Lag (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar

SFS nr
1999:1175
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
1999-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:724
Upphävd
2010-01-01

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas hos kommunala samt statliga regionala
och lokala förvaltningsmyndigheter med ett geografiskt
verksamhetsområde som helt eller delvis omfattar
förvaltningsområdet för samiska.

Med förvaltningsområdet för samiska (förvaltningsområdet) avses
Arjeplogs, Gällivare, Jokkmokks och Kiruna kommuner.

Lagen tillämpas även hos en länsrätt, en tingsrätt, en fastig-
hetsdomstol, en miljödomstol eller en sjörättsdomstol med en
domkrets som helt eller delvis omfattar förvaltningsområdet.

Rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheterna

2 § En enskild har rätt att använda samiska vid sina muntliga
och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet i ärenden
som avser myndighetsutövning i förhållande till honom eller
henne, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.

Om den enskilde använder samiska i ett sådant ärende, är
myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samiska. Ett
skriftligt beslut i ett sådant ärende skall innehålla en
upplysning på samiska om att beslutet kan översättas muntligen
till samiska av myndigheten på begäran av den enskilde.

Myndigheten skall även i övrigt sträva efter att bemöta
samisktalande på samiska.

3 § Förvaltningsmyndigheterna får bestämma särskilda tider och
särskild plats för samisktalandes besök och telefonsamtal.

Rätt att använda samiska hos domstolarna

4 § Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål
eller ett ärende hos domstol har rätt att använda samiska under
målets eller ärendets handläggning, om målet eller ärendet har
anknytning till förvaltningsområdet.

Rätten att använda samiska omfattar också de domstolar dit en
dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första
stycket överklagas.

5 § Rätten att använda samiska i mål eller ärenden hos
domstolar enligt 4 § omfattar rätt att ge in handlingar och
skriftlig bevisning på samiska, rätt att få de handlingar som
hör till målet eller ärendet muntligen översatta till samiska
och rätt att vid muntlig förhandling inför domstolen tala
samiska. Domstolen skall översätta handlingar och skriftlig
bevisning till svenska, om det inte är uppenbart onödigt.

Även i övrigt skall domstolen i sina kontakter sträva efter att
bemöta samisktalande part eller ställföreträdare för part på
samiska.

6 § Den som vill använda samiska under ett måls eller ett
ärendes handläggning i domstol enligt 4 § skall begära detta i
samband med att målet eller ärendet inleds eller första gången
parten skall yttra sig i målet eller ärendet. Om en begäran att
använda samiska framställs senare får den avslås.

En begäran att använda samiska får även avslås om det är
uppenbart att den har ett otillbörligt syfte.

7 § Om en part eller ställföreträdare för part skall få använda
samiska i rättegång, skall tolk anlitas i enlighet med
bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ och 33 kap. 9 § rättegångsbalken
och 50-52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Samiska i förskoleverksamhet och äldreomsorg

8 § När en kommun i förvaltningsområdet erbjuder plats i
förskoleverksamhet enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen
(1985:1100), skall kommunen ge barn vars vårdnadshavare begär
det möjlighet till plats i förskoleverksamhet där hela eller
delar av verksamheten bedrivs på samiska.

9 § En kommun i förvaltningsområdet skall erbjuda den som begär
det möjlighet att få hela eller delar av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal
som behärskar samiska.

Undantag

10 § Om det finns särskilda skäl får regeringen föreskriva att
en viss myndighet som lyder under regeringen skall undantas
från tillämpningen av 2 §. Motsvarande gäller efter regeringens
bemyndigande för landstingsfullmäktige och för
kommunfullmäktige i fråga om kommunala myndigheter.

Övergångsbestämmelser

1999:1175

Denna lag träder i kraft den 1 april 2000. Den tillämpas på mål
och ärenden i domstol som anhängiggörs efter lagens
ikraftträdande.