Förordning (1999:171) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

SFS nr
1999:171
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad
1999-03-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1032
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:504

Uppgifter

1 § Nämnden mot diskriminering har till uppgift att besluta i
ärenden om vitesföreläggande enligt 26 § lagen (1999:130) om
åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och pröva
överklaganden enligt 33 § samma lag.

Nämnden har vidare till uppgift att pröva överklaganden enligt
20 § lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av funktionshinder och 19 § lagen
(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund
av sexuell läggning. Förordning (2003:320).

2 § Nämnden skall också ge Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering råd i principiellt viktiga frågor om
tillämpningen av lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering och hos regeringen föreslå de
författningsändringar eller andra åtgärder som är ägnade att
motverka etnisk diskriminering.

Sammansättning

3 § Nämnden mot diskriminering består av elva ledamöter. En av
nämndens ledamöter är ordförande. Bland ledamöterna skall både
arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan samt berörda
intressegrupper vara representerade.

För varje ledamot finns en personlig ersättare.

4 § Hos nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

17 och 18 §§ om nämndens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande.

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322) om
myndighetschefens ansvar och uppgifter samt
revisionsberättelse.

Ärendenas handläggning

Beslutförhet

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst sex andra
ledamöter är närvarande, bland dem lika många för vardera
arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

8 § Närmare bestämmelser om grunderna för ledamöternas
tjänstgöring och nämndens sammansättning skall framgå av
arbetsordningen.

I 29 § finns bestämmelser om nämndens sammansättning.

I övrigt bestäms nämndens sammansättning i ett visst ärende av
ordföranden.

Delegering

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till ordföranden att avgöra ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Omröstning och avvikande mening

10 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning
tilllämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om
omröstning i tvistemål.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt
att få en avvikande mening antecknad.

Om någon ledamot vid föredragningen av ett ärende anser att
muntlig förhandling skall hållas, gäller dock den meningen som
nämndens beslut.

Kallelser

11 § I kallelser till muntliga förhandlingar i ärenden om
vitesföreläggande enligt 26 § lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning skall arbetsgivaren
upplysas om att ärendet kan avgöras även om arbetsgivaren
uteblir. Förordning (2003:320).

Fortsatt förhandling

12 § Om nämnden skjuter upp en påbörjad förhandling, skall
förhandlingen återupptas så snart som möjligt. Ett sådant
uppskov kräver inte att en ny förhandling påbörjas.

Föredragning

13 § Ärenden som inte avgörs efter muntlig förhandling skall
avgöras efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda
beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

Protokoll

14 § Vid sammanträden med nämnden skall föras protokoll som
justeras av ordföranden.

Beslut

15 § Ett beslut i ärenden om vitesföreläggande enligt 26 §
lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet
på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning skall sättas upp särskilt och skrivas under av
ordföranden.

Detsamma gäller nämndens avgörande av ett överklagningsärende.
Förordning (2003:320).

16 § I nämndens beslut och skrivelser skall anges vilka som har
deltagit i beslutet och vem som har varit föredragande. Om
någon av dessa har framfört skiljaktig mening, skall den
antecknas.

Delgivning

17 § Förelägganden enligt 27 § lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning samt kallelser till
muntliga förhandlingar skall delges. Detsamma gäller andra
handlingar som arbetsgivaren eller någon annan skall få del av.
Förordning (2003:320).

18 § Beslut som innefattar vitesföreläggande får inte delges
enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns
skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller annars håller
sig undan.

19 § En kopia av ett sådant beslut som avses i 15 § skall
sändas till berörd ombudsman i vanligt brev samma dag som
beslutet meddelas.

Arbetsordning

20 § Ytterligare föreskrifter om ärendenas handläggning och om
nämndens verksamhet i övrigt meddelas i en arbetsordning som
beslutas av nämnden.

21 § Hos nämnden skall det föras dagbok över ärendena och över
de handlingar som kommer in i dessa.

Ersättning av allmänna medel

22 § Nämnden får besluta om ersättning av allmänna medel åt den
som efter beslut av nämnden har gjort en utredning i ett ärende
eller på kallelse har inställt sig för att höras inför nämnden.

Sådan ersättning får dock inte beviljas en arbetsgivare eller
en ombudsman.

23 § Nämnden får bevilja en arbetsgivare som har inställt sig
till en förhandling ersättning av allmänna medel för kostnader
för resa och uppehälle, om nämnden finner att sådan ersättning
skäligen bör lämnas.

24 § I fråga om ersättning enligt 22 och 23 §§ tillämpas
förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till
vittnen, m.m. och kungörelsen (1973:261) om utbetalning av
vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.

Anställningar m.m.

25 § Ledamöter och ersättare utses av regeringen för en bestämd
tid.

De får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

26 § Ordföranden och ytterligare en ledamot utses bland
personer som inte företräder arbetsgivar- eller
arbetstagarintressen. Detsamma gäller deras ersättare.

Ordföranden och ersättaren för ordföranden skall vara jurister
och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare.

27 § Av de övriga ledamöterna utses

– en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,

– en efter förslag av Arbetsgivarverket,

– en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

– en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,

– en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation,

– en efter förslag av Regeringens råd för etnisk jämlikhet och
integration,

– en efter förslag av Riksförbundet för sexuellt
likaberättigande, och

– en efter förslag av Handikappförbundens Samarbetsorgan.

En ledamot utses bland personer som kan anses företräda privata
arbetsgivarintressen.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.
Förordning (2007:504).

28 § Sekreterare och andra föredragande anställs av nämnden.

29 § I ärenden som prövas enligt lagen (1999:130) om åtgärder
mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning skall den
ledamot delta som utsetts efter förslag av Regeringens råd för
etnisk jämlikhet och integration.

I ärenden som prövas enligt lagen (1999:132) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder skall
den ledamot delta som utsetts efter förslag av
Handikappförbundens Samarbetsorgan.

I ärenden som prövas enligt lagen (1999:133) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning skall
den ledamot delta som utsetts efter förslag av Riksförbundet
för sexuellt likaberättigande. Förordning (2003:320).