Förordning (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar

SFS nr
1999:154
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-03-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:995

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får utfärda intyg om
att en tjänsteman eller någon annan, vars befogenhet är angiven
i föreskrifter eller på något liknande sätt, har undertecknat
en viss handling samt att han eller hon vid tiden för
undertecknandet hade en sådan befattning som gav rätt att
utfärda handlingen (legalisering).

För varje legalisering tas en avgift ut. Om internationell
hänsyn eller sedvänja kräver det, får Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) dock besluta att staten skall stå för
kostnaden. För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i
20-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A
tillämpas. Förordning (2004:995).

Övergångsbestämmelser

2004:995

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. I ärenden
om intyg enligt Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande
av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar
(apostille) som kommit in till Regeringskansliet före den dagen
skall dock förordningen tillämpas i dess äldre lydelse.