Körkortsförordning (1998:980)

SFS nr
1998:980
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-07-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1264

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter i de avseenden
som anges i körkortslagen (1998:488) och föreskrifter om
undantag från lagen. Förordning (2001:666).

2 § Transportstyrelsen är körkortsmyndighet.
Förordning (2009:1369).

3 § I militärtrafikförordningen (2009:212) och
vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under
utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag
från körkortslagen (1998:488) och denna förordning.
Förordning (2009:216).

4 § I terrängkörningslagen (1975:1313) och
terrängkörningsförordningen (1987:594) finns bestämmelser om
förbud mot körning i terräng i vissa fall.
Förordning (2009:190).

5 § De beteckningar som används i denna förordning har samma
betydelse som i körkortslagen (1998:488), lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner. Förordning (2001:666).

2 kap. Förarbehörighet

1 § På körkortet ska ordet ”körkort” på Europeiska unionens
övriga språk vara tryckt i rosa och utgöra kortets bakgrund.

Inskränkningar i behörigheten, sådan utökad behörighet som
avses i 2 kap. 7 a § körkortslagen (1998:488) och villkor för
att få köra fordon samt gällande prövotid ska anges i form av
sifferkoder på körkortet. Förordning (2012:5).

2 § Ett traktorkort enligt 2 kap. 2 § körkortslagen
(1998:488) och ett förarbevis enligt 2 kap. 3 § körkortslagen
ska innehålla uppgifter om innehavarens fullständiga namn och
personnummer eller samordningsnummer.

Ett traktorkort ska även innehålla villkor som har betydelse
för rätten att köra en traktor. Förordning (2009:190).

3 § Ett särskilt förarbevis enligt 2 kap. 13 § körkortslagen
(1998:488) skall vara utfärdat enligt formulär som
Transportstyrelsen fastställer. Transportstyrelsen bestämmer
också vilka som får utfärda beviset och vilka krav som skall
ställas på innehavaren. Förordning (2008:1112).

4 § Har upphävts genom förordning (2012:5).

3 kap. Utfärdande och giltighet av körkort och traktorkort

Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets
giltighet

1 § En ansökan om körkortstillstånd ska göras skriftligen på en
särskild blankett och, om inte annat följer av 2 a §, avse en
viss grupp av behörigheter enligt följande:

– Grupp I: AM, A1, A2, A, B och BE samt behörighet för traktor.

– Grupp II: behörigheterna i grupp I samt behörigheterna C1,
C1E, C och CE.

– Grupp III: behörigheterna i grupp I och II samt
behörigheterna D1, D1E, D och DE.

Till ansökan ska det fogas en hälsodeklaration, som ska vara
undertecknad av sökanden och ett intyg om synprövning. Om
ansökan avser körkortstillstånd med behörighet C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D eller DE, ska i stället ett läkarintyg enligt
fastställd blankett fogas till ansökan. Intygen ska vara
utfärdade och hälsodeklarationen avgiven inom två månader före
ansökan.

Om sökanden under de senaste fem åren före ansökan har fällts
till ansvar för grovt rattfylleri eller upprepade fall av
rattfylleri, ska det till ansökan fogas ett särskilt
läkarutlåtande som styrker att sökanden i nykterhetshänseende
uppfyller kraven i 3 kap. 2 § körkortslagen (1998:488). Ett
sådant utlåtande ska vara utfärdat inom två månader före
ansökan. Förordning (2012:5).

2 § En ansökan om körkortstillstånd får ges in tidigast sex
månader innan spärrtid, giltighetstid för beslut om
återkallelse tills vidare eller villkorstid enligt 5 kap. 17 §
körkortslagen (1998:488) löper ut. Ansökan får prövas tidigast
två månader innan den tiden löper ut. Förordning (2012:5).

2 a § Ett körkortstillstånd gäller för samtliga behörigheter
som ingår i en grupp som avses i 1 § första stycket. Detta
gäller dock inte om Transportstyrelsen har begränsat
tillståndet till en eller flera behörigheter.
Förordning (2009:1369).

3 § Ett körkortstillstånd gäller i fem år.

När ett körkortstillstånd har meddelats ska Transportstyrelsen
utfärda ett bevis om tillståndet. I beviset ska det anges

1. vilken grupp av behörigheter eller vilken behörighet som
tillståndet gäller för,

2. vilka villkor som har beslutats för innehavet av
körkortstillståndet eller körkortet,

3. upplysning om tillståndets giltighetstid, och

4. att tillståndet kan återkallas i de fall som avses i 5 kap.
körkortslagen (1998:488). Förordning (2012:5).

4 § Har upphävts genom förordning (2012:5).

5 § Om den som söker körkortstillstånd inte följer ett
föreläggande att inom viss tid ge in ett läkarintyg, ska
ansökningen avvisas. Föreläggandet ska innehålla en upplysning
om detta. Förordning (2012:5).

6 § En ansökan om förnyelse enligt 3 kap. 14 § andra stycket
eller 3 kap. 14 b § körkortslagen (1998:488) ska föregås av en
ansökan om förlängd giltighet av behörigheten C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D eller DE enligt 3 kap. 12 § samma lag, om sökanden
önskar behålla dessa behörigheter. Vid en ansökan om förlängd
giltighet tillämpas

1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i
3 kap. 1 § andra stycket första och tredje meningarna denna
förordning, om sökanden vid ansökningstillfället ännu inte har
fyllt 45 år, och annars

2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra
och tredje meningarna.

En ansökan om förlängd giltighet får göras tidigast ett år
innan körkortet ska förnyas.

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge
in de handlingar som krävs för förlängd giltighet enligt
första stycket. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan om
förlängd giltighet avvisas. Föreläggandet ska innehålla en
upplysning om detta. Förordning (2012:878).

Utredning och villkor för körkort m.m.

7 § Transportstyrelsen behöver inte utreda sökandens
personliga förhållanden, om sökanden har en behörighet som
ingår i grupp I och ansökan avser körkortstillstånd för någon
annan behörighet i grupp I eller behörighet som ingår i
grupp II.

Om Transportstyrelsen vid prövning av en ansökan om
körkortstillstånd finner att sökanden inte förekommer i de
register som förs enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister eller lagen (1998:621) om
misstankeregister och att uppgift om omhändertagande enligt
lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
inte förekommer i vägtrafikregistret, behöver någon
ytterligare utredning om sökandens personliga förhållanden
inte göras. Förordning (2009:1369).

