Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

SFS nr
1999:1211
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:386

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av
dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap, ändrad dels genom konventionen av den 21
december 1995 om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och
Konungariket Sveriges anslutning till nämnda konvention, dels
genom protokollet den 25 maj 1999 om ändring av nämnda
konvention, dels genom konventionen av den 8 december 2004 om
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns,
Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns,
Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och
Republiken Slovakiens anslutning till nämnda konvention, dels
genom rådets beslut av den 23 juni 2008 om Bulgariens och
Rumäniens anslutning till nämnda konvention, ska gälla som lag
här i landet. Den svenska texten till konventionen av den 23
juli 1990 i dess nuvarande lydelse framgår av bilaga till denna
lag. Lag (2008:1295).

1 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av
dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap ska gälla som lag här i landet, i den
lydelse konventionen har fått genom

1. konventionen av den 21 december 1995 om Republiken
Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges
anslutning till konventionen,

2. protokollet den 25 maj 1999 om ändring av konventionen,

3. konventionen av den 8 december 2004 om Republiken
Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns,
Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken
Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken
Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till
konventionen,

4. rådets beslut av den 23 juni 2008 om Bulgariens och
Rumäniens anslutning till konventionen, och

5. rådets beslut av den 1 december 2014 om Kroatiens
anslutning till konventionen.

Den svenska texten till den nuvarande lydelsen av konventionen
av den 23 juli 1990 framgår av bilagan till denna lag.
Lag (2015:386).

2 § Med allvarlig påföljd i artikel 8 i konventionen av den 23
juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av
inkomst mellan företag i intressegemenskap avses för svenskt
vidkommande fängelse, böter eller administrativ sanktion.

Bilaga

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Konvention

om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap

De höga avtalsslutande parterna i fördraget om Europeiska
ekonomiska gemenskapen,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

har enats om följande.

Kapitel 1

Konventionens tillämpningsområde

Artikel 1

1. Denna konvention skall tillämpas i de fall då inkomst som
förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat även ingår
eller sannolikt kommer att ingå i den skattepliktiga inkomst
som förvärvas av ett företag i en annan avtalsslutande stat på
grund av att de principer som anges i artikel 4 och som
tilllämpas direkt eller genom motsvarande bestämmelser i den
berörda statens lagstiftning inte följs.

2. Vid tillämpningen av denna konvention skall ett fast
driftställe som ett företag i en avtalsslutande stat har i en
annan avtalsslutande stat anses som ett företag i den stat där
det är beläget.

3. Punkt 1 tillämpas även i fall då något av de berörda
företagen redovisar förlust i stället för vinst.

Artikel 2

1. Denna konvention skall tillämpas på inkomstskatter.

2.1 De för närvarande utgående skatter, på vilka konventionen
skall tillämpas, är särskilt:

i) I Belgien:

a) impôt des personnes physiques/personenbelasting

b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting

c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting

d) impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders

e) taxe communale et la taxe d’agglomération additionnelles à
l’impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting
en agglomeratiebelasting op de personenbelasting

ii) I Bulgarien:

iii) I Tjeckien:

a) danÿ z prÿíjmu fyzicky´ch osob

b) danÿ z prÿíjmu právnicky´ch osob

iv) I Danmark:

a) indkomstskat til staten

b) den kommunale indkomstskat

c) den amtskommunale indkomstskat

v) I Tyskland:

a) Einkommensteuer

b) Körperschaftsteuer

c) Gewerbesteuer, i den utsträckning den är baserad på
rörelsevinster

vi) I Estland:

a) tulumaks

vii) I Irland:

a) Cáin Ioncaim

b) Cáin Chorparáide

viii) I Grekland:

a) uØoqo˜ eirod‹laso˜ umrijxØm pqorØxpxm

b) uØoqo˜ eirod‹laso˜ molijØxm pqorØxpxm

c) eiruoq¿ tpe´q sxt epiveiq‹rexm ‡dqetrg˜ jai apove´setrg˜

ix) I Spanien:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

b) Impuesto sobre Sociedades

c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes

x) I Frankrike:

a) impôt sur le revenu

b) impôt sur les sociétés

xi) I Italien:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche

b) imposta sul reddito delle società

c) imposta regionale sulle attività produttive

xii) I Cypern:

a) U?qo˜ Eirod‹laso˜

b) Œjsajsg Eiruoq¿ cia sgm ´Altma sg˜ ¢glojqas›a˜

xiii) I Lettland:

a) uzn,e¯mumu iena¯kuma nodoklis

b) iedz€¯vota¯ju iena¯kuma nodoklis

xiv) I Litauen:

a) Gyventojuø pajamuø mokestis

b) Pelno mokestis

xv) I Luxemburg:

a) impôt sur le revenu des personnes physiques

b) impôt sur le revenu des collectivités

c) impôt commercial, i den utsträckning den är baserad på
rörelsevinster

xvi) I Ungern:

a) személyi jövedelemadó

b) társasági adó

c) osztalékadó

xvii) I Malta:

a) taxxa fuq l-income

xviii) I Nederländerna:

a) inkomstenbelasting

b) vennootschapsbelasting

xix) I Österrike:

a) Einkommensteuer

b) Körperschaftsteuer

xx) I Polen:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

b) podatek dochodowy od osób prawnych

xxi) I Portugal:

a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

b) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o
rendimento das pessoas colectivas

xxii) I Rumänien:

a) impozitul pe venit

b) impozitul pe profit

c) impozitul pe veniturile obt,inute din România de
nerezident,i

xxiii) I Slovenien:

a) dohodnina

b) davek od dobicÿka pravnih oseb

xxiv) I Slovakien:

a) danÿ z príjmov právnicky´ch osôb

b) danÿ z príjmov fyzicky´ch osôb

xxv) I Finland:

a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

c) kunnallisvero/kommunalskatten

d) kirkollisvero/kyrkoskatten

e) korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst

f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för
begränsat skattskyldig

xxvi) I Sverige:

a) statlig inkomstskatt

b) kupongskatt

c) kommunal inkomstskatt

xxvii) I Förenade kungariket:

a) Income Tax

b) Corporation Tax.

