Förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal

SFS nr
1998:965
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-07-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:237
Upphävd
2007-06-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:875

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller behörigheter, certifikat och övriga
intyg för sjöpersonal.

I 4 kap. 7 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) finns det
föreskrifter om rätt att ställa andra krav än som anges i denna
förordning. Förordning (2003:443).

2 § I denna förordning används följande beteckningar med den
betydelse som anges nedan.

Beteckning Betydelse

Handelsfartyg Fartyg som används för handelssjöfart
eller transport av passagerare eller till
annat ändamål som hör ihop med handelssjöfarten
såsom bogsering, isbrytning, bärgning
och dykning

Ångfartyg Ångmaskindrivet fartyg

Motorfartyg Annat maskindrivet fartyg än ångfartyg

Passagerarfartyg Fartyg som är försett med
passagerarfartygscertifikat och som medför
fler än 12 passagerare

Ro-ro-passagerarfartyg Passagerarfartyg med ro-ro
lastutrymmen eller lastutrymmen för särskilda
lastkategorier såsom de definieras i 1974 års
internationella konvention om
säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS 74)

Höghastighetsfartyg Fartyg som används för handelssjöfart
eller transport av passagerare och som kan
uppnå en fart i meter per sekund som uppgår
till eller överstiger 3,7?0.1667, där ? är
deplacement (m3) vid konstruktionsvattenlinjen

Traditionsfartyg Sådana fartyg som Sjöfartsverket beslutat
skall anses utgöra traditionsfartyg

Godkänd utbildning Utbildning som berättigar till behörighetsbevis,
certifikat eller intyg enligt denna förordning
och som godkänts av Sjöfartsverket eller av en
administration i ett annat land med vilket
Sjöfartsverket ingått avtal om godkännande av
utbildningar

Fiskefartyg Fartyg som yrkesmässigt används för att
fånga fisk eller andra levande tillgångar ur havet

Pråm Fartyg som inte är försett med eget
framdrivningsmedel

Vägfärja Fartyg som avses i 2 § andra stycket väglagen
(1971:948)

Dräktighet Det bruttodräktighetstal som anges i det mätbrev
som gäller för fartyget

Maskinstyrka Den axeleffekt som kan tas ut från fartygets
framdrivningsmaskineri, angiven i kilowatt (kW)

Däckstjänstgöring Tjänstgöring till sjöss inom fartygets
däcksavdelning

Maskinrumstjänstgöring Tjänstgöring till sjöss i fartygets maskinutrymmen

Kvalificerad Verkstadstjänstgöring som omfattar
verkstadstjänstgöring 1. tillverkning, reparation eller
montering av fartygets framdrivningsmaskineri om
minst 400 kW eller

2. tjänstgöring som reparatör i fartygets
maskinutrymmen på fartyg med minst 1 500 kW
maskinstyrka eller

3. tjänstgöring i maskinverkstad på
Försvarsmaktens fartyg med minst 1 500 kW
maskinstyrka

Tjänstgöring i
elektrisk verkstad Tjänstgöring i elektrisk verkstad eller
verkstadsavdelning på fartyg eller i land med
arbete av sådan art att underhåll av
elektrisk utrustning i regler och manöversystem
ingått som en del av arbetsuppgifterna.
Förordning (2002:643).

3 § Den fart i vilken ett fartyg används anges i denna
förordning med nedan angivna beteckningar (fartområden).

Beteckning Betydelse

Inre fart Fart i trafik inom Sverige och utanför
kusterna, dock högst en nautisk mil från en
hamn eller annan plats där fartyget kan finna
skydd, samt fart i Kalmarsund och nationell
fart i Öresund. Som inre fart anses också
fart i fartområde D, såsom detta definieras i
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

Närfart Fart till och från orter vid Östersjön eller
farvatten som har förbindelse med Östersjön,
dock inte bortom linjen Hanstholm-Lindesnäs,
samt fart genom Kielkanalen till Cuxhafen.

Europafart Fart från en punkt N 68 O 14 – Shetlands
nordpynt, därifrån västerut till V 11 , längs
denna longitud över Irlands västkust till
N 30 , därifrån österut längs denna latitud.

