Förordning (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

SFS nr
1999:170
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad
1999-03-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1036
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1408

Uppgifter

1 § Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO) har de uppgifter som anges i lagen (1999:133)
om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell
läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i
högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och
lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever. Ombudsmannen skall
också verka för att diskriminering på grund av sexuell läggning
inte förekommer på andra områden av samhällslivet samt
förebygga och motverka homofobi.

Ombudsmannen skall genom rådgivning och på andra sätt medverka
till att den som utsatts för diskriminering på grund av sexuell
läggning kan ta till vara sina rättigheter.

Ombudsmannen skall föreslå regeringen författningsändringar och
andra åtgärder som kan motverka diskriminering på grund av
sexuell läggning. Förordning (2006:146).

2 § Ombudsmannen skall

1. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och
informationsverksamhet samt andra opinionsbildande insatser som
rör homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning
och

2. följa forsknings- och utvecklingsarbete som avser sådan
diskriminering och homofobi.

Ombudsmannen skall i sin verksamhet också upprätthålla
kontakter med organisationer vars verksamhet rör frågor om
sexuell läggning, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn-
och elevombudet för likabehandling inom Statens skolverk,
universitet, högskolor, skolor och andra verksamheter som
regleras i skollagen (1985:1100), Statens folkhälsoinstitut och
andra myndigheter samt med landsting, kommuner och
organisationer på arbetsmarknaden.

Ombudsmannen skall även följa den internationella utvecklingen
inom ansvarsområdet, särskilt utvecklingen inom Europeiska
unionen. Förordning (2006:146).

3 § Ombudsmannen får uppdra åt ett ombud att föra talan i en
tvist enligt 23 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering
i arbetslivet på grund av sexuell läggning, 17 § lagen
(2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, 20 §
lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och 17 § lagen
(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever. Förordning (2006:146).

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på ombudsmannen:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

15 § om revisionsberättelse,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

24-26 §§ om ärendenas handläggning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut,

32 § om anställningar m.m., och

35 § om överklagande.

Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9 §§ verksförordningen. Förordning (2006:1408).

Ärendenas handläggning

5 § Ärendena avgörs av ombudsmannen. Ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av ombudsmannen får dock
avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordning eller i särskilda beslut.

6 § Vitesföreläggande enligt 18 § lagen (1999:133) om förbud
mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
skall delges arbetsgivaren.

Vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen
(1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren
har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Överklagande

7 § Ombudsmannens beslut i andra ärenden än anställningsärenden
får inte överklagas. Förordning (2006:1408).

Övergångsbestämmelser

2006:1408

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.