3. Konventionen tillämpas även på skatter av samma eller i
huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av
konventionen påförs vid sidan av eller i stället för de för
närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna skall meddela varandra ändringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

Kapitel 2

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 1

Definitioner

Artikel 3

1.2 Vid tillämpningen av denna konvention avses med uttrycket
behörig myndighet följande:

– I Belgien:

Le ministre des finances eller hans befullmäktigade ombud,

De Minister van Financiën eller hans befullmäktigade ombud.

– I Bulgarien:

– I Republiken Tjeckien:

Ministr financí eller hans befullmäktigade ombud.

– I Danmark:

Skatteministern eller hans befullmäktigade ombud.

– I Förbundsrepubliken Tyskland:

Der Bundesminister der Finanzen eller hans befullmäktigade
ombud.

– I Republiken Estland:

Rahandusminister eller hans befullmäktigade ombud.

– I Grekland:

O Ypoyrgos ton Oikonomikon eller hans befullmäktigade ombud.

– I Spanien:

El Ministro de Economía eller hans befullmäktigade ombud.

– I Frankrike:

Le ministre chargé du budget eller hans befullmäktigade ombud.

– I Irland:

The Revenue Commissioners eller deras befullmäktigade ombud.

– I Italien:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller hans
befullmäktigade ombud.

– I Republiken Cypern:

O Tpotqc?˜ OijomolijØxm eller hans befullmäktigade ombud.

– I Republiken Lettland:

Valsts ien,e¯mumu dienests.

– I Republiken Litauen:

Finansu ministras eller hans befullmäktigade ombud.

– I Luxemburg:

Le ministre des finances eller hans befullmäktigade ombud.

– I Republiken Ungern:

a pénzügyminiszter eller hans befullmäktigade ombud.

– I Republiken Malta:

il-Ministru responsabbli gh–all-finanzi eller hans
befullmäktigade ombud.

– I Nederländerna:

De Minister van Financiën eller hans befullmäktigade ombud.

– I Österrike:

Der Bundesminister für Finanzen eller en befullmäktigad
företrädare.

– I Republiken Polen:

Minister Finansów eller hans befullmäktigade ombud.

– I Portugal:

O Ministro das Finanças eller hans befullmäktigade ombud.

– I Rumänien:

Pres,edintele Agent,iei Nat,ionale de Administrare Fiscalaÿ sau
un reprezentant autorizat.

– I Republiken Slovenien:

Ministrstvo za finance eller hans befullmäktigade ombud.

– I Republiken Slovakien:

Minister financií eller hans befullmäktigade ombud.

– I Finland:

Valtiovarainministeriö eller dettas befullmäktigade ombud,

Finansministeriet eller dettas befullmäktigade ombud.

– I Sverige:

Finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.

– I Förenade kungariket:

The Commissioners of Inland Revenue eller deras befullmäktigade
ombud.

2. Såvida inte sammanhanget föranleder annat skall varje
uttryck som inte definierats i konventionen ha den betydelse
som uttrycket har i det avtal om undvikande av
dubbelbeskattning som de berörda staterna har ingått.

Avsnitt 2

Principer som tillämpas vid justering av inkomst mellan företag
i intressegemenskap och vid bestämmandet av inkomst hänförlig
till fasta driftställen

Artikel 4

Vid tillämpningen av denna konvention skall följande principer
tillämpas:

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt
deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i en annan
avtalsslutande stat eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat
som ett företag i en annan avtalsslutande stat eller äger del i
båda dessa företags kapital iakttas följande:

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller
finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som
avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag inräknas i
detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. Om ett företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i
en annan avtalsslutande stat från ett där beläget fast
driftställe, hänförs till det fasta driftstället den inkomst
som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det
varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma
eller liknande slag under samma eller liknande villkor och
självständigt avslutat affärer med det företag till vilket
driftstället hör.

Artikel 5

Om en avtalsslutande stat avser att justera ett företags
inkomst i enlighet med de principer som anges i artikel 4,
skall den i god tid meddela företaget om detta och ge företaget
tillfälle att underrätta det andra företaget så att det i sin
tur kan underrätta den andra avtalsslutande staten.

Den avtalsslutande stat som lämnar ett sådant meddelande skall
emellertid inte förhindras att genomföra den planerade
justeringen.

Om båda företagen och den andra avtalsslutande staten godtar
justeringen efter att ha blivit underrättade skall artiklarna 6
och 7 inte tillämpas.

Avsnitt 3

Ömsesidig överenskommelse och skiljemannaförfarande

Artikel 6

1. Om i ett fall där denna konvention skall tillämpas ett
företag anser att de principer som anges i artikel 4 inte har
iakttagits kan företaget, utan att detta påverkar företagets
rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i de
avtalsslutande staternas interna rättsordning, lägga fram saken
för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där
företaget eller dess fasta driftställe är beläget. Saken skall
läggas fram inom tre år efter den första anmälan av den åtgärd
som medför eller sannolikt kan medföra dubbelbeskattning enligt
artikel 1.

