Förordning (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige

SFS nr
1998:995
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-07-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:279
Upphävd
2000-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1226

Stödets syfte och utsträckning samt områden för stödet

1 § För att främja ekonomisk tillväxt och en samhällsekonomiskt
och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet får stöd
lämnas enligt denna förordning inom de kommuner och delar av
kommuner inom stödområde 2 och de tillfälliga stödområdena som
ingår i EG:s strukturomvandlingsområden. Vilka dessa är framgår
av 25 och 26 §§.

Stöd får, inom stödområdena, lämnas till verksamhet som är
berättigad till stöd enligt 3 eller 5 §§.

Stöd får endast lämnas om och i den omfattning Europeiska
gemenskapernas kommission godkänt den ordning som gäller för
stödet. Förordning (1999:1226).

2 § I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att i vissa
särskilt angivna län ett regionalt självstyrelseorgan skall
besluta om användningen av regionalpolitiska och andra
utvecklingsmedel. I län med ett regionalt självstyrelseorgan
skall vad som sägs om länsstyrelsen i 44, 51-55, 59, 62, 65,
67, 70, 73 och 75 §§ i stället gälla det regionala
självstyrelseorganet.

Stödberättigad verksamhet

Stöd till företag

3 § Stöd får lämnas till företag, affärsverk eller
uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på marknadsmässiga
villkor. Till ideella organisationer eller
intresseorganisationer får stöd lämnas till utgifter för
utlokalisering av verksamhet från Stockholmsregionen även om de
inte bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Stöd
lämnas endast om företaget, verket, myndigheten eller
organisationen bedriver eller ämnar bedriva

1. industriell eller industriliknande verksamhet,

2. verksamhet med huvudsaklig inriktning på tjänster för den
industriella produktionsprocessen (industriserviceverksamhet),

3. partihandel med väsentlig betydelse för näringslivets,
främst industrins, utveckling inom regionen,

4. uppdragsverksamhet med inriktning mot näringslivet,

5. privat tjänste- och serviceverksamhet som inte avser export
och som inte riktar sig till en lokal eller regional marknad,

6. turistverksamhet enligt närmare bestämmelser i 6 §,

7. framställning av fasta bränslen enligt närmare bestämmelser
i 7 §,

8. uppförande av lokaler för uthyrning enligt närmare
bestämmelser i 8 §,

9. verksamhet i form av investmentbolag enligt närmare
bestämmelser i 9 §, eller

10. annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för
näringslivet i regionen eller annars bedöms ha särskild
regionalpolitisk betydelse.

För stöd till direkt eller indirekt kommunägda företag
tillämpas 5 §.

Stöd får inom de områden som anges i 26 § lämnas endast till
sådan verksamhet som avses i första stycket 1-5 och 8-10.

4 § Stöd får inte lämnas till

1. fiskeri- eller transportverksamhet,

2. jordbruksverksamhet som avser jordbruksprodukter som anges i
bilaga 2 till Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, eller

3. verksamhet enligt 3 § första stycket 1 inom stålindustri som
omfattas av Fördraget om upprättande av Europeiska kol- och
stålgemenskapen.

Stöd till annan verksamhet inom stålindustrin kräver
godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission, om stödet
avser produkter i form av vissa sömlösa rör eller grövre
svetsade rör.

Godkännande av kommissionen behövs även för stöd till sådan
verksamhet inom syntetfiberindustrin, varvsindustrin och
motorfordonsindustrin som omfattas av Europeiska gemenskapernas
statsstödsregler för respektive sektor. Stöd till
motorfordonsindustrin kräver godkännande endast om stödet
lämnas för projekt vars kostnader motsvarar lägst 50 miljoner
ecu eller vars sammanlagda stöd motsvarar lägst fem miljoner
ecu.

Om kommissionens godkännande krävs prövas stödet av regeringen.

Stöd till kommuner

5 § Stöd får lämnas till kommuner eller till direkt eller
indirekt kommunägda företag för verksamheter som anges i 3 §
första stycket 6-8.

Om det finns synnerliga skäl får Närings- och
teknikutvecklingsverket medge att en kommun som övertar en
byggnad för vilken regionalpolitiskt stöd har lämnats övertar
också de ekonomiska förpliktelser som följer av stödet.
Övertagandet skall vara motiverat av hänsyn till
sysselsättningen i kommunen och medföra att sysselsättning
bevaras.

Närmare bestämmelser om vissa verksamheter

6 § Stöd till turistverksamhet enligt 3 § första stycket 6
skall i första hand lämnas till turistanläggningar som redan
finns i turistorter. Stöd får lämnas även till verksamhet med
anknytning till turistverksamheten, om den med hänsyn till sin
karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna
för turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen.

Stöd till turistanläggning får lämnas även om driften av
anläggningen skall arrenderas ut. Om anläggningen ägs av en
kommun eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag
skall i beslutet om stöd, som villkor för stödet, bestämmelser
om arrendets storlek meddelas. Arrendet skall därvid bestämmas
lägst till en sådan nivå att det inte innebär subventioner
utöver vad som följer av det regionalpolitiska stödet.

