Lag (1998:958) om vilotid för sjömän

SFS nr
1998:958
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:95

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller, med de undantag som anges i 2 §, sjömän
som är anställda för fartygsarbete på svenskt fartyg.

I 7 a § finns bestämmelser som gäller sjömän som är anställda
på utländska fartyg.

Bestämmelserna gäller även

1. andra anställda än sjömän som utför fartygsarbete som
beräknas pågå under längre tid än en vecka,

2. de personer som utan att vara anställda tjänstgör i någon
funktion på ett fartyg och är vaktindelade.

Med fartygsarbete avses i denna lag arbete för fartygets
räkning som utförs ombord eller på annat ställe av arbetstagare
som följer med fartyget. Lag (2002:453).

Undantag

2 § Lagen gäller inte när fråga är om

1. fiskefartyg, när de används som sådana, och fartyg som
används i verksamhet som har direkt anknytning till fiske, i
annat fall än som sägs i 15 och 16 §§,

2. räddningsfartyg när de används som sådana, eller

3. fritidsfartyg.
Lag (2003:368).

3 § Undantag från bestämmelserna om vilotid i 4 § och om
arbetstid i 7 b § får göras genom kollektivavtal, som på
arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en organisation
som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Undantagen
ska så långt det är möjligt följa de föreskrivna arbets- och
vilotidsmåtten. Hänsyn får dock tas till oftare förekommande
eller längre ledigheter eller beviljande av
kompensationsledighet.

Undantag som avses i första stycket gäller dock inte om det
strider mot ett beslut om fartygets säkerhetsbesättning enligt
3 kap. 10 § fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2011:729).

3 a § Undantag enligt 3 § första stycket får i fråga om
vaktgående sjömän och andra sjömän med uppgifter som rör
fartygets säkerhet, förhindrande av förorening eller
sjöfartsskyddet göras endast för sjömän ombord på sådana
passagerarfartyg som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
och som enbart anlöper svenska hamnar. Undantag får dock inte
göras för sjömän på sådana passagerarfartyg som går i trafik
mellan hamn på Gotland och annan svensk hamn. Undantag från
4 § andra stycket 2 får göras under högst två veckor. Tiden
mellan två perioder av undantag får inte understiga den dubbla
tiden som undantaget varat.

Vilotiden får inte understiga

1. 10 timmar under varje tjugofyratimmarsperiod och

2. 70 timmar under varje sjudagarsperiod.

Vilotiden enligt andra stycket 1 får delas upp i högst tre
perioder varav en period om minst 6 timmar och de övriga om
minst en timme. Tiden mellan två viloperioder får inte
överstiga 14 timmar. Undantag får inte heller göras under mer
än två 24-timmarsperioder under en 7-dagarsperiod.

Undantag enligt första stycket får även, utan att det
förfarande som anges i 3 § behöver iakttas, göras för sådana
personer som avses i 1 § tredje stycket 2. Lag (2011:729).

Vilotid och ersättning

4 § Sjömän har rätt till vilotid. Vilotiden bör förläggas så
att de får vila en dag i veckan och på allmän helgdag.

Vilotiden får inte understiga

1. 10 timmar under varje tjugofyratimmarsperiod och

2. 77 timmar under varje sjudagarsperiod.

Vilotiden enligt andra stycket 1 får delas upp i högst två
perioder varav en period om minst 6 timmar. Tiden mellan två
viloperioder får inte överstiga 14 timmar.

Vilotiden omfattar inte kortare raster.

5 § Sjömän under 18 år har rätt till minst nio timmars
sammanhängande nattvila. I vilotiden ska ingå tiden mellan
klockan 24.00 och klockan 05.00.

Undantag från första stycket får göras om den sammanhängande
nattvilan skulle förhindra ett effektivt genomförande av ett
utbildningsprogram för sådana sjömän.

Undantag enligt andra stycket förutsätter att arbetet inte
skadar sjömännens hälsa eller välbefinnande. Innan undantag
medges ska berörda redar- och sjöfolksorganisationer höras.
Lag (2012:95).

6 § Tillfälliga avvikelser från bestämmelserna i 4 och 5 §§ får
göras om det är nödvändigt för

1. att avvärja hotande fara för liv, fartyg eller last,

2. att lämna hjälp enligt 6 kap. 6 § andra stycket och 8 kap. 3
eller 4 § sjölagen (1994:1009),

3. att delta i en författningsenlig övning med
säkerhetsanordningar,

4. att genomföra en åtgärd som påkallas av en myndighet i hamn,

5. att genomföra en åtgärd som föranleds av att besättningen
har minskat under resan,

6. att genomföra en annan åtgärd som inte tål uppskov och som
inte kunnat planeras att utföras på annan tid.