Oceanfart All annan fart än ovan angivna.
Förordning (2003:443).

4 § Sjöfartsverket prövar om behörighetsvillkoren är uppfyllda
samt utfärdar, efter skriftlig ansökan, behörighetsbevis och
certifikat.

Vissa certifikat får efter Sjöfartsverkets medgivande utfärdas
av utbildningsanordnare.

Sjöfartsverket skall vid prövningen av behörighetsvillkoren
beakta att minst bestämmelserna i den av Internationella
sjöfartskonferensen år 1995 reviderade konventionen om normer
för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW
95) är uppfyllda. Vad avser radiopersonal skall även minst
bestämmelserna i 1974 års Internationella konvention om
säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74) samt de
föreskrifter som föreskrivs i Internationella teleunionens
radioreglemente (ITU:s RR) vara uppfyllda.

5 § Sjöfartsverket får medge att den som, utan att ha den
teoretiska utbildning eller praktik som erfordras för viss
behörighet, har fått en likvärdig utbildning eller praktik
skall få behörighetsbevis för denna behörighet. Medgivande får
förses med villkor och återkallas när det finns skäl till det.

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på
grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över
behörighetsgrundande högre utbildning som utfärdats i något
annat land än länderna inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller Schweiz kan efter ansökan hos
Sjöfartsverket få behörighetsbevis för motsvarande svensk
behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt verkets
föreskrifter.

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på
grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över
behörighetsgrundande högre utbildning som utfärdats i ett land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i
Schweiz skall efter ansökan hos Sjöfartsverket får
behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden
uppfyller villkoren enligt verkets föreskrifter.

I fall som avses i första, andra och tredje stycket skall
Sjöfartsverket meddela beslut senast fyra månader efter det att
alla handlingar som gäller sökanden har lämnats in till verket.
Behörighetsbeviset får utformas som ett erkännande av
behörighetsgrundande utländsk utbildning.

Om behörighetsbevis enligt 2 kap. 11 och 12 §§,
specialbehörigheter enligt 3 kap. och certifikat enligt 4 kap.
har utfärdats i ett annat land får Sjöfartsverket besluta att
sådana bevis, behörigheter och certifikat skall äga samma
giltighet vid tjänstgöring på svenskt fartyg som om de hade
utfärdats av Sjöfartsverket. Förordning (2003:443).

5 a § Om det krävs att en sökande skall slutföra en
anpassningstid eller genomgå ett lämplighetsprov för att få ett
visst behörighetsbevis enligt 5 § tredje stycket, skall
Sjöfartsverket först kontrollera om de kunskaper som den
sökande har fått genom sin yrkeserfarenhet är sådana att de
helt eller delvis motsvarar de krav som är föreskrivna för den
svenska behörigheten. Förordning (2004:750).

6 § Sjöfartsverket meddelar föreskrifter om rätt att
tillgodoräkna viss tjänstgöring eller utbildning såsom praktik
för att uppfylla ett behörighetsvillkor.

7 § Sjöfartsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning. Om
föreskriften gäller utbildning av sjöpersonal skall
Sjöfartsverket först ha hört berörda utbildningsmyndigheter.

Om föreskriften gäller behörigheter och certifikat för
radiopersonal skall Sjöfartsverket först ha hört Post- och
telestyrelsen.

7 a § Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om särskilda
behörigheter för personal som enbart tjänstgör på fiskefartyg,
traditionsfartyg eller fartyg som enbart är sysselsatta i inre
fart. Sådana föreskrifter får inte strida mot någon
internationell överenskommelse som biträtts av Sverige.
Förordning (2002:643).

7 b § Sjöfartsverket får på ansökan av enskild besluta att ett
fartyg skall anses vara ett traditionsfartyg vid tillämpningen
av denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen. Vid en sådan prövning skall ett fartyg anses
utgöra traditionsfartyg om

1. traditionellt sjömanskap och traditionell teknik ligger till
grund för fartygets framförande,

2. fartyget är av kulturhistoriskt värde eller är en kopia av
ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg eller om det är ett
fartyg som byggts på ett sådant sätt att traditionella
färdigheter och traditionellt sjömanskap uppmuntras och
främjas, och

3. fartygsverksamheten inte har ett kommersiellt syfte.
Förordning (2002:643).