Företaget skall samtidigt till den behöriga myndigheten uppge
vilka andra avtalsslutande stater som kan vara berörda av
ärendet. Den behöriga myndigheten skall utan dröjsmål
underrätta de behöriga myndigheterna i dessa andra
avtalsslutande stater.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning,
skall myndigheten söka lösa saken genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndigheten i någon annan
berörd avtalsslutande stat, i syfte att undanröja
dubbelbeskattning i enlighet med de principer som anges i
artikel 4. Överenskommelse som träffas genomförs utan hinder av
tidsgränser i de berörda avtalsslutande staternas interna
lagstiftning.

Artikel 7

1. Om de berörda behöriga myndigheterna inte lyckas uppnå en
uppgörelse för att undanröja den dubbelbeskattning till vilken
hänvisning sker i artikel 6 inom två år från den dag fallet för
första gången lades fram för den ena behöriga myndigheten,
skall en rådgivande kommitté inrättas som får i uppdrag att
yttra sig i dubbelbeskattningsfrågan.

Företagen kan använda de rättsmedel som finns enligt de berörda
avtalsslutande staternas interna lagstiftning. Om saken
emellertid har hänvisats till domstol börjar tvåårsfristen
enligt första stycket att löpa från den dag då domen i högsta
instans meddelades.

2. Utan hinder av att saken lagts fram för den rådgivande
kommittén, får en avtalsslutande stat inleda eller fullfölja
vidtagna rättsliga åtgärder eller administrativa förfaranden i
fallet i fråga.

3. Om den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat enligt
den interna lagstiftningen inte kan avvika från ett beslut av
sina rättsliga organ, skall punkt 1 endast tillämpas om
företaget i intressegemenskap i denna stat har låtit tiden för
överklagande löpa ut eller återkallat överklagandet före
beslutet. Denna punkt är inte tillämplig på överklaganden som
gäller andra förhållanden än dem som avses i artikel 6.

4. De behöriga myndigheterna kan i samråd med de berörda
företagen i intressegemenskap komma överens om att bortse från
de tidsfrister som anges under punkt 1.

5. Om bestämmelserna i punkterna 1–4 inte tillämpas, skall de
rättigheter som varje företag i intressegemenskap har enligt
artikel 6 förbli oinskränkta.

Artikel 8

1. Den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat är inte
skyldig att inleda ett förfarande om ömsesidig överenskommelse
eller att inrätta en rådgivande kommitté som avses i artikel 7,
om det till följd av ett rättsligt eller administrativt
förfarande slutgiltigt fastslås att ett av de berörda företagen
kan komma att träffas av allvarliga påföljder på grund av
handlingar som medför justering av inkomst enligt artikel 4.

2. Om ett rättsligt eller administrativt förfarande för att
avgöra om ett av de berörda företagen genom handlingar som
medför justering av inkomst enligt artikel 4 kan komma att
träffas av allvarliga påföljder pågår samtidigt med ett av de
förfaranden som avses i artiklarna 6 och 7 kan de behöriga
myndigheterna skjuta upp dessa senare förfaranden tills det
rättsliga eller administrativa förfarandet är avslutat.

Artikel 9

1. Den rådgivande kommitté som avses i artikel 7.1 skall,
förutom ordföranden, bestå av

– två företrädare för varje berörd behörig myndighet. Antalet
kan dock i samråd med de behöriga myndigheterna begränsas till
en,

– ett jämnt antal oberoende personer som enhälligt utses av de
berörda behöriga myndigheterna bland de personer som förekommer
i förteckningen enligt punkt 4, eller, i annat fall, genom
lottning.

2. När de oberoende personerna utses skall samtidigt en
suppleant utses för var och en av dem i enlighet med reglerna
för utseende av de oberoende personerna för det fall de
oberoende personerna skulle vara förhindrade att utöva sina
åligganden.

3. Vid lottning kan varje behörig myndighet motsätta sig att en
oberoende person utses under sådana omständigheter som i förväg
överenskommits mellan de behöriga myndigheterna samt i någon av
följande situationer:

– när personen i fråga är anställd hos någon av de berörda
skatteförvaltningarna eller utför uppgifter för någon av dessa
förvaltningars räkning,

– när personen i fråga är eller har varit innehavare av en
betydande ägarandel i samtliga eller något av företagen i
intressegemenskap eller är eller har varit anställd eller
rådgivare i samtliga eller något av dessa företag,

– när personen i fråga inte ger tillräckliga garantier för att
vara opartisk vid avgörandet av det eller de spörsmål det
gäller.

4. Det skall upprättas en förteckning över personer som skall
bestå av alla oberoende personer som är utsedda av de
avtalsslutande staterna. Varje avtalsslutande stat skall därför
utse fem personer och underrätta generalsekreteraren för
Europeiska gemenskapernas råd om detta.

Dessa personer skall vara medborgare i en avtalsslutande stat
och vara bosatta i konventionens territoriella
tillämpningsområde. De skall vara sakkunniga och oberoende.

De avtalsslutande staterna kan göra ändringar i förteckningen
enligt första stycket. I detta fall skall meddelande om
ändringarna utan dröjsmål ske till Europeiska gemenskapernas
råd.