7 § Stöd till framställning av fasta bränslen enligt 3 § första
stycket 7 bör normalt lämnas som komplettering till stöd enligt
förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden
m.m.

Stöd skall i första hand lämnas till anläggningar där
energiråvara i form av flis framställs eller förädlas eller i
form av torv bryts eller förädlas. Vid torvproduktion får stöd
avse också beredning av täkt eller anordningar för sådan
beredning eller för brytning. Stöd får lämnas endast till
verksamheter som bedrivs i större omfattning och har permanent
karaktär. Stöd får inte lämnas till förbränningsanläggningar.

8 § Stöd för uppförande av lokaler för uthyrning enligt 3 §
första stycket 8 får lämnas för lokaler på mindre orter som har
tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall
bedrivas i lokalerna. I lokalerna får endast bedrivas sådan
verksamhet som är stödberättigad enligt 3 §.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller
vara avsedda bara för ett företag. De får hyras ut endast till
företag som bedöms sakna möjlighet att själv uppföra lokaler
och som uppfyller de villkor som framgår av allmänna
bestämmelser för stöd som anges i 14-17 §§. Om det finns
särskilda skäl, får stöd lämnas utan att föreskrifterna i detta
stycke är helt uppfyllda. Frågor om undantag prövas av Närings-
och teknikutvecklingsverket.

I de delar av stödområdet som omfattas av EG:s
strukturfondsprogram för mål 2 och gemenskapsinitiativet Konver
får stöd även lämnas till ombyggnad och restaurering av större
lokaler och även på större orter. För sådana åtgärder skall det
stöd som möjliggörs av medel från EG utnyttjas i största
möjliga mån.

Om lokalen ägs av en kommun eller av ett direkt eller indirekt
kommunägt företag skall som villkor för stödet gälla de
bestämmelser om hyressättningen som meddelas av Närings- och
teknikutvecklingsverket i samband med beslutet om stöd. Hyran
skall därvid bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte
innebär subventioner utöver vad som följer av det
regionalpolitiska stödet. Närings- och teknikutvecklingsverket
skall pröva att ingångna hyresavtal stämmer överens med
bestämmelserna om hyressättningen.

9 § Stöd till investmentbolag enligt 3 § första stycket 9 kan
endast lämnas av regeringen i form av lån. Bolaget får med
hjälp av lånemedlen endast delta i sådana verksamheter som är
stödberättigade enligt denna förordning och som huvudsakligen
bedrivs inom de områden som anges i 25 eller 26 §.
Lånevillkoren i övrigt bestäms av regeringen särskilt för varje
enskilt fall.

Om stödet utgör statsstöd enligt artikel 92 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, får det lämnas endast
om Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt stödet.

Förhandsbesked

10 § Efter ansökan lämnar Närings- och teknikutvecklingsverket
förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att stöd
får lämnas. Ansökningshandlingarna skall innehålla en
beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och
de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har
ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten
är av sådan art att stöd får lämnas till verksamheten.

Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk eller
en uppdragsmyndighet eller stöd till sådan verksamhet som anges
i 3 § första stycket 9 skall Närings- och
teknikutvecklingsverket med eget yttrande lämna över ärendet
till regeringens prövning. Detsamma skall gälla om ansökan
avser en fråga som har principiell betydelse eller är av stor
vikt.

Stödformer

11 § Stöd får lämnas som

1. regionalt utvecklingsbidrag, och

2. lån till investmentbolag.

Beslut om stöd skall förenas med de ytterligare villkor som
behövs med hänsyn till syftet med stödet eller av någon annan
anledning. Förordning (1998:1742).

12 § För lån till investmentbolag gäller vad som sägs i 9 §.

13 § Regionalpolitiskt stöd får kombineras med andra former av
statligt stöd om följande bestämmelser iakttas.

Andelen bidragsmedel i samband med en investering får inte
överstiga den högsta andelen som gäller för en viss stödform i
olika stödområden enligt denna förordning. Om stöd lämnas inom
områden som anges i 26 § eller enligt 32 § får andelen
bidragsmedel i samband med en investering inte överstiga den
högsta andelen som gäller för en viss stödform enligt 33, 34
och 36 §§.

Det totala statliga stödet i samband med en investering får
inte överstiga 50 procent av det godkända totala kapitalbehovet
i samband med investeringen.

Om det finns synnerliga skäl, kan regeringen medge undantag
från bestämmelserna i andra och tredje stycket. Ett regionalt
utvecklingsbidrag till andra investeringar än som avses i 37 §
får dock aldrig uppgå till mer än 50 procent av de
bidragsberättigande utgifterna enligt närmare bestämmelser som
framgår av 31 §.

Allmänna bestämmelser för stöd

14 § Stöd får lämnas endast till en verksamhet som bedöms få en
tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig
sysselsättning och som utövas eller skall utövas i en ort med
tillfredsställande förutsättningar för verksamheten. Stöd får
inte lämnas till företag som är eller väntas bli föremål för
rekonstruktionsåtgärd.

