Förordning (1998:962) om vilotid för sjömän

SFS nr
1998:962
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1262

1 § Lagen (1998:958) om vilotid för sjömän gäller inte för
fartygsarbete på fartyg som hör till Polismyndigheten,
Försvarsmakten, Kustbevakningen, Trafikverket, Sjöfartsverket
eller Tullverket.

I fråga om fartygsarbete som enligt första stycket har
undantagits från lagen om vilotid för sjömän gäller i stället
arbetstidslagen (1982:673). Förordning (2014:1262).

2 § Tillsyn över efterlevnaden av lagen om vilotid för sjömän
(1998:958) och av föreskrifter för tillämpningen av lagen
utövas av Transportstyrelsen och, utom riket, även av svensk
konsul som Regeringskansliet förordnat att utöva sådan tillsyn.
Tillsyn utövas också av Kustbevakningen i den utsträckning som
Transportstyrelsen beslutar i samråd med Kustbevakningen.
Förordning (2008:1131).

3 § Föreskrifter om verkställighet av lagen (1998:958) om
vilotid för sjömän samt ytterligare föreskrifter om
arbetsordning på fartygen och om anteckningar om vilotid får
meddelas av Transportstyrelsen. Föreskrifter om
tillsynsförrättningar utom riket, som Transportstyrelsen får
meddela med stöd av 6 kap. 4 § fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438), ska meddelas i samråd med Utrikesdepartementet.
Förordning (2008:1131).