8 § Transportstyrelsen får vid handläggningen av en ansökan
om körkortstillstånd begära in ett yttrande av
Polismyndigheten, Kriminalvården, en socialnämnd eller någon
annan myndighet som bedöms kunna lämna upplysningar av
betydelse för ärendet. Ett sådant yttrande ska innehålla en
redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att
bedöma sökandens lämplighet som innehavare av körkort eller
traktorkort. Förordning (2014:1264).

9 § Genom villkor enligt 3 kap. 10 § körkortslagen (1998:488)
får den behörighet som följer av ett körkortstillstånd eller
körkort begränsas till

1. att avse fordon med viss utrustning eller ett visst fordon
som funnits lämpligt för sökanden,

2. körning endast om personliga hjälpmedel används, exempelvis
glasögon, hörapparat eller protes,

3. ett visst område, en viss tid eller en viss typ av
transport, eller

4. annat som är nödvändigt från trafiksäkerhetssynpunkt.
Förordning (2010:783).

Förarprov

10 § Förarprov för körkort och kunskapsprov för traktorkort
ska avläggas inför den som Transportstyrelsen har förordnat
att förrätta förarprov respektive kunskapsprov. Som
förarprövare får Transportstyrelsen förordna tjänstemän vid
Trafikverket och Försvarsmakten samt lärare vid gymnasieskolan
eller kommunal vuxenutbildning.

Innan Transportstyrelsen förordnar en person som är verksam
inom Trafikverket, Försvarsmakten eller gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning ska styrelsen samråda med berörd
myndighet respektive Statens skolverk i fråga om lärare.

Om Transportstyrelsen finner att den som förordnats att
förrätta förarprov med hänsyn till sina personliga
förhållanden inte längre kan anses vara lämplig som
förarprövare, får styrelsen återkalla förordnandet.
Förordning (2011:529).

10 a § Förarprov för förarbevis får avläggas inför den
fysiska eller juridiska person till vilken Transportstyrelsen
överlämnat rätten att anordna prov. Förordning (2009:190).

11 § Den som avlägger ett körprov inför en förarprövare hos
Trafikverket skall tillhandahålla ett fordon som är lämpligt för
provet. Förordning (2010:142).

12 § Förarprov avser sökandens

1. kunskaper om vägtrafikens utveckling,
trafiksäkerhetsfrågornas betydelse, trafikolyckornas orsaker,
omfattning och karaktär samt vikten av ett ansvarsmedvetet och
hänsynsfullt uppträdande i trafiken,

2. kunskaper om gällande trafikföreskrifter, den verkan från
trafiksäkerhetssynpunkt som sjukdom, uttröttning och
stimulerande eller bedövande ämnen, särskilt alkoholhaltiga
drycker och narkotika, medför på den mänskliga organismen,

3. kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av
det slag som provet avser,

4. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det
slag som provet avser,

5. sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

För körkort med behörigheten E avser provet även sökandens
kunskaper om de särskilda trafiksäkerhetsriskerna när ett
fordon körs med tillkopplat släpfordon.

Förarprov för traktorkort skall avse sökandens kunskaper i de
avseenden som räknas upp i första stycket 1-3.

12 a § Förarprov för behörigheten AM och för förarbevis ska
avse sökandens kunskaper i de avseenden som anges i 12 §
första stycket 1-3. Förordning (2009:190).

13 § Förarprov i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
får avläggas som delprov under utbildningens gång. Kraven i 3
kap. 1 § första stycket 2 och 3 eller, i fråga om ålderskravet,
3 kap. 1 a § samt 3 kap. 1 § andra stycket körkortslagen
(1998:488) ska då avse det slutliga godkännandet.
Förordning (2012:5).

Ansökan om utfärdande och förnyelse av körkort m.m.

14 § Har upphävts genom förordning (2012:5).

15 § Transportstyrelsen ska skicka underlag för ansökan om

1. utfärdande av körkort eller förarbevis till sökanden,

2. förnyelse av körkort till körkortshavaren, och

3. förnyelse av förarbevis till innehavaren av förarbevis.

En ansökan som avses i första stycket ska göras på en särskild
blankett (grundhandling) och vara egenhändigt undertecknad. Ett
välliknande fotografi ska följa med ansökan. Till ansökan ska
om det behövs även fogas handlingar som visar att
förutsättningarna för förnyelse enligt 3 kap. 14 a §
körkortslagen (1998:488) är uppfyllda.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en ansökan i
stället ska ges in på elektronisk väg. Förordning (2012:5).

16 § Om ett körkort eller ett förarbevis förstörts eller
kommit bort ska innehavaren anmäla detta till
Transportstyrelsen.

Till anmälningen ska om möjligt det förstörda körkortet eller
förarbeviset bifogas. Om ett körkort eller ett förarbevis som
kommit bort senare hittas ska det genast överlämnas till
Transportstyrelsen. Förordning (2009:1369).

16 a § Har upphävts genom förordning (2012:5).

16 b § Har upphävts genom förordning (2012:5).

16 c § Har upphävts genom förordning (2012:5).

17 § Har ett traktorkort förstörts eller kommit bort får
Transportstyrelsen efter ansökan av innehavaren utfärda en ny
behörighetshandling.

Till ansökan ska om möjligt det förstörda traktorkortet
bifogas. Om ett traktorkort som kommit bort senare hittas ska
det genast överlämnas till Transportstyrelsen.
Förordning (2009:1369).

Förelägganden m.m.

18 § Har en ansökan om förnyelse av körkort eller av
förarbevis enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) inte
getts in inom viss tid ska Transportstyrelsen förelägga
körkortshavaren eller innehavaren av förarbevis att inom viss
tid efter det att han eller hon fått del av föreläggandet
ansöka om förnyelse av körkortet eller förarbeviset.

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att körkortet
eller förarbeviset blir ogiltigt enligt 3 kap. 13 § första
stycket 1 körkortslagen om föreläggandet inte följs.
Förordning (2009:190).

18 a § Om handlingarna i ett ärende om förnyelse av körkort
enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) inte visar att
förutsättningarna enligt 3 kap. 14 a § samma lag för att förnya
körkortet är uppfyllda, ska Transportstyrelsen förelägga
körkortshavaren att inom viss tid efter det att han eller hon
fått del av föreläggandet visa att sådana förutsättningar
finns. Om föreläggandet inte följs får ansökan avslås.

