Förordning (1998:996) om sysselsättningsbidrag

SFS nr
1998:996
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-07-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:390
Upphävd
2014-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:473

Inledande bestämmelser

1 § För att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och
därmed en hållbar regional tillväxt får sysselsättningsbidrag
lämnas enligt denna förordning. Sysselsättningsbidraget skall
bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen.

Stöd kan lämnas endast i den utsträckning det är förenligt med
artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen. Sysselsättningsbidrag lämnas med de begränsningar
som följer av kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den
12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget på statligt sysselsättningsstöd.

För stödet finns två stödområden, A och B. Dessa framgår
närmare av förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa
regionala företagsstöd. Stöd enligt denna förordning får lämnas
endast till verksamheter som bedrivs inom dessa områden.

Stöd enligt denna förordning får lämnas endast om det finns en
regionalstödkarta för den innevarande stödperioden och kartan
har godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission.
Förordning (2006:1465).

2 § När det avgörs om sysselsättningsbidrag kan beviljas skall
det särskilt beaktas om bidraget kan komma att påverka
konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten skall
bedrivas. Förordning (2007:63).

Verksamheter till vilka bidrag får lämnas

3 § Sysselsättningsbidrag får, i den utsträckning det finns
medel, lämnas

1. till företag, myndigheter, ideella organisationer eller
intresseorganisationer som är stödberättigade enligt 7 §, och

2. till kommuner eller direkt eller indirekt kommunägda företag
för turistverksamhet.

Sysselsättningsbidrag får lämnas endast om sysselsättningen
ökar till följd av anställning och bidraget bedöms vara
avgörande för att denna ökning av sysselsättning skall komma
till stånd. Den skapade sysselsättningen skall leda till en
nettoökning av antalet anställda både i anläggningen och på
företaget i fråga i förhållande till det genomsnittliga antalet
heltidsanställda under de senaste tolv månaderna. Bidrag lämnas
endast vid anställningar som gäller tills vidare.
Förordning (2007:63).

4 § Sysselsättningsbidrag får inte lämnas vid anställningar som
avser ett projekt för vilket regionalt investeringsstöd lämnas
enligt förordningen (2005:527) om regionalt investeringsstöd.

Sysselsättningsbidrag får inte lämnas vid anställningar

1. inom jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i
bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

2. inom fiskeriverksamhet, eller

3. inom transport-, kol- eller varvssektorerna. Förordning
(2005:528).

5 § Stöd till turistverksamhet enligt 7 § 4 får lämnas även
till verksamhet med anknytning till turistverksamheten, om den
med hänsyn till sin karaktär, omfattning och målgrupp
förbättrar förutsättningarna för turistverksamheten genom att
förlänga turistsäsongen. Förordning (2005:528).

6 § Har upphävts genom förordning (2007:63).

7 § Stöd får lämnas endast om företaget, myndigheten eller
organisationen bedriver eller ämnar bedriva

1. industriell eller industriliknande verksamhet,

2. industriserviceverksamhet,

3. tjänste- och serviceverksamhet,

4. turistverksamhet enligt närmare bestämmelser i 5 §,

5. annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för
näringslivet i regionen eller annars bedöms ha särskild
betydelse för den regionala utvecklingen.

Stöd till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter får
lämnas endast om företaget, verket eller myndigheten bedriver
verksamheten på marknadsmässiga villkor. Förordning (2007:63).

Stödområden

8 § Stöd får lämnas i stödområdena A och B med undantag av
Luleå domkyrkoförsamling, Örnäsets och Nederluleå församlingar
i Luleå kommun, Umeå och Vännäs kommuner, Östersunds, Frösö,
Sunne, Locke, Marieby, Brunflo, Kyrkås och Lits församlingar i
Östersunds kommun, Aspås, Ås och Rödöns församlingar i Krokoms
kommun, Timrå kommun samt Gustav Adolfs, Skönsmons, Sköns,
Alnö, Sättna, Selångers, Stöde, Tuna, Attmars, Njurunda och
Indals församlingar i Sundsvalls kommun.

Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns
den 31 december 1999. Förordning (2005:740).

8 a § I stödområde B får stöd lämnas endast till nyetablering
av verksamhet.

I stödområde A får stöd lämnas till nyetablering av verksamhet
samt, då det finns särskilda skäl, till andra typer av
sysselsättningsökningar som bedöms vara av strategisk betydelse
eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala
utvecklingen. Förordning (2005:528).

Allmänna bestämmelser om stöd

9 § Sysselsättningsbidrag får inte lämnas för en
årsarbetskraft, om arbetsgivaren för anställningen i fråga får
stöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.
Förordning (2004:141).

10 § Sysselsättningsbidrag får lämnas endast om anställningen
avser personer som inte har ett arbete eller som är på väg att
förlora sitt arbete.