Vid bedömningen skall även beaktas vikten av att de anställda
tillförsäkras en tillfredsställande arbetsmiljö.

Villkoret om tillfredsställande lönsamhet gäller inte för stöd
till ideella organisationer eller intresseorganisationer.

Bidrag får inte lämnas till utgifter för företagets normala
drift.

15 § Minst 40 procent av det antal arbetsplatser som tillkommer
till följd av stödet skall förbehållas vartdera könet. Om det
finns särskilda skäl, får undantag helt eller delvis medges
från denna bestämmelse av den som beviljar stödet. I ärenden om
undantag från denna bestämmelse skall länsarbetsnämnden höras.

16 § Stöd får beviljas endast om mottagaren visar att de
anställdas lön och andra anställningsförmåner är minst
likvärdiga med vad som följer av tilllämpligt kollektivavtal.

En stödmottagare skall ha auktoriserad eller godkänd revisor.

17 § Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt
medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett
sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har
påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda
skäl. Medgivandet lämnas av den som skall avgöra ärendet om
stöd eller, om regeringen skall avgöra ärendet, av Närings- och
teknikutvecklingsverket.

18 § För stödet gäller även de särskilda föreskrifter om bl. a.
upphävande, ändring och återkrav av stödåtgärd som med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen har
meddelats i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet.

19 § Om ansökan om stöd kan beviljas enligt förordningen
(1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
får stöd inte beviljas enligt denna förordning.

Vissa närmare definitioner

Små och medelstora företag

20 § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
företag som

1. har färre än 250 anställda, och

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 40
miljoner ecu eller har en balansomslutning som motsvarar högst
27 miljoner ecu, och

3. är fristående eller ägs med mindre än 25 procent av företag
som inte uppfyller villkoren i 1-2.

Villkoret i första stycket 3 gäller inte, om ägaren är ett
offentligt investeringsbolag, ett riskkapitalbolag eller en
institutionell investerare, under förutsättning att de inte
kontrollerar företaget vare sig individuellt eller gemensamt.

Utbildning

21 § Med utbildning avses i förordningen

allmän utbildning: undervisning som inte är direkt och främst
tillämplig på den anställdes nuvarande eller framtida position
i det företag som får stöd, som har anknytning till företagets
hela verksamhet och som ger kvalifikationer som till stor del
är överförbara till andra företag eller arbetsområden,

särskild utbildning: yrkesutbildning som omfattar teoretisk och
praktisk undervisning som är direkt och främst tillämplig på
den anställdes nuvarande eller framtida position i det företag
som får stöd, är kopplad till en viss verksamhet i företaget
och endast i mycket begränsad utsträckning är överförbar till
andra företag eller arbetsområden.

Forskning och utveckling

22 § Med forskning och utveckling avses i förordningen

grundforskning: sådan forskning som syftar till en fördjupning
av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten
till industriella eller affärsmässiga mål,

industriell forskning: planerad forskning och kritisk analys
som syftar till att utveckla ny kunskap, som skall kunna
användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser
eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga
produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,

utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet:
överföring av industriella forskningsresultat till en metod,
ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade
varor, processer eller tjänster oberoende av om de är avsedda
för försäljning eller användning fram till skapandet av den
första prototypen som dock inte skall kunna användas i
kommersiella syften; utvecklingen kan även inbegripa
konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller
tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under
förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller
användas för industriell tillämpning eller kommersiell
exploatering.

teknisk genomförbarhetsstudie: sådan förberedande verksamhet
som utförs före industriell forskning och utvecklingsverksamhet
före det konkurrensutsatta stadiet.

Särskilda bestämmelser avseende forskning och utveckling

23 § Vid investeringar som gäller forskning och utveckling är
följande utgifter stödberättigande.

1. Personalkostnader, beräknade som en summa av det totala
beloppet som behövs för att genomföra investeringen.

2. Övriga driftskostnader, såsom materialkostnader och lager,
beräknade enligt 1.

3. Kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i
den omfattning som tillgångarna utnyttjas uteslutande för
forskning och utveckling.

4. Kostnader för konsulttjänster och liknande tjänster, såsom
inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap, patent och
motsvarande.

5. Övriga omkostnader som uppstår till följd av investeringen.

24 § Stöd avseende investeringar som gäller forskning och
utveckling får lämnas endast i det fall då stödet är en
förutsättning för att den aktuella forskningen eller
utvecklingen skall kunna genomföras och stödet inte utgör ett
driftsstöd.

Stödområden

25 § Följande kommuner och delar av kommuner ingår i EG:s
strukturomvandlingsområden och stödområde 2.

Gävleborgs län: Hofors kommun.

Dalarnas län: Avesta, Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs
kommuner.

Örebro län: Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Värmlands län: Filipstads, Hagfors och Munkfors kommuner.

26 § Följande kommuner och delar av kommuner ingår i EG:s
strukturomvandlingsområden och utgör områden i vilka regionalt
utvecklingsstöd får lämnas under begränsad tid (tillfälliga
stödområden).

