Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

SFS nr
1999:185
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-04-08

1 § Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av
Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av
Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem
samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till
Amsterdamfördraget1 träder i kraft den 1 maj 1999.
Amsterdamfördraget och protokollen publiceras i Sveriges
internationella överenskommelser (SÖ 1999:4).

2 § Följande lagar skall träda i kraft den 1 maj 1999, nämligen

1. lagen (1998:215) om ändring i lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och

2. lagen (1998:1452) om ändring i lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner.