Rättsinformationsförordning (1999:175)

SFS nr
1999:175
Departement/myndighet
Justitiedepartementet SI
Utfärdad
1999-03-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1990

Ett offentligt rättsinformationssystem

1 § I syfte att tillförsäkra den offentliga förvaltningen och
enskilda tillgång till grundläggande rättsinformation i
elektronisk form skall det finnas ett offentligt
rättsinformationssystem.

Rättsinformationssystemet skall föras med hjälp av
informationsteknik och finnas tillgängligt genom ett allmänt
nätverk. Innehållet i systemet skall vara tillgängligt på ett
enhetligt sätt.

2 § I denna förordning föreskrivs

1. vilket innehåll rättsinformationssystemet skall ha (3-9 §§),

2. vem som har informationsansvar (10-14 §§),

3. vem som skall samordna systemet (15-19 §§), och

4. vilken information som skall finnas tillgänglig utan avgift
(20 §).

Dessutom finns bestämmelser om personuppgifter (21-23 §§).

Obligatoriskt innehåll

Föreskrifter

3 § Rättsinformationssystemet skall innehålla

1. Svensk författningssamling som den kungörs,

2. referensregister över författningar i Svensk
författningssamling, och

3. grundförfattningarna i Svensk författningssamling i deras
lydelse med införda ändringar.

En bestämmelse i Svensk författningssamling som upphävs skall
sparas elektroniskt på ett sådant sätt att det blir möjligt att
få fram grundförfattningarna i deras lydelse med införda
ändringar vid tidigare tidpunkter.

4 § Rättsinformationssystemet skall innehålla de gällande
förordningar som kungörs i andra författningssamlingar än
Svensk författningssamling.

Systemet skall även innehålla sådana gällande föreskrifter som
är beslutade av myndigheter under regeringen och som skall
kungöras enligt lagen (1976:633) om kungörande av lagar och
andra författningar. När föreskrifter som har beslutats av
myndigheter under regeringen återges elektroniskt skall de
uppfylla de krav som anges i lagen (1976:633) om kungörande av
lagar och andra författningar och i
författningssamlingsförordningen (1976:725).

Systemet skall också innehålla de författningar som kungörs
enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av
vissa trafikföreskrifter. Dessa skall uppfylla de krav som
anges i den förordningen.

De författningar som avses i första-tredje styckena skall
återges i den form som de kungörs. Förordning (2007:293).

Förarbeten m.m.

5 § Rättsinformationssystemet skall innehålla

1. ett referensregister över de statliga kommittéerna med
uppgift om regeringsbeslut, ledamöter och arbetsplaner,

2. kommittédirektiv,

3. förordningsmotiv,

4. utredningsbetänkanden som publiceras i Statens offentliga
utredningar (SOU) och i departementsserien (Ds), och

5. regeringens propositioner.

Svensk rättspraxis

6 § Rättsinformationssystemet ska innehålla uppgifter om
vägledande avgöranden från Högsta domstolen, Högsta
förvaltningsdomstolen, hovrätterna, kammarrätterna, Mark- och
miljööverdomstolen, Migrationsöverdomstolen, Arbetsdomstolen,
Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten. Domstolarna prövar
själva om ett avgörande är att bedöma som vägledande.

Av uppgifterna ska det framgå vilken fråga som har prövats.
Dessutom ska domstol, målnummer eller annat liknande nummer och
datum för avgörandet anges. Uppgifterna får kompletteras med
referat och avgöranden i fulltext. Sådana kompletteringar får
även innehålla underinstansernas avgöranden.
Förordning (2010:1990).

6 a § Rättsinformationssystemet ska innehålla en
sammanställning av domstolars avgöranden enligt lagen
(2009:1058) om förtursförklaring i domstol. Domstolarna
prövar själva om ett avgörande bör ingå i sammanställningen.

Av uppgifterna ska det framgå i vilken typ av mål eller
ärende som frågan om förtursförklaring har prövats.
Uppgifterna får kompletteras med referat och avgöranden i
fulltext. Dessutom ska domstol, diarienummer och datum för
avgörandet anges. Förordning (2010:283).

7 § Rättsinformationssystemet skall innehålla uppgifter om
sådana vägledande avgöranden i förvaltningsärenden från
centrala statliga myndigheter under regeringen som är av
betydelse för allmänheten och som inte kan överklagas.
Myndigheterna prövar själva om ett avgörande uppfyller dessa
förutsättningar.

Av uppgifterna skall det framgå vilken fråga som har prövats.
Dessutom skall myndighet, diarienummer och datum för avgörandet
anges.

Internationellt material

8 § Rättsinformationssystemet skall innehålla överenskommelser
som skall publiceras i Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ). Förordning (2001:147).

Övrigt innehåll

9 § Rättsinformationssystemet får utöver vad som framgår av
3-8 §§ innehålla annan rättslig information. Den
samordningsmyndighet som avses i 15 § och det offentliga organ
som förfogar över viss information får komma överens om att
informationen skall ingå i systemet. Samordningsmyndigheten får
dessutom ensam besluta att information av ett visst slag får
ingå i systemet.

För kommunala föreskrifter som kungörs enligt förordningen
(2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter gäller 4 § tredje stycket. Om kommunala
föreskrifter i övrigt ingår i systemet enligt första stycket,
skall de uppfylla kraven i 4 § andra stycket.
Förordning (2007:293).

Informationsansvar

10 § Informationsansvar enligt denna förordning innebär en
skyldighet att se till att informationen görs elektroniskt
tillgänglig och sprids. Informationsansvaret innebär vidare
ansvar för säkerheten i det egna informationssystemet och en
skyldighet att se till att informationen är aktuell,
tillförlitlig och i övrigt uppfyller kraven enligt
förordningen.