Som förutsättning för sysselsättningsbidrag gäller även att
arbetsgivaren under den tid som bidraget lämnas,
tillhandahåller de anställda som bidragit till ökningen av
sysselsättningen relevant kompetenshöjande utbildning i form av
praktik eller teori, under en tid om minst 125 timmar per
förstaårsbidrag fördelat på de två första åren som bidraget
lämnas. Förordning (2005:528).

11 § Sysselsättningsbidrag lämnas som förstaårsbidrag och
fortsatt bidrag med belopp och under tid som framgår av 21 §.

12 § För nyetablerad verksamhet lämnas förstaårsbidrag för det
totala antalet årsarbetskrafter under det första kalenderåret
då verksamhet har bedrivits.

För pågående verksamhet lämnas förstaårsbidrag för det antal
årsarbetskrafter som sysselsättningen har ökat med under det
kalenderår för vilket bidrag söks jämfört med det av de tre
närmast föregående kalenderåren som har haft den högsta
sysselsättningen mätt i antalet årsarbetskrafter.

Fortsatt bidrag lämnas för det antal årsarbetskrafter som
kvarstår av en sådan sysselsättningsökning som har berättigat
till förstaårsbidrag.

13 § Har upphävts genom förordning (2005:528).

14 § Antalet årsarbetskrafter är det totala antalet
arbetstimmar de anställda under ett kalenderår har utfört i den
bidragsberättigade verksamheten delat med normal årsarbetstid.
I det totala antalet arbetstimmar skall övertid inte ingå.
Tillväxtverket fastställer det antal timmar som i detta
avseende är normal årsarbetstid. Ökningen skall
bestämmas på tiondelen när. Förordning (2009:153).

15 § När en tidigare bedriven verksamhet helt eller delvis tas
upp på nytt av en tidigare ägare eller efter en överlåtelse,
får den anses som en nyetablering, om

1. verksamheten har varit nedlagd en längre tid, normalt minst
ett halvår,

2. verksamheten har en helt annan produktionsinriktning,

3. verksamheten på annat sätt klart skiljer sig från den
tidigare verksamheten och verksamhetens inkörningskostnader
motsvarar vad som gäller för en nyetablerad verksamhet, eller

4. de arbetstillfällen som tillkommer inte härrör från
verksamhet inom stödområdet som övertagits av
bidragsmottagaren. Förordning (2005:528).

16 § Sysselsättningsbidrag får inte beviljas om sökanden är i
ekonomiska svårigheter. Med svårigheter avses i denna
förordning att sökanden inte med egna finansiella medel eller
med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda
förluster som utan ingripanden från offentliga myndigheter
leder till att sökanden på kort eller medellång sikt med
största sannolikhet försätts i konkurs. Förordning (2005:528).

17 § Stöd får lämnas endast till en verksamhet som bedöms få en
tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig
sysselsättning och som utövas eller skall utövas i en ort med
tillfredsställande förutsättningar för verksamheten. Därvid
skall även beaktas vikten av att de anställda tillförsäkras en
tillfredsställande arbetsmiljö.

Villkoret om tillfredsställande lönsamhet gäller inte för stöd
till ideella organisationer eller intresseorganisationer.

18 § Vid prövning av ärenden om sysselsättningsbidrag skall det
särskilt beaktas om den sysselsättning för vilken stöd söks
leder till nya arbetstillfällen för både kvinnor och män.
Förordning (2007:63).

19 § Sysselsättningsbidrag får endast lämnas om

1. verksamheten tillförsäkrar de anställda en
tillfredsställande arbetsmiljö,

2. företaget uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt 3
kap. 3–13 §§ diskrimineringslagen (2008:567),

3. löner och andra anställningsförmåner är minst likvärdiga
med det som följer av tillämpligt kollektivavtal, och

4. sökanden har en auktoriserad eller godkänd revisor.
Förordning (2013:227).

20 § Har upphävts genom förordning (2013:473).

21 § Sysselsättningsbidrag får lämnas i de båda stödområdena
för varje årsarbetskraft med sammanlagt högst 198 000 kr. för
stödområde A och högst 120 000 kr. för stödområde B. Bidraget
får dock aldrig överstiga de nivåer som är fastställda i
kommissionens beslut K (2006) 6719.

Bidraget utbetalas med en tredjedel i efterskott årligen under
tre år. Förordning (2007:63).

Förfarandet i ärenden om sysselsättningsbidrag

22 § En ansökan om sysselsättningsbidrag skall ges in till
Tillväxtverket, eller, i Västra Götalands län, till det
regionala självstyrelseorganet.

Ansökan skall lämnas in före sysselsättningsökningen. Om det
finns särskilda skäl får bidrag beviljas även om ansökningen
lämnas in senare, dock senast en månad efter det att
sysselsättningsökningen skett. Förordning (2009:153).

23 § Har upphävts genom förordning (2005:528).

24 § En ansökan om sysselsättningsbidrag skall prövas av
Tillväxtverket, eller, i Västra Götalands län, av det
regionala självstyrelseorganet.

Det regionala självstyrelseorganet i Västra Götalands län
skall med eget yttrande lämna över ärendet till Tillväxtverket
för avgörande, om

1. företaget bedriver bidragsberättigad verksamhet i ett
stödområde i flera län,

2. det regionala självstyrelseorganet bedömer det som tveksamt
om verksamheten är stödberättigad eller om den är att anse som
en nyetablering enligt 15 §, eller

3. det regionala självstyrelseorganet bedömer det som tveksamt
om det till följd av bestämmelserna i 16 § skall lämnas bidrag.

Länsstyrelsen skall yttra sig i ärenden enligt denna paragraf,
förutom då det är uppenbart obehövligt.

Regeringen får, om särskilda omständigheter föranleder det,
pröva en ansökan om sysselsättningsbidrag.
Förordning (2009:153).

25 § När sysselsättningsbidrag beviljas, bestäms preliminärt
dels bidragets storlek i avvaktan på att godkända
årsarbetskrafter kan beräknas, dels den period som bidraget
avser. Den som blivit beviljad ett sysselsättningsbidrag skall
årligen i efterskott redovisa sysselsättningen för kalenderår.
Denna redovisning utgör ansökan om utbetalning av
sysselsättningsbidrag och skall inlämnas senast den 31 augusti
året efter det kalenderår som ansökan om utbetalning avser
(kvalifikationsåret).

Tillväxtverket, eller i tillämpliga fall, det regionala
självstyrelseorganet i Västra Götalands län, fastställer
bidragets storlek slutligt när redovisning skett i den
ansökan som inlämnas året efter den fastställda periodens
slut. Om det finns särskilda skäl får den som beviljat bidraget
medge förlängning av period för sysselsättningsbidrag.
Förordning (2009:153).

26 § Sysselsättningsbidrag betalas ut i efterskott för
kalenderår under förutsättning att den verksamhet för vilken
bidraget beviljats fortfarande pågår och mottagaren inte är
försatt i konkurs.

Har mottagaren inte betalat förfallna återkravsbelopp som avser
utbetalt regionalt företagsstöd eller inte betalat förfallna
skatteskulder får dessa avräknas från bidraget innan
utbetalning görs. Förordning (2005:528).

Tillsyn, säkerhet och uppföljning

27 § Bidraget får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat
föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor
för utbetalning. Om inte hela bidraget har lyfts inom sex
månader från den dag då det först har kunnat lyftas, får
mottagaren fråntas rätten till den innestående delen av
bidraget. Ett sådant beslut meddelas av den som har beviljat
bidraget eller, om regeringen har beviljat bidraget, av
Tillväxtverket. Förordning (2009:153).

28 § För eventuella återkrav enligt 31 § eller 33-36 §§ skall
den säkerhet ställas som behövs med hänsyn till bidragets
storlek och mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga
omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall
mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om bidrag
enligt denna förordning, förordningen (2007:61) om regionalt
investeringsstöd samt förordningen (2000:283) om regionalt
bidrag till företagsutveckling. Förordning (2007:63).

29 § Med uppföljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar
ett sysselsättningsbidrag. Uppföljningsmyndigheten ska utöva
tillsyn över att detta utnyttjas för avsett ändamål och i
överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten ska också
svara för uppföljningen av ärendet.

För sysselsättningsbidrag som har beviljats av regeringen är
Tillväxtverket uppföljningsmyndighet.

Verket får, efter samråd med självstyrelseorganet i Västra
Götalands län, antingen överta ansvaret för tillsyn och
uppföljning av ett ärende från självstyrelseorganet eller lämna
över detta ansvar till självstyrelseorganet.

Vid beredning av uppföljningsärenden ska
uppföljningsmyndigheten samråda med Arbetsförmedlingen och
Kronofogdemyndigheten, om inte tidsskäl eller frågans art talar
emot detta. Förordning (2009:153).

30 § Tillväxtverket eller, i Västra Götalands län, det
regionala självstyrelseorganet, får på ansökan av den
som beviljats stödet medge ändring av villkor för
sysselsättningsbidrag. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse
för möjligheten att uppnå syftet med bidraget, eller innebär
ändringen en betydande försämring för staten som
fordringsägare, skall frågan avgöras av Tillväxtverket
eller regeringen. Förordning (2009:153).