Västmanlands län: Arboga och Hallstahammars kommuner.

Örebro län: Degerfors och Karlskoga kommuner samt
Guldsmedshyttans och Ramsbergs församlingar i Lindesbergs
kommun.

Värmlands län: Storfors och Kristinehamns kommuner.

Västra Götalands län: Karlsborgs kommun.

Blekinge län: Olofströms och Ronneby kommuner.

Kalmar län: Högsby, Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks
kommuner.

Östergötlands län: Valdemarsviks kommun.

För de områden som anges i första stycket finns särskilda
bestämmelser i 33-36 och 50 §§.

Regionalt utvecklingsbidrag

27 § Regionalt utvecklingsbidrag kan, i den utsträckning det
finns medel, lämnas till verksamhet som anges i 3 § första
stycket 1-8 och 10 samt 5 §.

Regionalt utvecklingsbidrag kan lämnas för att täcka en del av
utgifterna, inklusive utgifterna i samband med inkörningen, i
samband med investeringar som gäller

1. ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av
markanläggningar,

2. maskiner eller andra inventarier med en beräknad
avskrivningstid av mer än tre år,

3. markberedning för torvproduktion, dock endast om det finns
särskilda skäl, och

4. forskning och utveckling såvitt avser utvecklingsverksamhet
före det konkurrensutsatta stadiet.

Regionalt utvecklingsbidrag kan även lämnas till utgifter för
vissa andra investeringar enligt 37 §. Förordning (1998:1742).

28 § När stöd lämnas till tjänsteföretag, ideella
organisationer eller intresseorganisationer i samband med en
etablering i stödområde eller en utökning av verksamheten där,
får stödet även avse investeringar som gäller

1. flyttning av maskiner och andra inventarier, och

2. forskning och utveckling enligt 22 §.

Särskilda bestämmelser för regionalt utvecklingsbidrag

29 § Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag skall grundas
på de totala utgifterna för investeringen inklusive utgifter i
samband med inkörningen och liknande. Bidraget skall bestämmas
med hänsyn till investeringens storlek och inriktning,
konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten skall
bedrivas samt angelägenheten från samhällssynpunkt av att
investeringen genomförs.

Bidraget får inte vara större än vad som med hänsyn till andra
finansieringsmöjligheter och övriga omständigheter behövs för
att investeringen skall komma till stånd och beloppet inte vara
högre än vad som följer av 30 §. Om bidraget lämnas i samband
med maskininvesteringar, skall hänsyn tas till eventuellt
statligt stöd som lämnats till uppförande av lokalerna. Det
sistnämnda gäller även om lokalen hyrs.

30 § I de områden som anges i 25 § får regionalt
utvecklingsbidrag lämnas med högst 20 procent av den del av de
totala utgifterna som avser byggnader, markanläggningar,
maskiner och andra inventarier samt forskning och utveckling.

Regionalt utvecklingsbidrag till lokaler för uthyrning eller
till markberedning för torvproduktion får dock lämnas med högst
15 procent av de totala utgifterna enligt första stycket.

31 § Om det finns synnerliga skäl kan regeringen bevilja
regionalt utvecklingsbidrag i ett visst ärende med högre belopp
än vad som anges i 30 §, dock med högst 50 procent av de totala
utgifterna enligt 30 § första stycket.

Ett sådant förhöjt regionalt utvecklingsbidrag får lämnas
endast om Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt
stödet.

I de områden som anges i 25 § får dock lämnas förhöjt bidrag
som uppgår till högst 35 procent av de totala utgifterna till
små och medelstora företag och till högst 25 procent av de
totala utgifterna till andra företag utan godkännande av
kommissionen.

32 § Om ett område som anges i 25 § drabbas av mycket
omfattande strukturförändringar kan regeringen besluta att
regionalt utvecklingsbidrag för en begränsad tid får lämnas
inom området med en högre andel av utgifterna än vad som gäller
enligt 30 §.

Närmare bestämmelser om stöd inom de tillfälliga stödområden,
m.m.

33 § Regionalt utvecklingsbidrag får inom de områden som anges
i 26 § lämnas med högst 20 procent av den del av de totala
utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och
andra inventarier samt forskning och utveckling. Inom
Degerfors, Karlskoga och Karlsborgs kommuner får dock regionalt
utvecklingsbidrag lämnas med högst 35 procent av nämnda
kostnader till små och medelstora företag och till övriga
företag med högst 25 procent av nämnda utgifter.

I samband med investeringar som avser lokaler för uthyrning
eller markberedning för torvproduktion får dock regionalt
utvecklingsbidrag lämnas med högst 15 procent av utgifterna
enligt första stycket.

34 § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § får inom de
områden som anges i 26 § lämnas i form av ett bidrag med högst
20 procent och i form av ett medelstillskott eller ett
villkorslån med högst 50 procent av nämnda utgifter. Inom
Degerfors, Karlskoga och Karlsborgs kommuner får dock, utan
hinder av bestämmelsen i 46 §, utvecklingsbidrag lämnas med
högst 35 procent av utgifterna till små och medelstora företag
och till övriga företag med högst 25 procent av nämnda
utgifter.