8 § All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning,
certifiering, intyg om erkännande och förnyad giltighet skall
övervakas genom ett system för kvalitetsnormer.

Ytterligare föreskrifter om systemet för kvalitetsnormer
meddelas av Sjöfartsverket.

2 kap. Behörigheter

1 § För att få behörighet enligt detta kapitel, med undantag
för fartygsbefäl klass VIII och maskinbefäl klass VIII, fordras
godkänd utbildning vid högskola och praktik i den omfattning
som anges i detta kapitel. För samtliga behörigheter fordras
personbevis som inte är äldre än tre månader samt läkarintyg
som inte är äldre än två år som visar att de krav på syn- och
hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om
läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.

Vid en ansökan om erkännande av utländska yrkesbehörigheter får
sökanden, för att styrka att de svenska kraven på syn- och
hörselförmåga är uppfyllda, åberopa det dokument som krävs i
sökandens ursprungsstat eller den stat sökanden kommer från
eller ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i denna
stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländska
dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.

Sjöfartsverket prövar som ett led i behörighetsärendet om
dokumentet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs.
Förordning (2004:1069).

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal

2 § Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal är
följande.

Sjökapten (K)

Fartygsbefäl (klass II)

Fartygsbefäl (klass III)

Fartygsbefäl (klass IV)

Fartygsbefäl (klass V)

Fartygsbefäl (klass VI)

Fartygsbefäl (klass VII)

Fartygsbefäl (klass VIII)

Matros (Mtr)

Lättmatros (Lmt)

3 § För att få behörighet som sjökapten skall sökanden

1. ha avlagt sjökaptensexamen,

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg
med en dräktighet om minst 500.

Av denna tid skall minst 18 månader ha fullgjorts i närfart
eller vidsträcktare fart, varav minst nio månader som
befälhavare eller överstyrman på ett fartyg med en dräktighet
om minst 3 000 i lägst Europafart eller som annan styrman i
oceanfart på ett fartyg med en dräktighet om minst 3 000.

4 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass II skall
sökanden

1. ha avlagt sjökaptensexamen, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
i minst 12 månader som fartygsbefäl på fartyg med en dräktighet
om minst 500 i närfart eller vidsträcktare fart.

5 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass III skall
sökanden

1. ha avlagt styrmansexamen samt fullgjort godkänd utbildning,
och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
i minst 36 månader som fartygsbefäl på fartyg med en dräktighet
om minst 500 i närfart eller vidsträcktare fart.

6 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass IV skall
sökanden

1. ha avlagt styrmansexamen samt fullgjort godkänd utbildning,
och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
i minst 12 månader som fartygsbefäl på fartyg med en dräktighet
om minst 500 i närfart eller vidsträcktare fart.

7 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass V skall
sökanden

1. ha avlagt styrmansexamen, och

2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring.

Av denna tid skall minst 18 månader ha fullgjorts på
handelsfartyg med en dräktighet om minst 500 i närfart eller
vidsträcktare fart varav minst nio månader på fartyg med en
dräktighet om minst 3 000 i Europafart eller vidsträcktare
fart.

För den som i minst sex månader har tjänstgjort som
befälsassistent i Europafart eller vidsträcktare fart får den
sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

Praktiken enligt ovan får ersättas av handledd fartygsförlagd
utbildning om denna fullgjorts som en del av ett
utbildningsprogram som leder till en sjökaptensexamen.

8 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VI skall
sökanden efter att ha fått behörighet av lägst klass VII ha
tjänstgjort minst 12 månader som fartygsbefäl på fartyg med en
dräktighet om minst 70.

9 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VII skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst
12 månader på handelsfartyg som i minst sex månader gått i
närfart eller vidsträcktare fart.

För den som har fullgjort minst sex månaders styrd praktik får
den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

10 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst
12 månader på handelsfartyg, eller

3. ha fullgjort minst 24 månaders däckstjänstgöring varav minst
12 månader på fartyg i yrkesmässig trafik i inre fart, eller

4. ha fullgjort minst 24 månaders däckspraktik på den
fartygstyp behörigheten avser och inför fartygsinspektör ha
avlagt godkänt prov i fartygets säkra handhavande.