Avser ansökan förnyelse enligt 3 kap. 14 § första eller andra
stycket körkortslagen får ärendet inte avgöras förrän vid den
tidpunkt då körkortet senast ska förnyas.

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan
komma att avslås om föreläggandet inte följs och att körkortet
i så fall blir ogiltigt enligt 3 kap. 13 § första stycket 1
körkortslagen. Föreläggandet ska även innehålla en upplysning
om att en annan stat inom EES kan vara behörig att byta ut
körkortet. Förordning (2012:5).

19 § En uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5
körkortslagen (1998:488) skall innehålla en upplysning om att
körkortet blir ogiltigt om svar inte ges in inom den angivna
tiden eller om innehavaren anger att ett annat körkort än det
svenska körkortet skall behållas.

Om en körkortshavare meddelat att han önskar behålla det
svenska körkortet, skall den myndighet som utfärdat det
utländska körkortet underrättas om detta.

20 § Har behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE den 1
januari 1999 eller därefter blivit ogiltig på grund av att
körkortshavaren inte visat att de villkor för giltighet som
avses i 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) är uppfyllda, ska
Transportstyrelsen delge körkortshavaren en upplysning om att
behörigheten är ogiltig. Körkortshavaren ska också upplysas om
innehållet i 3 kap. 1 § tredje stycket samma lag.
Förordning (2012:5).

4 kap. Övningskörning m.m.

Övningskörning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

1 § Övningskörning med ett körkortspliktigt eller
traktorkortspliktigt fordon får ske under utbildning på en
nationell kurs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
om den som övningskör har körkortstillstånd. Vid sådan
övningskörning gäller inte de ålderskrav som anges i 4 kap. 2
och 2 a §§ körkortslagen (1998:488). Förordning (2012:877).

2 § Övningskörning med fordon som kräver behörigheten BE, C1,
C, D1 eller D får inte ske innan de kunskaper och färdigheter
som krävs för behörigheten B har uppnåtts. Övningskörning med
fordon som kräver behörigheten C1E, CE, D1E eller DE får inte
ske innan de kunskaper och färdigheter som krävs för behörighet
för dragfordonet har uppnåtts. Förordning (2012:5).

3 § Övningskörning ska ske under uppsikt av någon som har vana
och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen
avser och som

1. har fyllt 21 år,

2. har behörighet för fordon av det slag övningskörningen
avser, och

3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft
sådan behörighet.

Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars
körkort under de tre senaste åren har varit återkallat enligt
vad som anges i 4 kap. 6 § andra och fjärde styckena
körkortslagen (1998:488). Sådan uppsikt får inte heller utövas
av den vars körkortsinnehav är eller har varit förenat med
villkor om alkolås enligt 4 kap. 6 § tredje stycket samma lag.

Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare.
Förordning (2012:5).

4 § Vid övningskörning skall den som har uppsikt över
övningskörningen följa med i bilen vid den körandes sida eller
ha kontakt i samma trafiksituation med den som övningskör. Vid
övningskörning med motorcykel gäller 6 § andra stycket.

Ett fordon som används vid övningskörning skall vara försett
med en skylt som anger detta. Förordning (2003:522).

Övningskörning i andra fall

5 § Vid övningskörning skall det på lämpligt sätt anges att
fordonet används för övningskörning.

6 § Vid övningskörning ska den som har uppsikt över
körningen följa med i bilen vid den körandes sida.

Vid övningskörning med moped och motorcykel i gatutrafik
eller på landsväg samt med snöskoter och terränghjuling ska
den som har uppsikt över körningen följa med som passagerare
på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som
övningskörningen avser. Om övningskörningen avser moped eller
motorcykel får den ske med bara en medföljande elev.

Vid sådan övningskörning med moped som avses i andra stycket
får den som har uppsikt över körningen även köra motorcykel.
Avser sådan övningskörning moped klass II får den som har
uppsikt över körningen även köra moped klass I.
Förordning (2009:190).

7 § Den som har uppsikt över övningskörning anses som
förare vid körningen. Förordning (2009:190).

8 § En ansökan om godkännande som handledare ska göras
skriftligt på en särskild blankett.

Ett godkännande som handledare ska avse övningskörning med en
viss person (elev). För personer som i sin anställning har
till uppgift att vara handledare åt andra anställda med
körkortstillstånd som övningskör i sin anställning hos samma
arbetsgivare, får ett godkännande som handledare dock avse
övningskörning med samtliga dessa personer.
Förordning (2011:870).

8 a § Den som anordnar introduktionsutbildning ska rapportera
till Transportstyrelsen när en elev eller en handledare har
genomgått utbildningen.

Transportstyrelsen får förelägga den som ansöker om
godkännande som handledare att inom viss tid visa att han
eller hon har genomgått introduktionsutbildning som avses i
4 kap. 7 § första stycket 4 körkortslagen (1998:488), om det
är fråga om övningskörning för förarbehörigheten B. Om
sökanden inte följer föreläggandet ska ansökan avvisas.
Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.
Förordning (2011:870).

8 b § Om körkortstillstånd krävs för eleven, får frågan om
godkännande som handledare inte prövas innan frågan om
körkortstillstånd har prövats. Om eleven inte har beviljats
körkortstillstånd senast ett år från den dag när ansökan om
godkännande som handledare gavs in till Transportstyrelsen,
får ansökan avvisas.

För övningskörning för förarbehörigheten B gäller även att
frågan om godkännande som handledare inte får prövas innan
eleven har genomgått introduktionsutbildning som avses i 4
kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488). Om eleven
inte har genomgått introduktionsutbildningen senast ett år
från den dag när ansökan om godkännande som handledare gavs in
till Transportstyrelsen, får ansökan avvisas.
Förordning (2011:870).

8 c § Det antal godkännanden som en handledare får inneha
samtidigt får begränsas. Detta gäller inte sådana godkännanden
som avses i 8 § andra stycket för personer som i sin
anställning har till uppgift att vara handledare.
Förordning (2011:870).

9 § När ett godkännande som handledare meddelats skall
Transportstyrelsen utfärda ett bevis om godkännandet.
Förordning (2008:1112).

Beviset skall vara med vid övningskörning.

9 a § Har upphävts genom förordning (2012:5).

Körträning

10 § Om den som har körkort träffar avtal om att träna körning
med den typ av fordon som körkortet gäller för med någon som
driver trafikskola, anses den som har uppsikt över körningen
som förare.