5. De företrädare och oberoende personer som utses enligt punkt
1 väljer en ordförande från den förteckning som avses i punkt
4, utan att det påverkar varje berörd behörig myndighets rätt
att motsätta sig att den sålunda valda oberoende personen utses
i något av de fall som avses i punkt 3.

Ordföranden skall inneha de kvalifikationer som krävs för att
inneha det högsta domarämbetet i sitt hemland eller vara en
erkänt duglig praktiserande jurist.

6. Ledamöterna i rådgivande kommittén skall ha tystnadsplikt
vad gäller de förhållanden som kommer till deras kännedom genom
förfarandet. De avtalsslutande staterna skall anta alla
nödvändiga bestämmelser för att bestraffa varje brott mot
tystnadsplikten. De skall informera Europeiska gemenskapernas
kommission om de åtgärder som vidtagits. Europeiska
gemenskapernas kommission skall informera övriga avtalsslutande
stater.

7. De avtalsslutande staterna skall vidta alla nödvändiga
åtgärder för att rådgivande kommittén skall kunna sammanträda
utan dröjsmål när ärenden hänskjutits till den.

Artikel 10

1. Såvitt avser det förfarande som avses i artikel 7 kan de
berörda företagen i intressegemenskap till rådgivande kommittén
lämna alla upplysningar och allt bevismaterial eller alla
handlingar som enligt deras uppfattning sannolikt kan komma
till användning för att fatta ett beslut. Företagen och de
behöriga myndigheterna i de berörda avtalsslutande staterna
skall efterkomma varje begäran från rådgivande kommittén om
upplysningar, bevismaterial eller handlingar. Detta innebär
dock inte att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna är skyldiga att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från intern
lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt intern
lagstiftning eller inom ramen för vedertagen administrativ
praxis,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet,
industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

2. Varje företag i intressegemenskap kan på egen begäran
inställa sig eller företrädas inför rådgivande kommittén. På
kommitténs begäran skall varje företag i intressegemenskap
inställa sig eller låta sig företrädas inför kommittén.

Artikel 11

1. Den rådgivande kommitté som avses i artikel 7 skall yttra
sig senast sex månader från dagen då ärendet hänsköts till den.

Den rådgivande kommittén skall grunda sitt yttrande på artikel
4.

2. Den rådgivande kommittén skall anta sitt yttrande med enkel
majoritet. De berörda behöriga myndigheterna kan komma överens
om ytterligare regler för förfarandet.

3. Kostnaderna för den rådgivande kommitténs arbete skall med
undantag av de kostnader som företagen i intressegemenskap
ådragit sig fördelas jämnt mellan de berörda avtalsslutande
staterna.

Artikel 12

1. De behöriga myndigheter som deltar i förfarandet enligt
artikel 7 skall på grundval av bestämmelserna i artikel 4
enhälligt fatta ett beslut för att undanröja
dubbelbeskattningen inom sex månader efter det att den
rådgivande kommittén har avgivit sitt yttrande.

De behöriga myndigheterna kan fatta ett beslut som avviker från
den rådgivande kommitténs yttrande. Om de inte kan uppnå
enighet om detta är de skyldiga att handla i enlighet med
yttrandet.

2. De behöriga myndigheterna kan enas om att offentliggöra
beslutet enligt punkt 1 under förutsättning att de berörda
företagen samtycker till det.

Artikel 13

Den omständigheten att de avtalsslutande staterna har fattat
ett slutgiltigt beslut om beskattningen av inkomster som härrör
från en transaktion mellan företag i intressegemenskap hindrar
inte att förfarandena enligt artiklarna 6 och 7 utnyttjas.

Artikel 14

Vid tillämpningen av denna konvention anses dubbelbeskattningen
av vinster vara undanröjd

a) om inkomsterna tas med i beräkningen av de skattepliktiga
inkomsterna i endast en stat, eller

b) om den skatt som påförs dessa inkomster i en stat minskas
med ett belopp som är lika stort som den skatt som påförs i den
andra staten.

Kapitel 3

Slutbestämmelser

Artikel 15

Denna konvention påverkar inte de mer omfattande förpliktelser
för att undanröja dubbelbeskattning vid justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap som följer av andra
konventioner som de avtalsslutande staterna har slutit eller
kommer att sluta eller av dessa staters interna lagstiftning.

Artikel 16

1. Det territoriella tillämpningsområdet för denna konvention
är det som fastställs i artikel 227.1 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, utan att det
påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel.

2. Denna konvention skall inte tillämpas på

– de franska territorier som anges i bilaga IV till Fördraget
om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

– Färöarna och Grönland.

Artikel 17

Denna konvention skall ratificeras av de avtalsslutande
staterna. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos
generalsekreteraren för Europeiska gemenskapernas råd.

Artikel 18

Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje
månad som följer efter det att det sista
ratifikationsinstrumentet har deponerats. Den skall tillämpas
på de förfaranden enligt artikel 6.1 som inleds efter
ikraftträdandet.

Artikel 19

Generalsekreteraren för Europeiska gemenskapernas råd skall
till signatärstaterna anmäla

a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,

b) datum för denna konventions ikraftträdande,

c) förteckningen med oberoende personer som utses av de
avtalsslutande staterna i enlighet med artikel 9.4 samt de
ändringar som görs i förteckningen.

Artikel 203

Denna konvention ingås för en period av fem år. Den skall
förlängas med ytterligare fem år i taget såvida inte en
avtalsslutande stat senast sex månader före utgången av den
innevarande femårsperioden skriftligen underrättar
generalsekreteraren för Europeiska unionens råd att staten
motsätter sig detta.