31 § Om någon väsentlig förändring i äganderätten till den
rörelse för vilken sysselsättningsbidrag har beviljats
inträffar, direkt eller indirekt, skall Tillväxtverket eller,
i Västra Götalands län, det regionala självstyrelseorganet
ompröva bidragsfrågan. Myndigheten får därvid

1. medge att bidraget övertas på oförändrade villkor av den nye
ägaren om denne styrker att syftet med bidraget inte förfelas
genom ändringen, eller

2. helt eller delvis kräva åter den del av bidraget som kan
återkrävas. Förordning (2009:153).

32 § Tillväxtverket skall vid domstolar, myndigheter och i
övrigt bevaka statens rätt mot bidragsmottagaren. Verket får
därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka
statens rätt. Ärenden som avser större belopp eller har
principiell betydelse skall dock lämnas över till regeringen
för avgörande.

Det regionala självstyrelseorganet i Västra Götalands län skall
underrätta verket så snart någon åtgärd från verket enligt
denna paragraf behöver vidtas. Förordning (2009:153).

Återbetalningsskyldighet

33 § Har den som fått sysselsättningsbidrag genom oriktiga
eller ofullständiga uppgifter föranlett att bidrag beviljats,
får bidraget krävas åter inom tio år från utbetalningen.
Tillväxtverket skall vidta åtgärder för återkrav samt vid
domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt i
ärenden om återbetalning av sysselsättningsbidrag.
Förordning (2009:153).

34 § Den som beslutar om bidrag får återkräva ett
sysselsättningsbidrag eller den del av bidraget som får
återkrävas enligt 35 § under en tid av fem år från den dag
bidraget utbetalats, om

1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om
bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för
att syftet skall uppnås,

2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon
väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i
äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till
sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för
verksamheten,

3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor
eller föreskrifter som gäller för bidraget, eller

4. något annat inträffar som föranleder att bidragsmottagaren
med hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre
bör få behålla det.

Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt
första stycket lämnas över av det regionala
självstyrelseorganet i Västra Götalands län till
Tillväxtverket för avgörande. Förordning (2009:153).

35 § Möjligheten till återkrav enligt 34 § upphör successivt
under femårsperioden, på så sätt att den del av ett
sysselsättningsbidrag som får krävas åter varje år minskar med
30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga
bidragsbeloppet.

Den som beviljar bidraget får samtidigt besluta att minskningen
skall ske på ett annat sätt än enligt första stycket, om det
finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut
meddelas endast av Tillväxtverket. Förordning (2009:153).

36 § Minskningen enligt 35 § av den del av bidragsbeloppet som
får krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten
beslutar att minskning ett visst år skall vägras.

Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader
efter det att uppföljningsmyndigheten genom redovisning enligt
38 § eller på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan
föranleda att minskning skall vägras. Förordning (2005:740).

37 § Beslut om sysselsättningsbidrag skall innehålla
upplysningar om bestämmelserna i 31 och 34-36 §§. Förordning
(2005:528).

Informationsskyldighet

38 § Om ett bidrag helt eller delvis får krävas åter enligt 31
och 34-36 §§ skall den som har beviljats sysselsättningsbidrag
göra följande.

1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje
redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i
ett särskilt fall av den som beviljat bidraget. Av
redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i
företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex
månader efter redovisningsperiodens utgång till
uppföljningsmyndigheten.

2. Skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut
fattas om överlåtelse av någon betydande del av företagets
anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande
tillgångar, om belåning i betydande utsträckning av egendom som
kan omfattas av en företagsinteckning, om nedläggning av
verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av
motsvarande betydelse.

3. Skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut
fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt
eller indirekt i äganderätten till det företag som har
beviljats bidraget.

4. Ge Tillväxtverket eller, i förekommande fall, även det
regionala självstyrelseorganet i Västra Götalands län eller
den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten
samt lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Beslut om sysselsättningsbidrag skall innehålla upplysningar om
bestämmelserna i denna paragraf. Förordning (2009:153).

Överklagande

39 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 27 § får dock inte överklagas.
Förordning (2007:63).

Ytterligare föreskrifter

40 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av
förordningen får meddelas av Tillväxtverket.
Förordning (2009:153).

Övergångsbestämmelser

1999::1380

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som
inkommit till behörig myndighet före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter gäller även för sysselsättningsbidrag som
har beviljats före ikraftträdandet.

2005:528

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden där
ansökan om bidrag kommit in till den beslutande myndigheten
före ikraftträdandet och för bidrag som har beviljats före
ikraftträdandet.

3. Ärenden som har getts in till länsstyrelsen före
ikraftträdandet men inte avgjorts senast den 30 september 2005,
och som enligt de nya bestämmelserna i stället skall avgöras av
Verket för näringslivsutveckling, skall överlämnas till Verket
för näringslivsutveckling för prövning.