11 § Trots behörighetskraven i 2 kap. 1 och 2 §§ körkortslagen
(1998:488) får körträning med körkortspliktigt eller
traktorkortspliktigt fordon ske under utbildning på en
nationell kurs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
om körträningen ingår som en del i utbildningen.

Den som har uppsikt över körträningen anses som förare.
Förordning (2011:529).

12 § Vid körträning skall det på lämpligt sätt anges att
fordonet används för körträning.

Riskutbildning

13 § Riskutbildningen omfattar såväl teoretiska som praktiska
moment. Utbildningen ska

1. ge kunskaper om faktorer som i samband med körning påverkar
föraren och ökar risken för olyckor, såsom alkohol, andra
droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt, och

2. innehålla körning under särskilda förhållanden samt ge
insikt om betydelsen av att undvika risker förknippade med
sådan körning. Förordning (2008:738).

14 § Den som anordnar riskutbildning ska rapportera till
Transportstyrelsen när utbildningen har genomförts av den
sökande.

En genomförd riskutbildning eller del av utbildningen gäller
i fem år. Förordning (2009:190).

15 § En sökande får tillgodoräkna sig riskutbildning som ges
i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) om den är likvärdig med riskutbildningen enligt 13 §.

Transportstyrelsen prövar om sådan utbildning är likvärdig
med riskutbildningen. Förordning (2009:190).

Bestämmelser om handläggning av vissa ärenden om tillstånd

16 § I ett ärende om tillstånd att bedriva introduktions- eller
riskutbildning enligt 4 kap. 9 § körkortslagen (1998:488) ska
Transportstyrelsen meddela beslut inom två månader efter det
att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst
en månad. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen
har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns
bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till
sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.
Förordning (2012:5).

17 § Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd att
bedriva introduktions- eller riskutbildning enligt 4 kap. 9 §
körkortslagen (1998:488) begär att sökanden ska ge in
certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att
ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta
motsvarande dokument från en annan stat inom EES. Myndigheten
får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i en
bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning.
Förordning (2012:5).

5 kap. Körkortsingripande

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller även
körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis.

Vad som sägs om körkortshavare gäller också innehavare av
förarbevis och innehavare av traktorkort.

För förarbevis för moped klass II, snöskoter och
terränghjuling gäller dock inte vad som sägs i 2 och 3 §§.
Förordning (2009:190).

2 § Om det finns anledning att anta att en körkortshavare
inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha
körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda hans eller
hennes lämplighet.

Transportstyrelsen får förelägga körkortshavaren att ge in
ett läkarintyg som visar att körkortshavaren uppfyller de
medicinska kraven för körkortsinnehavet eller ett bevis om
godkänt förarprov. Transportstyrelsen får också höra
socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon
annan myndighet, om nämndens eller myndighetens yttrande har
betydelse för ärendet. Förordning (2014:1264).

3 § Ett föreläggande om att inom viss tid komma in med
läkarintyg som visar att körkortshavaren uppfyller de
medicinska kraven för körkortsinnehavet eller med bevis om
godkänt förarprov, skall innehålla en upplysning om att
körkortet återkallas enligt 5 kap. 3 § 8 körkortslagen
(1998:488) om föreläggandet inte följs.

4 § När Transportstyrelsen i annat fall än som avses i 3 §
överväger att ingripa, ska körkortshavaren underrättas om
detta och föreläggas att svara inom viss tid vid påföljd att
ärendet ändå kan komma att avgöras.

I underrättelsen ska Transportstyrelsen ange orsakerna till
övervägandet om ingripande och den eller de bestämmelser som
är tillämpliga. Körkortshavaren ska upplysas om att han eller
hon, om han eller hon motsätter sig ett ingripande, bör ange
skälen för det och de bevis som åberopas.
Förordning (2009:1369).

5 § En uppmaning om att lämna över ett körkort till
Transportstyrelsen i samband med ett beslut om återkallelse
får delges körkortshavaren genom stämningsmannadelgivning.
Handlingen ska då lämnas över till den som utför
delgivningen. Förordning (2009:1369).

Preliminärt beslut om körkortsingripande

6 § Ett preliminärt beslut om körkortsingripande ska vara
skriftligt varvid bestämmelserna i 4 § tillämpas. Beslutet
ska innehålla en uppmaning till körkortshavaren att inom en
viss tid godkänna beslutet.

Skriftligt godkännande ska lämnas till Transportstyrelsen.
Förordning (2009:1369).

7 § Om körkortshavaren inte godkänner det preliminära beslutet
eller inte svarar på uppmaningen inom utsatt tid skall frågan
om körkortsingripande prövas enligt 4 §.

Omhändertagande av körkort

8 § Ett beslut att omhänderta ett körkort ska meddelas
skyndsamt och delges körkortshavaren. Beslutet ska,
tillsammans med uppgift om delgivning, föreliggande utredning
och en redogörelse för de omständigheter som lett till
omhändertagandet, inom 48 timmar sändas till
Transportstyrelsen som ska pröva frågan om ingripande.

Om beslutet delges eller körkortet lämnas över senare, ska
detta snarast meddelas Transportstyrelsen.

Ett omhändertaget körkort sänds till Transportstyrelsen.
Förordning (2009:1369).

9 § Om ett beslut om att omhänderta eller återkalla ett körkort
upphävs skall körkortet skyndsamt återlämnas till
körkortshavaren. Körkortet blir då giltigt från dagen för
beslutet, om inte annat har förordnats.

10 § Om Polismyndigheten eller åklagare meddelar medgivande
enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) ska
körkortshavaren få ett bevis om det. Beviset ska medföras
under färd. På begäran av en bilinspektör eller polisman ska
beviset överlämnas för kontroll. Förordning (2014:1264).

Nytt körkort efter återkallelse

11 § Vid en ansökan om utfärdande av körkort i fall som avses
i 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen körkortslagen
(1998:488) tillämpas

1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i
3 kap. 1 § andra stycket första meningen denna förordning, om
sökanden vid ansökningstillfället ännu inte har fyllt 45 år,
och annars

2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra
meningen.

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge
in de handlingar som anges i första stycket. Om föreläggandet
inte följs, ska ansökan avvisas när det gäller frågan om
huruvida körkortet ska ge behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D eller DE. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om
detta. Förordning (2012:877).

