Förordning (1998:978) om trafikskolor

SFS nr
1998:978
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-07-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1263

1 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över trafikskolor.
Förordning (2008:1145).

2 § Har upphävts genom förordning (2009:1368).

2 a § I ett ärende om tillstånd att bedriva trafikskola
enligt 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor ska
Transportstyrelsen meddela beslut inom två månader efter det
att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst en månad. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2009:1105).

2 b § Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd enligt
2 § lagen (1998:493) om trafikskolor begär att sökanden ska
ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som
visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska
myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får
dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i en
bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning.
Förordning (2009:1105).

3 § För att få godkännande som trafiklärare ska den sökande
ha genomgått en utbildning till trafiklärare inom
yrkeshögskolan eller annan likvärdig utbildning och med hänsyn
till sina personliga förhållanden anses lämplig som
trafiklärare.

För att få godkännande som utbildningsledare ska den sökande
ha arbetat som godkänd trafiklärare i minst två år och med
hänsyn till sina kunskaper om trafiksäkerhet och sina
personliga förhållanden anses lämplig som utbildningsledare.

Godkännande som trafikskolechef ska meddelas den som med
hänsyn till lämplighet och allmän duglighet bedöms kunna
utföra de arbetsuppgifter som ankommer på en sådan chef.
Förordning (2009:132).

4 § Tillstånd skall förenas med de villkor och bestämmelser som
behövs. Föranleder inte särskilda förhållanden annat, utfärdas
tillståndet tills vidare.

5 § Har upphävts genom förordning (2011:176).

6 § I en trafikskola skall de läromedel och det
undervisningsmaterial i övrigt finnas som behövs för den
teoretiska undervisningen samt en lokal som är lämplig för
sådan undervisning.

7 § Undervisningen skall bedrivas enligt kursplaner som
Transportstyrelsen fastställer. Undervisning får meddelas i en
eller flera delar av kursplanen för elever som slutför sin
utbildning utanför trafikskolan. För varje elev skall
utbildningskort föras. Förordning (2008:1145).

8 § Beslut om återkallelse av tillstånd eller godkännande eller
varning delges den som avses med beslutet.

9 § Om Polismyndigheten finner att ett tillstånd för
trafikskola eller ett godkännande som trafikskolechef,
utbildningsledare eller trafiklärare bör återkallas, ska
myndigheten anmäla detta till Transportstyrelsen.
Förordning (2014:1263).

10 § En sökande som är medborgare i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz,
och som har behörighet att arbeta som trafiklärare,
utbildningsledare eller trafikskolechef i någon av dessa
stater, kan efter ansökan få godkännande för detta yrke.
Transportstyrelsen skall vid prövningen beakta den utbildning eller
yrkeserfarenhet som sökanden har skaffat sig i någon av dessa
stater.

Transportstyrelsen skall meddela ytterligare föreskrifter om
godkännande samt om prövotider, lämplighetsprov och yrkesverksamhet.

Transportstyrelsens beslut i ärenden om godkännande skall fattas inom
tre månader från ansökningsdagen. Förordning (2008:1145).

11 § Har upphävts genom förordning (2011:176).

12 § Ytterligare föreskrifter om trafikskolor, om utbildning
vid sådana skolor och om kompetenskrav enligt 3 § får meddelas
av Transportstyrelsen. Styrelsen får också meddela föreskrifter
om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen
(1998:493) om trafikskolor och enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1594).

13 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

2009:132

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för den som har genomgått en
påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxenutbildning eller annan
likvärdig utbildning.

2009:1105

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till
myndigheten efter ikraftträdandet.