35 § I följande kommuner och delar av kommuner kan lämnas högre
stöd enligt 32 §.

Dalarnas län: Smedjebackens och Ludvika kommuner.

Örebro län: Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Värmlands län: Hagfors kommun.

36 § Regionalt utvecklingsbidrag får inom de områden som anges
i 35 § lämnas med högst 35 procent av den del av de totala
utgifterna som avser byggnader, markanläggningar, maskiner och
andra inventarier samt forskning och utveckling. Till andra
företag än små och medelstora företag får bidrag lämnas inom de
områden som anges i 35 § med högst 30 procent av nämnda
utgifter.

I samband med investeringar som avser lokaler för uthyrning
eller markberedning för torvproduktion får regionalt
utvecklingsbidrag lämnas med högst 15 procent av utgifterna
enligt första stycket.

Särskilda bestämmelser för regionalt utvecklingsbidrag till
vissa investeringar

37 § Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas även till utgifter
för investeringar i form av patent, licenser, utbildning eller
liknande.

Regionalt utvecklingsbidrag får även lämnas till utgifter för
investeringar i form av informationskampanjer och
kunskapsspridning. Bidrag enligt detta stycket får inte lämnas
till andra företag än små och medelstora företag.

För utgifter för utbildning gäller de närmare bestämmelser som
anges i 38 §.

I fråga om regionalt utvecklingsbidrag enligt denna paragraf
tillämpas de särskilda bestämmelserna i 64-69 §§ och
bestämmelserna om säkerhet, informationsskyldighet, förfarandet
samt tillsyn och uppföljning i 51-63 och 72-75 §§, om inte
annat följer av 39-46 §§. Om bidraget har lämnats i form av
medelstillskott eller villkorslån skall bestämmelsen i 71 §
tillämpas på motsvarande sätt.

38 § Regionalt utvecklingsbidragkan lämnas till utbildning
enligt 37 § enligt följande.

1. Personalkostnader för lärare.

2. Resekostnader för lärare och deltagare.

3. Övriga driftskostnader, såsom material- och
utrustningskostnader.

4. Avskrivningar för instrument och utrustning samt mark och
byggnader i förhållande till deras användning för det
ifrågavarande utbildningsprojektet.

5. Kostnader för konsulttjänster.

6. Generella extrakostnader som har ett direkt samband med
utbildningsprogrammet, dock högst tio procent av kostnaderna
för projektet.

7. Personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet,
dock högst 50 procent av kostnaderna för projektet.
Förordning (1998:1742).

39 § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § kan lämnas i form
av ett bidrag, ett villkorslån eller ett medelstillskott.

Villkorslån får även lämnas till utgifter för forskning och
utveckling såvitt avser utvecklingsverksamhet före det
konkurrensutsatta stadiet.

De olika formerna får kombineras med varandra i ett stödärende
under förutsättning att de begränsningar som framgår av 42 och
43 §§ iakttas.

40 § Vid beviljande av regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 §
skall särskilt beaktas om den investering för vilken bidrag
söks kan leda till nya arbetstillfällen för såväl kvinnor som
män.

41 § Storleken av ett regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 §
skall grundas på de totala utgifterna i samband med
investeringen. För andra företag än små och medelstora företag
får dock som stödberättigande utgifter för patent och licenser
räknas högst 25 procent av utgifterna enligt vad som anges i 27 §
första stycket 1-2. Bidraget skall bestämmas med hänsyn till
investeringens storlek och inriktning, konkurrensförhållandena
på den marknad där verksamheten bedrivs samt angelägenheten
från samhällssynpunkt av att investeringen genomförs.

Bidraget får inte vara större än vad som behövs för att
investeringen skall komma till stånd med hänsyn till andra
finansieringsmöjligheter och övriga omständigheter.

42 § Av de totala utgifterna för den investering som det
regionala utvecklingsbidraget enligt 37 § avser, får
utvecklingsbidrag i form av ett bidrag lämnas i de områden som
anges i 25 och 26 §§ med högst 20 procent av nämnda utgifter.

43 § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § i form av ett
villkorslån eller ett medelstillskott får lämnas med högst 50
procent av utgifterna enligt 37 §. Lämnas även
utvecklingsbidrag i form av ett bidrag för samma investering,
får det sammanlagda utvecklingsbidraget uppgå till högst 50
procent av utgifterna.

Ett villkorslån eller ett medelstillskott bör i första hand
lämnas för större, väl avgränsade, investeringsprojekt.

Ett villkorslån skall löpa med ränta efter samma räntesats som
gäller för ett regionalt utvecklingslån, om inte särskilda skäl
talar emot det, och förenas med villkor om återbetalning av
lånet. Villkoren skall bestämmas med beaktande av
investeringens beräknade framtida lönsamhet. Om den lönsamhet
på vilken villkoren om återbetalningsskyldigheten har grundats
inte uppnås, får uppföljningsmyndigheten efterskänka
återbetalningen helt eller delvis. Ett villkorslån får dock
inte efterskänkas med större del än att den sammanlagda
subventionen motsvarar stödnivån för ett bidrag till samma
företag.