6 kap. Utländska körkort

1 § Bestämmelserna i 6 kap. körkortslagen (1998:488) gäller
också midlertidigt kørekort eller turistkørekort utfärdat i
Danmark, tillfälligt körkort utfärdat i Finland, midlertidig
köretilladelse meddelat i Island och midlertidig
kjøretillatelse meddelat i Norge.

2 § En handling som utfärdats i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som i den staten ger rätt
att köra terrängskoter, traktor eller moped klass I gäller i
Sverige enligt sitt innehåll.

3 § Utan hinder av 2 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) får en
person som fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men
tillfälligt vistas här köra den snöskoter eller
terränghjuling som han eller hon fört in i landet, om den
uppfyller de villkor som gäller för sådana fordon i hans
eller hennes hemland. Detta gäller dock endast om den som har
fört in fordonet får köra detta i hemlandet utan körkort,
förarbevis eller därmed jämförlig handling.
Förordning (2009:190).

Ingripande mot ett utländskt körkort

4 § Bestämmelserna i 5 kap. om körkortsingripande gäller med de
undantag och tillägg som föreskrivs i detta kapitel, också vid
prövning av ett utländskt körkorts giltighet i Sverige.

5 § Ett utländskt körkort som är ogiltigt i Sverige och inte
har bytts ut mot ett svenskt körkort enligt 6 kap. 6 §
körkortslagen (1998:488) ska behållas av Polismyndigheten
eller Transportstyrelsen under den tid som körkortet är
ogiltigt, dock längst tills körkortshavaren lämnar Sverige.
Förordning (2014:1264).

6 § Om ett körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island
eller Norge har vägrats giltighet i Sverige eller om
körkortshavaren har meddelats varning, ska Transportstyrelsen
underrätta den myndighet som har utfärdat körkortet om
beslutet, när det har vunnit laga kraft. Har körkortet
förklarats ogiltigt i Sverige, ska körkortet om möjligt
bifogas underrättelsen. Förordning (2009:1369).

Utbyte och ersättande av utländskt körkort

7 § En ansökan om att byta ut ett utländskt körkort ska göras
skriftligen. Till ansökan ska fogas

1. det utländska körkortet,

2. en handling som visar att sökanden är permanent bosatt i
Sverige eller, i fall som avses i 6 kap. 7 § andra och tredje
styckena körkortslagen (1998:488), sedan minst sex månader
studerar här, och, om ansökan avser utbyte i fall som avses i
6 kap. 7 § fjärde stycket körkortslagen,

3. sådana handlingar som anges i 3 kap. 1 § denna förordning.

Vid en ansökan om utbyte i fall som avses i 6 kap. 7 § tredje
stycket körkortslagen tillämpas

1. vad som sägs om hälsodeklaration och intyg om synprövning i
3 kap. 1 § andra stycket första och tredje meningarna denna
förordning, om sökanden vid ansökningstillfället ännu inte har
fyllt 45 år, och annars

2. vad som sägs om läkarintyg i 3 kap. 1 § andra stycket andra
och tredje meningarna.

En ansökan om utbyte enligt andra stycket får göras tidigast
ett år före utgången av den giltighetstid som är angiven på
körkortet.

Transportstyrelsen får förelägga sökanden att inom viss tid ge
in de handlingar som anges i andra stycket. Om föreläggandet
inte följs, ska ansökan avvisas när det gäller frågan om
huruvida körkortet ska ge behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D eller DE. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om
detta. Förordning (2012:878).

7 a § En ansökan om att ersätta ett utländskt körkort som
förstörts eller kommit bort ska göras skriftligen. Till
ansökan ska fogas en handling som visar att sökanden är
permanent bosatt i Sverige och, om ansökan avser ersättande i
fall som avses i 6 kap. 7 § fjärde stycket körkortslagen
(1998:488), sådana handlingar som anges i 3 kap. 1 §.

Om ett utländskt körkort som kommit bort senare hittas, ska
det genast överlämnas till Transportstyrelsen.
Förordning (2012:878).

7 b § Om en ansökan om utbyte eller ersättande avser ett
körkort som utfärdats av en annan stat inom EES, ska
Transportstyrelsen utreda körkortets giltighet.
Transportstyrelsen ska om det behövs inhämta och kontrollera
uppgifter hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som
har utfärdat det utländska körkortet.

Vid en ansökan om att byta ut eller ersätta ett körkort som
utfärdats i Schweiz eller Japan får Transportstyrelsen
förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att
körkortet är giltigt i den stat där det har utfärdats. Följs
inte föreläggandet får ansökan avvisas. Förordning (2012:5).

8 § Har ett utländskt körkort bytts ut mot ett svenskt körkort
skall det utbytta körkortet lämnas över till
körkortsmyndigheten i den stat som har utfärdat körkortet.
Skälen för bytet skall anges.

Internationellt körkort

9 § En handling som är avsedd att visas upp i andra länder och
som visar att innehavaren är behörig att köra bil, motorcykel
eller terrängvagn (internationellt körkort) får utfärdas endast
för den som har ett gällande svenskt körkort. Ett i Sverige
utfärdat internationellt körkort gäller inte för färd i landet.

Internationella körkort får utfärdas av Försvarets Motorklubb,
Kungl. Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund,
Motormännens Riksförbund, OK Förlaget AB, Sveriges
Motorcyklisters Centralorganisation och Caravan Club of Sweden.
Förordning (2003:522).

Föreläggande

10 § Transportstyrelsen får förelägga den som har ett
utländskt körkort och som ansöker om godkännande som
handledare att inom viss tid ge in utredning

1. som, dels visar att körkortet är giltigt i den stat där
det utfärdats, dels när det utfärdades, eller

2. om utländsk domstols eller någon annan myndighets
körkortsingripande mot körkortshavaren.

Om sökanden inte följer föreläggandet får ansökan avvisas.
Föreläggandet ska innehålla upplysning om detta.
Förordning (2009:1369).

7 kap. Förfarandet i körkortsärenden m.m.

1 § Har upphävts genom förordning (2009:1369).

2 § Frågor om särskilt medgivande enligt 2 kap. 11 §
körkortslagen (1998:488) får prövas av den domstol som prövar
ett överklagat ärende. Förordning (2012:877).

Uppgiftsskyldighet

3 § En allmän förvaltningsdomstol som prövar överklagande av
ärenden som avses i 5 kap. eller 6 kap. körkortslagen
(1998:488) ska utöver vad som följer av 31 §
förvaltningsprocesslagen (1971:291) till Transportstyrelsen
lämna över en kopia av sådana beslut där rätten har förordnat
rörande saken i avvaktan på målets avgörande. Domstolen ska
också underrätta Transportstyrelsen om delgivning av beslut om
återkallelse, beslut om villkor om alkolås, beslut om att
utländskt körkort inte är giltigt i Sverige och varning.
Förordning (2012:5).

