter – erbjuda eller sälja kemiska produkter i
behållare som saknar föreskriven barnskyddande förslutning är
miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

6.6.2 För en överträdelse av 21 § förordningen (2008:245) om
kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i sin
yrkesmässiga verksamhet erbjuda eller sälja kemiska produkter
i behållare som saknar föreskriven kännbar varningsmärkning
är miljösanktionsavgiften

a) 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är
en återförsäljare som inte samtidigt tillverkar, för in till
Sverige eller i eget namn förpackar, packar om eller ändrar
namn på kemiska produkter, och

b) 20 000 kronor i andra fall än de som avses i a.

Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen

6.7.1 För en överträdelse av 23–25 §§ förordningen (2007:846)
om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom
att inte uppfylla föreskrivna krav på kontroll för läckage är
miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.7.2 För en överträdelse av 24 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att
inte ha upprättat och fört register är miljösanktionsavgiften
2 000 kronor.

6.7.3 För en överträdelse av 28 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att
inte informera tillsynsmyndigheten är miljösanktionsavgiften
5 000 kronor.

6.7.4 För en överträdelse av 29 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att
vara försenad med att rapportera från läckagekontrollen är
miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

6.7.5 För en överträdelse av 31 § förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att
inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering är
miljösanktionsavgiften

a) 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är
en fysisk person eller en ideell förening, och

b) 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften
är en juridisk person som inte är en ideell förening.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och
biotekniska organismer

6.8.1 För en överträdelse av 3 kap. 8 §
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska
produkter och biotekniska organismer genom att ha gjort
produktanmälan men inte lämnat kompletterande uppgifter om de
mängder som har tillverkats eller förts in till Sverige under
föregående kalenderår är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.8.2 För en överträdelse av 5 kap. 35 och 36 §§
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska
produkter och biotekniska organismer genom att i sin
yrkesmässiga verksamhet överlåta buntat träskyddsbehandlat
virke utan att det finns information på buntarna om de
begränsningar i användningen som enligt särskilda
föreskrifter gäller för virket är miljösanktionsavgiften
5 000 kronor.

6.8.3 För en överträdelse av 5 kap. 35 och 37 §§
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska
produkter och biotekniska organismer genom att i sin
yrkesmässiga verksamhet till allmänheten saluhålla
träskyddsbehandlat virke som inte är buntat utan att det på
anslag vid virket finns information om de begränsningar i
användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för
virket är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

6.9.1 För en överträdelse av 2 kap. 8 §
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om
bekämpningsmedel genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som
återförsäljare saluhålla eller överlåta bekämpningsmedel vars
godkännande har upphört är miljösanktionsavgiften 5 000
kronor.

6.9.2 För en överträdelse av 2 kap. 4–6 §§
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om
bekämpningsmedel genom att inte lämna mängduppgifter till
Kemikalieinspektionen är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter

6.10.1 För en överträdelse av 13 § Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av
kemiska produkter genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som
återförsäljare – utan att samtidigt vara någon som
tillverkar, för in till Sverige eller i eget namn förpackar,
packar om eller ändrar namn på kemiska produkter – erbjuda
eller sälja farliga kemiska produkter i förpackningar som har
en farosymbol och där risk- och skyddsinformation finns på
främmande språk men inte på svenska är miljösanktionsavgiften
5 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om återföringssystem för
bensingaser

6.11.1 För en överträdelse av 25 § Statens Naturvårdsverks
kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om
återföringssystem för bensingaser vid tankställen för
motorfordon genom att överlåta motorbensin trots att det av
kontrollintyg framgår att återföringssystem saknas eller är
helt ur funktion eller att utrustningen för steg 2 inte
omfattas av typgodkännande är miljösanktionsavgiften

a) 20 000 kronor för en bensinstation där mindre än 1 000
kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker
trots att återföringssystem saknas,

b) 30 000 kronor för en bensinstation där mer än 1 000 men
högst 5 000 kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om
överlåtelse sker trots att återföringssystem saknas,

c) 40 000 kronor för en bensinstation där mer än 5 000
kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker
trots att återföringssystem saknas, och

d) 5 000 kronor i andra fall än de som avses i a–c.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska
bekämpningsmedel

6.12.1 För en överträdelse av 11 § Statens Naturvårdsverks
föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel genom att inte göra anmälan till kommunal
nämnd är miljösanktionsavgiften

a) 1 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är
en fysisk person eller en ideell förening, och

b) 5 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är
en juridisk person som inte är en ideell förening.

Jordbruksverkets föreskrifter om anteckningsskyldighet vid
användning av bekämpningsmedel som är särskilt skadliga för
pollinerande insekter

6.13.1 För en överträdelse av 3 § Statens Jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1999:94) om skyldighet att föra
anteckningar vid användning av bekämpningsmedel som är
särskilt skadliga för pollinerande insekter genom att inte
föra anteckningar är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor

6.14.1 För en överträdelse av 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom
att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten är
miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

6.14.2 För en överträdelse av 8 kap. 1–4 §§ Naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom
att inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll
är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.