Ett medelstillskott får beviljas under förbehåll att mottagaren
förbinder sig att betala ersättning till staten i form av ett
engångsbelopp eller i form av royalty eller någon annan löpande
avgift. Villkoren för sådan ersättning skall bestämmas med
hänsyn till bland annat riskerna med projektet och det
beräknade ekonomiska utfallet. Ersättningen skall bestämmas så
att den minst uppgår till den subvention som medelstillskottet
medfört i förhållande till ett regionalt utvecklingslån.

Om ett villkorslån eller ett medelstillskott utformas på något
annat sätt än vad som sägs i denna paragraf, får den
sammanlagda subventionen genom utvecklingsbidrag till en
investering inte överskrida den procentandel som får lämnas i
form av bidrag.

44 § Ärenden om regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § prövas
av länsstyrelsen, om utgifterna enligt 37 § för investeringen
uppgår till högst 2,5 miljoner kronor. Uppgår utgifterna till
ett högre belopp prövas ärendet av Närings- och
teknikutvecklingsverket.

45 § I särskilda fall kan regeringen bevilja regionalt
utvecklingsbidrag enligt 37 § i form av bidrag i ett visst
ärende med högre procenttal än vad som följer av 42 §.

Ett sådant förhöjt bidrag får lämnas endast om Europeiska
gemenskapernas kommission har godkänt bidraget.

I de områden som anges i 25 och 26 §§ får dock lämnas förhöjt
bidrag som uppgår till högst 35 procent av utgifterna enligt 37 §
till små och medelstora företag och till högst 25 procent av
utgifterna enligt 37 § till andra företag utan godkännande av
kommissionen.

46 § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 32 § får lämnas med
högst 35 procent av utgifterna enligt 37 §. Till andra företag
än små och medelstora företag får sådant bidrag lämnas med
högst 30 procent av nämnda utgifter.

47 § har upphävts genom förordning (1998:1742).

48 § har upphävts genom förordning (1998:1742).

49 § har upphävts genom förordning (1998:1742).

Förfarandet i ärenden om regionalt utvecklingsbidrag

50 § Ansökan om stöd enligt denna förordning skall ha beviljats
senast den 31 december 1999.

51 § Länsstyrelsen skall avgöra ett ärende om regionalt
utvecklingsbidrag om det avser verksamhet enligt 3 § första
stycket 1-7 och det godkända kapitalbehovet som ligger till
grund för ansökan uppgår till högst 20 miljoner kronor. Med det
totala kapitalbehovet avses, förutom medel för byggnader samt
maskiner och andra inventarier, forskning och utveckling samt
utbildning av personal, även medel för omsättningstillgångar
m.m. Om dessa förutsättningar är uppfyllda skall länsstyrelsen
även avgöra ärenden som gäller bidrag till verksamhet, vilken i
ett förhandsbesked enligt 10 § har förklarats vara av den art
att stöd kan lämnas enligt 3 § första stycket 10.

Länsstyrelsen skall dock med eget yttrande till Närings- och
teknikutvecklingsverket lämna över ärenden som till någon del
gäller

1. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län
till ett annat,

2. bidrag enligt 28 §,

3. bidrag enligt 4 § tredje stycket eller 31 §,

4. bidrag enligt 57 § andra stycket,

5. bidrag till verksamhet som är eller väntas bli föremål för en
rekonstruktionsåtgärd eller som nyligen har varit föremål för
en sådan åtgärd, eller

6. bidrag till affärsverk eller uppdragsmyndigheter.

Beträffande regionalt utvecklingsbidrag enligt 37 § finns
särskilda bestämmelser om prövningsförfarandet i 44 §.
Förordning (1998:1742).

52 § Ärenden som inte skall avgöras av länsstyrelsen skall
avgöras av Närings- och teknikutvecklingsverket. Verket skall
dock med eget yttrande till regeringens prövning lämna över

1. ärenden som gäller stöd enligt 4 § tredje stycket eller stöd
enligt 31 § som skall avgöras av regeringen,

2. ärenden om stöd till affärsverk eller uppdragsmyndigheter,
och

3. ärenden som annars har principiell vikt eller är av stor
betydelse.

53 § Regeringen kan utan hinder av 51, 52 och 54 §§ direkt ta
emot och pröva en ansökan om regionalt utvecklingsbidrag. Så får
dock inte ske utan synnerliga skäl, om länsstyrelsen får
besluta i ärendet.

Om det för ett bidrag krävs ett godkännande av Europeiska
gemenskapernas kommission, beviljar regeringen inte stödet
innan den har fått ett sådant godkännande.

Beträffande regeringens prövning i vissa fall om regionalt
utvecklingsbidrag enligt 37 § finns särskilda bestämmelser i 45
och 46 §§. Förordning (1998:1742).