Artikel 21

Varje avtalsslutande stat kan när som helst begära en översyn
av konventionen. I sådant fall skall en konferens för översyn
sammankallas av ordföranden för Europeiska gemenskapernas råd.

Artikel 22

Denna konvention, som är upprättad i ett enda original på
danska, engelska, franska, grekiska, irländska, italienska,
nederländska, portugisiska, spanska och tyska språken, vilka
samtliga tio texter är lika giltiga, skall deponeras i arkiven
hos Europeiska gemenskapernas råds generalsekretariat.
Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia till var
och en av regeringarna i signatärstaterna.
Lag (2008:1295).

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Konvention

om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst
mellan företag i intressegemenskap

De höga avtalsslutande parterna i fördraget om Europeiska
ekonomiska gemenskapen,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

har enats om följande.

Kapitel 1

Konventionens tillämpningsområde

Artikel 1

1. Denna konvention skall tillämpas i de fall då inkomst som
förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat även ingår
eller sannolikt kommer att ingå i den skattepliktiga inkomst
som förvärvas av ett företag i en annan avtalsslutande stat
på grund av att de principer som anges i artikel 4 och som
tillämpas direkt eller genom motsvarande bestämmelser i den
berörda statens lagstiftning inte följs.

2. Vid tillämpningen av denna konvention skall ett fast
driftställe som ett företag i en avtalsslutande stat har i en
annan avtalsslutande stat anses som ett företag i den stat
där det är beläget.

3. Punkt 1 tillämpas även i fall då något av de berörda
företagen redovisar förlust i stället för vinst.

Artikel 2

1. Denna konvention skall tillämpas på inkomstskatter.

2. De för närvarande utgående skatter, på vilka konventionen
skall tillämpas, är särskilt:

i) I Belgien:

a) impôt des personnes physiques/personenbelasting

b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting

c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting

d) impôt des non-résidents/belasting der
niet-verblijfhouders

e) taxe communale et la taxe d’agglomération additionnelles à
l’impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting
en agglomeratiebelasting op de personenbelasting

ii) I Bulgarien:

a) ????? ????? ???????? ?? ??????????? ????

b) ???????????? ?????

iii) I Tjeckien:

a) da? z p?íjm? fyzických osob

b) da? z p?íjm? právnických osob

iv) I Danmark:

a) indkomstskat til staten

b) den kommunale indkomstskat

c) den amtskommunale indkomstskat

v) I Tyskland:

a) Einkommensteuer

b) Körperschaftsteuer

c) Gewerbesteuer, i den utsträckning den är baserad på
rörelsevinster

vi) I Estland:

a) tulumaks

vii) I Irland:

a) Cáin Ioncaim

b) Cáin Chorparáide

viii) I Grekland:

a) ????? ??????????? ??????? ????????

b) ????? ??????????? ??????? ????????

c) ??????? ???? ??? ???????????? ???????? ??? ???????????

ix) I Spanien:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

b) Impuesto sobre Sociedades

c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes

x) I Frankrike:

a) impôt sur le revenu

b) impôt sur les sociétés

xi) I Kroatien:

a) porez na dohodak

b) porez na dobit

xii) I Italien:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche

b) imposta sul reddito delle società

c) imposta regionale sulle attività produttive

xiii) I Cypern:

a) ????? ???????????

b) ??????? ??????? ??? ??? ????? ??? ???????????

xiv) I Lettland:

a) uz??mumu ien?kuma nodoklis

b) iedz?vot?ju ien?kuma nodoklis

xv) I Litauen:

a) Gyventoj? pajam? mokestis

b) Pelno mokestis

xvi) I Luxemburg:

a) impôt sur le revenu des personnes physiques

b) impôt sur le revenu des collectivités

c) impôt commercial, i den utsträckning den är baserad på
rörelsevinster

xvii) I Ungern:

a) személyi jövedelemadó

b) társasági adó

c) osztalékadó

xviii) I Malta:

a) taxxa fuq l-income

xix) I Nederländerna:

a) inkomstenbelasting

b) vennootschapsbelasting

xx) I Österrike:

a) Einkommensteuer

b) Körperschaftsteuer

xxi) I Polen:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

b) podatek dochodowy od osób prawnych

xxii) I Portugal:

a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

b) imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas

c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o
rendimento das pessoas coletivas

xxiii) I Rumänien:

a) impozitul pe venit

b) impozitul pe profit

c) impozitul pe veniturile ob?inute din România de
nereziden?i

xxiv) I Slovenien:

a) dohodnina

b) davek od dobi?ka pravnih oseb

xxv) I Slovakien:

a) da? z príjmov právnických osôb

b) da? z príjmov fyzických osôb

xxvi) I Finland:

a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

c) kunnallisvero/kommunalskatten

d) kirkollisvero/kyrkoskatten

e) korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst

f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för
begränsat skattskyldig

xxvii) I Sverige:

a) statlig inkomstskatt

b) kupongskatt

c) kommunal inkomstskatt

xxviii) I Förenade kungariket:

a) Income Tax

b) Corporation Tax.

3. Konventionen tillämpas även på skatter av samma eller i
huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av
konventionen påförs vid sidan av eller i stället för de för
närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna skall meddela varandra ändringar som
gjorts i respektive skattelagstiftning.