4 § I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och
förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns
bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter
i dessa register för tillämpningen av körkortslagen
(1998:488) och denna förordning.

I förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns
bestämmelser om Polismyndighetens skyldighet att underrätta
Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller
föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som
avses i lagen (1998:620) om belastningsregister.
Förordning (2014:1264).

5 § Har upphävts genom förordning (1999:992).

6 § Har upphävts genom förordning (2001:666).

6 a § Har upphävts genom förordning (2001:666).

7 § Har upphävts genom förordning (2001:666).

7 a § Har upphävts genom förordning (2001:666).

8 § En domstol ska omedelbart sända en kopia av domen eller
beslutet till Transportstyrelsen i de fall som avses i 5 kap.
2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Har någon åtalats för ett brott som avses i första stycket
och har beslut meddelats om återkallelse tills vidare eller
omhändertagande, ska tingsrätten, om åtalet läggs ned eller
rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrätta
Transportstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller
omhändertagande beslutats att förundersökning ska läggas ned
eller att åtal inte ska väckas, ska den som meddelat beslutet
omedelbart underrätta Transportstyrelsen om det.

Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena
ska sändas till Transportstyrelsen. Underrättelserna ska
innehålla uppgifter om personnummer eller samordningsnummer.
Förordning (2009:1369).

9 § Polismyndigheten ska anmäla till Transportstyrelsen

1. om den finner anledning att anta att en körkortshavare,
innehavare av traktorkort, innehavare av utländskt körkort
eller någon för vilken spärrtid eller ogiltighetstid
beslutats men ännu inte löpt ut inte uppfyller de
förutsättningar som gäller för att få körkort eller
traktorkort,

2. om myndigheten finner att körkortshavaren har ett eller
flera körkort utfärdade i andra stater inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES),

3. när någon har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer m.m.

En anmälan ska innehålla uppgift om personnummer eller
samordningsnummer. Förordning (2009:1369).

10 § Har upphävts genom förordning (2009:1369).

11 § Har upphävts genom förordning (2001:666).

12 § Har upphävts genom förordning (2001:666).

13 § Har upphävts genom förordning (2001:666).

14 § Har upphävts genom förordning (2001:666).

15 § Har upphävts genom förordning (2001:666).

16 § Har upphävts genom förordning (2001:666).

8 kap. Bemyndiganden m.m.

Föreskrifter

1 § Ytterligare föreskrifter om medicinska krav för behörighet
och föreskrifter för tillämpningen av 3 kap. 3 § och 10 kap.
2 § körkortslagen (1998:488) får meddelas av Transportstyrelsen
efter samråd med Socialstyrelsen. Transportstyrelsen får efter
samråd med Socialstyrelsen även meddela föreskrifter om sådan
synprövning och sådant läkarintyg som ska ligga till grund för
intyg och utlåtande enligt 3 kap. 1 § samt om socialnämnds
yttrande enligt 3 kap. 8 §. Förordning (2008:1112).

2 § Föreskrifter om Polismyndighetens och Kriminalvårdens
yttrande enligt 3 kap. 8 § får meddelas av Polismyndigheten
respektive Kriminalvården efter samråd med
Transportstyrelsen. Polismyndigheten får efter samråd med
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om omhändertagande av
körkort och medgivande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen
(1998:488). Förordning (2014:1264).

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att sådana
tillståndshavare, dotterföretag till tillståndshavare och
postombud som avses i 10 kap. 1 § tredje stycket
körkortslagen (1998:488) får utföra identitetsprövning och
även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut.
Det ska anges i föreskrifterna åt vilka företag som denna
uppgift har överlämnats. Innan Transportstyrelsen meddelar
sådana föreskrifter ska den höra Post- och telestyrelsen och
Polismyndigheten. Förordning (2014:1264).

3 a § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. introduktionsutbildning,

2. tillstånd att bedriva introduktionsutbildning,

3. tillsyn över introduktionsutbildning,

4. högsta pris för deltagande i introduktionsutbildning, och

5. begränsning av det antal godkännanden som en handledare får
inneha samtidigt. Förordning (2011:870).

3 b § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. riskutbildning,

2. tillstånd att bedriva riskutbildning,

3. tillsyn över riskutbildning, och

4. tillgodoräknande av utbildning som är likvärdig med
riskutbildningen och som ges i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES). Förordning (2009:190).

4 § Föreskrifter om förarutbildning

1. i trafikskolor finns i förordningen (1998:978) om
trafikskolor och för behörighet att köra mopeder, snöskotrar
och terränghjulingar i förordningen (2009:186) om utbildning
till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar,

2. i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning får meddelas
av Statens skolverk efter att synpunkter har inhämtats från
Transportstyrelsen,

3. inom Försvarsmakten får meddelas av Försvarsmakten efter
att synpunkter har inhämtats från Transportstyrelsen,

4. i andra fall får meddelas av Transportstyrelsen.

Föreskrifter om körträning i gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning får meddelas av Statens skolverk efter att
synpunkter har inhämtats från Transportstyrelsen.
Förordning (2011:529).

5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förarprov.
Transportstyrelsen får, efter samråd med Trafikverket, Statens
skolverk och Försvarsmakten, meddela föreskrifter om
förordnande att förrätta förarprov. Förordning (2010:142).

5 a § Transportstyrelsen får meddela ytterligare
föreskrifter om

1. installation, användning och kontroll av alkolås,

2. ansökan om och innehav av körkort med villkor om
alkolås, och

3. godkännande av alkolås enligt 5 kap. 27 § körkortslagen
(1998:488). Förordning (2011:951).

6 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter
om verkställighet av körkortslagen (1998:488) och
föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av
första stycket ska styrelsen inhämta ett yttrande från
Polismyndigheten om föreskrifterna avser giltighet, utbyte
och ersättande av utländska körkort.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
uppgifter på körkort, traktorkort och förarbevis samt om
dessa handlingars utseende.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
behörigheterna för snöskoter och terränghjuling ska anges på
ett och samma förarbevis.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de
sifferkoder som avses i 2 kap. 1 § andra stycket.

