Lag (1999:163) om penningtvättsregister

SFS nr
1999:163
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1999-03-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:62
Upphävd
2009-03-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1187

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid
behandling av personuppgifter i fråga om sådan penningtvätt som
avses i 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
(penningtvättsregister).

2 § Fysiska eller juridiska personer som avses i 2 § första
stycket samt 2 a och 2 b §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt får föra penningtvättsregister över sådana
uppgifter som den fysiska eller juridiska personen lämnat med
stöd av 9 § andra stycket nämnda lag. Lag (2004:1187).

Ändamål

3 § Penningtvättsregister får föras av en fysisk eller juridisk
person som avses i 2 §

1. för att förhindra att den fysiska eller juridiska personen
medverkar vid transaktioner som utgör penningtvätt enligt 1 §
lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, och

2. för att den fysiska eller juridiska personen skall kunna
uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 § andra stycket samma lag.
Lag (2004:1187).

Innehåll

4 § Ett penningtvättsregister får endast innehålla

1. namn, person- eller organisationsnummer och adress,

2. kontonummer eller motsvarande, samt

3. de övriga uppgifter som lämnats med stöd av 9 § andra
stycket lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Information till den registrerade

5 § Uppgifter ur penningtvättsregister får inte lämnas ut till
den registrerade.

Gallring

6 § En uppgift i penningtvättsregistret skall gallras

1. om den myndighet som avses i 9 § lagen (1993:768) om
åtgärder mot penningtvätt beslutar att inte inleda eller att
lägga ned utredningen om penningtvätt,

2. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med
anledning av de lämnade uppgifterna,

3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga
kraft med anledning av de lämnade uppgifterna, eller

4. senast ett år efter det att uppgifter lämnats med stöd av 9 §
andra stycket nämnda lag.

Samkörning

7 § En fysisk eller juridisk persons penningtvättsregister får
inte samköras med motsvarande register hos någon annan.
Lag (2004:1187).

Rättelse och skadestånd

8 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag.

Tystnadsplikt

9 § Den som är verksam hos en fysisk eller juridisk person som
avses i 2 § får inte obehörigen röja uppgift i
penningtvättsregister.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den
som bryter mot förbudet i första stycket. Lag (2004:1187).