Kontoföringsförordning (1999:146)

SFS nr
1999:146
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1999-03-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:590

1 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument meddela föreskrifter om

1. storleken av det bundna egna kapitalet och summan av
gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 2 kap. 4 §
andra stycket,

2. kontoföring och övriga frågor enligt 4 kap. 21 §,

3. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att i vissa
fall lämna besked om kontots innehåll till kontohavare enligt
8 kap. 1 § andra stycket,

4. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att lämna
besked enligt 8 kap. 3 § första stycket,

5. vilka upplysningar som ska lämnas till Finansinspektionen
enligt 9 kap. 1 §,

6. en central värdepappersförvarares löpande bokföring,
årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering
av värdehandlingar enligt 9 kap. 1 §, och

7. vilka uppgifter som en ansökan, anmälan eller
underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som
samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen.
Förordning (2009:590).

2 § Finansinspektionen får ha terminalåtkomst till
avstämningsregistren som förs enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument för inhämtande av
uppgifter enligt 8 kap. 3 § andra stycket samma lag.

3 § Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är
endast tjänsteman hos Finansinspektionen som handlägger ärenden
enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument eller ärenden enligt lagen
(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument. Inspektionen skall föra en förteckning
över vilka tjänstemän som har sådan behörighet.
Förordning (2005:386).

4 § När en tjänsteman hos Finansinspektionen använder sig av
terminalåtkomst, skall följande uppgifter dokumenteras i en
journal, som inspektionen skall föra med hjälp av automatisk
databehandling:

1. vem som har inhämtat uppgifter genom terminalåtkomsten,

2. tidpunkten då terminalåtkomsten har använts, och

3. det ärende till vilket de inhämtade uppgifterna hör.

Finansinspektionen skall kontrollera journalen regelbundet.
Journalen skall bevaras i minst två år.

5 § I 4 a kap. förordningen (2007:572) om
värdepappersmarknaden finns bestämmelser om handläggning av
en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i
ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk
clearingorganisation. Dessa bestämmelser ska tillämpas på
motsvarande sätt vid handläggning av en ansökan om tillstånd
att förvärva aktier eller andelar i en central
värdepappersförvarare. Förordning (2009:590).

Övergångsbestämmelser

2005:386

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för handläggning av ärenden
enligt insiderstrafflagen (2000:1086).