Förordning (1998:974) om försöksverksamhet i gymnasieskolan med ett nytt nationellt program, teknikprogrammet

SFS nr
1998:974
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1998-07-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:220
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1032

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en
försöksverksamhet med ett nytt nationellt program i
gymnasieskolan, teknikprogrammet. De bestämmelser som gäller
för nationella program skall följas, om inte annat följer av
denna förordning.

2 § Varje kommun och landsting som är huvudman för
gymnasieskolan kan delta i försöksverksamheten. Detsamma gäller
sådana fristående gymnasieskolor som avses i 2 kap.
förordningen (1996:1206) om fristående skolor.

Statens skolverk beslutar efter ansökan om vilka som får delta
i försöksverksamheten.

3 § En ansökan om att delta i försöksverksamheten skall
innehålla

1. en beskrivning av utbildningens uppläggning, innehåll och
beräknad dimensionering,

2. uppgifter om vilka nationellt och lokalt fastställda kurser
i karaktärsämnen som skall ingå i utbildningen,

3. programmål för utbildningen,

4. uppgifter om hur både flickors och pojkars intressen av
teknik skall kunna väckas och förstärkas av utbildningen,

5. en redovisning av hur programmets innehåll svarar mot kraven
på särskild behörighet till högskoleutbildningar inom området,

6. uppgifter om hur samarbetet med arbetslivet och eventuellt
andra utbildningsanordnare som deltar i försöksverksamheten
skall genomföras, och

7. uppgifter om hur eleverna skall kunna tillförsäkras
arbetsplatsförlagd utbildning i sådan omfattning som anges i 6 §.

Utbildningen

4 § Utbildningen skall syfta till att ge eleverna ökade
teoretiska och praktiska möjligheter att skaffa sig kunskaper
inom det tekniska området.

Utbildningen skall ha ett gemensamt block av
karaktärsämneskurser i matematik samt naturvetenskapliga och
tekniskt inriktade ämnen om minst 500 gymnasiepoäng. Övriga
kurser i karaktärsämnen skall erbjudas som valbara kurser som
ger programmet en viss inriktning.

5 § Utbildningen skall omfatta minst 2 150 gymnasiepoäng, om
den avser väsentligen kurser från naturvetenskaps- eller
samhällsvetenskapsprogrammen eller det estetiska programmet
eller minst 2 370 gymnasiepoäng om utbildningen innehåller
minst 1 200 gymnasiepoäng från sådana kurser som ingår i
blocket yrkesämnen.

6 § Om utbildningen omfattar minst 2 370 gymnasiepoäng skall
arbetsplatsförlagd utbildning ingå i utbildningen och ha en
omfattning av minst 15 veckor.

Samrådsorgan

7 § För varje utbildning som bedrivs enligt denna förordning,
skall det, för samråd mellan skolan och arbetsmarknadens
parter, finnas ett programråd.

8 § I programrådet skall det ingå företrädare för de berörda
parterna på arbetsmarknaden samt företrädare för skolans
personal och elever. Rektorn eller den rektorn utser skall vara
ordförande i programrådet.

9 § Programrådet skall ha till uppgift att

1. verka för att utbildningen håller hög kvalitet,

2. föreslå programmål för utbildningen,

3. föreslå kursplaner för de lokala kurser som eventuellt skall
ingå i utbildningens inriktning,

4. medverka till anskaffningen av platser där
arbetsplatsförlagd utbildning kan genomföras, och

5. föreslå inom vilka delar av utbildningen arbetsplatsförlagd
utbildning skall genomföras.

Elever

10 § Uppgift om att en elev deltar i försöksverksamheten skall
antecknas i elevens individuella studieplan enligt 1 kap. 12 §
gymnasieförordningen (1992:394). Förordning (1999:1032).

11 § I en elevs slutbetyg skall det anges att eleven har
deltagit i försöksverksamheten med teknikprogrammet och vilken
inriktning utbildningen har haft.

12 § Bestämmelserna om mottagande av sökande till
specialutformade program i 5 kap. 13 b-d §§ skollagen
(1985:1100) skall gälla för sökande till utbildning enligt
denna förordning. Eleverna har rätt att fullfölja sin
utbildning enligt bestämmelserna i 5 kap. 20 § skollagen.

Bestämmelserna om interkommunal ersättning i 5 kap. 22-24 §§
skollagen skall inte tillämpas på utbildning enligt denna
förordning.

Uppföljning och utvärdering

13 § Den som deltar i försöksverksamheten är skyldig att
medverka i den uppföljning och utvärdering som genomförs av
Statens skolverk.

Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen
(1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

Bemyndigande

14 § Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

15 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1999:1032

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2000 och skall
tillämpas på undervisning som sker efter den 1 juli 2000.

2000:220

Regeringen föreskriver att förordningen (1998:974) om
försöksverksamhet i gymnasieskolan med ett nytt nationellt
program, teknikprogrammet, skall upphöra att gälla vid utgången
av juni 2000. För den som påbörjat utbildning enligt denna
förordning innan förordningen upphör att gälla, skall dock
bestämmelserna fortsätta att tillämpas.