Blanketter, såsom hälsodeklaration, intyg om synprövning,
läkarintyg och grundhandling, tillhandahålls av
Transportstyrelsen. Förordning (2014:1264).

6 a § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela föreskrifter om tillsyn över provorgan som provar
alkolås.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska
rapportera resultatet av tillsynen till Transportstyrelsen.
Förordning (2012:877).

6 b § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsyn
över efterlevnaden av de föreskrifter om godkännande av alkolås
som meddelats i anslutning till körkortslagen (1998:488).

Transportstyrelsen ska rapportera resultatet av tillsynen till
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, om det bedöms
bero på brister hos ett ackrediterat provorgan.
Förordning (2012:5).

Undantag

7 § En sökande som har ett giltigt körkort med
förarbehörigheten A1 och som har genomgått riskutbildning för
motorcykel behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få
avlägga förarprov för förarbehörigheten A2 eller A.

En sökande som har ett giltigt körkort med förarbehörigheten A2
och som har genomgått riskutbildning för motorcykel behöver
inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga förarprov
för förarbehörigheten A. Förordning (2012:5).

8 § Den som genomgår trafiklärarutbildning inom
yrkeshögskolan och utför praktikarbete till sådan utbildning
får utöva uppsikt vid övningskörning med personbil i
trafikskola.

Transportstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter om
undantag från 4 kap. 6 § första och andra stycket för
övningskörning som äger rum inom trafikövningsplats och för
övningskörning vid trafikskola, inom Försvarsmakten eller vid
Polismyndigheten. Förordning (2014:1264).

9 § Transportstyrelsen får i ett enskilt fall medge att en
traktor, en snöskoter eller en terränghjuling körs av den som
inte uppfyller behörighetskraven i 2 kap. 2 och 3 §§
körkortslagen (1998:488), om det är nödvändigt för att
tillgodose behovet av transporter inom enskilds jordbruks-,
skogsbruks- eller näringsverksamhet.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall för en person som
behöver ett motordrivet fordon till följd av bristande allmänna
kommunikationer och sjukdom, funktionshinder eller liknande,
som inte utgör medicinskt hinder för körkortsinnehav eller
innehav av förarbevis, medge undantag från

1. behörighetskraven i 2 kap. 3 § körkortslagen,

2. ålderskraven för förarbehörigheterna AM, A1, A2, A, B och BE
i 3 kap. 1 § första stycket 3 körkortslagen, och

3. ålderskraven för förarbevis för moped klass II, snöskoter
och terränghjuling i 3 kap. 19 § 1 körkortslagen.

Undantag får medges om det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten och får begränsas till att avse ett visst
område, en viss tid eller annat som är nödvändigt från
trafiksäkerhetssynpunkt. Förordning (2012:5).

9 a § Trots bestämmelserna i 2 kap. 3 § körkortslagen
(1998:488) får

1. den som har körkort eller traktorkort köra en snöskoter
eller en terränghjuling inom turistnäringen, om färden sker

a) i en grupp om högst tio förare,

b) under ledning av en person som innehar förarbevis för
fordonet, och

c) längs en sträcka som bestämts av denne före färden, samt

2. den som har körkort med behörigheten B köra en
terränghjuling på spelytor och anlagda transportvägar inom
golfanläggningar. Förordning (2009:190).

10 § Transportstyrelsen får, om det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten,

1. medge att ett körkort utfärdat av en stat utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) är giltigt i Sverige under
begränsad tid även om körkortshavaren är folkbokförd i Sverige
sedan mer än ett år, om körkortshavaren avser att vistas i
riket under begränsad tid,

2. medge giltighet i Sverige under begränsad tid för ett
körkort utfärdat av en stat utanför EES om körkortshavaren fått
det utländska körkortet genom att byta ut ett svenskt körkort
under en utlandsvistelse som inte medfört ändring av den
permanenta bosättningen här i riket,

3. medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är
medborgare i en stat utanför EES kör svenskregistrerad lastbil
eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller
gods kortare sträcka eller tid,

4. medge att ett giltigt utländskt körkort byts ut mot ett
svenskt körkort som är likvärdigt med ett sådant som
körkortshavaren tidigare bytt mot ett utländskt körkort, om
körkortshavaren är permanent bosatt i Sverige,

5. medge att ett utländskt körkort utfärdat av en annan stat
inom EES byts ut om det utländska körkortet blivit ogiltigt på
grund av tidigare begränsat utbyte mot svenskt körkort eller av
att det inte förnyats i rätt tid i den stat där det har
utfärdats,

6. medge att ett körkort utfärdat av en stat utanför EES
jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap. 4
eller 5 § körkortslagen (1998:488), om körkortshavaren fått det
utländska körkortet genom att byta ut ett svenskt körkort och
det utländska körkortet är giltigt i Sverige.

Undantag eller medgivande får förenas med villkor.
Förordning (2009:1369).

10 a § Trots bestämmelserna i 2 kap. 1 och 5 §§ körkortslagen
(1998:488) får i tävlings- eller träningsverksamhet

1. en tvåhjulig motorcykel som har en slagvolym om högst 125
kubikcentimeter, en nettoeffekt som är högre än 11 kilowatt och
ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som
överstiger 0,1 kilowatt/kilogram köras av den som innehar
behörigheten A1, och

2. en tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A köras av den
som innehar behörigheten A2.

Vad som sägs i första stycket gäller endast om
Transportstyrelsen har meddelat närmare föreskrifter om sådan
tävlings- eller träningsverksamhet som där avses.
Förordning (2012:5).

Undantag eller medgivande får förenas med villkor.

11 § Transportstyrelsen får meddela undantag från medicinska
föreskrifter som beslutats med stöd av 10 kap. 1 §
körkortslagen (1998:488).

Undantag får begränsas till att avse ett visst område, en viss
tid eller annat som är nödvändigt från trafiksäkerhetssynpunkt.
Förordning (2008:1112).

Tillsyn

12 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över förarprövningen.

I tillsynen över förarprövningen ska styrelsen i fråga om
verksamheten inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning
samråda med Statens skolinspektion och i övrigt med berörd
myndighet. Förordning (2012:5).

Avgifter

13 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för tillsyn och ärendehandläggning enligt körkortslagen
(1998:488) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen. Detta gäller dock inte handläggning av ärenden om
innehav av körkort med villkor om alkolås.

Avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för
körkort och alkolås får bestämmas upp till full
kostnadstäckning. Förordning (2013:990).