54 § En ansökan om regionalt utvecklingsbidrag skall ges in till
länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. En
ansökan som inte skall prövas av länsstyrelsen får också ges in
till Närings- och teknikutvecklingsverket. Framstår i
sistnämnda fall ett yttrande av länsstyrelsen som obehövligt,
får verket avgöra ärendet utan sådant yttrande.
Förordning (1998:1742).

55 § De ärenden i vilka ansökan skall ges in till länsstyrelsen
skall beredas av länsstyrelsen.

Ärenden som skall avgöras av länsstyrelsen skall, innan beslut
fattas, behandlas i den beredningsgrupp som avses i 5 §
förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete. När
ärendet behandlas där, skall företrädare för berörda
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer ges möjlighet att
delta.

56 § De ärenden i vilka ansökan skall ges in till Närings- och
teknikutvecklingsverket skall beredas av verket.

57 § När ett regionalt utvecklingsbidrag beviljas, bestäms
stödets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda
godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske
fastställer den myndighet som beviljat bidraget eller, om
regeringen beviljat bidraget, Närings- och
teknikutvecklingsverket, stödets storlek slutligt.

Endast om det finns synnerliga skäl får bidraget lämnas för
tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit
sedan investeringen påbörjades. Förordning (1998:1742).

58 § Den myndighet som svarar för uppföljningen enligt 62 § får
medge ändring av villkor för regionalt utvecklingsbidrag. Bedöms
frågan ha väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet
med stödet eller innebär ändringen en betydande försämring för
staten som fordringsägare, skall frågan avgöras av Närings- och
teknikutvecklingsverket eller regeringen. Förordning (1998:1742).

59 § Länsstyrelsen får för ett regionalt utvecklingsbidraget som
tidigare har beviljats av regeringen eller Närings- och
teknikutvecklingsverket medge ändring av säkerhet för bidraget.
Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt
till vilket länsstyrelsen beviljar regionalt utvecklingsstöd
skall komma till stånd. Har frågan principiell betydelse eller
innebär ändringen en betydande ökning av statens kreditrisk,
skall frågan lämnas över till verkets avgörande.
Förordning (1998:1742).

60 § Ett beslut om att bevilja regionalt utvecklingsbidrag upphör
att gälla, om inte den investering eller de åtgärder som bidraget
avser har påbörjats inom ett år från den dag då beslutet
meddelades eller inom den kortare tid som bestäms i samband med
beslutet om bidrag samt avslutats och redovisats inom tre år från
nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den som har
beviljat bidraget medge förlängning av sådan tid. Har bidraget
beviljats av regeringen beslutar Närings- och
teknikutvecklingsverket om förlängning. Förordning (1998:1742).

61 § Ett regionalt utvecklingsbidrag betalas ut i rater vartefter
redovisning lämnas för genomförda åtgärder. Bidraget får även
betalas ut i sin helhet om den investering eller åtgärd för
vilken bidraget beviljats har avslutats och redovisats eller
ändamålet med stödet på något annat sätt har uppfyllts.

Bidraget får inte betalas ut förrän stödmottagaren har lämnat
föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor
för utbetalning. Om inte hela bidraget har lyfts inom sex månader
från den dag då det först har kunnat lyftas, kan stödmottagaren
fråntas rätten till den innestående delen av bidraget. Ett sådant
beslut meddelas av den som har beviljat bidraget eller, om
regeringen har beviljat bidraget, av Närings- och
teknikutvecklingsverket.

Tillsyn och uppföljning

62 § Den myndighet som beviljar ett regionalt utvecklingsbidrag
skall utöva tillsyn över att detta utnyttjas för avsett ändamål
och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten
skall också svara för uppföljningen av ärendet
(uppföljningsmyndighet). För regionalt utvecklingbidrag som har
beviljats av regeringen svarar dock Närings- och
teknikutvecklingsverket för tillsyn och uppföljning.

Verket kan, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta
ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från
länsstyrelsen eller lämna över detta ansvar till länsstyrelsen.

Vid beredning av uppföljningen av ett ärende skall myndigheten
samråda med berörd länsarbetsnämnd och kronofogdemyndighet, om
inte tidsskäl eller frågans art talar emot detta.
Förordning (1998:1742).

63 § Närings- och teknikutvecklingsverket skall vid domstolar,
myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot
stödmottagaren. Verket får därvid anta ackordsförslag eller på
annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser större
belopp eller har principiell betydelse skall dock överlämnas
till regeringen för avgörande.

Verket skall underrättas så snart någon åtgärd från verket
enligt denna paragraf behöver vidtas.

Återkrav av regionalt utvecklingsbidrag

64 § Ett regionalt utvecklingsbidrag kan av
uppföljningsmyndigheten krävas åter helt eller delvis inom tio
år från den dag bidraget helt utbetalats, om

1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga
uppgifter har föranlett att bidraget beviljades, eller

2. bidraget utan tillstånd använts för något annat ändamål än
som avsetts.

