Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

SFS nr
1999:105
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-03-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1200

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan
behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (1999:90)
om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar. Förordning (2003:1005).

Förhandskontroll

2 § Automatiserad behandling av personuppgifter som ger
upplysning om att en person är dömd eller misstänkt för brott
skall anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen tre
veckor innan behandlingen påbörjas.

Första stycket gäller inte om behandlingen utförs

1. i Skatteverkets diarium över inkomna ärenden,

2. till följd av Skatteverkets skyldighet enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen att lämna ut en allmän handling,

3. till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) eller
arkivförordningen (1991:446),

4. i en förundersökning, i en särskild undersökning i
underrättelseverksamhet eller i underrättelseregister,

5. för hantering av ärenden i samband med förundersökning och
förenklad brottsutredning,

6. i ett ärende som rör en enskild person hos Skatteverket,
eller

7. i löpande text och endast avser enstaka personuppgifter.
Förordning (2003:1005).

Behandling av uppgifter om kvarstående brottsmisstankar

3 § Om uppgifter om kvarstående brottsmisstankar skall
behandlas enligt 13 eller 14 § lagen (1999:90) om behandling av
personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar, skall den personuppgiftsansvarige särskilt
besluta om vem som får ha direkt åtkomst till uppgifterna.
Förordning (2003:1005).

Underrättelseverksamhet

4 § Har upphävts genom förordning (2003:1005).

5 § En förteckning som förs enligt 12 § lagen (1999:90) om
behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan
i brottsutredningar får inte innehålla uppgifter om namn eller
personnummer. Förordning (2003:1005).

Särskilda undersökningar

6 § Ett beslut enligt 12 § lagen (1999:90) om behandling av
personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
om behandling av personuppgifter i en särskild undersökning
skall fattas av verkets chef eller efter chefens förordnande
någon annan vid verket. Förordning (2003:1005).

7 § Endast de personer som arbetar med en särskild
undersökning får ha direkt åtkomst till de uppgifter som
behandlas automatiserat i undersökningen. Andra personer vid
Skatteverket får ta del av sådana uppgifter endast om
uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående
undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder.
Förordning (2003:1005).

8 § Uppgifter som behandlas automatiserat i en särskild
undersökning får lämnas ut till Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen eller Tullverket endast om uppgifterna kan
antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning
eller andra brottsbekämpande åtgärder.
Förordning (2014:1200).

Underrättelseregister

9 § Skatteverket får ha direktåtkomst till
underrättelseregistren.

Endast de personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver
tillgång till information om sådana uppgifter som behandlas i
underrättelseregistren får ha tillgång till dem.
Förordning (2003:1005).

10 § Uppgifter ur ett underrättelseregister får lämnas ut
till Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen
eller Tullverket endast om uppgifterna kan antas ha särskild
betydelse för en pågående undersökning eller andra
brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2014:1200).

Förundersökning

10 a § Om en uppgift i en förundersökning kan antas ha
betydelse för en konkursutredning får uppgiften lämnas till
konkursförvaltaren. Förordning (2003:91).

Undantag från gallring

11 § Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela
föreskrifter om att personuppgifter som skall gallras enligt
15 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid
Skatteverkets medverkan i brottsutredningar får bevaras för
historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål.
Förordning (2003:1005).

Verkställighetsföreskrifter

12 § Skatteverket får, efter samråd med Datainspektionen,
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställighet av lagen (1999:90) om behandling av
personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
och denna förordning. Förordning (2003:1005).

Övergångsbestämmelser

2003:1005

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 2 § andra
stycket 1 i sin äldre lydelse gäller fortfarande för behandling
som utförs i en skattemyndighets diarium över inkomna ärenden.