14 § Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare
som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära
representation i Sverige eller medborgarens familjemedlem medge
att avgift inte ska betalas för utfärdande av körkort.
Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Transportstyrelsen
lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga
förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket.
Förordning (2010:1595).

Godkända provorgan

15 § Har upphävts genom förordning (2012:5).

16 § Transportstyrelsen prövar om ett provorgan har godkänts
genom ett förfarande som motsvarar ackreditering som avses i 5
kap. 26 § körkortslagen (1998:488).

Om ett provorgan har godkänts i annan ordning än genom
ackreditering som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av
produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, ska
provorganet anses godkänt genom ett förfarande som motsvarar
ackreditering som avses i 5 kap. 26 § körkortslagen endast om
prövningen har ägt rum hos ett organ som i fråga om kompetens
och oberoende är likvärdigt med ett nationellt
ackrediteringsorgan enligt förordning (EG) nr 765/2008.
Förordning (2012:5).

17 § I förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk
kontroll finns bestämmelser om att Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om ackreditering.

Transportstyrelsen får i fråga om provorgan som godkänts i
annan ordning än genom ackreditering som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008
meddela föreskrifter om ytterligare krav för att provorganet
ska anses godkänt genom ett förfarande som motsvarar
ackreditering som avses i 5 kap. 26 § körkortslagen (1998:488).
Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska
myndigheten höra Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll. Förordning (2012:5).

9 kap. Överklagande och ansvarsbestämmelser

Överklaganden

1 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare
bestämmelser finns i 8 kap. 1-3 §§ körkortslagen (1998:488).
Förordning (2009:1369).

Ansvarsbestämmelser

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig
uppgift vid ansökan eller anmälan enligt denna förordning döms
till penningböter, om gärningen inte är belagd med straff i
brottsbalken.

3 § Om ett fordon uppsåtligen eller av oaktsamhet används vid
övningskörning eller körträning utan att detta anges i enlighet
med bestämmelserna i 4 kap. 4 § andra stycket, 5 § eller 12 §
skall den som har uppsikt över körningen dömas till
penningböter.

Övergångsbestämmelser

1998:980

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998, då
körkortsförordningen (1977:722) upphör att gälla.

2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 §
fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse den 1 oktober 1998
eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§
fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse den 1 oktober 1998
och därefter inte väsentligen ändrats på sådant sätt som anges
i 50 § nämnda kungörelsen, gäller vad som sägs om moped klass
II.
3. Förordnande av befattningshavare inom Försvarsmakten att
förrätta förarprov som meddelats före ikraftträdandet gäller
som förordnande av Vägverket. Lärare i gymnasieskola och komvux
som enligt den upphävda förordningen har haft behörighet att
förrätta förarprov får förrätta prov enligt den upphävda
förordningen till utgången av läsåret 1999/2000.

4. Undantag som beviljats med stöd av den upphävda förordningen
gäller enligt sitt innehåll. Ansökan som getts in före
ikraftträdandet prövas enligt den gamla förordningen.

1999:992

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. 7 kap. 12 § andra stycket i sin äldre lydelse skall dock
fortfarande gälla för uppgifter om att registerblad har
framställts till utgången av år 2001, då samtliga sådana
uppgifter skall gallras ut.

2000:657

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 i fråga om 4
kap. 8 § och i övrigt den 1 september 2000.

2004:1084

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
Bestämmelserna i 4 kap. 8 § första stycket andra meningen och
8 a § skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

2008:738

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som för
förarbehörighet B genomgått en utbildning vid en
trafikövningsplats och avlagt godkänt kunskapsprov eller
körprov före utgången av mars 2009.

2009:190

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009 i fråga
om 3 kap. 1, 2 a, 3,6,7och 10 §§, 4 kap. 6, 7, 14 och 15 §§
samt 8 kap.3 b och 4 §§ och i övrigt den 1 oktober 2009.

2. Ett körkortstillstånd som meddelats före den 1 april 2009
gäller även för behörigheten AM och i övrigt i enlighet med
sitt innehåll.

3. Vid tillämpningen av 3 kap. 9 och 16 §§, 5 kap. 2-10 §§
samt 7 kap. 9 § ska förarbevis för moped klass I som har
utfärdats enligt 1 § lagen (1999:877) om förarbevis för moped
klass I och terrängskoter likställas med körkort samt
innehavare av sådant förarbevis likställas med
körkortsinnehavare.

4. Vid tillämpningen av 3 kap. 16 § och 5 kap. 1 § ska
förarbevis för terrängskoter som har utfärdats enligt 2 §
lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och
terrängskoter likställas med förarbevis för snöskoter och
terränghjuling samt innehavare av sådant bevis likställas med
innehavare av förarbevis för snöskoter och terränghjuling.

5. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter eller i ett
enskilt fall medge att förarbevis enligt 3 kap. 19 §
körkortslagen (1998:488) får utfärdas för den som före den 1
juli 2000 genomgått viss utbildning för förarbevis för
terrängskoter som har bedrivits utan tillstånd. På
motsvarande sätt får Transportstyrelsen meddela föreskrifter
eller i ett enskilt fall medge att förarbevis enligt 3 kap.
19 § körkortslagen får utfärdas för den som före den 1 juli
2000 avlagt visst kunskapsprov för förarbevis för
terrängskoter.

6. En ansökan om utbyte av förarbevis som har utfärdats
enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och
för terrängskoter till behörighetshandling enligt de nya
bestämmelserna i 3 kap. 1 och 19 §§ körkortslagen (1998:488)
ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast den 1
november 2013. Förordning (2013:35).

2009:1106

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till
myndigheten efter ikraftträdandet.

2010:798

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010 i fråga om 8
kap. 8 § och i övrigt den 1 december 2010.

2011:529

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter
den 1 juli 2011.

2. För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 gäller
äldre bestämmelser.

2011:951

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2011 i
fråga om 8 kap. 5 a-6 b, 13 och 15-17 §§ och i övrigt den
1 januari 2012.

2012:5

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 i fråga om
4 kap. 3 och 9 a §§, 7 kap. 3 § samt 8 kap. 6 b, 16 och 17 §§
och i övrigt den 19 januari 2013. Förordning (2012:878).

2. För en körkortsbehörighet A1 eller A som har förvärvats
före den 19 januari 2013 gäller 8 kap. 10 a § i sin äldre
lydelse. Förordning (2012:878).

2013:35

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2013.
Bestämmelsen i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från
och med den 1 januari 2013.