Däckstjänstgöring enligt punkt 2 och 3 skall vara fullgjord på
ett fartyg med en dräktighet om minst 20.

Sjöfartsverket kan begränsa behörigheten enligt 3 och 4 med
avseende på fartområde, fartygsstorlek eller antal passagerare.
Förordning (2002:643).

11 § För att få behörighet som matros skall sökanden ha
fullgjort minst 18 månaders däckstjänstgöring varav minst sex
månader i uppgifter som har samband med vakthållning på
bryggan.

12 § För att få behörighet som lättmatros skall sökanden ha
fullgjort minst 12 månaders däckstjänstgöring varav minst sex
månader i uppgifter som har samband med vakthållning på
bryggan.

13 § Behörighet enligt 11 och 12 §§ kan även uppnås genom
treårig utbildning på gymnasiets energiprogram, gren för
fartygsteknik, eller annan utbildning enligt föreskrifter som
meddelas av Sjöfartsverket.

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal

14 § Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal
enligt denna förordning är följande.

Sjöingenjör (I)

Maskinbefäl (klass II)

Maskinbefäl (klass III)

Maskinbefäl (klass IV)

Maskinbefäl (klass V)

Maskinbefäl (klass VI)

Maskinbefäl (klass VII)

Maskinbefäl (klass VIII)

Motorman (Mtm)

Eldare (Eld)

Fartygselektriker (Ele)
Förordning (2004:1069).

15 § För att få behörighet som sjöingenjör skall sökanden

1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
i minst 36 månader som maskinbefäl, varav minst 12 månader som
förste fartygsingenjör på fartyg med minst 3 000 kW
maskinstyrka i Europafart eller mer vidsträckt fart.
Förordning (2003:443).

16 § För att få behörighet som maskinbefäl klass II skall
sökanden

1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
som maskinbefäl i minst 12 månader på fartyg med minst 3 000 kW
maskinstyrka i närfart eller vidsträcktare fart.

17 § För att få behörighet som maskinbefäl klass III skall
sökanden

1. ha avlagt maskinteknikerexamen samt fullgjort godkänd
utbildning, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
som maskinbefäl i minst 24 månader, varav minst 12 månader som
förste fartygsingenjör på fartyg med minst 750 kW maskinstyrka
i närfart eller mer vidsträckt fart. Förordning (2003:443).

18 § För att få behörighet som maskinbefäl klass IV skall
sökanden

1. ha avlagt maskinteknikerexamen samt fullgjort godkänd
utbildning, och

2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort
i minst 12 månader som maskinbefäl på fartyg med minst 750 kW
maskinstyrka i närfart eller vidsträcktare fart.

19 § För att få behörighet som maskinbefäl klass V skall
sökanden

1. ha avlagt maskinteknikerexamen, och

2. ha fullgjort minst 30 månaders praktik varav

– minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning i
maskinutrymmen på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka,

– minst 12 månaders maskinrumstjänstgöring,

– minst sex månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring, och

– minst sex månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad.

Praktiken enligt 2 får ersättas med en handledd utbildning som
förlagts till fartyg eller verkstad om utbildningen fullgjorts
som en del av ett utbildningsprogram som leder till
sjöingenjörsexamen. Den handledda utbildningen skall omfatta
minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning på fartyg
med minst 3 000 kW maskinstyrka.

Utbildningen skall dokumenteras i en godkänd
utbildningsjournal.

19 a § För att få behörighet som maskinbefäl klass VI skall
sökanden efter att ha fått behörighet som maskinbefäl klass VII
ha fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring som maskinbefäl på
fartyg med en maskinstyrka om lägst 400 kW.
Förordning (2004:1069).

19 b § För att få behörighet som maskinbefäl klass VII skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller

3. ha fullgjort minst 48 månaders tjänstgöring på fartyg med
minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och
då deltagit i maskinens och tillhörande hjälpsystems skötsel
vad avser förebyggande och avhjälpande underhåll, samt
handhavandet av maskinrumsinstallationerna i närfart eller
vidsträcktare fart. Förordning (2004:1069).