11 § Regeringskansliet är informationsansvarig myndighet för
sådan information som avses i 3, 5 och 8 §§.

För sådana föreskrifter som avses i 4 § är den myndighet
informationsansvarig som ger ut den författningssamling där
föreskriften kungörs.

11 a § För information som kungörs enligt förordningen
(2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter är Transportstyrelsen ansvarig för att
informationen görs elektroniskt tillgänglig och sprids.
Transportstyrelsen är också ansvarig för säkerheten i det egna
informationssystemet.

Den myndighet som har beslutat en föreskrift är ansvarig för
att informationen är aktuell, tillförlitlig och i övrigt
uppfyller kraven i denna förordning. Förordning (2008:1205).

12 § Domstolsverket är informationsansvarig myndighet för
sådan information som avses i 6 och 6 a §§. De domstolar som
anges i 6 och 6 a §§ ska lämna information till verket.
Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om vilken
information som ska lämnas.

När det gäller sådan information som avses i 7 § är den
myndighet som fattat avgörandet informationsansvarig.
Förordning (2009:1059).

13 § I de fall som avses i 9 § är det offentliga organ som
förfogar över informationen informationsansvarigt.

14 § Om det finns särskilda skäl får samordningsmyndigheten på
begäran av den informationsansvariga myndigheten överta
ansvaret för att informationen görs elektroniskt tillgänglig
och sprids. Förordning (2000:80).

Samordning

15 § Domstolsverket ska vara samordningsmyndighet för
rättsinformationssystemet. Förordning (2008:1394).

16 § Samordningsmyndigheten skall

– samordna frågor om standardisering i
rättsinformationssystemet,

– ansvara för sammanlänkning av de deltagande databaserna,

– sköta praktisk samordning och gemensamma driftsfrågor,

– träffa avtal med dem som vill delta i systemet enligt 9 §,

– avgöra om den obligatoriska informationen uppfyller kraven
enligt denna förordning och ge anvisningar om kraven inte är
uppfyllda,

– ge råd till de deltagande offentliga organen och

– bevaka gemensamma säkerhetsfrågor.

Samordningsmyndigheten får när det gäller obligatorisk
information besluta att en informationsansvarig myndighet skall
använda viss standard för märkning, strukturering och sökning
av informationen.

Av 9 § framgår att samordningsmyndigheten får besluta att
information av ett visst slag får ingå i systemet.
Förordning (2003:610).

17 § Om det finns särskilda skäl, får samordningsmyndigheten
medge undantag från en informationsansvarig myndighets
skyldighet att göra sådan information som avses i 4, 6, 6 a
och 7 §§ tillgänglig. Förordning (2010:283).

18 § Inom samordningsmyndigheten ska det finnas ett råd med
högst 14 ledamöter. Regeringskansliet och Domstolsverket ska
vara representerade i rådet. Dessutom ska ytterligare fem
informationsansvariga myndigheter som regeringen bestämmer vara
representerade för en viss tid. Om riksdagen, landsting eller
kommuner deltar i rättsinformationssystemet med stöd av 9 §,
ska de erbjudas fast representation i rådet. Landsting och
kommuner ska i sådana fall representeras av Sveriges Kommuner
och Landsting.

Samordningsmyndigheten utser ordförande i rådet.

Samordningsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
formerna för rådets beslutsfattande. Förordning (2008:1394).

19 § Innan samordningsmyndigheten fattar beslut som är av
principiell betydelse för dem som deltar med information i
rättsinformationssystemet skall samråd alltid ske med det råd
som avses i 18 §.

Samordningsmyndigheten får delegera till rådet att på
samordningsmyndighetens vägnar sköta de uppgifter som avses i
16 och 17 §§.

Information som skall finnas tillgänglig utan avgift

20 § Den information som avses i 3-5 och 8 §§ skall finnas
tillgänglig utan avgift.

Personuppgifter

21 § Den myndighet som har informationsansvar enligt denna
förordning är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
(1998:204) för den behandling av personuppgifter som
myndigheten ansvarar för.

22 § I fråga om referensregister över de statliga
kommittéerna får uppgifter anges om namn, titel, kön och
förordnandetid för ledamöter, sekreterare, experter och
sakkunniga. När det gäller representanter för de politiska
partierna får även partibeteckning anges.

I uppgifter enligt 6, 6 a och 7 §§ får det förekomma sådana
känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) när det är nödvändigt för att förstå avgörandet. I
uppgifter enligt 6, 6 a och 7 §§ får det inte förekomma
uppgifter som direkt kan hänföras till en fysisk person som
är i livet. Uppgift om namn får dock anges

1. för ledamöter i domstolen och anställda vid myndigheten,

2. för sakkunniga, och

3. i samband med hänvisning till litteratur eller utländska
avgöranden.

När det gäller övrigt obligatoriskt innehåll får
personuppgifter anges om detta görs i motsvarande tryckta
publikationer. Det gäller också sådana känsliga
personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen.

Personnummer får inte förekomma i rättsinformationssystemet.
Förordning (2010:283).

23 § De personuppgifter som finns i rättsinformationssystemet
får föras över till en stat som inte ingår i Europeiska unionen
eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Övergångsbestämmelser

1999:175

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1999. Skyldigheten
att genom rättsinformationssystemet göra sådan information som
avses i 3-8 §§ tillgänglig inträder den 1 juli 2000. För
länsstyrelser inträder dock skyldigheten den 1 januari 2001.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1980:628) om
rättsdatasystemet.