Kapitel 2

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 1

Definitioner

Artikel 3

1. Vid tillämpningen av denna konvention avses med uttrycket
behörig myndighet följande:

– I Belgien:

De Minister van financiën eller ett befullmäktigat ombud.

Le ministre des finances eller ett befullmäktigat ombud,

– I Bulgarien:

????????? ?? ????????? eller ett befullmäktigat ombud.

– I Tjeckien:

Ministr financí eller ett befullmäktigat ombud.

– I Danmark:

Skatteministeren eller ett befullmäktigat ombud.

– I Tyskland:

Der Bundesminister der Finanzen eller ett befullmäktigat
ombud.

– I Estland:

Rahandusminister eller ett befullmäktigat ombud.

– I Irland:

The Revenue Commissioners eller ett befullmäktigat ombud.

– I Grekland:

? ???????? ??? ??????????? eller ett befullmäktigat ombud.

– I Spanien:

El Ministro de Economía y Hacienda eller ett befullmäktigat
ombud.

– I Frankrike:

Le ministre chargé du budget eller ett befullmäktigat
ombud.
– I Kroatien:

Ministar financíja eller ett befullmäktigat ombud.

– I Italien:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller ett
befullmäktigat ombud.

– I Cypern:

? ???????? ??????????? eller ett befullmäktigat ombud.

– I Lettland:

Valsts ie??mumu dienests.

– I Litauen:

Finansu ministras eller ett befullmäktigat ombud.

– I Luxemburg:

Le ministre des Finances eller ett befullmäktigat ombud.

– I Ungern:

a pénzügyminiszter eller ett befullmäktigat ombud.

– I Malta:

il-Ministru responsabbli g?all-finanzi eller ett
befullmäktigat ombud.

– I Nederländerna:

De Minister van financiën eller ett befullmäktigat ombud.

– I Österrike:

Der Bundesminister für Finanzen eller ett befullmäktigat
ombud.

– I Polen:

Minister Finansów eller ett befullmäktigat ombud.

– I Portugal:

O Ministro das Finanças eller ett befullmäktigat ombud.

– I Rumänien:

Pre?edintele Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? eller
ett befullmäktigat ombud.

– I Slovenien:

Minister za finance eller ett befullmäktigat ombud.

– I Slovakien:

Minister financií eller ett befullmäktigat ombud.

– I Finland:

Valtiovarainministeriö eller ett befullmäktigat ombud,

Finansministeriet eller ett befullmäktigat ombud.

– I Sverige:

Finansministern eller ett befullmäktigat ombud.

– I Förenade kungariket:

The Commissioners of Inland Revenue eller ett befullmäktigat
ombud.

2. Såvida inte sammanhanget föranleder annat skall varje
uttryck som inte definierats i konventionen ha den betydelse
som uttrycket har i det avtal om undvikande av
dubbelbeskattning som de berörda staterna har ingått.

Avsnitt 2

Principer som tillämpas vid justering av inkomst mellan
företag i intressegemenskap och vid bestämmandet av inkomst
hänförlig till fasta driftställen

Artikel 4

Vid tillämpningen av denna konvention skall följande
principer tillämpas:

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt
deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i en annan
avtalsslutande stat eller äger del i detta företags kapital,
eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande
stat som ett företag i en annan avtalsslutande stat eller
äger del i båda dessa företags kapital iakttas följande:

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller
finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor,
som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende företag, får all inkomst som utan sådana
villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på
grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag
inräknas i detta företags inkomst och beskattas i
överensstämmelse därmed.

2. Om ett företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i
en annan avtalsslutande stat från ett där beläget fast
driftställe, hänförs till det fasta driftstället den inkomst
som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om
det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor
och självständigt avslutat affärer med det företag till
vilket driftstället hör.

Artikel 5

Om en avtalsslutande stat avser att justera ett företags
inkomst i enlighet med de principer som anges i artikel 4,
skall den i god tid meddela företaget om detta och ge
företaget tillfälle att underrätta det andra företaget så att
det i sin tur kan underrätta den andra avtalsslutande staten.

Den avtalsslutande stat som lämnar ett sådant meddelande
skall emellertid inte förhindras att genomföra den planerade
justeringen.

Om båda företagen och den andra avtalsslutande staten godtar
justeringen efter att ha blivit underrättade skall artiklarna
6 och 7 inte tillämpas.

Avsnitt 3

Ömsesidig överenskommelse och skiljemannaförfarande

Artikel 6

1. Om i ett fall där denna konvention skall tillämpas ett
företag anser att de principer som anges i artikel 4 inte har
iakttagits kan företaget, utan att detta påverkar företagets
rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i de
avtalsslutande staternas interna rättsordning, lägga fram
saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat
där företaget eller dess fasta driftställe är beläget. Saken
skall läggas fram inom tre år efter den första anmälan av den
åtgärd som medför eller sannolikt kan medföra
dubbelbeskattning enligt artikel 1.

Företaget skall samtidigt till den behöriga myndigheten uppge
vilka andra avtalsslutande stater som kan vara berörda av
ärendet. Den behöriga myndigheten skall utan dröjsmål
underrätta de behöriga myndigheterna i dessa andra
avtalsslutande stater.

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad
men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande
lösning, skall myndigheten söka lösa saken genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndigheten i någon annan
berörd avtalsslutande stat, i syfte att undanröja
dubbelbeskattning i enlighet med de principer som anges i
artikel 4. Överenskommelse som träffas genomförs utan hinder
av tidsgränser i de berörda avtalsslutande staternas interna
lagstiftning.