20 § För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII skall
sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

2. ha fullgjort minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller

3. ha fullgjort minst 48 månaders tjänstgöring på fartyg med
minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och
då deltagit i maskinens skötsel och handhavande i närfart eller
vidsträcktare fart. Förordning (2004:1069).

21 § För att få behörighet som motorman skall sökanden ha
fullgjort minst 18 månaders maskinrumstjänstgöring på
motorfartyg varav högst nio månader får ersättas med
kvalificerad verkstads- eller maskinrumstjänstgöring på
ångfartyg.

22 § För att få behörighet som eldare skall sökanden ha
fullgjort minst 18 månaders maskinrumstjänstgöring på ångfartyg
eller annat fartyg med större ånganläggning. Av denna tid får
högst nio månader ersättas med kvalificerad
verkstadstjänstgöring eller maskinrumstjänstgöring på
motorfartyg.

23 § För att få behörighet som fartygselektriker fordras
fullgjord godkänd utbildning och minst nio månaders
tjänstgöring i elektrisk verkstad.

24 § Behörighet enligt 21 § kan även fås genom treårig
utbildning på gymnasiets energiprogram, gren för fartygsteknik,
eller annan utbildning enligt föreskrifter som meddelas av
Sjöfartsverket. Förordning (1999:722).

Behörighet för radiotelegrafist

25 § För att få behörighet som radiotelegrafist skall sökanden

1. inneha ett certifikat av lägst andra klass för fartygets
radiotelegrafstation, och

2. ha tjänstgjort minst sex veckor till sjöss som biträde åt
behörig radiotelegrafist.

Närmare föreskrifter om behörighet meddelas av Sjöfartsverket
efter att ha hört Post- och telestyrelsen samt berörda
organisationer för redare och ombordanställda.

Bestämmelser om vissa behörighetsvillkor

26 § Utbildning som utgör behörighetsvillkor får ersättas med
likvärdig utbildning vid Försvarsmakten eller Kustbevakningen.

27 § Däckstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med en
dräktighet om minst 70 om inte annat föreskrivs för viss
behörighet.

Däckstjänstgöring på fiskefartyg får tillgodoräknas enligt de
föreskrifter som meddelas av Sjöfartsverket.

28 § Maskinrumstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med minst
400 kW maskinstyrka och med särskild maskinbemanning om inte
annat föreskrivs för viss behörighet.

29 § Maskinrumstjänstgöring som utgör behörighetsvillkor för
behörigheterna sjöingenjör och maskinbefäl klasserna II-VII
skall till hälften fullgöras på ångfartyg och till hälften på
motorfartyg. Den som tjänstgjort mindre än den föreskrivna
tiden på ångfartyg eller motorfartyg men i övrigt uppfyller
behörighetsvillkoren för någon av de nämnda behörigheterna får
endast behörighet för tjänstgöring på ångfartyg eller
motorfartyg. Förordning (2004:1069).

30 § För tjänstgöring som befälsassistent fordras

1. teoretisk utbildning för den behörighet som tjänstgöringen
syftar till,

2. att tjänstgöringen inte sker i en befattning som ingår i
fartygets säkerhetsbesättning,

3. att däckstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med en
dräktighet om minst 3 000, och

4. att maskinrumstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med
minst 1 500 kW maskinstyrka.

Sjöfartsverket får medge att tjänstgöring som befälsassistent
fullgörs på fartyg som inte uppfyller kraven på dräktighet
eller maskinstyrka om fartyget i övrigt bedöms lämpligt för
sådan tjänstgöring. Förordning (1999:722).

31 § Tjänstgöring på utländska fartyg får räknas som praktik i
den omfattning som Sjöfartsverket medger. Sjöfartsverket skall
särskilt pröva om de uppgifter som har lämnats om
tjänstgöringen kan godtas.

3 kap. Specialbehörigheter

Radio

1 § För att få specialbehörighet som allmänt behörig
radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety
System) skall sökanden inneha ett allmänt operatörcertifikat
för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat).

2 § För att få specialbehörighet som begränsat behörig
radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety
System) skall sökanden inneha ett begränsat operatörcertifikat
för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC-certifikat).