65 § Ett regionalt utvecklingsbidrag eller en del av det kan av
uppföljningsmyndigheten vidare krävas åter under en tid av fem
år från den dag bidragets storlek har bestämts slutligt, om

1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om
bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för
att syftet skall uppnås,

2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon
väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i
äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till
sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för
verksamheten,

3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor
eller föreskrift som gäller för bidraget,

4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller

5. något annat förhållande inträffar som föranleder att
bidragsmottagaren med hänsyn till syftet med bidraget
uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt
första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Närings- och
teknikutvecklingsverket eller av verket till regeringen för
avgörande.

66 § Möjligheten till återkrav enligt 65 § upphör successivt
under femårsperioden på så sätt att den del av regionalt
utvecklingsbidrag som kan krävas åter varje år minskar med 30,
25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga
bidragsbeloppet.

Den som beviljar bidraget får samtidigt besluta att minskningen
skall ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för
det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av Närings-
och teknikutvecklingsverket eller regeringen.

67 § Minskningen enligt 66 § av den del av bidragsbeloppet som
kan krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten
beslutar att minskning ett visst år skall vägras. Om minskning
vägras, kan den del av bidragsbeloppet som alltjämt kan krävas
åter helt eller delvis omvandlas till ett lån med villkor som
anges i beslutet.

Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader
efter det att länsstyrelsen genom redovisning enligt 73 § eller
på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan föranleda
att minskning skall vägras.

68 § Inträffar direkt eller indirekt någon väsentlig förändring
i äganderätten till den rörelse för vilken regionalt
utvecklingsbidrag har beviljats, skall uppföljningsmyndigheten
ompröva bidragsfrågan. Myndigheten kan därvid

1. medge att bidraget övertas på oförändrade villkor av den nye
ägaren om denne styrker att syftet med bidraget inte förfelas
genom ändringen,

2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid
tidpunkten för förändringen kan återkrävas enligt 65-67 §§ till
ett lån med villkor som anges i beslutet, eller

3. helt eller delvis kräva åter den del av bidraget som kan
återkrävas.

69 § I beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall lämnas
upplysning om bestämmelserna i 65-68 §§.

70 § har upphävts genom förordning (1998:1742).

71 § har upphävts genom förordning (1998:1742).

Säkerhet för regionalt utvecklingsbidrag

72 § För eventuella återkrav enligt 65-68 §§ skall den säkerhet
ställas som behövs med hänsyn till bidragets storlek och
mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga
omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall
mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om stöd enligt
denna förordning, förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och
stöd till kommersiell service samt förordningen (1994:773) om
småföretagsstöd.

Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad
borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett
väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan
borgen skall bedömas med hänsyn till storleken av ägarnas
kapitalinsats, andra säkerheter och övriga omständigheter.
Förordning (1998:1742).

Informationsskyldighet

73 § Så länge ett bidrag helt eller delvis kan krävas åter
enligt 65-68 §§ skall den som har beviljats regionalt
utvecklingsbidrag göra följande.

1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje
redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i
ett särskilt fall av den som beviljat bidraget. Av
redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i
företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex
månader efter redovisningsperiodens utgång till länsstyrelsen i
det län där verksamheten bedrivs.

2. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om
överlåtelse av någon betydande del av företagets
anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande
tillgångar eller om belåning i betydande utsträckning av
egendom som kan omfattas av en företagsinteckning eller om
nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra
åtgärder av motsvarande betydelse.

3. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om
någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller
indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats
bidraget.

4. Ge Närings- och teknikutvecklingsverket och länsstyrelsen
eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten
och lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Beslut om regionalt utvecklingsbidrag skall innehålla
upplysningar om bestämmelserna i denna paragraf.
Förordning (1998:1742).

74 § Redovisningen enligt 73 § skall innehålla uppgifter som
visar hur företaget utvecklas och att villkoren för regionalt
utvecklingsbidrag har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och
bestyrkas av företagets revisor. Av redovisningen skall framgå
att de fackliga organisationerna vid företaget har getts
möjlighet att yttra sig över uppgifterna. Förordning (1998:1742).

75 § Länsstyrelsen skall, om den inte är uppföljningsmyndighet
enligt 62 §, genast underrätta Närings- och
teknikutvecklingsverket om den får kännedom om något
förhållande som kan föranleda beslut enligt 67, 68 eller 71 §§.

Överklagande

76 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

77 § Ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten
av denna förordning meddelas av Närings- och
teknikutvecklingsverket.

Övergångsbestämmelser

1998:1742

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. De upphävda bestämmelserna i 47-49 och 70-71 §§ samt 11, 27,
38, 51, 53-54, 57-62 och 72-74 §§ skall tillämpas i sin äldre
lydelse i fråga om ansökningar som har kommit in före den 1
januari 1999. Vidare skall bestämmelserna tillämpas i fråga om
regionala utvecklingslån som har beviljats men ännu inte
överlämnats till Stiftelsen Norrlandsfonden.

1999:1226

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som
inkommit till behörighet före ikraftträdandet.

2000:279

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som
beviljats före den 1 januari 2000.