Lag (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

SFS nr
1999:131
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
1999-03-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:568
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:71

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som
har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning. Lag (2003:313).

2 § Regeringen utser en ombudsman som skall verka för att
diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning inte förekommer i
arbetslivet eller på andra områden av samhällslivet.
Lag (2003:313).

3 § Ombudsmannen skall genom råd och på annat sätt medverka
till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara
sina rättigheter.

Ombudsmannen skall vidare genom överläggningar med myndigheter,
företag och organisationer samt genom opinionsbildning,
information och på annat liknande sätt ta initiativ till
åtgärder mot diskriminering. Lag (2003:313).

4 § Ombudsmannen skall särskilt motverka att arbetssökande
utsätts för diskriminering. Ombudsmannen skall också i kontakt
med arbetsgivare och berörda arbetstagarorganisationer främja
ett gott förhållande mellan olika etniska grupper i
arbetslivet. Lag (2003:313).

5 § Ombudsmannen skall utöva tillsyn över efterlevnaden av
lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet
på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, lagen (2001:1286) om likabehandling av
studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot
diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och elever i enlighet
med bestämmelserna i lagarna. Lag (2006:71).