3 § För att få specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS
fordras läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar
att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i
förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.

Tankfartyg

4 § För att få en sådan specialbehörighet för olje-, gas- och
kemikalielasthantering som avses 4 kap. 11 § första stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden ha
fullgjort

1. en godkänd utbildning i hantering av det slags last som
specialbehörigheten avser, och

2. en godkänd utbildning i brandskydd.

Fartygsbefäl och annan sjöpersonal med direkt ansvar för
lastning, lossning eller annan lasthantering skall ha fullgjort
sex månaders tjänstgöring på den typ av fartyg
specialbehörigheten avser. I fråga om specialbehörighet för
både olje- och kemikalielasthantering får tjänstgöringen anses
fullgjord genom nio månaders tjänstgöring på olje- och
kemikalietankfartyg, varav minst tre månader på vardera
fartygstyp.

Maskinbefäl skall ha fullgjort minst en månads
maskinrumstjänstgöring på fartyg med last av det slag
specialbehörigheten avser. Förordning (2003:443).

Torrlastfartyg som för farlig last

5 § För att få sådan specialbehörighet för torrlasthantering
som avses i 4 kap. 11 § tredje stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden ha
fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i
torrlastfartyg och brandskydd. Förordning (2003:443).

Höghastighetsfartyg

6 § För att få specialbehörighet för tjänstgöring på
höghastighetsfartyg skall sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

Passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg

7 § För att få specialbehörighet för tjänstgöring på
passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg skall befälhavare,
överstyrmän, tekniska chefer, förste fartygsingenjörer och
annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i
nödsituationer ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering.
Förordning (2003:443).

Fiskefartyg

8 § För att få specialbehörighet för tjänstgöring som
befälhavare på fiskefartyg med en längd om minst 12 meter skall
sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

4 kap. Certifikat

Radio

1 § För att få ett allmänt eller begränsat
radiotelefonistcertifikat för sjöradiotrafik skall sökanden ha
fullgjort godkänd utbildning.

2 § För att få ett allmänt operatörcertifikat för maritim mobil
trafik i GMDSS (GOC-certifikat) eller ett begränsat
operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC-
certifikat) skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Tankfartyg

3 § För att få certifikat för sådan tjänstgöring på tankfartyg
som avses i 4 kap. 11 § andra stycket
fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden ha
fullgjort

1. en godkänd utbildning i brandskydd och

2. en godkänd orienteringsutbildning om hantering av last i
tankfartyg eller

3. minst tre månaders tjänstgöring på tankfartyg.

Tjänstgöringsperioden enligt 3 får ersättas med en handledd
praktik under förutsättning att

– praktiken omfattar minst en månad,

– de enskilda resorna under praktiken inte överstiger 72
timmar,

– sjömannen deltagit i lasthanteringsoperationer som bedöms
motsvara tjänstgöring enligt 3,

– tankfartyget har en dräktighet om högst 3000.
Förordning (2003:443).

Räddningsfarkoster, beredskapsbåtar m.m.

4 § För att få certifikat för att handha räddningsfarkoster och
beredskapsbåtar skall sökanden

1. vara minst 18 år,

2. ha tjänstgjort minst 12 månader till sjöss eller

3. ha tjänstgjort minst sex månader till sjöss och fullgjort
godkänd utbildning.

5 § För att få certifikat för att sköta snabba beredskapsbåtar
skall sökanden ha certifikat enligt 4 § och ha fullgjort
godkänd utbildning.

6 § För att få certifikat som släckledare skall sökanden ha
fullgjort godkänd utbildning.

7 § För att få certifikat som sjukvårdare ombord skall sökanden
ha fullgjort godkänd utbildning.

8 § Ett certifikat är en särskild handling som gäller tills
vidare. Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om att
certifikat skall gälla för en begränsad tid.
Förordning (2005:875).

5 kap. Intyg

1 § All sjöpersonal skall före påmönstring ha fullgjort godkänd
förtrogenhetsutbildning eller ha fått instruktioner i personlig
överlevnadsteknik.