Artikel 7

1. Om de berörda behöriga myndigheterna inte lyckas uppnå en
uppgörelse för att undanröja den dubbelbeskattning till
vilken hänvisning sker i artikel 6 inom två år från den dag
fallet för första gången lades fram för den ena behöriga
myndigheten, skall en rådgivande kommitté inrättas som får i
uppdrag att yttra sig i dubbelbeskattningsfrågan.

Företagen kan använda de rättsmedel som finns enligt de
berörda avtalsslutande staternas interna lagstiftning. Om
saken emellertid har hänvisats till domstol börjar
tvåårsfristen enligt första stycket att löpa från den dag då
domen i högsta instans meddelades.

2. Utan hinder av att saken lagts fram för den rådgivande
kommittén, får en avtalsslutande stat inleda eller fullfölja
vidtagna rättsliga åtgärder eller administrativa förfaranden
i fallet i fråga.

3. Om den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat
enligt den interna lagstiftningen inte kan avvika från ett
beslut av sina rättsliga organ, skall punkt 1 endast
tillämpas om företaget i intressegemenskap i denna stat har
låtit tiden för överklagande löpa ut eller återkallat
överklagandet före beslutet. Denna punkt är inte tillämplig
på överklaganden som gäller andra förhållanden än dem som
avses i artikel 6.

4. De behöriga myndigheterna kan i samråd med de berörda
företagen i intressegemenskap komma överens om att bortse
från de tidsfrister som anges under punkt 1.

5. Om bestämmelserna i punkterna 1–4 inte tillämpas, skall de
rättigheter som varje företag i intressegemenskap har enligt
artikel 6 förbli oinskränkta.

Artikel 8

1. Den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat är inte
skyldig att inleda ett förfarande om ömsesidig
överenskommelse eller att inrätta en rådgivande kommitté som
avses i artikel 7, om det till följd av ett rättsligt eller
administrativt förfarande slutgiltigt fastslås att ett av de
berörda företagen kan komma att träffas av allvarliga
påföljder på grund av handlingar som medför justering av
inkomst enligt artikel 4.

2. Om ett rättsligt eller administrativt förfarande för att
avgöra om ett av de berörda företagen genom handlingar som
medför justering av inkomst enligt artikel 4 kan komma att
träffas av allvarliga påföljder pågår samtidigt med ett av de
förfaranden som avses i artiklarna 6 och 7 kan de behöriga
myndigheterna skjuta upp dessa senare förfaranden tills det
rättsliga eller administrativa förfarandet är avslutat.

Artikel 9

1. Den rådgivande kommitté som avses i artikel 7.1 skall,
förutom ordföranden, bestå av

– två företrädare för varje berörd behörig myndighet. Antalet
kan dock i samråd med de behöriga myndigheterna begränsas
till en,

– ett jämnt antal oberoende personer som enhälligt utses av
de berörda behöriga myndigheterna bland de personer som
förekommer i förteckningen enligt punkt 4, eller, i annat
fall, genom lottning.

2. När de oberoende personerna utses skall samtidigt en
suppleant utses för var och en av dem i enlighet med reglerna
för utseende av de oberoende personerna för det fall de
oberoende personerna skulle vara förhindrade att utöva sina
åligganden.

3. Vid lottning kan varje behörig myndighet motsätta sig att
en oberoende person utses under sådana omständigheter som i
förväg överenskommits mellan de behöriga myndigheterna samt i
någon av följande situationer:

– när personen i fråga är anställd hos någon av de berörda
skatteförvaltningarna eller utför uppgifter för någon av
dessa förvaltningars räkning,

– när personen i fråga är eller har varit innehavare av en
betydande ägarandel i samtliga eller något av företagen i
intressegemenskap eller är eller har varit anställd eller
rådgivare i samtliga eller något av dessa företag,

– när personen i fråga inte ger tillräckliga garantier för
att vara opartisk vid avgörandet av det eller de spörsmål det
gäller.

4. Det skall upprättas en förteckning över personer som skall
bestå av alla oberoende personer som är utsedda av de
avtalsslutande staterna. Varje avtalsslutande stat skall
därför utse fem personer och underrätta generalsekreteraren
för Europeiska gemenskapernas råd om detta.

Dessa personer skall vara medborgare i en avtalsslutande stat
och vara bosatta i konventionens territoriella
tillämpningsområde. De skall vara sakkunniga och oberoende.

De avtalsslutande staterna kan göra ändringar i förteckningen
enligt första stycket. I detta fall skall meddelande om
ändringarna utan dröjsmål ske till Europeiska gemenskapernas
råd.

5. De företrädare och oberoende personer som utses enligt
punkt 1 väljer en ordförande från den förteckning som avses i
punkt 4, utan att det påverkar varje berörd behörig
myndighets rätt att motsätta sig att den sålunda valda
oberoende personen utses i något av de fall som avses i punkt
3.

Ordföranden skall inneha de kvalifikationer som krävs för att
inneha det högsta domarämbetet i sitt hemland eller vara en
erkänt duglig praktiserande jurist.

6. Ledamöterna i rådgivande kommittén skall ha tystnadsplikt
vad gäller de förhållanden som kommer till deras kännedom
genom förfarandet. De avtalsslutande staterna skall anta alla
nödvändiga bestämmelser för att bestraffa varje brott mot
tystnadsplikten. De skall informera Europeiska gemenskapernas
kommission om de åtgärder som vidtagits. Europeiska
gemenskapernas kommission skall informera övriga
avtalsslutande stater.