6.14.3 För en överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor genom att inte utföra återkommande kontroll inom
angivna intervall är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om avfall

Avfallsförordningen

7.1.1 För en överträdelse av 45 § avfallsförordningen
(2011:927) genom att i egenskap av anmälningspliktig enligt den
paragrafen i fråga om en fastighet inom detaljplanelagt område
gräva ned annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten innan
anmälan har gjorts till kommunen är miljösanktionsavgiften
1 000 kronor.

7.1.2 För en överträdelse av 60 § avfallsförordningen
(2011:927) genom att i egenskap av lämnare eller mottagare inte
se till att det finns ett transportdokument med uppgift om
avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mottagare är
miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Förordningen om deponering av avfall

7.2.1 För en överträdelse av 9 § förordningen (2001:512) om
deponering av avfall genom att deponera utsorterat brännbart
avfall är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

7.2.2 För en överträdelse av 10 § förordningen (2001:512) om
deponering av avfall genom att deponera organiskt avfall är
miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

Förordningen om retursystem för plastflaskor och metallburkar

7.3.1 För en överträdelse av 8 och 10 §§ förordningen
(2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar
genom att saluföra eller överlåta konsumtionsfärdig dryck i
plastflaska eller metallburk som inte ingår i ett godkänt
retursystem och som inte är märkt med uppgift om att
förpackningen ingår i ett sådant system är
miljösanktionsavgiften

a) 1 000 kronor, om överträdelsen avser 100 flaskor och burkar
eller färre,

b) 5 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 flaskor
eller burkar men inte fler än 1 000 flaskor eller burkar,

c) 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 flaskor
eller burkar men inte fler än 20 000 flaskor eller burkar, och

d) 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 flaskor
eller burkar.

Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall

7.4.1 För en överträdelse av 7 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2005:3) om transport av avfall genom att bedriva
verksamhet där farligt avfall mellanlagras, återvinns eller
bortskaffas och inte i rätt tid upprätta den förteckning som
krävs är miljösanktionsavgiften

a) 50 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen A,

b) 25 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen B, och

c) 5 000 kronor, om verksamheten enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen C.

Förordningen om producentansvar för bilar

7.5.1 För en överträdelse av 13 § 1 förordningen (2007:185) om
producentansvar för bilar genom att inte redovisa till
Naturvårdsverket hur skyldigheterna enligt förordningen
uppfyllts är miljösanktionsavgiften 20 000 kronor.

7.5.2 För en överträdelse av 13 § 2 förordningen (2007:185) om
producentansvar för bilar genom att inte lämna uppgifter till
Naturvårdsverket för kontroll av återanvändnings- och
återvinningsnivåerna är miljösanktionsavgiften 20 000 kronor.

EU-förordningen om avfallstransporter

7.6.1 För en överträdelse av artikel 13.2 första stycket i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av
den 14 juni 2006 om transport av avfall genom att vara
försenad med att underrätta den behöriga myndigheten om ändrad
transportväg är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.

7.6.2 För en överträdelse av artikel 15 d eller 16 e i
förordning (EG) nr 1013/2006 genom att vara försenad med att
till de behöriga myndigheterna lämna in intyg om att avfallet
har behandlats i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
eller att avfallet har slutligt återvunnits eller bortskaffats
är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

7.6.3 För en överträdelse av artikel 16 c i förordning (EG) nr
1013/2006 genom att i egenskap av transportör inte se till att
transportdokumentet och kopior på anmälningsdokumentet
medföljer transporten är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

7.6.4 För en överträdelse av artikel 17.1 i förordning (EG) nr
1013/2006 genom att vara försenad med att meddela de behöriga
myndigheterna och mottagaren om väsentliga ändringar i fråga
om den godkända transporten är miljösanktionsavgiften 2 000
kronor.

7.6.5 För en överträdelse av artikel 18.1 i förordning (EG) nr
1013/2006 genom att inte se till att ett korrekt ifyllt och
undertecknat informationsdokument enligt bilaga VII i
förordningen medföljer avfallet är miljösanktionsavgiften 10
000 kronor.

7.6.6 För en överträdelse av artikel 20 i förordning (EG) nr
1013/2006 genom att inte bevara dokumentation och information
är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Första stycket gäller inte myndigheter.

7.6.7 För en överträdelse av artikel 22.1 i förordning (EG) nr
1013/2006 genom att vara försenad med att meddela den behöriga
mottagarmyndigheten om att en transport har avvisats är
miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om elektriska och elektroniska
produkter och batterier

Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter

8.1.1 För en överträdelse av 9 § förordningen (2005:209) om
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter genom
att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till
Naturvårdsverket är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

8.1.2 För en överträdelse av 20 § förordningen (2005:209) om
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter genom
att vara försenad med att lämna in föreskrivna uppgifter till
Naturvårdsverket är miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.

Förordningen om producentansvar för batterier

8.2.1 För en överträdelse av 21 § förordningen (2008:834) om
producentansvar för batterier genom att vara försenad med att
lämna in föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket är
miljösanktionsavgiften 10 000 kronor.
Förordning (2011:1240).