Sjömän som deltagit i arbete enligt första stycket skall så
snart det är möjligt kompenseras med vila av tillräcklig längd.

7 § Överstiger den ordinarie arbetstiden 40 timmar i veckan
skall ersättning för överskjutande tid lämnas i form av fritid
i hamn eller på annat sätt enligt vad som fastställts i
kollektivavtal vilket tillkommit i den ordning som anges i 3 §
första stycket.

7 a § För sjömän ombord på utländska fartyg som används i
affärsdrift och som anlöper en svensk hamn skall klausulerna
1-12 i det avtal som återges i bilagan till rådets direktiv
1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det avtal om arbetstidens
organisation för sjömän som ingåtts av European Community
Shipowners’ Association (ESCA) och Federation of Transport
Workers’ Unions in the European Union (FTS)4 iakttas.
Lag (2003:368).

7 b § Arbetstiden för sjömän får uppgå till högst 48 timmar per
vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod på tolv månader.
Lag (2003:368).

Tillsyn

8 § Bestämmelser om tillsyn över fartyg och om inskränkningar
i rätten att använda fartyg med anledning av denna lag och
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen finns i
fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2003:368).

Arbetsordning m.m.

9 § Befälhavaren skall tillse att det på fartyget finns en
arbetsordning.

Arbetsordningen skall innehålla uppgifter om sjömännens
tjänsteschema till sjöss och i hamn samt om den minsta vilotid
som föreskrivs enligt gällande bestämmelser eller
kollektivavtal.

Arbetsordningen skall anslås på en väl synlig och
lättillgänglig plats ombord.

10 § Befälhavaren eller den han utser skall se till att det på
fartyget förs anteckningar om arbetstid. Anteckningarna skall
hållas tillgängliga vid tillsynsförrättning.

Sjömän har rätt att själva eller genom någon annan ta del av
anteckningarna och få en kopia av dessa. Samma rätt har
fackliga organisationer som företräder de anställda.
Lag (2003:368).

Bemyndigande

11 § Regeringen får föreskriva att bestämmelserna i denna lag
inte skall gälla när fråga är om ett fartyg som tillhör staten.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela särskilda föreskrifter för totalförsvaret även om
de avviker från denna lag.

Föreskrifter som avser förhållandet mellan enskilda eller som
annars måste meddelas i lag får dock inte meddelas med stöd av
denna paragraf.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om arbetsordning och
anteckningar om arbetstid. Lag (2003:368).

Ansvarsbestämmelser

14 § Till penningböter döms

1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 9 eller
10 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av 13 §,

2. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig eller
vilseledande uppgift om vilotid, om gärningen inte är belagd
med straff i brottsbalken,

3. befälhavaren eller den som trätt i befälhavarens ställe om
denne uppsåtligen eller av oaktsamhet använder en sjöman till
fartygsarbete i strid mot denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen,

4. redaren eller den som i redarens ställe har haft befattning
med fartyget, om han känt till eller borde ha känt till sådan
förseelse som avses i 3.

Särskilda bestämmelser för fiskefartyg

15 § Bestämmelserna i 3, 4, 6, 7 b, 8, 10 och 13 §§ gäller för
anställda ombord på sådana fartyg som avses i 2 § 1. Vad som
sägs i 10 § om befälhavare gäller i motsvarande mån
arbetsgivare för anställda ombord på ett sådant fartyg som
avses i 2 § 1.

Bestämmelserna i 14 § 3 gäller för befälhavare ombord på ett
sådant fartyg som avses i 2 § 1. Vad som sägs i 14 § 4 om
redare gäller i motsvarande mån arbetsgivare för anställda
ombord på ett sådant fiskefartyg som avses i 2 § 1.
Lag (2003:368).

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva om läkarundersökning av en anställd ombord på
ett sådant fartyg som avses i 2 § 1 om han eller hon normalt
utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natten eller
troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin
årsarbetstid under natten. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får även föreskriva om skyldighet för
arbetsgivaren att bekosta läkarundersökningen.

Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6.
Lag (2003:368).

Övergångsbestämmelser

2002:453

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2002.

2. Denna lag skall tillämpas på fartyg registrerade i en stat
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) den dag
regeringen bestämmer det.