2 § Sjöpersonal med arbetsuppgifter ombord som rör säkerhet och
miljö skall ha fullgjort godkänd utbildning och ha tillräckliga
språkkunskaper för att kunna förstå och vidarebefordra
säkerhetsinformation.

Sjöpersonal som tjänstgör på passagerar- och ro-ro-
passagerarfartyg skall dessutom ha fullgjort godkänd utbildning
för tjänstgöring på sådana fartyg samt behärska engelska och,
om fartyget trafikerar skandinavien, ett skandinaviskt språk.

3 § Redaren skall se till att befälhavaren får skrivna
instruktioner om de rutiner som skall följas så att
bestämmelserna i 1 och 2 §§ uppfylls.

4 § Redaren eller befälhavaren utfärdar intyg om genomgången
förtrogenhetsutbildning enligt 1 §.

Utbildningsansvarig eller säkerhetsansvarig enligt rederiets
dokument om godkänd säkerhetsorganisation inom rederiet
utfärdar intyg om genomgången utbildning enligt 2 §.

Ett intyg är en särskild handling som gäller tills vidare.
Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om att intyg skall
gälla för en begränsad tid. Förordning (2005:875).

5 § Redaren skall föra ett register över all anställd
sjöpersonals utbildning, behörighet, relevant arbetserfarenhet
och medicinska status samt hålla registret lätt tillgängligt
för kontroll.

6 kap. Behörighetsbevis

1 § Innehav av behörighet eller specialbehörighet skall styrkas
med behörighetsbevis.

Behörighetsbevis eller annan handling som visar behörigheten
skall i original föras med på det fartyg där innehavaren
tjänstgör och på begäran visas upp för myndigheter.

2 § Ett behörighetsbevis är en särskild handling och utfärdas
för en tid av högst fem år.

Behörighetsbevis enligt 2 kap. 11, 12 och 21-23 §§ utfärdas
utan tidsbegränsning.

Ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att få
giltighetstiden för ett behörighetsbevis förlängd får meddelas
av Sjöfartsverket. Förordning (2002:643).

3 § Sjöfartsverket fastställer avgifter för bevis om
behörigheter och specialbehörigheter som utfärdas enligt denna
förordning samt för dispenser från bestämmelserna i
förordningen.

7 kap. Behörigheternas innebörd

1 § Behörighet medför rätt att inneha befattningar på fartyg i
den utsträckning som anges i beslut om säkerhetsbesättning eller i
de föreskrifter om bemanning som Sjöfartsverket meddelar.

I bilagan till denna förordning anges den rätt att ha
befattning på fartyg som följer med innehav av vissa
behörigheter.

I beslut om säkerhetsbesättning eller i bemanningsföreskrifter får
det anges att en befattning får innehas av sjöpersonal med
lägre eller högre eller annan behörighet än den som följer av
bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1999:722).

8 kap. Giltighet av äldre behörigheter och utbildningar

1 § Behörighetsbevis som är utfärdade enligt förordningen
(1982:892) om behörigheter för sjöpersonal, eller äldre
bestämmelser, gäller längst till den 1 februari 2002. Sådant
äldre behörighetsbevis motsvarar behörighet enligt denna
förordning på det sätt som Sjöfartsverket föreskriver.
Sjöfartsverket får också meddela föreskrifter om krav på
kompletterande utbildning. Nytt behörighetsbevis utfärdas efter
ansökan hos Sjöfartsverket. Förordning (1999:722).

2 § Sjöfartsverket har rätt att före den 1 februari 2002
utfärda behörighetsbevis i enlighet med bestämmelserna i
förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal för den
som före den 1 augusti 1998 påbörjat behörighetsgrundande
utbildning eller avlagt behörighetsgrundande examen.
Behörigheten gäller dock längst till den 1 februari 2002.
Förordning (1999:722).

3 § Om en äldre behörighet gäller enbart för tjänstgöring på
motorfartyg eller ångfartyg, gäller motsvarande begränsning
även för den nya behörigheten.

Övergångsbestämmelser

2004:1069

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Ett behörighetsbevis som maskinbefäl klass VI som utfärdats
före den 1 januari 2005 skall anses motsvara en behörighet som
maskinbefäl klass VIII.