7. De avtalsslutande staterna skall vidta alla nödvändiga
åtgärder för att rådgivande kommittén skall kunna sammanträda
utan dröjsmål när ärenden hänskjutits till den.

Artikel 10

1. Såvitt avser det förfarande som avses i artikel 7 kan de
berörda företagen i intressegemenskap till rådgivande
kommittén lämna alla upplysningar och allt bevismaterial
eller alla handlingar som enligt deras uppfattning sannolikt
kan komma till användning för att fatta ett beslut. Företagen
och de behöriga myndigheterna i de berörda avtalsslutande
staterna skall efterkomma varje begäran från rådgivande
kommittén om upplysningar, bevismaterial eller handlingar.
Detta innebär dock inte att de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna är skyldiga att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från intern
lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis,

b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt intern
lagstiftning eller inom ramen för vedertagen administrativ
praxis,

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet,
industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).

2. Varje företag i intressegemenskap kan på egen begäran
inställa sig eller företrädas inför rådgivande kommittén. På
kommitténs begäran skall varje företag i intressegemenskap
inställa sig eller låta sig företrädas inför kommittén.

Artikel 11

1. Den rådgivande kommitté som avses i artikel 7 skall yttra
sig senast sex månader från dagen då ärendet hänsköts till
den.

Den rådgivande kommittén skall grunda sitt yttrande på
artikel 4.

2. Den rådgivande kommittén skall anta sitt yttrande med
enkel majoritet. De berörda behöriga myndigheterna kan komma
överens om ytterligare regler för förfarandet.

3. Kostnaderna för den rådgivande kommitténs arbete skall med
undantag av de kostnader som företagen i intressegemenskap
ådragit sig fördelas jämnt mellan de berörda avtalsslutande
staterna.

Artikel 12

1. De behöriga myndigheter som deltar i förfarandet enligt
artikel 7 skall på grundval av bestämmelserna i artikel 4
enhälligt fatta ett beslut för att undanröja
dubbelbeskattningen inom sex månader efter det att den
rådgivande kommittén har avgivit sitt yttrande.

De behöriga myndigheterna kan fatta ett beslut som avviker
från den rådgivande kommitténs yttrande. Om de inte kan uppnå
enighet om detta är de skyldiga att handla i enlighet med
yttrandet.

2. De behöriga myndigheterna kan enas om att offentliggöra
beslutet enligt punkt 1 under förutsättning att de berörda
företagen samtycker till det.

Artikel 13

Den omständigheten att de avtalsslutande staterna har fattat
ett slutgiltigt beslut om beskattningen av inkomster som
härrör från en transaktion mellan företag i intressegemenskap
hindrar inte att förfarandena enligt artiklarna 6 och 7
utnyttjas.

Artikel 14

Vid tillämpningen av denna konvention anses
dubbelbeskattningen av vinster vara undanröjd

a) om inkomsterna tas med i beräkningen av de skattepliktiga
inkomsterna i endast en stat, eller

b) om den skatt som påförs dessa inkomster i en stat minskas
med ett belopp som är lika stort som den skatt som påförs i
den andra staten.

Kapitel 3

Slutbestämmelser

Artikel 15

Denna konvention påverkar inte de mer omfattande
förpliktelser för att undanröja dubbelbeskattning vid
justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap som
följer av andra konventioner som de avtalsslutande staterna
har slutit eller kommer att sluta eller av dessa staters
interna lagstiftning.

Artikel 16

1. Det territoriella tillämpningsområdet för denna konvention
är det som fastställs i artikel 227.1 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, utan att
det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel.

2. Denna konvention skall inte tillämpas på

– de franska territorier som anges i bilaga IV till Fördraget
om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

– Färöarna och Grönland.

Artikel 17

Denna konvention skall ratificeras av de avtalsslutande
staterna. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos
generalsekreteraren för Europeiska gemenskapernas råd.

Artikel 18

Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje
månad som följer efter det att det sista
ratifikationsinstrumentet har deponerats. Den skall tillämpas
på de förfaranden enligt artikel 6.1 som inleds efter
ikraftträdandet.

Artikel 19

Generalsekreteraren för Europeiska gemenskapernas råd skall
till signatärstaterna anmäla

a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,

b) datum för denna konventions ikraftträdande,

c) förteckningen med oberoende personer som utses av de
avtalsslutande staterna i enlighet med artikel 9.4 samt de
ändringar som görs i förteckningen.

Artikel 20

Denna konvention ingås för en period av fem år. Den skall
förlängas med ytterligare fem år i taget såvida inte en
avtalsslutande stat senast sex månader före utgången av den
innevarande femårsperioden skriftligen underrättar
generalsekreteraren för Europeiska unionens råd att staten
motsätter sig detta.

Artikel 21

Varje avtalsslutande stat kan när som helst begära en översyn
av konventionen. I sådant fall skall en konferens för översyn
sammankallas av ordföranden för Europeiska gemenskapernas
råd.

Artikel 22

Denna konvention, som är upprättad i ett enda original på
danska, engelska, franska, grekiska, irländska, italienska,
nederländska, portugisiska, spanska och tyska språken, vilka
samtliga tio texter är lika giltiga, skall deponeras i
arkiven hos Europeiska gemenskapernas råds
generalsekretariat. Generalsekreteraren skall överlämna en
bestyrkt kopia till var och en av regeringarna i
signatärstaterna.
Lag (2015:275).