Förordning (1999:18) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer

SFS nr
1999:18
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-02-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1417

1 § I denna förordning ges vissa tillämpningsföreskrifter om
bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer.

2 § En kommun som beslutar att med egna medel lämna
bostadstillägg utöver vad som anges i 4 § lagen (1994:308) om
bostadstillägg till pensionärer skall anmäla detta till den
allmänna försäkringskassan. Anmälan skall innehålla uppgift om
procentsatsen samt beloppsgränserna för det kompletterande
bostadstillägg kommunen beslutat att lämna. Avser inte anmälan
samtliga bostadstilläggsberättigade i kommunen skall kommunen
klart ange under vilka förutsättningar kompletterande
bostadstillägg enligt kommunens beslut skall utges.

3 § Anmälan enligt 2 § skall ha kommit in till
försäkringskassan senast den 30 november året före det att
kompletterande bostadstillägg skall utbetalas. Om anmälan
kommer in senare tillämpas kommunens beslut om sådant
bostadstillägg först från och med andra månaden efter den månad
anmälan kommit in till försäkringskassan.

4 § Riksförsäkringsverket skall senast den 10 varje månad
debitera en kommun den kommunala kompletterande del som
utbetalas samma månad. Utbetalas kompletterande bostadstillägg
retroaktivt debiteras kommunen hela beloppet den månad
utbetalning sker. Betalning skall ha kommit in till
Riksförsäkringsverket senast den 18 i utbetalningsmånaden. Vid
för sen betalning har Riksförsäkringsverket rätt att debitera
dröjsmålsränta.

5 § Riksförsäkringsverket skall årligen på grundval av
Socialstyrelsens allmänna råd publicera belopp till ledning för
bedömning av skälig bostadskostnad och skälig levnadsnivå vid
beräkning av särskilt bostadstillägg enligt 7 § lagen
(1994:308) om bostadstillägg till pensionärer. Skälig
levnadsnivå skall alltid anses utgöra lägst 1,22 gånger
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring för den som är ogift och lägst 1,01 gånger
prisbasbeloppet för den som är gift.

6 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs i fråga om 2-4 §§.

Övergångsbestämmelser

1999:18

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999 och gäller till
utgången av år 2000. I fråga om tiden januari-februari 1999
skall Riksförsäkringsverket senast den 10 mars 1999 debitera en
kommun den kommunala kompletterande del som betalats ut under
denna tid.